ἀτακτέω
 • Meaning:
  • to be idle, lazy
  • to behave self disorderly, be undisciplined
  • to act irregular
 • Forms:
  • ἀτάκτοις Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
  • ἠτακτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ἀτάκτοις
ἄτακτον
ἄτακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • undisciplined
  • disorderly, insubordinate, unruly
  • not in battle-order, unarranged
 • Forms:
ἀτάκτους
ἀτάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disorderly
ἀταξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disorder, lack of discipline, disorderliness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀταξίαἀταξίαι
GENἀταξίαςἀταξιῶν
DATἀταξίᾳἀταξίαις
ACCἀταξίανἀταξίας
ἀτάρ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: now, but yet, but, however
 • Note: marks a rapid transition to another thought
ἀτάρακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without confusion, not disturbed, uniform, orderly
 • Forms:
ἀταραξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • impassiveness, calmness
  • lack of (undesirable) disturbance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀταραξίαἀταραξίαι
GENἀταραξίαςἀταραξιῶν
DATἀταραξίᾳἀταραξίαις
ACCἀταραξίανἀταραξίας
ἀταραξίας
ἀτάραχα
ἀτάραχον
ἀτάραχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unaffected by disturbances, not disturbed
  • quiet, calm, trouble-free
 • Forms:
ἀταράχους
ἀταράχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: undisturbed, without confusion
ἄταφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unburied
  • not properly buried
 • Forms:
ἀτάφων
ἅτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: since, insomuch as, just as, so as, seeing that
 • Note: followed by Genitive Absolute
ἀτειχίστοις
ἀτείχιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwalled, unfortified
 • Forms:
ἀτεκνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • childlessness, state of being childless, barrenness
  • loss of children, bereavement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτεκνίαἀτεκνίαι
GENἀτεκνίαςἀτεκνιῶν
DATἀτεκνίᾳἀτεκνίαις
ACCἀτεκνίανἀτεκνίας
ἀτεκνίᾳ
ἀτεκνίαν
ἀτεκνίας
ἄτεκνοι
ἄτεκνον
ἄτεκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: childless, without children
 • Forms:
ἀτεκνουμένη
ἀτεκνοῦσα
ἀτεκνοῦσαν
ἀτεκνόω
 • Meaning:
  • to make childless, cause the loss of a child
  • to be incapable of producing children, be childless
  • to bereave, deprive of a child
 • Forms:
Present
 • ἀτεκνουμένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • ἀτεκνοῦσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀτεκνοῦσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
Imperfect
Future
 • ἀτεκνωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀτεκνωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • ἀτεκνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀτεκνώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀτεκνωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀτεκνωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἠτεκνώθησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἠτεκνώσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠτέκνωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Perfect
 • ἠτέκνωμαι Verb: Perf Mid/Pass Ind 1st Sing
 • ἠτεκνωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
ἀτεκνωθῆναι
ἀτεκνωθήσεται
ἀτεκνωθήσονται
ἀτεκνωθῶ
ἀτεκνώσει
ἀτεκνώσεις
ἀτέλεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • immunity from debts
  • exempt from public duties
  • exempt from payment of taxes or dues
 • Concord: I Macc. 10:34
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτέλειαἀτέλειαι
GENἀτελείαςἀτελειῶν
DATἀτελείᾳἀτελείαις
ACCἀτέλειανἀτελείας
ἀτελείας
ἀτελέσι(ν)
ἀτέλεστα
ἀτελέστατον
ἀτελέστατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἀτελής
 • Meaning: most impious, most unripe, most imperfect
ἀτέλεστοι
ἀτέλεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unended, unaccomplished, fruitless, immature, imperfect
 • Meaning: incapable of achieving maturity
 • Forms:
ἀτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For superlative, see ἀτελέστατος
 • Meaning:
  • unripe, imperfect
  • impious
  • ineffectual (oath)
  • unaccomplished, unconsummated
  • not having reached the end or destination
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτελήςἀτελές
GENἀτελοῦς
DATἀτελεῖ
ACCἀτελῆἀτελές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτελεῖςἀτελῆ
GENἀτελῶν
DATἀτελέσι(ν)
ACCἀτελεῖςἀτελῆ
ἀτενίζετε
ἀτενίζομεν
ἀτενίζοντας
ἀτενίζοντες
ἀτενίζω
 • Meaning:
  • to stare, look intently at (something, someone), gaze earnestly, observe closely
  • to take great care
 • Forms:
  • ἀτενίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • ἀτενίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀτενίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀτενίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀτενίζοντας Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀτενίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἀτενίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀτενίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἀτενίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • ἀτενίσασα Part: Aor Act Nom Sing Fem
  • ἠτένισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀτενίζων
ἀτενίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀτενίζω
ἀτενίσαντες
ἀτενίσας
ἀτενίσασα
ἀτενίσωμεν
ἄτερ
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • without, aloof, apart from, in the absence of
  • not having at one's disposal
ἀτημελείτω
ἀτημελέω
 • Meaning: to neglect, fail to care for, not look after (someone)
 • Forms:
  • ἀτημελείτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
ἄτιμα
ἀτιμάζει
ἀτιμάζεις
ἀτιμάζεσθαι
ἀτιμάζετε
ἀτιμάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: ἀτιμάζω
ἀτιμαζόντων
ἀτιμάζουσα
ἀτιμάζω
 • Meaning:
  • to dishonour, rob (someone) of honour, disgrace, treat shamefully, insult, contemn, maltreat, despise, treat with disrespect, defame
  • to form a low view of
  • to hold a low view of, hold in no honour
 • Forms:
Present
 • ἀτιμάζουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • ἀτιμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀτιμάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀτιμάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀτιμάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • ἀτιμαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • ἀτιμάζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • ἀτιμάζωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
Imperfect
Future
 • ἀτιμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀτιμασθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
Aorist
 • ἀτιμασθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • ἀτιμάσαι Verb: Aor Act Infin
 • ἀτιμάσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • ἀτιμασάντων Part: Aor Act Gen Plur Masc
 • ἀτιμάσασιν Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • ἀτιμάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀτιμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἠτιμασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἠτιμασατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἠτίμασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἠτιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἠτιμάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἠτιμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
Perfect
 • ἀτιμάζεσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
 • ἠτιμασμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
ἀτιμάζων
ἀτιμάζωνται
ἀτιμάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἀτιμάζω
ἀτιμάσαντες
ἀτιμασάντων
ἀτιμάσασι(ν)
ἀτιμάσῃς
ἀτιμασθείς
ἀτιμασθῆναι
ἀτιμασθήσεται
ἀτιμασθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀτιμάζω
ἀτιμασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dishonour, disgrace
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀτιμασμόςἀτιμασμοί
GENἀτιμασμοῦἀτιμασμῶν
DATἀτιμασμῷἀτιμασμοῖς
ACCἀτιμασμόνἀτιμασμούς
VOCἀτιμασμέἀτιμασμοί
ἀτιμάω
 • Meaning: to dishonour, treat shamefully, insult, contemn, maltreat, despise, treat with disrespect, defame, treat with disdain
ἀτίμητον
ἀτίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: invaluable, priceless
 • Forms:
ἀτιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • infamy, ignominy, disgrace, dishonour, reproach, shame, vile
  • worthlessness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτιμίαἀτιμίαι
GENἀτιμίαςἀτιμιῶν
DATἀτιμίᾳἀτιμίαις
ACCἀτιμίανἀτιμίας
ἀτιμίᾳ
ἀτιμίαις
ἀτιμίαν
ἀτιμίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀτιμία
ἄτιμοι
ἄτιμον
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: ἄτιμος
ἄτιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Note: For comparative, see ἀτιμότερος
 • Note: For superlative, see ἀτιμότατος
 • Meaning:
  • dishonoured, unhonoured, despised, without honour, less honourable (comparative degree), without compensation, insignificant
  • not deserving special honour or respect
 • Forms:
ἀτιμοτάτην
ἀτιμότατος
 • Parse: Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Superlative of ἄτιμος
 • Meaning: most dishonoured, most despised
ἀτιμότερα
ἀτιμότερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of ἄτιμος
 • Meaning: more dishonoured, more despised
ἀτιμοῦνται
ἀτιμόω
 • Meaning:
  • to dishonour, humiliate, treat shamefully, insult, contemn, maltreat, despise, treat with disrespect, defame
  • to consider of slight value
 • Forms:
  • ἀτιμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • ἀτιμωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀτιμωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἠτιμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠτιμωμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
  • ἠτιμωμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
  • ἠτιμωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • ἠτιμωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • ἠτιμωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
  • ἠτίμωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠτίμωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀτιμωθήσεται
ἀτιμωθήσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀτιμόω
ἀτίμων
ἀτιμώρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unpunished, unavenged
  • let go with impunity
 • Forms:
ἅτινα
 • Parse: Indefinite Relative Pronoun: Nom Plur Neut
 • Root: ὅστις
ἀτμίδα
ἀτμίδας
ἀτμίδος
ἀτμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vapour, mist, steam, smoke, gas, haze, cloud
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτμίςἀτμίδες
GENἀτμίδοςἀτμίδων
DATἀτμίδιἀτμίσι(ν)
ACCἀτμίδαἀτμίδας
VOCἀτμίἀτμίδες
ἄτομος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • uncut, indivisible, a moment of time
  • morally wrong, improper
 • Forms:
ἀτόμῳ
ἄτονος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: slack, powerless
 • Forms:
ἄτοπα
ἀτοπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wickedness
  • (something) not fit to be done
  • a being out of the way
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτοπίαἀτοπίαι
GENἀτοπίαςἀτοπιῶν
DATἀτοπίᾳἀτοπίαις
ACCἀτοπίανἀτοπίας
ἀτοπίαν
ἄτοπον
ἄτοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • out of place, amiss
  • unusual, surprising
  • evil, wrong, improper, inappropriate
 • Forms:
ἀτόπων
ἄτρακτον
ἄτρακτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a spindle
 • Forms:
  • ἄτρακτον Noun: Acc Sing Masc
ἀτραπόν
ἀτραπός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • path, way, route
  • track left (by a moving object, e.g., by a ship's keel)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτραπόςἀτραποί
GENἀτραποῦἀτραπῶν
DATἀτραπῷἀτραποῖς
ACCἀτραπόνἀτραπούς
VOCἀτραπέἀτραποί
ἀτραπούς
ἀτραπῷ
ἄτρεπτον
ἄτρεπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unchangeable
 • Forms:
ἄτρυγον
ἄτρυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: refined, pure (oil), without residue
 • Forms:
ἄτρωτον
ἄτρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • invulnerable
  • unwounded, unscathed
 • Forms:
ἀτρώτους
ἀτρώτῳ
ἀττάκην
ἀττάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: locust (an edible kind of locust)
 • Forms:
  • ἀττάκην Noun: Acc Sing Masc
ἀττέλεβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: locust without wings
ἀτυχέω
 • Meaning: to fail, be unfortunate, be unlucky
 • Forms:
  • ἀτυχῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
ἀτυχία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: ill-luck, misfortune, failure, miscarriage, mishap
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτυχίαἀτυχίαι
GENἀτυχίαςἀτυχιῶν
DATἀτυχίᾳἀτυχίαις
ACCἀτυχίανἀτυχίας
ἀτυχίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀτυχία
ἀτυχῶν