ἀτακτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be idle, lazy
  • to behave self disorderly, be undisciplined
  • to act irregular
 • Cognates: εὐτακτέω
 • Forms:
  • ἀτάκτοις Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
  • ἠτακτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ἀτάκτοις
ἄτακτον
ἄτακτος
ἀτάκτους
ἀτάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disorderly
ἀταξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disorder, lack of discipline, disorderliness
ἀτάρ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: now, but yet, but, however
 • Note: marks a rapid transition to another thought
ἀτάρακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without confusion, not disturbed, uniform, orderly
ἀταραξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • impassiveness, calmness
  • lack of (undesirable) disturbance
 • Forms:
  • ἀταραξίας Noun: Gen Sing Fem
ἀταραξίας
ἀτάραχα
ἀτάραχον
ἀτάραχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unaffected by disturbances, not disturbed
  • quiet, calm, trouble-free
 • Forms:
  • ἀτάραχα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀτάραχον Adj: Acc Sing Neut
  • ἀταράχους Adj: Acc Plur Masc
ἀταράχους
ἀταράχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: undisturbed, without confusion
ἄταφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unburied
  • not properly buried
 • Forms:
  • ἀτάφων Adj: Gen Plur Masc
ἀτάφων
ἅτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: since, insomuch as, just as, so as, seeing that
 • Note: followed by Genitive Absolute
ἀτειχίστοις
ἀτείχιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwalled, unfortified
 • Forms:
  • ἀτειχίστοις Adj: Dat Plur Masc
ἀτεκνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • childlessness, state of being childless, barrenness
  • loss of children, bereavement
 • Forms:
  • ἀτεκνίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀτεκνίας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀτεκνίᾳ Noun: Dat Sing Fem
ἀτεκνίᾳ
ἀτεκνίαν
ἀτεκνίας
ἄτεκνοι
ἄτεκνον
ἄτεκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: childless, without children
 • Forms:
  • ἄτεκνοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄτεκνον Adj: Acc Sing Masc
ἀτεκνουμένη
ἀτεκνοῦσα
ἀτεκνοῦσαν
ἀτεκνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make childless, cause the loss of a child
  • to be incapable of producing children, be childless
 • Cognates: τεκνόω
 • Forms:
  • ἀτεκνουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀτεκνοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀτεκνοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀτεκνωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀτεκνωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀτεκνωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀτεκνωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἀτεκνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀτεκνώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἠτεκνώθησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠτέκνωμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἠτεκνωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἠτεκνώσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠτέκνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀτεκνωθῆναι
ἀτεκνωθήσεται
ἀτεκνωθήσονται
ἀτεκνωθῶ
ἀτεκνώσει
ἀτεκνώσεις
ἀτέλεια
ἀτελείας
ἀτελέσιν
ἀτέλεστα
ἀτελέστατον
ἀτέλεστοι
ἀτέλεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unended, unaccomplished, fruitless, immature, imperfect
 • Meaning: incapable of achieving maturity
 • Forms:
  • ἀτέλεστα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀτέλεστοι Adj: Nom Plur Masc
ἀτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unripe, imperfect
  • impious
  • ineffectual (oath)
  • unaccomplished, unconsummated
  • not having reached the end or destination
 • Forms:
  • ἀτελέσιν Adj: Dat Plur Fem
  • ἀτελέστατον Adj: Acc Sing Masc superl
ἀτενίζετε
ἀτενίζομεν
ἀτενίζοντας
ἀτενίζοντες
ἀτενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stare, look intently at (something, someone), gaze earnestly, observe closely
  • to take great care
 • Cognates: ἀτενίζω, ἐνατενίζω
 • Forms:
  • ἀτενίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀτενίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀτενίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀτενίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀτενίζοντας Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀτενίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀτενίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀτενίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀτενίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀτενίσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἠτένισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀτενίζων
ἀτενίσαι
ἀτενίσαντες
ἀτενίσας
ἀτενίσασα
ἀτενίσωμεν
ἄτερ
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • without, aloof, apart from, in the absence of
  • not having at one's disposal
ἀτημελείτω
ἀτημελέω
ἄτιμα
ἀτιμάζει
ἀτιμάζεις
ἀτιμάζεσθαι
ἀτιμάζετε
ἀτιμάζοντα
ἀτιμαζόντων
ἀτιμάζουσα
ἀτιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dishonour, rob (someone) of honour, disgrace, treat shamefully, insult, contemn, maltreat, despise, treat with disrespect, defame
  • to form a low view of
  • to hold a low view of, hold in no honour
 • Forms:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀτιμασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀτιμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀτιμάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀτιμάζεσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • ἀτιμάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀτιμάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀτιμαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀτιμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀτιμάζωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἀτιμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀτιμάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀτιμασάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀτιμάσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀτιμάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀτιμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀτιμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀτιμασθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἠτιμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠτιμασατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠτίμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠτιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠτιμάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠτιμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠτιμασμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
ἀτιμάζων
ἀτιμάζωνται
ἀτιμάσαι
ἀτιμάσαντες
ἀτιμασάντων
ἀτιμάσασιν
ἀτιμάσῃς
ἀτιμασθείς
ἀτιμασθῆναι
ἀτιμασθήσεται
ἀτιμασθήσῃ
ἀτιμασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dishonour, disgrace
ἀτιμάω
ἀτίμητον
ἀτίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: invaluable, priceless
 • Forms:
  • ἀτίμητον Adj: Acc Sing Masc
ἀτιμία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • infamy, ignominy, disgrace, dishonour, reproach, shame, vile
  • worthlessness
 • Cognates: ἀτιμία, ἐπιτιμία, φιλοτιμία
 • Forms:
  • ἀτιμίαις Noun: Dat Sing Fem
  • ἀτιμίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀτιμίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀτιμίας Noun: Gen Sing Fem
ἀτιμίᾳ
ἀτιμίαις
ἀτιμίαν
ἀτιμίας
ἄτιμοι
ἄτιμον
ἄτιμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • dishonoured, unhonoured, despised, without honour, less honourable (comparative degree), without compensation, insignificant
  • not deserving special honour or respect
 • Cognates: ἄτιμος, βαρύτιμος, ἔντιμος, ἐπίτιμος, ἰσότιμος, πολύτιμος, φιλότιμος
 • Forms:
  • ἀτιμοτάτην Adj: Acc Sing Fem Superlative
  • ἄτιμα Adj: Acc Plur Neut
  • ἄτιμοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄτιμον Adj: Nom Sing Masc
  • ἀτιμότερα Adj: Acc Plur Neut Comparative
  • ἀτιμότερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • ἀτίμων Adj: Gen Plur Masc
ἀτιμοτάτην
ἀτιμότερα
ἀτιμότερος
ἀτιμοῦνται
ἀτιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dishonour, humiliate, treat shamefully, insult, contemn, maltreat, despise, treat with disrespect, defame
  • to consider of slight value
 • Cognates: ἀτιμόω, ἐξατιμόω
 • Forms:
  • ἀτιμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
  • ἀτιμωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀτιμωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἠτιμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠτιμωμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἠτιμωμένοι Verb: Pluperfect Mid Part Nom Plur Masc
  • ἠτιμωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἠτιμωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἠτίμωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠτίμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀτιμωθήσεται
ἀτιμωθήσῃ
ἀτίμων
ἀτιμώρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unpunished, unavenged
  • let go with impunity
ἅτινα
 • Parse: Indefinite Relative pronoun: Nom Plur Neut
 • Root: ὅστις
ἀτμίδα
ἀτμίδας
ἀτμίδος
ἀτμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vapour, mist, steam, smoke, gas, haze
 • Forms:
  • ἀτμίδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀτμίδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀτμίδος Noun: Gen Sing Fem
ἄτομος
ἀτόμῳ
ἄτονος
ἄτοπα
ἀτοπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wickedness
  • (something) not fit to be done
  • a being out of the way
 • Forms:
  • ἀτοπίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀτοπίαν
ἄτοπον
ἄτοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • out of place, amiss
  • unusual, surprising
  • evil, wrong, improper, inappropriate
 • Forms:
  • ἄτοπα Adj: Acc Plur Neut
  • ἄτοπον Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • ἀτόπων Adj: Gen Plur Masc
ἀτόπων
ἄτρακτον
ἄτρακτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a spindle
 • Forms:
  • ἄτρακτον Noun: Acc Sing Masc
ἀτραπόν
ἀτραπός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • path, way, route
  • track left (by a moving object, e.g., by a ship's keel)
 • Forms:
  • ἀτραπόν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀτραπούς Noun: Acc Plur Fem
  • ἀτραπῷ Noun: Dat Sing Fem
ἀτραπούς
ἀτραπῷ
ἄτρεπτον
ἄτρεπτος
ἄτρυγον
ἄτρυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: refined, pure (oil), without residue
 • Forms:
  • ἄτρυγον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ἄτρωτον
ἄτρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • invulnerable
  • unwounded, unscathed
 • Forms:
  • ἄτρωτον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀτρώτους Adj: Acc Sing Masc
  • ἀτρώτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀτρώτους
ἀτρώτῳ
ἀττάκην
ἀττάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: locust (an edible kind of locust)
 • Forms:
  • ἀττάκην Noun: Acc Sing Masc
ἀττέλεβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: locust without wings
ἀτυχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fail, be unfortunate, be unlucky
 • Forms:
  • ἀτυχῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀτυχία
ἀτυχίας
ἀτυχῶν