ἀπάγαγε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγαγεῖν
ἀπαγάγετε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγῃ
ἀπαγάγοι
ἀπαγαγόντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγάγωμεν
ἀπαγαγών
 • Parse: Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγγεῖλαι
ἀπαγγείλας
ἀπαγγείλασιν
ἀπαγγείλατε
ἀπαγγειλάτω
ἀπαγγείλῃ
top
ἀπαγγείλητε
ἀπάγγειλον
ἀπαγγείλω
ἀπαγγείλωμεν
ἀπαγγείλωσιν
ἀπαγγελεῖ
ἀπαγγελεῖς
ἀπαγγελήσονται
ἀπαγγελία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a report
 • Forms:
  • ἀπαγγελίᾳ Noun: Dat sing fem
ἀπαγγελίᾳ
ἀπαγγέλλει
ἀπαγγέλλειν
ἀπαγγέλλομεν
ἀπαγγέλλον
ἀπαγγέλλοντας
top
ἀπαγγέλλοντες
ἀπαγγέλλοντι
ἀπαγγέλλοντος
ἀπαγγέλλουσα
ἀπαγγέλλουσιν
ἀπαγγέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring tidings, report, bring news, bring word (again), declare, show (again), tell, announce forth
 • Construct: ἀγγέλλω, ἀναγγέλλω, διαγγέλλω, ἐπαγγέλλω, ἐξαγγέλλω, καταγγέλλω, παραγγέλλω, προαπαγγέλλω, προεπαγγέλλω, προκαταγγέλλω, προσαγγέλλω
 • Forms:
  • ἀπαγγέλλωσιν
   • Verb: Pres Act subj 3rd plur
   • Verb: Aor Act subj 3rd plur
  • ἀπαγγέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγγέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπαγγέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀπαγγέλλον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀπαγγέλλοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀπαγγέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγγέλλοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
  • ἀπαγγέλλοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀπαγγέλλουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπαγγέλλουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαγγεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαγγείλας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαγγείλασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀπαγγείλατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγγειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπαγγείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαγγείλητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπάγγειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαγγείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀπαγγείλωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαγγείλωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπήγγειλα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπηγγείλαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπήγγειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπήγγειλας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγγειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήγγειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηγγέλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπήγγελκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀπηγγελκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπήγγελλον Verb: Imp act Ind 1st Sing
  • ἀπαγγελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγγελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαγγελήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαγγέλω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπαγγέλλων
ἀπαγγέλλωσιν
ἀπαγγελοῦσιν
ἀπαγγέλω
ἄπαγε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
top
ἀπάγει
ἀπαγέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγξασθαι
ἀπάγομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένης
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαγορεύω
ἀπάγουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: ἀπάγω
ἀπάγχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to strangle, throttle (someone, something)
  • Middle:
   • to hang oneself
 • Construct: ἄγχω
 • Forms:
  • ἀπάγξασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπήγξατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
top
ἀπάγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead away, take off, bring, carry away, put to death, take away
 • Construct: ἄγω, ἀνάγω, ἄγω, ἀντιπαράγω, ἀποσυνάγω, διάγω, διεξάγω, εἰσάγω, ἐπάγω, ἐπανάγω, ἐπισυνάγω, ἐξάγω, κατάγω, μετάγω, παράγω, παρεισάγω, περιάγω, προάγω, προσάγω, ῥοσάγω, συνάγω, συναπάγω, ὑπάγω, ὑπεράγω
 • Forms:
  • ἀπάγομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀπάγαγε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαγαγεῖν Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγάγῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαγάγοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀπαγαγόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγάγωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἄπαγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαγέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
  • ἀπάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαγομένης Verb: Pres Mid/Pass part Gen Sing Fem
  • ἀπαγόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπαγομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπάγουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπάγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπάξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀπάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀπάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπαχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπαχθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπαχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπάχθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἀπήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήγαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῆγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηγμένους Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπηγμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Masc
  • ἀπῆκτο Verb: Pluperf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀπαγωγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a leading away into captivity, imprisonment
 • Forms:
  • ἀπαγωγῇ Noun: Dat Sing Fem
ἀπαγωγῇ
ἀπάγων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπάγω
ἀπαδικέω
ἀπαδικήσεις
ἀπαθῆ
ἀπαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without harm, harmless, incapable of suffering, unsuffering
 • Forms:
  • ἀπαθῆ Adj: Acc Sing Masc
ἀπαιδευσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of education, stupidity
 • Forms:
  • ἀπαιδευσίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπαιδευσίας Noun: Gen Sing Fem
top
ἀπαιδευσίαν
ἀπαιδευσίας
ἀπαίδευτοι
ἀπαιδεύτοις
ἀπαίδευτον
ἀπαίδευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: uneducated, unlearned, uninstructed, uncultured, foolish, impious
 • Forms:
  • ἀπαίδευτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀπαιδεύτοις Adj: Dat Plur Neut
  • ἀπαίδευτον Adj: Voc Sing Neut
  • ἀπαιδεύτου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀπαιδεύτους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀπαιδεύτῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀπαιδεύτων Adj: Gen Plur Masc
ἀπαιδεύτου
ἀπαιδεύτους
ἀπαιδεύτῳ
ἀπαιδεύτων
ἀπαίρει
ἀπαίρειν
ἀπαίρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to remove, lift off, take away
  • to bring out, lead away
  • to depart, march away
 • Construct: αἴρω, ἀνταίρω, ἐκαίρω, ἐπαίρω, ἐξαίρω, μεταίρω, συναίρω, ὑπεραίρω
 • Forms:
  • ἀπαίρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαίρειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπάραντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπάρας Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπάρατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπαρθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἄπαρον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπάρωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπήραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπῆραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῆρεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήρκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀπῇρον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαρεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀπαροῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
top
ἀπαιτεῖ
ἀπαίτει
ἀπαιτεῖτε
ἀπαιτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to ask for something back, demand something back (e.g., a loan, stolen property)
  • to demand, desire
 • Construct: αιτέω, ἀπαιτέω, διαιτέω, ἐκδιαιτέω, ἐπαιτέω, ἐξαιτέω, παραιτέω, προσαιτέω
 • Forms:
  • ἀπαιτεῖ Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπαίτει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαιτεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀπαιτοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαιτούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀπαιτοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀπαιτῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαιτηθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπῄτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαιτηθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπαιτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀπαιτηθείς
ἀπαιτηθήσῃ
ἀπαιτήσει
ἀπαιτήσεις
ἀπαίτησιν
ἀπαίτησις
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: claim, extortion, a demanding back, a demand
 • Forms:
  • ἀπαιτήσει Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπαίτησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀπαιτοῦντες
ἀπαιτούντων
ἀπαιτοῦσιν
top
ἀπαιτῶν
ἀπαλγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to become callous, languish
  • to become apathetic, be past feeling
 • Construct: αλγέω, συναλγέω
 • Forms:
  • ἀπηλγηκότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
ἀπαλείφεται
ἀπαλειφόμενος
ἀπαλείφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wipe off, wipe out, wipe away, expunge, blot out
 • Construct: ἀλείφω, ἐξαλείφω, καταλείφω, ὑπαλείφω
 • Forms:
  • ἀπαλείφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπαλειφόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπαλεῖψαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπάλειψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπήλειψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπαλείψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀπαλεῖψαι
ἀπάλειψον
ἀπαλείψω
ἁπαλή
ἁπαλήν
ἀπαλλαγείς
ἀπαλλαγέντες
ἀπαλλαγέντος
top
ἀπαλλαγῆναι
ἀπαλλαγῇς
ἀπαλλαγῶμεν
ἀπαλλαγῶσι
ἀπαλλάξαι
ἀπαλλαξάτω
ἀπαλλάξει
ἀπαλλάξεις
ἀπαλλάξῃ
ἀπαλλάξω
ἀπαλλάσσεσθαι
ἀπαλλάσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to set free, release
   • to put away from
   • to remove from
   • to dismiss
  • Passive:
   • to be released from
   • to be cured
   • to be set free from
  • Intransitive:
   • to leave
   • to depart
   • to return
 • Construct: ἀντικαταλλάσσομαι, ἐπικαταλλάσσομαι, αλλάσσω, ἀνταλλάσσω, ἀποκαταλλάσσω, διαλλάσσω, ἐναλλάσσω, ἐξαλλάσσω, καταλλάσσω, μεταλλάσσω, παραλλάσσω, συναλλάσσω
 • Forms:
  • ἀπηλλάγη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπηλλάγην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀπαλλαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπαλλαγείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπαλλαγέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπαλλαγέντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀπαλλαγῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπαλλαγῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἀπαλλαγῶσι Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀπαλλάξαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαλλαξάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπαλλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπήλλαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαλλάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπαλλάσσεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • ἀπήλλαχεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπηλλάχθαι Verb: Perf Pass Infin
top
ἀπαλλοτριόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deprive, estrange, alienate, be alien, forbid
 • Construct: ἀλλοτριόω, ἐξαλλοτριόω
 • Forms:
  • ἀπηλλοτρίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλοτριῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπηλλοτριώθειν Verb: Aor Pass Infin
  • ἀπηλλοτριώθην
   • Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
   • Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀπαλλοτριωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπαλλοτριώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀπηλλοτριώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπηλλοτρίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπηλλοτρίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαλλοτριώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπηλλοτριωμένας Verb: Perf Mid Part Acc Plur Fem
  • ἀπηλλοτριωμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπηλλοτριωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπηλλοτριωμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπαλλοτριώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαλλοτριώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαλλοτριώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
ἀπαλλοτριωθῇ
ἀπαλλοτριώθητε
ἀπαλλοτριῶσαι
ἀπαλλοτριώσει
ἀπαλλοτριώσετε
ἀπαλλοτριώσῃς
ἀπαλλοτρίωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: alienation, estrangement, exclusion
ἀπαλλοτριώσουσιν
ἁπαλόν
ἁπαλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: tender, soft, delicate
 • Forms:
  • ἁπαλή Adj: Nom Sing Fem
  • ἁπαλήν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁπαλόν Adj: Acc Sing Neut
  • ἁπαλούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἁπαλώτερα Adj: Nom Plur Neut Comp
ἁπαλότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: softness, tenderness
 • Forms:
  • ἁπαλότητα Noun: Acc Sing Fem
  • ἁπαλότητος Noun: Gen Sing Fem
top
ἁπαλότητα
ἁπαλότητος
ἁπαλούς
ἁπαλυνεῖ
ἁπαλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to soften, make tender
 • Forms:
  • ἁπαλυνεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἡπαλύνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἡπαλύνθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἁπαλώτερα
ἀπαμαυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to remove darkness
   • to remove obscurity
  • Passive:
   • to deprive of eyesight
 • Construct: ἀμαυρόω
 • Forms:
  • ἀπημαυρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀπαμύνουσιν
ἀπαμύνω
ἅπαν
ἀπαναίνῃ
ἀπαναίνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to deny, reject, disown, decline, refuse
 • Forms:
  • ἀπαναίνῃ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαναίνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀπηνήνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
top
ἀπαναίνου
ἀπαναισχυντέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have the effrontery to do, become shameless
 • Forms:
  • ἀπηναισχύντησας Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπαναστήσεται
ἀπάνθρωπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inhuman
 • Forms:
  • ἀπανθρώπων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
ἀπανθρώπων
ἀπανίστημι
ἅπαντ᾿
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἅπας
ἅπαντα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἅπας
ἀπάντα
ἅπαντας
ἀπαντάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to meet, encounter
  • to attack
  • to meet in battle, meet in court
  • to happen
 • Construct: ἀπαντάω, καταντάω, συναντάω, ὑπαντάω
 • Forms:
  • ἀπάντα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαντῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαντήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαντήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπαντησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀπαντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαντήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπαντήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπαντήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀπαντήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπαντήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀπαντήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀπάντησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπαντήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπαντήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπαντήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀπαντῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπαντῶντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἀπαντῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀπήντα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπήντηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀπήντησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπήντησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
top
ἅπαντες
ἀπαντή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meeting
 • Forms:
  • ἀπαντήν Noun: Acc Sing Fem
ἀπάντημα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: a meeting, encounter, occurrence, chance
ἀπαντήν
ἀπαντῆσαι
ἀπαντήσαντες
ἀπαντήσας
ἀπαντησάτωσαν
ἀπαντήσει
ἀπαντήσεις
ἀπαντήσεται
ἀπαντήσεως
ἀπαντήσῃ
ἀπαντήσητε
ἀπάντησιν
top
ἀπάντησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: meeting, escort, meeting with, reply
 • Forms:
  • ἀπαντήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • ἀπάντησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀπαντήσομαι
ἀπαντήσομεν
ἀπάντησον
ἀπαντήσονται
ἀπαντήσωμεν
ἀπαντήσωσιν
ἁπάντων
ἀπαντῶντες
ἀπαντῶντι
ἀπαντῶσα
ἀπάνωθεν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from upon, from above, from the top
ἅπαξ
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • once, one time
  • once for all
ἀπάξει
top
ἀπάξομεν
ἀπάξουσι
ἀπάξω
ἀπαράβατον
ἀπαράβατος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • not passing away, untransferable, perpetual, unchangeable
  • without a successor
 • Forms:
  • ἀπαράβατον Adj: Acc Sing Fem
ἀπαραιτήτοις
ἀπαραίτητον
ἀπαραίτητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: not to be moved by prayer, inexorable, inevitable
 • Forms:
  • ἀπαραιτήτοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀπαραίτητον Adj: Acc Sing Fem
ἀπαραλλάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: unchanged, unchangeably
ἀπάραντες
ἀπαραπόδιστον
ἀπαραπόδιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: free from embarrassment, free from interference, uninterrupted
 • Forms:
  • ἀπαραπόδιστον Adj: Acc Sing Fem
ἀπάρας
top
ἀπαρασήμαντον
ἀπαρασήμαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unnoticed, without solemnity
 • Forms:
  • ἀπαρασήμαντον Adj: Acc Sing Fem
ἀπαρασκεύαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unprepared, not ready
 • Forms:
  • ἀπαρασκευάστους Adj: Acc Plur Masc
ἀπαρασκευάστους
ἀπάρατε
ἀπαρεῖτε
ἀπαρέσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to displease, be disagreeable to
 • Construct: ἀρέσκω
 • Forms:
  • ἀπήρεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀπαρθῇ
ἀπαριθμέω
ἀπαρίθμησιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀπαριθμέω
ἀπαρνέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to deny, disown, abstain, renounce, reject, refuse
 • Construct: ἀπαρνέομαι, ἀρνέομαι, ἐξαρνέομαι
 • Forms:
  • ἀπήρνηται Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπηρνήσω Verb: Aor Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπηρνήσαντο Verb: Aor Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαρνοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπαρνῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπαρνήσωμαι Verb: Aor Mid Deponent Subj 1st Sing
  • ἀπαρνησάσθω Verb: Aor Mid Deponent Imperative 3rd Sing
  • ἀπαρνηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπαρνήσῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • ἀπαρνήσομαι Verb: Fut Mid Deponent Ind 1st Sing
  • ἀπαρνήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
top
ἀπαρνηθήσεται
ἀπαρνῆσαι
ἀπαρνησάσθω
ἀπαρνήσῃ
ἀπαρνήσομαι
ἀπαρνήσονται
ἀπαρνήσωμαι
ἀπαρνοῦνται
ἀπάρξομαι
ἄπαρον
ἀπαροῦσιν
ἀπάρσεις
ἄπαρσις
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Meaning: setting out, departure, removal
 • Forms:
  • ἀπάρσεις Noun: Acc Plur Fem
ἀπάρτι
 • Parse: Adverb
 • Meaning: from now on, from henceforth
ἀπαρτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exactly, certainly
top
ἀπαρτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: household utensils, equipment, stuff, movables, chattels, spoil, (anything of value that can be moved)
 • Forms:
  • ἀπαρτίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπαρτίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀπαρτίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀπαρτίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀπαρτίᾳ
ἀπαρτίαι
ἀπαρτίαις
ἀπαρτίαν
ἀπαρτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to finish, complete, make perfect, make even, fulfill
 • Construct: ἀπαρτίζω, διαρτίζω, ἐξαρτίζω, καταρτίζω, προκαταρτίζω
 • Forms:
  • ἀπηρτισμένον
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀπήρτισμαι Verb: Aor Act Act 1st Sing
  • ἀπηρτίσατε Verb: Aor Act Act 2nd Plur
  • ἀπαρτίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπαρτίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπαρτίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπαρτίσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀπαρτίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπαρτίζω
ἀπαρτίσει
ἀπαρτίσῃ
ἀπαρτίσητε
ἀπάρτισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: finished work
ἀπαρτισμόν
ἀπαρτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: completion, finishing
 • Forms:
  • ἀπαρτισμόν Noun: Acc Sing Masc
top
ἀπαρχαί
ἀπαρχαῖς
ἀπαρχάς
ἀπαρχή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: first-fruits, beginning of sacrifice, birth certificate
 • Forms:
  • ἀπαρχαί Noun: Nom Plur Fem
  • ἀπαρχαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀπαρχάς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀπαρχήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπαρχῆς Noun: Gen Sing Fem
  • ἀπαρχῶν Noun: Gen Plur Fem
ἀπαρχήν
ἀπαρχῆς
ἀπάρχομαι
ἀπάρχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπάρχω
ἀπάρχω
ἀπαρχῶν
ἀπάρωσιν
ἅπας
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: all (things), every (one), whole
 • Note:
  • οὐ ἅπας = "none, not any"
  • ἅπας + article + noun = "all" (e.g., all the city)
  • article + ἅπας + noun = "whole" (e.g., the whole city)
  • (no article) + ἅπας + noun = "every, any" (e.g., every city, any city)
 • Forms:
  • ἅπαν Adj: Nom Sing Neut
  • ἅπαντ᾿
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἅπαντα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἅπαντας Adj: Acc Plur Masc
  • ἅπαντες Adj: Nom Plur Masc
  • ἁπάντων Adj: Gen Plur Neut
  • ἅπασαν Adj: Acc Sing Fem
  • ἁπάσας Adj: Acc Plur Fem
  • ἁπάσης Adj: Gen Sing Fem
  • ἅπασι Adj: Dat Plur Masc
  • ἅπασιν Adj: Dat Plur Masc
top
ἅπασαν
ἁπάσας
ἁπάσης
ἅπασι
ἅπασιν
ἀπασπάζομαι
ἀπασπασάμενος
ἀπατᾷ
ἀπάτα
ἀπάταις
ἀπάτας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀπάτη
ἀπατάτω
ἀπατάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to deceive, cheat, delude, divert, seduce, distract
 • Construct: ἀπατάω, ἐξαπατάω, φρεναπατάω
 • Forms:
  • ἀπάτα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπατᾷ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπατάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπατηθεῖσα Verb: Aor Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀπατηθεῖσαν Verb: Aor Pass Part Acc Sing Fem
  • ἀπατηθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπατηθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀπατηθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀπατηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπατῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀπατήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀπατησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀπατήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπατήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀπατήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπάτησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπατήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀπατῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπατῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
  • ἀπατώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπατώμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπατῶσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἠπατήθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠπατήθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἠπατήθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠπάτησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠπάτησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠπάτησεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠπάτα Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
top
ἀπάτη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: deceit, deception, deceitfulness, fraud
 • Forms:
  • ἀπάτας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἀπάταις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀπάτῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀπάτην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀπάτης Noun: Gen Sing Fem
ἀπάτῃ
ἀπατηθεῖσα
ἀπατηθεῖσαν
ἀπατηθέντες
ἀπατηθῇ
ἀπατηθῇς
ἀπατηθήσεται
ἀπάτην
ἀπάτης
ἀπατῆσαι
ἀπατήσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • Root: ἀπατάω
ἀπατησάτω
ἀπατήσει
ἀπατήσεις
top
ἀπατήσῃ
ἀπάτησιν
ἀπάτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: beguiling, allurement, charm
 • Forms:
  • ἀπάτησιν Noun: Acc Sing Fem
ἀπάτησον
ἀπατήσω
ἀπατώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπατάω
ἀπατώμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀπατάω
ἀπατῶν
ἀπατῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: ἀπατάω
ἀπάτωρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fatherless, without father, without recorded paternity
ἀπατῶσαν
ἀπαύγασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: brightness, effulgence, radiance, reflection
ἀπαυτομολέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to go of one's own accord, desert
 • Construct: αὐτομολέω
 • Forms:
  • ἀπαυτομολῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀπαυτομολήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀπαυτομολήσει
top
ἀπαυτομολῶ
ἀπαφρίζω
ἀπαχθῆναι
ἀπαχθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἀπάγω
ἀπαχθήσονται
ἀπάχθητε