αὖ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: again
αὐγάζον
αὐγάζοντα
αὐγάζοντι
αὐγάζοντος
αὐγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to appear white
  • to appear bright
  • to shine forth, see distinctly, discern
 • Cognates: αὐγάζω, διαυγάζω, καταυγάζω
 • Forms:
  • αὐγάζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • αὐγάζοντα Verb: Pres Act Part Nom Plur Neut
  • αὐγάζοντι Verb: Pres Act Part Dat sing Neut
  • αὐγάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Neut
  • αὐγάσαι Verb: Aor Act Infin
αὐγάς
αὐγάσαι
αὔγασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brightness, whiteness
 • Forms:
  • αὐγάσματα Noun: Nom Plur Neut
  • αὐγάσματι Noun: Dat Sing Neut
αὐγάσματα
αὐγάσματι
αὐγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shine, glitter
 • Forms:
  • ηὔγει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
top
αὐγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • brightness, bright light
  • beam, gleam, glow, ray of light, radiance
  • dawn, daybreak
 • Forms:
  • αὐγάς Noun: Acc Plur Fem
  • αὐγήν Noun: Acc Sing Fem
  • αὐγῆς Noun: Gen Sing Fem
αὐγήν
αὐγῆς
αὐθάδεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: stubbornness, self-will, willfulness, arrogance, contumacy, presumption, insolence
 • Forms:
  • αὐθάδειαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
αὐθάδειαν
αὐθάδεις
αὐθάδη
αὐθάδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: stubborn, selfish, self-willed, self-pleasing, arrogant
 • Forms:
  • αὐθάδεις Adj: Nom Plur Masc
  • αὐθάδη Adj: Acc Sing Masc
αὐθαίρετοι
αὐθαίρετος
αὐθαιρέτως
αὐθέντας
αὐθεντεῖν
top
αὐθεντέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to domineer, act of oneself, dominate, usurp authority over
 • Forms:
  • αὐθεντεῖν Verb: Pres Act Infin
αὐθέντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • murderer
  • master, autocrat
 • Forms:
  • αὐθέντας Noun: Acc Plur Masc
αὐθεντία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • restriction, status
  • absolute sway, authority
 • Forms:
  • αὐθεντίαν Noun: Acc Sing Fem
αὐθεντίαν
αὐθεντικόν
αὐθεντικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: original
 • Forms:
  • αὐθεντικόν
   • Adj: Nom Sing Acc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
αὐθεντικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: with perfect clarity
αὐθημερινός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ephemeral, day-time, part-time
 • Note: μίσθιος αὐθημερινοῦ = day labourer
 • Forms:
  • αὐθημερινοῦ Adj: Gen Sing Masc
αὐθημερινοῦ
αὐθημερόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: immediately, made or done on the very day
αὖθις
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • back, back again
  • moreover, in turn, on the other hand
top
αὐθωρί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in that very hour, immediately
αὐλαί
αὐλαία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: curtain, tent door
 • Forms:
  • αὐλαίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • αὐλαῖαι Noun: Nom Plur Fem
  • αὐλαίαις Noun: Dat Plur Fem
  • αὐλαίαν Noun: Acc Sing Fem
  • αὐλαίας Noun: Acc Plur Fem
  • αὐλαιῶν Noun: Gen Plur Fem
αὐλαίᾳ
αὐλαῖαι
αὐλαίαις
αὐλαίαν
αὐλαίας
αὐλαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: belonging to the courtyard
αὐλαῖς
αὐλαιῶν
αὔλακας
αὔλακες
αὖλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: furrow, passageway in a vineyard
 • Forms:
  • αὔλαξιν Noun: Dat Plur Masc
  • αὔλακας Noun: Acc Plur Masc
  • αὔλακες Noun: Nom Plur Masc
top
αὔλαξιν
αὐλάρχαι
αὐλάρχης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: chief of the court, mayor of the palace
 • Forms:
  • αὐλάρχαι Noun: Nom Plur Masc
αὐλαρχία
αὐλαρχίας
αὐλάς
αὐλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play the flute, pipe
 • Forms:
  • αὐλούμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • ηὐλήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
αὐλή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • courtyard, court-enclosure, court, court yard
  • farm, farm-yard, sheepfold, farm house
  • temple court, outer court of temple
  • palace court
 • Forms:
  • αὐλαί Noun: Nom Plur Fem
  • αὐλαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • αὐλάς Noun: Acc Plur Fem
  • αὐλῇ Noun: Dat Sing Fem
  • αὐλήν Noun: Acc Sing Fem
  • αὐλῆς Noun: Gen Sing Fem
  • αὐλῶν Noun: Gen Plur Fem
αὐλῇ
αὐλήν
αὐλῆς
αὐλητάς
top
αὐλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a flute-player, minstrel, piper
 • Forms:
  • αὐλητάς Noun: Acc Plur Masc
  • αὐλητῶν Noun: Gen Plur Masc
αὐλητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flute-girl
  • plural: immoral women
αὐλητῶν
αὐλίζεσθε
αὐλίζεται
αὐλίζομαι
αὐλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to abide, lodge, pass the night, spend the night
  • to remain
  • to pen in, cage in
 • Cognates: αὐλίζω, διαυλίζω, συναυλίζομαι
 • Forms:
  • αὐλίζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
  • αὐλίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • αὐλίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • αὐλίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • αὐλισθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • αὐλισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • αὐλισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • αὐλισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • αὐλισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • αὐλισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • αὐλισθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • αὐλισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • αὐλισθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • αὐλισθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • αὐλίσθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • αὐλίσθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • αὐλισθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • αὐλισθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ηὐλίζετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ηὐλιζόμην Verb: Imp Mid Ind 1st Sing
  • ηὐλίζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ηὐλίσθη Verb: Aor Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ηὐλίσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ηὐλίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
αὐλίζων
αὐλισθείη
αὐλισθείς
αὐλισθῇ
top
αὐλισθῆναι
αὐλισθῇς
αὐλισθήσεται
αὐλισθήσῃ
αὐλισθήσομαι
αὐλισθησόμεθα
αὐλίσθητε
αὐλισθῆτε
αὐλίσθητι
αὐλισθήτω
αὐλισθῶμεν
αὐλοί
αὐλοῖς
αὐλός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a flute, pipe
 • Forms:
  • αὐλοί Noun: Nom Plur Masc
  • αὐλοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • αὐλοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • αὐλῶν Noun: Gen Plur Masc
αὐλοῦ
top
αὐλούμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: αὐλέω
αὐλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: valley, a hollow way, defile, glen
 • Forms:
  • αὐλῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • αὐλῶνας Noun: Acc Plur Masc
  • αὐλῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • αὐλῶσιν Noun: Dat Plur Masc
αὐλῶν
αὐλῶν
αὐλῶνα
αὐλῶνας
αὐλῶνι
αὐλῶσιν
αὐξάνει
αὐξάνειν
αὐξάνεσθε
αὐξανέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd plur
 • Root: αὐξάνω
αὐξάνετε
αὐξανόμενα
αὐξανομένης
αὐξανόμενοι
top
αὐξανόμενον
αὐξανόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: αὐξάνω
αὐξάνοντα
αὐξάνου
αὐξανούσης
αὐξάνουσιν
αὐξάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • transitive: to increase, grow, cause to grow
  • passive: to increase, grow
 • Cognates: αὐξάνω, συναυξάνω, ὑπεραυξάνω
 • Forms:
  • αὐξάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αὐξάνειν Verb: Pres Act Infin
  • αὐξάνεσθε Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Plur
  • αὐξανέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd plur
  • αὐξάνετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • αὐξανόμενα Verb: Pres Pass Part Acc Plur Neut
  • αὐξανομένης Verb: Pres Pass Part Gen Sing Fem
  • αὐξανόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • αὐξανόμενον Verb: Pres Pass Part Nom Sing Neut
  • αὐξανόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • αὐξάνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • αὐξάνου Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
  • αὐξανούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • αὐξάνουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • αὐξανῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • αὐξάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • αὔξει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • αὔξειν Verb: Pres Act Infin
  • αὐξηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • αὐξηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • αὐξηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • αὐξηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • αὐξηθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • αὐξηθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • αὐξήσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • αὐξήσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • αὐξήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • αὔξησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • αὐξήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • αὐξήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • αὔξονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • αὔξουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ηὐξήθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ηὐξήθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ηὔξανε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ηὔξανεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ηὐξημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ηὔξησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ηὔξησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
αὐξανῶ
αὐξάνων
αὔξει
top
αὔξειν
αὐξηθέντες
αὐξηθῇ
αὐξηθῇς
αὐξηθήσεται
αὐξηθήσονται
αὐξηθῆτε
αὐξήσαι
αὐξήσας
αὐξήσει
αὔξησιν
αὔξησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: growth, increase, augmentation, amplification
 • Forms:
  • αὔξησιν Noun: Acc Sing Fem
αὔξησον
αὐξήσω
αὐξήσωμεν
top
αὔξονται
αὔξουσαν
αὔρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breeze, breath, whisper
 • Forms:
  • αὔραν Noun: Acc Sing Fem
  • αὔρας Noun: Gen Sing Fem
αὔραν
αὔρας
αὔριον
 • Parse: Adverb
 • Meaning: tomorrow, next day, fresh, soon, in a short time
αὐστηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: austerity, harshness, roughness, sour behaviour
 • Forms:
  • αὐστηρίαν Noun: Acc Sing Fem
αὐστηρίαν
αὐστηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: harsh, rough, severe, bitter, austere, exacting
 • Forms:
  • αὐστηρότερον Adj: Acc Sing Masc compar
  • αὐστηρῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
αὐστηρότερον
αὐστηρῷ
αὐτά
 • Parse: Personal pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: αὐτός
αὐταί
 • Parse: Personal pronoun: Nom Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὗται
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Plur Fem
 • Root: οὗτος
αὐταῖς
 • Parse: Personal pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: αὐτός
top
αὐτάρκεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • independence, sufficiency, competence
  • self-satisfaction, contentedness, contentment, self-sufficiency
 • Forms:
  • αὐτάρκειαν Noun: Acc Sing Fem
  • αὐταρκείας Noun: Gen Sing Fem
αὐτάρκειαν
αὐταρκείας
αὐταρκέω
αὐτάρκη
αὐτάρκης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-complacent, content, self-sufficient, contented, sufficient in oneself, having enough, independent
 • Forms:
  • αὐτάρκη Adj: Acc Plur Neut
  • αὐτάρκους Adj: Gen Sing Masc
αὐτάρκησεν
αὐτάρκους
αὐτάς
 • Parse: Personal pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὐτεπαινετός
αὐτεπαινέτους
αὐτή
 • Parse: Personal pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: αὐτός
top
αὑτῇ
 • Parse: Reciprocal pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὕτη
 • Parse: Demonstrative pronoun: Nom Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὐτῇ
 • Parse: Personal pronoun: Dat Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὐτήκοον
αὐτήκοος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: someone who has heard, ear-witness
 • Forms:
  • αὐτήκοον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
αὐτήν
 • Parse: Personal pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὑτήν
 • Parse: Reciprocal pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὐτῆς
 • Parse: Personal pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: αὐτός
αὐτῇς
 • Parse: Personal pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: αὐτός
αὑτῆς
 • Parse: Reciprocal pronoun: Acc Sing Fem
 • Root: οὗτος
αὐτίκα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • at once, forthwith, straightway
  • for example
αὐτό
 • Parse: Personal pronoun: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: αὐτός
αὐτοδέσποτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • absolute master of (someone)
  • at one's own will, free
αὐτόθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at once
top
αὐτόθι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: on the spot, there, in this place
αὐτοί
 • Parse: Personal pronoun: Nom Plur Masc
 • Root: αὐτός
αὐτοῖς
 • Parse: Personal pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: αὐτός
αὑτοῖς
 • Parse: Reciprocal pronoun: Dat Plur Masc/Neut
 • Root: οὗτος
αὐτοκατάκριτος
αὐτοκράτορες
αὐτοκράτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: one's own master, absolute master of (someone)
 • Forms:
  • αὐτοκράτορες Noun: Nom Plur Masc
αὐτολεξεί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: expressly, in the very words
αὐτόματα
αὐτομάτη
αὐτόματος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-moving, moving of oneself, self-moved, spontaneous, lit.: automatic, of own accord, of self
 • Forms:
  • αὐτόματα Adj: Nom Plur Neut
  • αὐτομάτη Adj: Nom Sing Fem
αὐτομολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to come voluntarily
  • to change sides
  • to desert
  • to be rebellious
 • Cognates: ἀπαυτομολέω
 • Forms:
  • αὐτομόλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • αὐτομολησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • αὐτομολήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • αὐτομόλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • αὐτομολούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Neut
  • ηὐτομόλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ηὐτομόλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
top
αὐτομόλησαν
αὐτομολησάντων
αὐτομολήσασιν
αὐτομόλησεν
αὐτομολούντων
αὐτόν
 • Parse: Personal pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: αὐτός
αὑτόν
 • Parse: Reciprocal pronoun: Acc Sing Masc
 • Root: οὗτος
αὐτόπται
αὐτόπτην
αὐτόπτης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eye-witness, self-seeing
 • Forms:
  • αὐτόπται Adj: Nom Plur Masc
  • αὐτοπτῶν Adj: Gen Plur Masc
αὐτόπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eyewitness
 • Forms:
  • αὐτόπτην Noun: Acc Sing Masc
αὐτοπτῶν
αὐτός
 • Parse: Personal pronoun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • As a personal pronoun: he, she, it
  • Nominative in Attributive position (i.e., immediately after article): same
   (e.g., ὁ αὐτὸς ἀπόστολος = the same apostle)
  • Nominative in Predicate position: himself, herself, itself
   (e.g., αὐτὸς ὁ ἀπόστολος = the apostle himself)
 • Forms:
  • αὐτά Personal pronoun: Nom/Acc Plur Neut
  • αὐταί Personal pronoun: Nom Plur Fem
  • αὐταῖς Personal pronoun: Dat Plur Fem
  • αὐτάς Personal pronoun: Acc Plur Fem
  • αὐτή Personal pronoun: Nom Sing Fem
  • αὐτῇ Personal pronoun: Dat Sing Fem
  • αὐτήν Personal pronoun: Acc Sing Fem
  • αὐτῆς Personal pronoun: Acc Sing Fem
  • αὐτῇς Personal pronoun: Dat Plur Fem
  • αὐτό Personal pronoun: Nom/Acc Sing Neut
  • αὐτοί Personal pronoun: Nom Plur Masc
  • αὐτοῖς Personal pronoun: Dat Plur Masc/Neut
  • αὐτόν Personal pronoun: Acc Sing Masc
  • αὐτοῦ Personal pronoun: Gen Sing Masc/Neut
  • αὐτούς Personal pronoun: Acc Plur Masc
  • αὐτῷ Personal pronoun: Dat Sing Masc/Neut
  • αὐτῶν Personal pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
top
αὐτοσχεδίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: haphazardly, randomly, accidentally, by chance
αὐτοσώρας
 • Parse: Adverb
 • Meaning: at the same time, coincidentally
αὐτοῦ
 • Parse: Personal pronoun: Gen Sing Masc/Neut
 • Root: αὐτός
αὐτοῦ
 • Parse: Adverb
 • Meaning: in the very place, here, there, in this place, in that place
αὑτοῦ
 • Parse: Reciprocal pronoun: Gen Sing Masc
 • Root: οὗτος
αὐτούς
 • Parse: Personal pronoun: Acc Plur Masc
 • Root: αὐτός
αὑτούς
 • Parse: Reciprocal pronoun: Acc Plur Masc
 • Root: οὗτος
αὐτόφωρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-detected, caught in the very act (of theft)
 • Forms:
  • αὐτοφώρῳ Adj: Dat Sing Masc
αὐτοφώρῳ
αὐτόχειρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: self-handed, one's own hand, doing personally
 • Forms:
  • αὐτόχειρες Adj: Nom Plur Masc
αὐτόχειρες
αὐτόχθονες
αὐτόχθονι
αὐτοχθόνων
top
αὐτόχθοσιν
αὐτόχθων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: native, indigenous, sprung from the land itself
 • Forms:
  • αὐτόχθονες Noun: Nom Plur Masc
  • αὐτόχθονι Noun: Dat Sing Masc
  • αὐτοχθόνων Noun: Gen Plur Masc
  • αὐτόχθοσιν Adj: Dat Plur Masc
αὐτῷ
 • Parse: Personal pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: αὐτός
αὑτῷ
 • Parse: Reciprocal pronoun: Dat Sing Masc
 • Root: οὗτος
αὐτῶν
 • Parse: Personal pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: αὐτός
αὑτῶν
 • Parse: Reciprocal pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: οὗτος
αὐχεῖ
αὐχένα
αὐχένας
αὐχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to boast, plume oneself
 • Cognates: μεγαλαυχέω
 • Forms:
  • αὐχεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
αὐχήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: neck, throat
 • Forms:
  • αὐχένα Noun: Acc Sing Masc
  • αὐχένας Noun: Acc Plur Fem
αὐχμηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dark, dry, dirty, obscure
 • Forms:
  • αὐχμηρῷ Adj: Dat Sing Masc
αὐχμηρῷ
top
αὐχμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: drought, dearth
 • Forms:
  • αὐχμοῦ Noun: Gen Sing Masc
αὐχμοῦ
αὐχμώδει
αὐχμώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: dry, arid, dusty, squalid
 • Forms:
  • αὐχμώδει Adj: Dat Sing Fem
  • αὐχμώδους Adj: Gen Sing Fem
αὐχμώδους