ἀτακτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be idle, lazy
  • to behave self disorderly, be undisciplined
  • to act irregular
 • Cognates: εὐτακτέω
 • Forms:
  • ἀτάκτοις Verb: Pres Act Opt 2nd Sing
  • ἠτακτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
ἀτάκτοις
ἄτακτον
ἄτακτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτακτοςἄτακτον
GENἀτάκτου
DATἀτάκτῳ
ACCἄτακτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτακτοιἄτακτα
GENἀτάκτων
DATἀτάκτοις
ACCἀτάκτουςἄτακτα
ἀτάκτους
ἀτάκτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: disorderly
ἀταξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: disorder, lack of discipline, disorderliness
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀταξίαἀταξίαι
GENἀταξίαςἀταξιῶν
DATἀταξίᾳἀταξίαις
ACCἀταξίανἀταξίας
ἀτάρ
 • Parse: Conjunction
 • Meaning: now, but yet, but, however
 • Note: marks a rapid transition to another thought
ἀτάρακτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: without confusion, not disturbed, uniform, orderly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτάρακτοςἀτάρακτον
GENἀταράκτου
DATἀταράκτῳ
ACCἀτάρακτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτάρακτοιἀτάρακτα
GENἀταράκτων
DATἀταράκτοις
ACCἀταράκτουςἀτάρακτα
ἀταραξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • impassiveness, calmness
  • lack of (undesirable) disturbance
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀταραξίαἀταραξίαι
GENἀταραξίαςἀταραξιῶν
DATἀταραξίᾳἀταραξίαις
ACCἀταραξίανἀταραξίας
ἀταραξίας
ἀτάραχα
ἀτάραχον
ἀτάραχος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unaffected by disturbances, not disturbed
  • quiet, calm, trouble-free
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτάραχοςἀτάραχον
GENἀταραχου
DATἀταραχῳ
ACCἀτάραχον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτάραχοιἀτάραχα
GENἀταραχων
DATἀταραχοις
ACCἀταραχουςἀτάραχα
ἀταράχους
ἀταράχως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: undisturbed, without confusion
ἄταφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unburied
  • not properly buried
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄταφοςἄταφον
GENἀτάφου
DATἀτάφῳ
ACCἄταφον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄταφοιἄταφα
GENἀτάφων
DATἀτάφοις
ACCἀτάφουςἄταφα
ἀτάφων
ἅτε
 • Parse: Adverb
 • Meaning: since, insomuch as, just as, so as, seeing that
 • Note: followed by Genitive Absolute
ἀτειχίστοις
ἀτείχιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unwalled, unfortified
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτείχιστοςἀτείχιστον
GENἀτειχίστου
DATἀτειχίστῳ
ACCἀτείχιστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτείχιστοιἀτείχιστα
GENἀτειχίστων
DATἀτειχίστοις
ACCἀτειχίστουςἀτείχιστα
ἀτεκνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • childlessness, state of being childless, barrenness
  • loss of children, bereavement
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτεκνίαἀτεκνίαι
GENἀτεκνίαςἀτεκνιῶν
DATἀτεκνίᾳἀτεκνίαις
ACCἀτεκνίανἀτεκνίας
ἀτεκνίᾳ
ἀτεκνίαν
ἀτεκνίας
ἄτεκνοι
ἄτεκνον
ἄτεκνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: childless, without children
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτεκνοςἄτεκνον
GENἀτέκνου
DATἀτέκνῳ
ACCἄτεκνον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτεκνοιἄτεκνα
GENἀτέκνων
DATἀτέκνοις
ACCἀτέκνουςἄτεκνα
ἀτεκνουμένη
ἀτεκνοῦσα
ἀτεκνοῦσαν
ἀτεκνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make childless, cause the loss of a child
  • to be incapable of producing children, be childless
 • Cognates: τεκνόω
 • Forms:
  • ἀτεκνουμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • ἀτεκνοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀτεκνοῦσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • ἀτεκνωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀτεκνωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀτεκνωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀτεκνωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἀτεκνώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀτεκνώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἠτεκνώθησαν Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠτέκνωμαι Verb: Perf Mid Ind 1st Sing
  • ἠτεκνωμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
  • ἠτεκνώσατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠτέκνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀτεκνωθῆναι
ἀτεκνωθήσεται
ἀτεκνωθήσονται
ἀτεκνωθῶ
ἀτεκνώσει
ἀτεκνώσεις
ἀτέλεια
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτέλεια 
GENἀτελείας 
DAT  
ACC ἀτελείας
ἀτελείας
ἀτελέσιν
ἀτέλεστα
ἀτελέστατον
ἀτέλεστοι
ἀτέλεστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unended, unaccomplished, fruitless, immature, imperfect
 • Meaning: incapable of achieving maturity
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτέλεστοςἀτέλεστον
GENἀτελέστου
DATἀτελέστῳ
ACCἀτέλεστον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτέλεστοιἀτέλεστα
GENἀτελέστων
DATἀτελέστοις
ACCἀτελέστουςἀτέλεστα
ἀτελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unripe, imperfect
  • impious
  • ineffectual (oath)
  • unaccomplished, unconsummated
  • not having reached the end or destination
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτελήςἀτελές
GENἀτελοῦς
DATἀτελεῖ
ACCἀτελῆἀτελές
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτελεῖςἀτελῆ
GENἀτελῶν
DATἀτελέσι(ν)
ACCἀτελεῖςἀτελῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀτελέστατον Adj: Acc Sing Masc superl
ἀτενίζετε
ἀτενίζομεν
ἀτενίζοντας
ἀτενίζοντες
ἀτενίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to stare, look intently at (something, someone), gaze earnestly, observe closely
  • to take great care
 • Cognates: ἀτενίζω, ἐνατενίζω
 • Forms:
  • ἀτενίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀτενίζομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀτενίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀτενίζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀτενίζοντας Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀτενίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀτενίσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀτενίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀτενίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀτενίσασα Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἠτένισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀτενίζων
ἀτενίσαι
ἀτενίσαντες
ἀτενίσας
ἀτενίσασα
ἀτενίσωμεν
ἄτερ
 • Parse: PREP
 • Meaning:
  • without, aloof, apart from, in the absence of
  • not having at one's disposal
ἀτημελείτω
ἀτημελέω
ἄτιμα
ἀτιμάζει
ἀτιμάζεις
ἀτιμάζεσθαι
ἀτιμάζετε
ἀτιμάζοντα
ἀτιμαζόντων
ἀτιμάζουσα
ἀτιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dishonour, rob (someone) of honour, disgrace, treat shamefully, insult, contemn, maltreat, despise, treat with disrespect, defame
  • to form a low view of
  • to hold a low view of, hold in no honour
 • Forms:
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἀτιμασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀτιμάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀτιμάζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀτιμάζεσθαι Verb: Perf Mid/Pass Infin
  • ἀτιμάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀτιμάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀτιμαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀτιμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀτιμάζωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἀτιμάσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀτιμάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀτιμασάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀτιμάσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀτιμάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀτιμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀτιμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀτιμασθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἠτιμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠτιμασατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠτίμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠτιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠτιμάσθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠτιμάσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἠτιμασμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
ἀτιμάζων
ἀτιμάζωνται
ἀτιμάσαι
ἀτιμάσαντες
ἀτιμασάντων
ἀτιμάσασιν
ἀτιμάσῃς
ἀτιμασθείς
ἀτιμασθῆναι
ἀτιμασθήσεται
ἀτιμασθήσῃ
ἀτιμασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: dishonour, disgrace
ἀτιμάω
ἀτίμητον
ἀτίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: invaluable, priceless
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτίμητοςἀτίμητον
GENἀτιμήτου
DATἀτιμήτῳ
ACCἀτίμητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτίμητοιἀτίμητα
GENἀτιμήτων
DATἀτιμήτοις
ACCἀτιμήτουςἀτίμητα
ἀτιμία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτιμίαἀτιμίαι
GENἀτιμίαςἀτιμιῶν
DATἀτιμίᾳἀτιμίαις
ACCἀτιμίανἀτιμίας
ἀτιμίᾳ
ἀτιμίαις
ἀτιμίαν
ἀτιμίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀτιμία
ἄτιμοι
ἄτιμον
ἄτιμος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτιμοςἄτιμον
GENἀτίμου
DATἀτίμῳ
ACCἄτιμον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτιμοιἄτιμα
GENἀτίμων
DATἀτίμοις
ACCἀτίμουςἄτιμα
 • Comparatives & Superlatives
 • ἀτιμοτάτην Adj: Acc Sing Fem Superlative
 • ἀτιμότερα Adj: Acc Plur Neut Comparative
 • ἀτιμότερος Adj: Nom Sing Masc compar
ἀτιμοτάτην
ἀτιμότερα
ἀτιμότερος
ἀτιμοῦνται
ἀτιμόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to dishonour, humiliate, treat shamefully, insult, contemn, maltreat, despise, treat with disrespect, defame
  • to consider of slight value
 • Cognates: ἀτιμόω, ἐξατιμόω
 • Forms:
  • ἀτιμοῦνται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
  • ἀτιμωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀτιμωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἠτιμώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἠτιμωμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἠτιμωμένοι Verb: Pluperfect Mid Part Nom Plur Masc
  • ἠτιμωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἠτιμωμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἠτίμωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἠτίμωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀτιμωθήσεται
ἀτιμωθήσῃ
ἀτίμων
ἀτιμώρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unpunished, unavenged
  • let go with impunity
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀτιμώρητοςἀτιμώρητον
GENἀτιμωρήτου
DATἀτιμωρήτῳ
ACCἀτιμώρητον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀτιμώρητοιἀτιμώρητα
GENἀτιμωρήτων
DATἀτιμωρήτοις
ACCἀτιμωρήτουςἀτιμώρητα
ἅτινα
 • Parse: Indefinite Relative pronoun: Nom Plur Neut
 • Root: ὅστις
ἀτμίδα
ἀτμίδας
ἀτμίδος
ἀτμίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vapour, mist, steam, smoke, gas, haze
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτμίς 
GENἀτμίδος 
DAT  
ACCἀτμίδαἀτμίδας
ἄτομος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτομοςἄτομον
GENἀτόμου
DATἀτόμῳ
ACCἄτομον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτομοιἄτομα
GENἀτόμων
DATἀτόμοις
ACCἀτόμουςἄτομα
ἀτόμῳ
ἄτονος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτονοςἄτονον
GENἀτόνου
DATἀτόνῳ
ACCἄτονον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτονοιἄτονα
GENἀτόνων
DATἀτόνοις
ACCἀτόνουςἄτονα
ἄτοπα
ἀτοπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • wickedness
  • (something) not fit to be done
  • a being out of the way
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτοπίαἀτοπίαι
GENἀτοπίαςἀτοπιῶν
DATἀτοπίᾳἀτοπίαις
ACCἀτοπίανἀτοπίας
ἀτοπίαν
ἄτοπον
ἄτοπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • out of place, amiss
  • unusual, surprising
  • evil, wrong, improper, inappropriate
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτοποςἄτοπον
GENἀτόπου
DATἀτόπῳ
ACCἄτοπον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτοποιἄτοπα
GENἀτόπων
DATἀτόποις
ACCἀτόπουςἄτοπα
ἀτόπων
ἄτρακτον
ἄτρακτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a spindle
 • Forms:
  • ἄτρακτον Noun: Acc Sing Masc
ἀτραπόν
ἀτραπός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • path, way, route
  • track left (by a moving object, e.g., by a ship's keel)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτραπός 
GEN  
DATἀτραπῷ 
ACCἀτραπόνἀτραπούς
ἀτραπούς
ἀτραπῷ
ἄτρεπτον
ἄτρεπτος
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτρεπτοςἄτρεπτον
GENἀτρέπτου
DATἀτρέπτῳ
ACCἄτρεπτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτρεπτοιἄτρεπτα
GENἀτρέπτων
DATἀτρέπτοις
ACCἀτρέπτουςἄτρεπτα
ἄτρυγον
ἄτρυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: refined, pure (oil), without residue
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτρυγοςἄτρυγον
GENἀτρύγου
DATἀτρύγῳ
ACCἄτρυγον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτρυγοιἄτρυγα
GENἀτρύγων
DATἀτρύγοις
ACCἀτρύγουςἄτρυγα
ἄτρωτον
ἄτρωτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • invulnerable
  • unwounded, unscathed
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἄτρωτοςἄτρωτον
GENἀτρώτου
DATἀτρώτῳ
ACCἄτρωτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἄτρωτοιἄτρωτα
GENἀτρώτων
DATἀτρώτοις
ACCἀτρώτουςἄτρωτα
ἀτρώτους
ἀτρώτῳ
ἀττάκην
ἀττάκης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: locust (an edible kind of locust)
 • Forms:
  • ἀττάκην Noun: Acc Sing Masc
ἀττέλεβος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: locust without wings
ἀτυχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to fail, be unfortunate, be unlucky
 • Forms:
  • ἀτυχῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀτυχία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀτυχίαἀτυχίαι
GENἀτυχίαςἀτυχιῶν
DATἀτυχίᾳἀτυχίαις
ACCἀτυχίανἀτυχίας
ἀτυχίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: ἀτυχία
ἀτυχῶν