ἀπάγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγαγεῖν
ἀπαγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγῃ
ἀπαγάγοι
ἀπαγαγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγωμεν
ἀπαγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγγεῖλαι
ἀπαγγείλας
ἀπαγγείλασιν
ἀπαγγείλατε
ἀπαγγειλάτω
ἀπαγγείλῃ
top
ἀπαγγείλητε
ἀπάγγειλον
ἀπαγγείλω
ἀπαγγείλωμεν
ἀπαγγείλωσιν
ἀπαγγελεῖ
ἀπαγγελεῖς
ἀπαγγελήσονται
ἀπαγγελία
ἀπαγγελίᾳ
ἀπαγγέλλει
ἀπαγγέλλειν
ἀπαγγέλλομεν
ἀπαγγέλλον
ἀπαγγέλλοντας
top
ἀπαγγέλλοντες
ἀπαγγέλλοντι
ἀπαγγέλλοντος
ἀπαγγέλλουσα
ἀπαγγέλλουσιν
ἀπαγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring tidings, report, bring news, bring word (again), declare, show (again), tell, announce forth
 • Cognates: ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, διαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, καταγγέλλω, παραγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • ἀπαγγέλλωσιν
   • Verb: Pres Act subj 3rd plur
   • Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • ἀπαγγέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπαγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπαγγέλλον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀπαγγέλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀπαγγέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγγέλλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
  • ἀπαγγέλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀπαγγέλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπαγγέλλουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαγγείλας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαγγείλασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀπαγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγγειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπαγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπάγγειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαγγείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπαγγείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαγγείλωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπήγγειλα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπηγγείλαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπήγγειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπήγγειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήγγειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπήγγελκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀπηγγελκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπήγγελλον Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ἀπαγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγγελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαγγελήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγέλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπαγγέλλων
ἀπαγγέλλωσιν
ἀπαγγελοῦσιν
ἀπαγγέλω
ἄπαγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
top
ἀπάγει
ἀπαγέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγξασθαι
ἀπάγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγορεύω
ἀπάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to strangle, throttle (someone, something)
  • Middle:
   • to hang oneself
 • Cognates: ἄγχω
 • Forms:
  • ἀπάγξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπήγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
top
ἀπάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead away, take off, bring, carry away, put to death, take away
 • Cognates: ἄγω, ἀνάγω, ἀντιπαράγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐξάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἀπάγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαγαγεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγάγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαγάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀπαγαγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἄπαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἀπάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγομένης Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
  • ἀπαγόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀπάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀπάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπαχθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπαχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπάχθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἀπήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῆγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπηγμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • ἀπῆκτο Verb: Pluperf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀπαγωγή
ἀπαγωγῇ
ἀπάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαδικέω
ἀπαδικήσεις
ἀπαθῆ
ἀπαθής
ἀπαιδευσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of education, stupidity
 • Forms:
  • ἀπαιδευσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπαιδευσίας Noun: Gen Sing Fem
top
ἀπαιδευσίαν
ἀπαιδευσίας
ἀπαίδευτοι
ἀπαιδεύτοις
ἀπαίδευτον
ἀπαίδευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uneducated, unlearned, uninstructed, uncultured, foolish, impious
 • Forms:
  • ἀπαίδευτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀπαιδεύτοις Adj: Dat Plur Neut
  • ἀπαίδευτον Adj: Voc Sing Neut
  • ἀπαιδεύτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀπαιδεύτους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀπαιδεύτῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀπαιδεύτων Adj: Gen Plur Masc
ἀπαιδεύτου
ἀπαιδεύτους
ἀπαιδεύτῳ
ἀπαιδεύτων
ἀπαίρει
ἀπαίρειν
ἀπαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to remove, lift off, take away
  • to bring out, lead away
  • to depart, march away
 • Cognates: αἴρω, ἀνταίρω, ἐκαίρω, ἐξαίρω, ἐπαίρω, μεταίρω, συναίρω, ὑπεραίρω
 • Forms:
  • ἀπαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαίρειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπάραντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπάρας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἄπαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπάρωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπήραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπῆραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῆρεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήρκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῇρον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀπαροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
top
ἀπαιτεῖ
ἀπαίτει
ἀπαιτεῖτε
ἀπαιτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask for something back, demand something back (e.g., a loan, stolen property)
  • to demand, desire
 • Cognates: αἰτέω, ἀπαιτέω, διαιτέω, ἐκδιαιτέω, ἐξαιτέομαι ἐξαιτέω, ἐπαιτέω, παραιτέομαι, παραιτέω, προσαιτέω
 • Forms:
  • ἀπαιτεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπαίτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαιτεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀπαιτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαιτούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπαιτοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαιτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαιτηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπῄτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαιτηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπαιτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀπαιτηθείς
ἀπαιτηθήσῃ
ἀπαιτήσει
ἀπαιτήσεις
ἀπαίτησιν
ἀπαίτησις
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: claim, extortion, a demanding back, a demand
 • Forms:
  • ἀπαιτήσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπαίτησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀπαιτοῦντες
ἀπαιτούντων
ἀπαιτοῦσιν
top
ἀπαιτῶν
ἀπαλγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to become callous, languish
  • to become apathetic, be past feeling
 • Cognates: αλγέω, συναλγέω
 • Forms:
  • ἀπηλγηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ἀπαλείφεται
ἀπαλειφόμενος
ἀπαλείφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wipe off, wipe out, wipe away, expunge, blot out
 • Cognates: ἀλείφω, ἐξαλείφω, καταλείφω, ὑπαλείφω
 • Forms:
  • ἀπαλείφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπαλειφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπαλεῖψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπάλειψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπήλειψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπαλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπαλεῖψαι
ἀπάλειψον
ἀπαλείψω
ἁπαλή
ἁπαλήν
ἀπαλλαγείς
ἀπαλλαγέντες
ἀπαλλαγέντος
top
ἀπαλλαγῆναι
ἀπαλλαγῇς
ἀπαλλαγῶμεν
ἀπαλλαγῶσι
ἀπαλλάξαι
ἀπαλλαξάτω
ἀπαλλάξει
ἀπαλλάξεις
ἀπαλλάξῃ
ἀπαλλάξω
ἀπαλλάσσεσθαι
ἀπαλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to set free, release
   • to put away from
   • to remove from
   • to dismiss
  • Passive:
   • to be released from
   • to be cured
   • to be set free from
  • Intransitive:
   • to leave
   • to depart
   • to return
 • Cognates: αλλάσσω, ἀνταλλάσσω, ἀντικαταλλάσσομαι, ἀποκαταλλάσσω, διαλλάσσω, ἐναλλάσσω, ἐξαλλάσσω, ἐπικαταλλάσσομαι, καταλλάσσω, μεταλλάσσω, παραλλάσσω, συναλλάσσω
 • Forms:
  • ἀπηλλάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπηλλάγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀπαλλαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπαλλαγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπαλλαγέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπαλλαγέντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀπαλλαγῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπαλλαγῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἀπαλλαγῶσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀπαλλάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαλλαξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπαλλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήλλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαλλάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπαλλάσσεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀπήλλαχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηλλάχθαι Verb: Perf Pass Infin
top
ἀπαλλοτριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deprive, estrange, alienate, be alien, forbid
 • Cognates: ἀλλοτριόω, ἐξαλλοτριόω
 • Forms:
  • ἀπηλλοτρίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλοτριῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπηλλοτριώθειν Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπηλλοτριώθην
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀπαλλοτριωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπαλλοτριώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀπηλλοτριώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπηλλοτρίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπηλλοτρίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαλλοτριώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπηλλοτριωμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • ἀπηλλοτριωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπηλλοτριωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπηλλοτριωμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπαλλοτριώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλοτριώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαλλοτριώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀπαλλοτριωθῇ
ἀπαλλοτριώθητε
ἀπαλλοτριῶσαι
ἀπαλλοτριώσει
ἀπαλλοτριώσετε
ἀπαλλοτριώσῃς
ἀπαλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: alienation, estrangement, exclusion
ἀπαλλοτριώσουσιν
ἁπαλόν
ἁπαλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tender, soft, delicate
 • Cognates: ἀντίπαλος, ἁπαλός
 • Forms:
  • ἁπαλή Adj: Nom Sing Fem
  • ἁπαλήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁπαλόν Adj: Acc Sing Neut
  • ἁπαλούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἁπαλώτερα Adj: Nom Plur Neut Comp
ἁπαλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: softness, tenderness
 • Forms:
  • ἁπαλότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ἁπαλότητος Noun: Gen Sing Fem
top
ἁπαλότητα
ἁπαλότητος
ἁπαλούς
ἁπαλυνεῖ
ἁπαλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to soften, make tender
 • Forms:
  • ἁπαλυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἡπαλύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡπαλύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἁπαλώτερα
ἀπαμαυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to remove darkness
   • to remove obscurity
  • Passive:
   • to deprive of eyesight
 • Cognates: ἀμαυρόω
 • Forms:
  • ἀπημαυρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀπαμύνουσιν
ἀπαμύνω
ἅπαν
ἀπαναίνῃ
ἀπαναίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to deny, reject, disown, decline, refuse
 • Forms:
  • ἀπαναίνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαναίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀπηνήνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
top
ἀπαναίνου
ἀπαναισχυντέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have the effrontery to do, become shameless
 • Forms:
  • ἀπηναισχύντησας Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπαναστήσεται
ἀπάνθρωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhuman
 • Forms:
  • ἀπανθρώπων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀπανθρώπων
ἀπανίστημι
ἅπαντ᾿
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἅπας
ἅπαντα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἅπας
ἀπάντα
ἅπαντας
ἀπαντάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to meet, encounter
  • to attack
  • to meet in battle, meet in court
  • to happen
 • Cognates: ἀπαντάω, καταντάω, συναντάω, ὑπαντάω
 • Forms:
  • ἀπάντα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαντῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαντήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαντήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαντησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀπαντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαντήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαντήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπαντήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀπαντήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπαντήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀπαντήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀπάντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαντήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπαντήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπαντήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαντῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαντῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀπαντῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπήντα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήντηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀπήντησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπήντησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἅπαντες
ἀπαντή
ἀπάντημα
ἀπαντήν
ἀπαντῆσαι
ἀπαντήσαντες
ἀπαντήσας
ἀπαντησάτωσαν
ἀπαντήσει
ἀπαντήσεις
ἀπαντήσεται
ἀπαντήσεως
ἀπαντήσῃ
ἀπαντήσητε
ἀπάντησιν
top
ἀπάντησις
ἀπαντήσομαι
ἀπαντήσομεν
ἀπάντησον
ἀπαντήσονται
ἀπαντήσωμεν
ἀπαντήσωσιν
ἁπάντων
ἀπαντῶντες
ἀπαντῶντι
ἀπαντῶσα
ἀπάνωθεν
ἅπαξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • once, one time
  • once for all
ἀπάξει
top
ἀπάξομεν
ἀπάξουσι
ἀπάξω
ἀπαράβατον
ἀπαράβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not passing away, untransferable, perpetual, unchangeable
  • without a successor
 • Forms:
  • ἀπαράβατον Adj: Acc Sing Fem
ἀπαραιτήτοις
ἀπαραίτητον
ἀπαραίτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not to be moved by prayer, inexorable, inevitable
 • Forms:
  • ἀπαραιτήτοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀπαραίτητον Adj: Acc Sing Fem
ἀπαραλλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unchanged, unchangeably
ἀπάραντες
ἀπαραπόδιστον
ἀπαραπόδιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: free from embarrassment, free from interference, uninterrupted
 • Forms:
  • ἀπαραπόδιστον Adj: Acc Sing Fem
ἀπάρας
top
ἀπαρασήμαντον
ἀπαρασήμαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unnoticed, without solemnity
 • Forms:
  • ἀπαρασήμαντον Adj: Acc Sing Fem
ἀπαρασκεύαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unprepared, not ready
 • Forms:
  • ἀπαρασκευάστους Adj: Acc Plur Masc
ἀπαρασκευάστους
ἀπάρατε
ἀπαρεῖτε
ἀπαρέσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to displease, be disagreeable to
 • Cognates: ἀρέσκω
 • Forms:
  • ἀπήρεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπαρθῇ
ἀπαριθμέω
ἀπαρίθμησιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπαριθμέω
ἀπαρνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to deny, disown, abstain, renounce, reject, refuse
 • Cognates: ἀπαρνέομαι, ἀρνέομαι, ἐξαρνέομαι
 • Forms:
  • ἀπήρνηται Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπηρνήσω Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπηρνήσαντο Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαρνοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαρνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαρνήσωμαι Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Sing
  • ἀπαρνησάσθω Verb: Aor Mid Deponent Imperative 3rd Sing
  • ἀπαρνηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπαρνήσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ἀπαρνήσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἀπαρνήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
top
ἀπαρνηθήσεται
ἀπαρνῆσαι
ἀπαρνησάσθω
ἀπαρνήσῃ
ἀπαρνήσομαι
ἀπαρνήσονται
ἀπαρνήσωμαι
ἀπαρνοῦνται
ἀπάρξομαι
ἄπαρον
ἀπαροῦσιν
ἀπάρσεις
ἄπαρσις
ἀπάρτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from now on, from henceforth
ἀπαρτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, certainly
top
ἀπαρτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: household utensils, equipment, stuff, movables, chattels, spoil, (anything of value that can be moved)
 • Forms:
  • ἀπαρτίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπαρτίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀπαρτίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀπαρτίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀπαρτίᾳ
ἀπαρτίαι
ἀπαρτίαις
ἀπαρτίαν
ἀπαρτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to finish, complete, make perfect, make even, fulfill
 • Cognates: ἀπαρτίζω, διαρτίζω, ἐξαρτίζω, καταρτίζω, προκαταρτίζω
 • Forms:
  • ἀπηρτισμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀπήρτισμαι Verb: Aor Act Act 1st Sing
  • ἀπηρτίσατε Verb: Aor Act Act 2nd Plur
  • ἀπαρτίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπαρτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαρτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαρτίσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀπαρτίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπαρτίζω
ἀπαρτίσει
ἀπαρτίσῃ
ἀπαρτίσητε
ἀπάρτισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: finished work
ἀπαρτισμόν
ἀπαρτισμός
top
ἀπαρχαί
ἀπαρχαῖς
ἀπαρχάς
ἀπαρχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: first-fruits, beginning of sacrifice, birth certificate
 • Forms:
  • ἀπαρχαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀπαρχαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀπαρχάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀπαρχήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπαρχῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἀπαρχῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀπαρχήν
ἀπαρχῆς
ἀπάρχομαι
ἀπάρχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάρχω
ἀπάρχω
ἀπαρχῶν
ἀπάρωσιν
ἅπας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all (things), every (one), whole
 • Note:
  • οὐ ἅπας = "none, not any"
  • ἅπας + article + noun = "all" (e.g., all the city)
  • article + ἅπας + noun = "whole" (e.g., the whole city)
  • (no article) + ἅπας + noun = "every, any" (e.g., every city, any city)
 • Forms:
  • ἅπαν Adj: Nom Sing Neut
  • ἅπαντ᾿
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἅπαντα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἅπαντας Adj: Acc Plur Masc
  • ἅπαντες Adj: Nom Plur Masc
  • ἁπάντων Adj: Gen Plur Neut
  • ἅπασαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁπάσας Adj: Acc Plur Fem
  • ἁπάσης Adj: Gen Sing Fem
  • ἅπασι Adj: Dat Plur Masc
  • ἅπασιν Adj: Dat Plur Masc
top
ἅπασαν
ἁπάσας
ἁπάσης
ἅπασι
ἅπασιν
ἀπασπάζομαι
ἀπασπασάμενος
ἀπατᾷ
ἀπάτα
ἀπάταις
ἀπάτας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀπάτη
ἀπατάτω
ἀπατάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deceive, cheat, delude, divert, seduce, distract
 • Cognates: ἀπατάω, ἐξαπατάω, φρεναπατάω
 • Forms:
  • ἀπάτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπατᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπατάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπατηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀπατηθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀπατηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπατηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπατηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπατηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπατήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀπατησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπάτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπατῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
  • ἀπατώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπατώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπατῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἠπατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠπατήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἠπατήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠπάτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠπάτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠπάτησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠπάτα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
top
ἀπάτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deceit, deception, deceitfulness, fraud
 • Forms:
  • ἀπάτας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἀπάταις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀπάτῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπάτην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπάτης Noun: Gen Sing Fem
ἀπάτῃ
ἀπατηθεῖσα
ἀπατηθεῖσαν
ἀπατηθέντες
ἀπατηθῇ
ἀπατηθῇς
ἀπατηθήσεται
ἀπάτην
ἀπάτης
ἀπατῆσαι
ἀπατήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀπατάω
ἀπατησάτω
ἀπατήσει
ἀπατήσεις
top
ἀπατήσῃ
ἀπάτησιν
ἀπάτησις
ἀπάτησον
ἀπατήσω
ἀπατώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπατάω
ἀπατώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπατάω
ἀπατῶν
ἀπατῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: ἀπατάω
ἀπάτωρ
ἀπατῶσαν
ἀπαύγασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brightness, effulgence, radiance, reflection
ἀπαυτομολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go of one's own accord, desert
 • Cognates: αὐτομολέω
 • Forms:
  • ἀπαυτομολῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀπαυτομολήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπαυτομολήσει
top
ἀπαυτομολῶ
ἀπαφρίζω
ἀπαχθῆναι
ἀπαχθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαχθήσονται
ἀπάχθητε