ἅμα
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • at once, together, together with, at the same time, early, both
 • Note: ἅμα πρωῒ = early in the morning
ἀμαδαρώθ
 • Parse: Transliterated Hebrew word
 • Meaning: galloping (Judg. 5:22)
ἀμαθεῖς
ἀμαθής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ignorant, unlearned
 • Forms:
  • ἀμαθεῖς Adj: Nom Plur Masc
ἀμαθία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: folly, ignorance, stupidity
 • Forms:
  • ἀμαθίας Noun: Gen Sing Fem
ἀμαθίας
ἅμαξα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wagon
 • Forms:
  • ἁμάξαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἅμαξαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἁμάξας Noun: Acc Plur Fem
  • ἁμάξῃ Noun: Dat Sing Fem
  • ἁμάξης Noun: Gen Sing Fem
ἁμάξαις
ἅμαξαν
ἁμάξας
ἁμάξῃ
ἁμάξης
ἀμαράντινον
top
ἀμαράντινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: fadeless, unfading, that fades not away
 • Forms:
  • ἀμαράντινον Adj: Acc Sing Masc
ἀμαράντοις
ἀμάραντον
ἀμάραντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unfading, undecaying
 • Forms:
  • ἀμαράντοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀμάραντον Adj: Acc Sing Masc
ἁμάρτανε
ἁμαρτάνει
ἁμαρτάνειν
ἁμαρτάνεις
ἁμαρτάνετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνητε
ἁμαρτάνομεν
ἁμαρτάνοντα
ἁμαρτάνοντας
top
ἁμαρτάνοντες
ἁμαρτάνοντι
ἁμαρτανόντων
ἁμαρτάνουσα
ἁμαρτάνουσι
ἁμαρτάνουσιν
ἁμαρτάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to miss the mark, fail, sin, fault, offend, trespass
 • Cognates: ἁμαρτάνω, διαμαρτάνω, ἐξαμαρτάνω, ἐφαμαρτάνω, προαμαρτάνω
 • Forms:
  • ότες Verb: Perf Act Part Nom Plur Masc
  • ἡμαρτηκότα
   • Verb: Perf Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • ἡμαρτηκότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • ἁμάρτανε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἁμαρτάνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἁμαρτάνειν Verb: Pres Act Infin
  • ἁμαρτάνεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἁμαρτάνετε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἁμαρτάνῃ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • ἁμαρτάνητε Verb: Pres Act sing 2nd Plur
  • ἁμαρτάνομεν Verb: Pres/Imp Act Ind 1st Plur
  • ἁμαρτάνοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἁμαρτάνοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἁμαρτάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἁμαρτάνοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • ἁμαρτανόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἁμαρτάνουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • ἁμαρτάνουσι Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἁμαρτάνουσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc
  • ἁμαρτάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἁμαρτεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἁμάρτῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἁμάρτῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἁμαρτήσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἁμαρτήσαντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἁμαρτήσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἁμαρτησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἁμαρτήσας
   • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἁμαρτήσασιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἁμαρτησάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἁμαρτήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἁμαρτήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἁμαρτήσεσθε Verb: Fut Mid Ind 2nd Plur
  • ἁμαρτήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἁμαρτήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἁμαρτήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἁμαρτησόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἁμαρτήσωμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἁμαρτήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἁμαρτήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἁμαρτήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἁμαρτήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἁμάρτητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἁμαρτόντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἁμαρτόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἁμαρτόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἁμαρτούσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
  • ἁμάρτω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἁμάρτωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἁμαρτών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἁμάρτωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἡμάρτανον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἥμαρτε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἥμαρτεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἥμαρτες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἡμάρτετε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἡμάρτηκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἠμαρτήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἡμάρτηκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἡμαρτήκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἡμάρτηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἡμαρτηκόσιν Verb: Perf Act Part Dat Plur Masc
  • ἡμαρτηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
  • ἡμαρτηκώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • ἡμαρτήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἡμάρτομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἥμαρτον
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἡμάρτοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἁμαρτάνων
top
ἁμαρτεῖν
ἁμάρτῃ
ἁμάρτημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a sin, offence, transgression, failure, fault
  • sin offering
 • Forms:
  • ἁμαρτήμασι Noun: Dat Plur Neut
  • ἁμαρτήμασιν Noun: Dat Plur Neut
  • ἁμαρτήματα Noun: Nom Plur Neut
  • ἁμαρτήματος Noun: Gen Sing Neut
  • ἁμαρτημάτων Noun: Gen Plur Neut
ἁμαρτήμασι
ἁμαρτήμασιν
ἁμαρτήματα
ἁμαρτήματος
ἁμαρτημάτων
ἁμάρτῃς
ἁμαρτήσαντας
ἁμαρτήσαντες
ἁμαρτήσαντος
ἁμαρτησάντων
ἁμαρτήσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἁμαρτάνω
top
ἁμαρτήσασιν
ἁμαρτησάτω
ἁμαρτήσει
ἁμαρτήσεις
ἁμαρτήσεσθε
ἁμαρτήσεται
ἁμαρτήσῃ
ἁμάρτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sin
ἁμαρτήσομαι
ἁμαρτησόμεθα
ἁμαρτήσωμεν
ἁμαρτήσονται
ἁμαρτήσουσιν
ἁμαρτήσω
ἁμαρτήσωμεν
top
ἁμάρτητε
ἁμαρτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • offence, sin, guilt
  • sin offering
 • Forms:
  • ἁμαρτίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἁμαρτίαι Noun: Nom Plur Fem
  • ἁμαρτίαις Noun: Dat Plur Fem
  • ἁμαρτίαν Noun: Acc Sing Fem
  • ἁμαρτίας
   • Noun: Gen Sing Fem
   • Noun: Acc Plur Fem
  • ἁμαρτιῶν Noun: Gen Plur Fem
ἁμαρτίᾳ
ἁμαρτίαι
ἁμαρτίαις
ἁμαρτίαν
ἁμαρτίας
ἁμαρτιῶν
ἁμαρτόντες
ἁμαρτόντι
ἁμαρτόντων
ἁμαρτούσης
ἀμάρτυρον
top
ἀμάρτυρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unattested, without witness
 • Note: smooth breathing, not rough; alpha privative, i.e., not μάρτυρος
 • Forms:
  • ἀμάρτυρον Adj: Acc Sing Masc
ἁμάρτω
ἁμαρτωλέ
ἁμαρτωλοί
ἁμαρτωλοῖς
ἁμαρτωλόν
ἁμαρτωλός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adj: sinful, sinning
  • Subst.: sinner
 • Forms:
  • ἁμαρτωλέ Noun: Voc Sing Masc
  • ἁμαρτωλοί Adj: Nom/Voc Plur Masc
  • ἁμαρτωλοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • ἁμαρτωλόν Adj: Acc Sing Masc
  • ἁμαρτωλοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • ἁμαρτωλούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἁμαρτωλῷ Adj: Dat Sing Masc/Fem
  • ἁμαρτωλῶν Adj: Gen Plur Masc
ἁμαρτωλοῦ
ἁμαρτωλούς
ἁμαρτωλῷ
ἁμαρτωλῶν
ἁμάρτωμεν
ἁμαρτών
top
ἁμάρτωσιν
ἀμασενίθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun
 • Meaning: Amesenith, an unknown musical term (I Chron. 15:21)
ἀμάσητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: unchewed
ἀματτάρι
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun: Acc Sing Fem
 • Meaning: mark, target, amattari (I Sam 20:20)
ἀμαυρά
ἀμαυροῖ
ἀμαυρόν
ἀμαυρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hardly seen, dim, faint
  • obscure, unknown, inconspicuous
  • shadowy, dark
 • Forms:
  • ἀμαυρά Adj: Nom Sing Fem
  • ἀμαυρόν Adj: Nom Sing Neut
ἀμαυρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to grow dim, grow faint, obscure
  • to weaken, tarnish
 • Cognates: ἀπαμαυρόω
 • Forms:
  • ἀμαυροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμαυρωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἠμαυρώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
ἀμαυρωθήσεται
ἀμαύρωσιν
ἀμαύρωσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: darkening, dimness
 • Forms:
  • ἀμαύρωσιν Noun: Acc Sing Fem
top
ἀμαφέθ
 • Parse: Transliterated Hebrew Noun: Acc Sing
 • Meaning: threshold, doorway (I Sam. 5:4)
ἄμαχον
ἄμαχος
ἀμάχους
ἀμάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to reap, reap down, mow, (lit.: to collect)
 • Forms:
  • ἀμησάντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀμήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀμήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀμήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀμήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
ἀμβλάκημα
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning: an error, fault, offence, mistake
ἀμβλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sin, fault, mistake, error
 • Forms:
  • ἀμβλακίας Noun: Acc Plur Fem
ἀμβλακίας
ἀμβλύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Middle:
   • to blunt, take the edge off
   • to lack sharpness, lack acuity
   • to dim
  • Passive:
   • to be dim (of eyes)
   • to become blind
 • Forms:
  • ἠμβλύνθησαν Verb: 1Aor Pass Imperative 3rd Plur
ἀμβλυωπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be dim-sighted, be nearly blind
 • Forms:
  • ἀμβλυωπῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἠμβλυώπουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀμβλυωπῆσαι
ἀμβροσίας
top
ἀμβρόσιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ambrosial, divine, heavenly
 • Forms:
  • ἀμβροσίας Adj: Gen Sing Fem
ἀμέθυσος
ἀμέθυστον
ἀμέθυστος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: amethyst, not drunken, not inebriated, without drunkenness
 • Forms:
  • ἀμέθυσος Noun: Nom Sing Fem
  • ἀμέθυστον Noun: Acc Sing Neut
ἀμείβομαι
ἀμείβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: change, exchange, trade, pay, requite, reward
 • Forms:
  • ἀμείβομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀμείψεται
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
ἀμειδήτοις
ἀμείδητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: somber, sad, dismal
 • Forms:
  • ἀμειδήτοις Adj: Dat Plur Neut
ἄμεινον
ἀμείνων
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: better, best
 • Forms:
  • ἄμεινον Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀμειξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • not mixing (with the Gentiles), separation
  • social disturbance, political disturbance
  • state of war
  • interruption of communications
 • Forms:
  • ἀμειξίας Noun: Gen Sing Fem
ἀμειξίας
top
ἀμείψεται
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Root: ἀμείβω
ἄμελγε
ἀμέλγοντες
 • Parse: Verb: Pres/Fut Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀμέλγω
ἀμέλγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to milk (e.g., milk a cow), squeeze out milk from a nipple, pour out like milk
 • Forms:
  • ἄμελγε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀμέλγοντες Verb: Pres/Fut Act Part Nom Plur Masc
  • ἤμελξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
ἀμέλει
ἀμέλεια
ἀμελείας
ἀμελεῖν
ἀμελεῖσθαι
ἀμελείσθωσαν
ἀμελέστερον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἀμελής
ἀμελέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to neglect, be unconcerned, be careless of, make light of, be negligent, no regard, forget
 • Cognates: ἀμελέω, ἀτημελέω, μεταμελέω, πλημμελέω, τημελέω
 • Forms:
  • ἀμέλει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀμελεῖν Verb: Pres Act Infin
  • ἀμελεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀμελείσθωσαν Verb: Pres MP Imperative 3rd Plur
  • ἀμελήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀμελήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀμελήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • ἀμελοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἠμέλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠμέλησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
top
ἀμελής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: careless, negligent, heedless
 • Forms:
  • ἀμελέστερον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
ἀμελήσαντες
ἀμελήσῃς
ἀμελήσω
ἄμελξιν
ἄμελξις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: milking
 • Forms:
  • ἄμελξιν Noun: Acc Sing Fem
ἀμελοῦντες
ἀμελῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: carelessly, heedlessly
ἄμεμπτοι
ἄμεμπτον
ἄμεμπτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: blameless, faultless, not to be blamed, irreproachable
 • Forms:
  • ἄμεμπτοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄμεμπτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • ἀμέμπτου Adj: Gen Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀμέμπτους Adj: Acc Plur Masc/Fem
ἀμέμπτου
ἀμέμπτους
ἀμέμπτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: faultlessly, blamelessly, unblamably
top
ἀμέρδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deprive
   • to bereave of (something)
  • Passive:
   • to be bereft of (something)
 • Forms:
  • ἀμέρσῃ
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
ἀμερεῖ
ἀμερῆ
ἀμερής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without parts, indivisible, momentary
 • Forms:
  • ἀμερεῖ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀμερῆ Adj: Acc Sing Masc
ἀμεριμνία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: freedom from care, confidence
 • Forms:
  • ἀμεριμνίᾳ
   • Noun: Dat Sing Fem
   • Noun: Nom Plur Fem
ἀμεριμνίᾳ
ἀμέριμνον
ἀμέριμνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: free from care, unconcerned, not anxious, calm, secure
 • Forms:
  • ἀμέριμνον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀμερίμνους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀμερίστῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀμερίμνους
ἀμέριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undivided
ἀμερίστῳ
ἀμέρσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: ἀμέρδω
ἀμετάβλητα
top
ἀμετάβλητος
ἀμετάθετον
ἀμετάθετος
ἀμεταθέτου
ἀμεταθέτων
ἀμετακίνητοι
ἀμετακίνητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immovable, unmovable
 • Forms:
  • ἀμετακίνητοι Adj: Nom Plur Masc
ἀμεταμέλητα
ἀμεταμέλητοι
ἀμεταμέλητον
ἀμεταμέλητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: irrevocable, without regret, without repentance, not to be repented of
 • Forms:
  • ἀμεταμέλητα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀμεταμέλητοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἀμεταμέλητον Adj: Acc Sing Fem
ἀμεταμελήτως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without feeling regret, unregrettably
ἀμετανόητον
top
ἀμετανόητος
ἄμετρα
ἀμέτρητον
ἀμέτρητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immeasurable, immense
 • Forms:
  • ἀμέτρητον Adj: Nom Sing Neut
  • ἀμετρήτῳ Adj: Dat Sing Fem
ἀμετρήτῳ
ἄμετρον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἄμετρος
ἄμετρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: immeasurable, immoderate, (thing) without measure
 • Forms:
  • ἄμετρα Adj: Acc Plur Neut
  • ἄμετρον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀμήν
 • Parse: Transliterated Hebrew Particle
 • Meaning: amen, truly, surely, verily
 • Hebrew: אָמֵן
ἀμησάντων
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • Root: ἀμάω
ἀμήσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀμάω
ἀμήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: ἀμάω
ἀμήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἀμάω
ἀμήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: ἀμάω
ἄμητον
top
ἄμητος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: harvest, reaping
 • Forms:
  • ἄμητον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀμήτου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀμητοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀμητούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἀμήτῳ Noun: Dat Sing Masc
ἀμήτου
ἀμητοῦ
ἀμητούς
ἀμήτῳ
ἀμήτωρ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: motherless, without mother
ἀμήχανον
ἀμήχανος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: impossible, helpless, despairing, difficult, impractical
 • Forms:
  • ἀμήχανον Adj: Acc Sing Masc
ἀμίαντον
ἀμίαντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: undefiled, unsoiled, unblemished, pure
 • Forms:
  • ἀμίαντον Adj: Acc Sing Fem
  • ἀμιάντους Adj: Acc Plur Fem
  • ἀμιάντων Adj: Gen Plur Masc
ἀμιάντους
ἀμιάντων
ἀμιγῆ
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: ἀμιγής
top
ἀμιγής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unmixed, pure
 • Forms:
  • ἀμιγῆ
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
ἀμίμητα
ἀμίμητον
ἀμίμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: inimitable
 • Forms:
  • ἀμίμητα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀμίμητον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀμισθί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without reward
ἅμμα
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: something tied
 • Forms:
  • ἅμματι Noun: Dat Sing Neut
ἀμμαζειβί
 • Parse: Noun: Gen Sing
 • Meaning: [transliteration of Hebrew] altar
ἅμματι
ἄμμον
ἄμμος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sand
 • Forms:
  • ἄμμον Noun: Acc Sing Fem
  • ἄμμου Noun: Gen Sing Fem
  • ἄμμῳ Noun: Dat Sing Fem
ἄμμου
ἄμμῳ
ἀμμώδης
 • Parse: Adj: Nom Sing Fem
 • Meaning: sandy, gravelly
top
ἀμνάδα
ἀμνάδας
ἀμνάδες
ἀμνάδων
ἀμνάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lamb, ewe-lamb
 • Forms:
  • ἀμνάδα Noun: Acc Sing Fem
  • ἀμνάδας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀμνάδες Noun: Nom Plur Fem
  • ἀμνάδων Noun: Gen Plur Fem
  • ἀμνάσιν Noun: Dat Plur Fem
ἀμνάσιν
ἀμνημονεῖς
ἀμνημονέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to forget, be unmindful, not to make mention of
 • Forms:
  • ἀμνημονεῖς Verb: Pres/Imperfect Act Ind 2nd Sing
  • ἀμνημονήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
ἀμνημονήσῃς
ἀμνησία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forgetfulness, forgetting, amnesia
ἀμνησικακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forgivingness
 • Forms:
  • ἀμνησικακίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀμνησικακίαν
ἀμνησίκακοι
top
ἀμνησίκακος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bearing no malice, forgiving
 • Forms:
  • ἀμνησίκακοι Adj: Nom Plur Masc
ἀμνησικάκως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: without bearing malice, forgivingly
ἀμνήστευτον
ἀμνήστευτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: not yet engaged, not yet betrothed, unwooed, not sought in lawful wedlock
 • Forms:
  • ἀμνήστευτον Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἀμνηστία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: forgetfulness (of wrong), an amnesty, reprieve
 • Forms:
  • ἀμνηστίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀμνηστίαν
ἀμνοί
ἀμνοῖς
ἀμνόν
ἀμνός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a lamb
 • Forms:
  • ἀμνοί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀμνοῖς Noun: Dat Plur Masc
  • ἀμνόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀμνοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • ἀμνούς Noun: Acc Plur Masc
  • ἀμνῷ Noun: Dat Sing Masc
  • ἀμνῶν Noun: Gen Plur Masc
ἀμνοῦ
ἀμνούς
ἀμνῷ
top
ἀμνῶν
ἀμοιβάς
ἀμοιβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a return, recompense, requital
 • Forms:
  • ἀμοιβάς Noun: Acc Plur Fem
ἄμοιρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: without share in (something)
ἀμόλυντον
ἀμόλυντος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: undefiled
 • Forms:
  • ἀμόλυντον Adj: Nom Sing Neut
ἀμόρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sweet cake
ἀμόραις
ἀμορίτην
ἀμορίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cake
 • Forms:
  • ἀμορίτην Noun: Acc Sing Fem (I Chron. 16:3)
ἄμορος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unlucky, wretched
 • Forms:
  • ἀμόραις Adj: Dat Plur Fem
ἄμορφοι
ἄμορφος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: misshapen, shapeless, ugly, unsightly, without form
 • Forms:
  • ἄμορφοι Adj: Nom Plur Masc/Fem
  • ἀμόρφου Adj: Gen Sing Fem
top
ἀμόρφου
ἄμπελοι
ἀμπέλοις
ἄμπελον
ἄμπελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: vine, grapevine
 • Forms:
  • ἄμπελοι Noun: Nom Plur Fem
  • ἀμπέλοις Noun: Dat Plur Fem
  • ἄμπελον Noun: Acc Sing Fem
  • ἀμπέλου Noun: Gen Sing Fem
  • ἀμπέλους Noun: Acc Plur Fem
  • ἀμπέλῳ Noun: Dat Sing Fem
ἀμπέλου
ἀμπελουργοί
ἀμπελουργόν
ἀμπελουργός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vine-dresser, pruner, vine-pruner, vine-worker, gardener
 • Forms:
  • ἀμπελουργοί Noun: Nom Plur Masc
  • ἀμπελουργόν Noun: Acc Sing Masc
  • ἀμπελουργούς Noun: Acc Plur Masc
ἀμπελουργούς
ἀμπέλους
ἀμπέλῳ
ἀμπελών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vineyard
 • Forms:
  • ἀμπελῶνα Noun: Acc Sing Masc
  • ἀμπελῶνας Noun: Acc Plur Masc
  • ἀμπελῶνες Noun: Nom Plur Masc
  • ἀμπελῶνι Noun: Dat Sing Masc
  • ἀμπελῶνος Noun: Gen Sing Masc
  • ἀμπελώνων Noun: Gen Plur Masc
  • ἀμπελῶσιν Noun: Dat Plur Masc
top
ἀμπελῶνα
ἀμπελῶνας
ἀμπελῶνες
ἀμπελῶνι
ἀμπελῶνος
ἀμπελώνων
ἀμπελῶσιν
ἀμπέχεσθαι
ἀμπέχω
ἀμπλακία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: error, fault
ἄμπωτιν
ἄμπωτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the ebb-tide, a sucking back
 • Forms:
  • ἄμπωτιν Noun: Acc Sing Fem
top
ἀμύγδαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: almond tree
 • Forms:
  • ἀμυγδάλων Noun: Gen Plur Neut
ἀμυγδάλων
ἀμύθητα
ἀμύθητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • unspeakable, untold, unmentioned
  • unspeakably great, innumerable
 • Forms:
  • ἀμύθητα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀμυθήτους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀμυθήτων Adj: Gen Plur Masc
ἀμυθήτους
ἀμυθήτων
ἀμύμονα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: ἀμύμων
ἀμύμων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: blameless, noble, excellent
 • Forms:
  • ἀμύμονα
   • Adj: Nom/Acc Plur Neut
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
ἄμυνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • warding off an attack, self-defence, defence against, protection from
  • revenge on, vengeance on
  • repulsion
 • Forms:
  • ἄμυναν Noun: Acc Sing Fem
ἄμυναν
ἀμύνασθαι
ἀμύνομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: ἀμύνω
top
ἀμύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to retaliate, defend
  • to ward off, protect
  • to repulse, ward off, keep off
 • Cognates: ἀμύνω, ἀπαμύνω, ἐπαμύνω
 • Forms:
  • ἀμύνασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀμύνομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • ἀμυνώμεθα
   • Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
   • Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
  • ἀμύνωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἠμυνάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἠμύναντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἠμύνατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
ἀμυνώμεθα
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 1st Plur
  • Verb: Pres Mid/Pass Subj 1st Plur
 • Root: ἀμύνω
ἀμύνωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: ἀμύνω
ἀμφ᾿
ἀμφί
 • Parse: Prep
 • Meaning:
  • Of Place: about, around (he went around Athens)
  • Of Time: about (it was about midnight)
  • Fig.: about, circiter (he was about 50 years old)
 • Forms:
  • ἀμφ᾿ Prep
ἀμφιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to clothe
 • Forms:
  • ἠμφίασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠμφιασάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
ἀμφίασιν
ἀμφίασις
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a garment, clothing, a wrap-around cloak
 • Forms:
  • ἀμφίασιν Noun: Acc Sing Masc
ἀμφιβαλεῖ
ἀμφιβάλλοντας
ἀμφιβαλλόντων
top
ἀμφιβάλλω
ἀμφίβληστρον
 • Parse: Noun: Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • net, fishing net
  • anything thrown around (as a garment)
 • Forms:
  • ἀμφιβλήστρῳ Noun: Dat Sing Neut
ἀμφιβλήστρῳ
ἀμφιβολεῖς
ἀμφιβολεύς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fisherman
 • Forms:
  • ἀμφιβολεῖς Noun: Nom Plur Masc
ἀμφιβολία
ἀμφιβολίαν
ἀμφιέζει
ἀμφιέζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to clothe
ἀμφιέννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to clothe, enrobe, put around or on
 • Forms:
  • ἀμφιέζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμφιέννυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀμφιέννυσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμφιέννυσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀμφίεσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • ἠμφιέσαντο Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠμφιεσμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
top
ἀμφιέννυσθαι
ἀμφιέννυσι
ἀμφιέννυσιν
ἀμφίεσαι
ἀμφιλαφεῖς
ἀμφιλαφής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: wide spreading, abundant, enormous, bulky, huge, dense (trees/bushes)
 • Forms:
  • ἀμφιλαφεῖς Adj: Acc Plur Masc
ἀμφιτάποις
ἀμφίταπος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: double tapestry, double-sided rug, full bedspread
 • Forms:
  • ἀμφιτάποις Adj: Dat Plur Fem
  • ἀμφιτάπους Adj: Acc Plur Masc
ἀμφιτάπους
ἄμφοδα
ἄμφοδον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a group of houses surrounded by streets
  • a road around houses, a street
  • a fork in the road, an intersection
 • Forms:
  • ἄμφοδα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀμφόδου Noun: Gen Sing Neut
ἀμφόδου
ἀμφοῖν
 • Parse: Adj: Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut
 • Root: ἄμφω
ἀμφότερα
top
ἀμφότεραι
ἀμφοτέραις
ἀμφοτέρας
ἀμφοτεροδέξιοι
ἀμφοτεροδέξιον
ἀμφοτεροδέξιος
ἀμφοτεροδεξίου
ἀμφότεροι
ἀμφοτέροις
ἀμφότερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: both, either
 • Forms:
  • ἀμφότερα Adj: Acc Plur Neut
  • ἀμφότεραι Adj: Nom Plur Fem
  • ἀμφοτέραις Adj: Dat Plur Fem
  • ἀμφοτέρας Adj: Acc Plur Fem
  • ἀμφότεροι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀμφοτέροις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀμφοτέρους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀμφοτέρων Adj: Gen Plur Masc
ἀμφοτέρους
ἀμφοτέρων
ἄμφω
 • Parse: Adj: Nom/Acc Dual Masc/Fem/Neut
 • Meaning: both
 • Forms:
  • ἀμφοῖν Adj: Gen/Dat Dual Masc/Fem/Neut
top
ἄμωμα
ἀμωμάτων
ἀμώμητα
ἀμώμητοι
ἀμώμητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: blameless, unblamable
 • Forms:
  • ἀμώμητα Adj: Nom Plur Neut
  • ἀμώμητοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀμωμάτων Adj: Gen Plur Masc/Neut
ἄμωμοι
ἀμώμοις
ἄμωμον
ἄμωμον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning: amomum spice
ἄμωμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • unblemished, without blemish or spot
  • blameless, without blame, faultless, unblamable
 • Forms:
  • ἄμωμα Adj: Nom Plur Neut
  • ἄμωμοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀμώμοις Adj: Dat Plur Masc/Fem/Neut
  • ἄμωμον Adj: Acc Sing Masc/Neut
  • ἀμώμου Adj: Gen Sing Masc
  • ἀμώμους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀμώμῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀμώμων Adj: Gen Plur Masc
ἀμώμου
ἀμώμους
ἀμώμῳ
top
ἀμώμων
ἀμώμως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: blamelessly, without blame