ἀποσάττω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to unload, unharness, unsaddle, unpack
 • Cognates: ἐπισάττω
 • Forms:
  • ἀπέσαξεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποσβέννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to put out, extinguish, quench, wither
 • Cognates: ἀποσβέννυμι, κατασβέννυμι, σβέννυμι
 • Forms:
  • ἀποσβέννυται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποσβέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσβεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
ἀποσβέννυται
ἀποσβέσει
ἀποσβεσθήσεται
ἀποσειόμενος
ἀποσείω
ἀποσιωπάω
ἀποσκαρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to struggle, jump about, throb, palpitate, writhe, twist, convulse
 • Forms:
  • ἀπεσκάρισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποσκεδάζω, ἀποσκεδάννυμι
top
ἀποσκεδάσεις
ἀποσκευάζω
ἀποσκευαῖς
ἀποσκευάσαι
ἀποσκευασάμενοι
ἀποσκευασάμενος
ἀποσκευή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inanimate: belongings, goods, property, baggage, chattel
  • persons: a man's wife, children, servants
 • Cognates: ἀποσκευή, διασκευή, κατασκευή, παρασκευή
 • Forms:
  • ἀποσκευαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • ἀποσκευῇ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀποσκευήν Noun: Acc Sing Fem
  • ἀποσκευῆς Noun: Gen Sing Fem
ἀποσκευῇ
ἀποσκευήν
ἀποσκευῆς
ἀποσκηνόω
ἀποσκηνώσας
ἀποσκηνώσῃς
top
ἀποσκίασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a shadow, a shading off
ἀποσκληρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to harden, deal cruelly with
 • Cognates: σκληρύνω
 • Forms:
  • ἀπεσκλήρυνεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἀποσκοπεύει
ἀποσκοπευόντων
ἀποσκοπεύσω
ἀποσκοπεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to look at, keep watch, look out for
 • Cognates: ἀποσκοπεύω, κατασκοπεύω, σκοπεύω
 • Forms:
  • ἀποσκοπεύει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσκοπευόντων Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀπεσκοπεύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπεσκόπευον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀποσκοπεύσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποσκοπέω
ἀποσκορακιεῖ
ἀποσκορακίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wish someone were far away, curse, damn
 • Forms:
  • ἀπεσκοράκισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσκορακίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποσκορακιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποσκορακίσῃς
ἀποσκορακισμόν
top
ἀποσκορακισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: renunciation, repudiation, abjuration, casting off utterly
 • Forms:
  • ἀποσκορακισμόν Noun: Acc Sing Masc
ἀποσκυθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scalp, strip off the scalp in Scythian fashion
 • Cognates: περισκυθίζω
 • Forms:
  • ἀπεσκύθιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
ἀποσοβεῖ
ἀποσοβέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to scare away
 • Cognates: ἀποσοβέω, ἐκσοβέω, σοβέω
 • Forms:
  • ἀποσοβεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσοβῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀποσοβῶν
ἀποσπᾶν
ἀποσπάσαντες
ἀποσπασθέντας
ἀποσπασθῶσιν
ἀπόσπασμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something torn off, a piece, rag, shred
  • fragment, segment
  • branch
ἀποσπάσοι
ἀποσπάσομεν
top
ἀποσπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to drag forth, pull away, unsheathe
  • to withdraw, draw away, draw apart, detach
  • to tear from, tear away
 • Cognates: ἀνασπάω, ἀποσπάω, διασπάω, εἰσσπάομαι, ἐκσπάω, ἐπισπάομαι, ἐπισπάω, κατασπάω, περισπάω, σπάω, συσπάω
 • Forms:
  • ἀποσπᾶν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποσπῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποσπωμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀπέσπασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέσπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεσπάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποσπάσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποσπάσοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀποσπασθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀποσπασθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀπεσπασμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀπεσπασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀποσπάσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
ἀποσπῶ
ἀποσπωμένων
ἀπόστα
ἀποστάζει
ἀποστάζουσιν
ἀποστάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drip, let fall drop by drop, distill, trickle
 • Cognates: στάζω
 • Forms:
  • ἀποστάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστάζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
ἀποσταθῇ
ἀποσταθήσεται
ἀποσταίη
ἀποσταλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to drip, drop
 • Forms:
  • ἀποσταλάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
top
ἀποσταλάξει
ἀποσταλείς
ἀποσταλεῖσι
ἀποσταλεῖσιν
ἀποσταλέντες
ἀποσταλέντι
ἀποσταλέντος
ἀποσταλῇ
ἀποσταλήσονται
ἀποσταλῶσι
ἀποσταλῶσιν
ἀποστάντα
ἀποστάντες
ἀποστάς
ἀποστάσει
ἀποστάσεις
top
ἀποστασία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: revolt, rebellion, abandonment, apostasy, defection, falling away
 • Forms:
  • ἀποστασίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • ἀποστασίαν Noun: Acc Sing Fem
ἀποστασίᾳ
ἀποστασίαν
ἀποστάσιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: (writing of) divorcement, divorce certificate, relinquishment
 • Forms:
  • ἀποστασίου Noun: Gen Sing Neut
ἀποστασίου
ἀπόστασις
ἀποστάται
ἀποστάταις
ἀποστάτας
ἀποστατεῖν
ἀποστατεῖτε
ἀποστατέω
ἀποστάτην
top
ἀποστάτης
ἀποστατῆσαι
ἀποστατήσῃ
ἀποστάτιν
ἀποστάτις
ἀποστατοῦντας
ἀποστατῶν
ἀποστεγάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to uncover a roof, unroof
 • Cognates: ἀποστεγάζω
 • Forms:
  • ἀπεστέγασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
ἀποστεῖλαι
ἀποστείλαντα
ἀποστείλαντας
ἀποστείλαντες
ἀποστείλαντι
top
ἀποστείλας
ἀποστείλασα
ἀποστείλατε
ἀποστειλάτω
ἀποστείλῃ
ἀποστείλῃς
ἀπόστειλον
ἀποστείλω
ἀποστείλωμεν
ἀποστελεῖ
ἀποστελεῖς
ἀποστελεῖτε
ἀπόστελλε
ἀποστέλλει
ἀποστέλλειν
top
ἀποστέλλεις
ἀποστέλλετε
ἀποστέλλῃ
ἀποστέλλομεν
ἀποστελλόμενα
ἀποστελλόμενος
ἀποστέλλοντα
ἀποστέλλοντες
ἀποστέλλουσι
ἀποστέλλουσιν
ἀποστέλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to send off, send away from, send forth, send out
  • Passive:
   • to set out, depart, go away
 • Cognates: ἀναστέλλω, ἀνταποστέλλω, ἀποδιαστέλλω, ἀποστέλλω, διαστέλλω, ἐξαποστέλλω, ἐπαποστέλλω, ἐπιστέλλω, καταστέλλω, περιστέλλω, προεξαποστέλλω, προσαποστέλλω, στέλλω, συναποστέλλω, συστέλλω, ὑποστέλλω
 • Forms:
  • ἀπόστελλε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποστέλλει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστέλλειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποστέλλεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀποστέλλετε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • ἀποστέλλῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστέλλομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀποστελλόμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • ἀποστελλόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀποστέλλοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀποστέλλοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποστέλλουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστέλλουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστέλλων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεστάλη Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεστάλην Verb: 2Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἀπεστάλησαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • ἀπέστειλα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεστείλαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπέστειλαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέστειλας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπεστείλατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπέστειλε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστειλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποσταλείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀποσταλεῖσι Verb: Aor Act Part Dat Plur Neut
  • ἀποσταλεῖσιν Verb: Aor Pass Part Dat Plur Masc
  • ἀποσταλέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποσταλέντι Verb: 2Aor Pass Part Dat Sing Neut
  • ἀποσταλέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • ἀποσταλῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀποσταλῶσι Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀποσταλῶσιν Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Plur
  • ἀποστεῖλαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποστείλαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀποστείλαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποστείλαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποστείλαντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἀποστείλας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποστείλασα Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀποστείλατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποστειλάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀποστείλῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποστείλῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀπόστειλον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποστείλω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀποστείλωμεν Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπέσταλκα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἀπεστάλκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • ἀπέσταλκαν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέσταλκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἀπεστάλκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεστάλκατε Verb: Perf Act Ind 2nd Plur
  • ἀπεστάλκει Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέσταλκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέσταλκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέσταλμαι Verb: Perf Pass Ind 1st Sing
  • ἀπεσταλμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἀπεσταλμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπεσταλμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • ἀπεσταλμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπεσταλμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • ἀπέστελλε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστελλεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστελλον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἀποσταλήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • ἀποστελεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστελεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποστελεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀποστελοῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀποστελοῦσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστελοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστελῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
top
ἀποστέλλων
ἀποστελοῦμεν
ἀποστελοῦσι
ἀποστελοῦσιν
ἀποστελῶ
ἀποστενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to straiten
   • to block up
  • Passive:
   • to be shrunken
   • to be anguished
 • Cognates: στενόω
 • Forms:
  • ἀπεστενωμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
ἀποστέργω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to love no more, deplete of love, harden
 • Cognates: στέργω
 • Forms:
  • ἀποστέρξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
ἀποστερεῖσθε
ἀποστερεῖτε
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: ἀποστερέω
ἀποστερέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to steal, rob, despoil, defraud, bereave, make destitute, keep back by fraud
 • Cognates: στερέω
 • Forms:
  • ἀποστερηταί
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποστερήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστερηθῇ Verb: Aor Pass subj 3rd Sing
  • ἀποστερεῖσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • ἀποστερεῖτε
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποστεροῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀποστεροῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποστερῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεστέρησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστερηθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποστερήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποστερήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεστερημένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπεστερημένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
top
ἀποστερηθῇ
ἀποστερηθῆναι
ἀποστερήσει
ἀποστερήσῃς
ἀποστέρησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: robbery, fraud
ἀποστερήσουσιν
ἀποστερηταί
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: ἀποστερέω
ἀποστερητήν
ἀποστερητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: robber
 • Forms:
  • ἀποστερητήν Noun: Acc Sing Masc
ἀποστέρξεις
ἀποστεροῦμεν
ἀποστεροῦντας
ἀποστερῶν
ἀποστῇ
ἀπόστηθι
top
ἀποστῆναι
ἀποστῇς
ἀποστῆσαι
ἀποστήσας
ἀποστήσατε
ἀποστήσει
ἀποστήσεται
ἀποστήσῃ
ἀποστήσῃς
ἀποστησόμεθα
ἀπόστησον
ἀποστήσονται
ἀποστήσουσι
ἀποστήσουσιν
ἀποστήσω
ἀπόστητε
top
ἀποστήτω
ἀποστήτωσαν
ἀποστιβάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to empty the storeroom
 • Cognates: στιβάζω
 • Forms:
  • ἀποστιβάσαι Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀποτιβάσαι Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
ἀποστιβάσαι
ἀποστολαί
ἀποστολαῖς
ἀποστολάς
ἀποστολή
ἀποστολῇ
ἀποστολήν
ἀποστολῆς
ἀποστολικάς
ἀποστολικῆς
top
ἀποστολικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: apostolic
 • Forms:
  • ἀποστολικάς
   • Adj: Gen Sing Fem
   • Adj: Acc Plur Fem
  • ἀποστολικούς Adj: Acc Plur Masc
  • ἀποστολικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • ἀποστολικῷ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
ἀποστολικούς
ἀποστολικῷ
ἀπόστολοι
ἀποστόλοις
ἀπόστολον
ἀπόστολος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: apostle, messenger, ambassador, he that is sent
 • Forms:
  • ἀπόστολοι Noun: Nom Plur Masc
  • ἀποστόλοις Noun: Dat Plur Masc
  • ἀπόστολον Noun: Acc Sing Masc
  • ἀποστόλου Noun: Gen Sing Masc
  • ἀποστόλους Noun: Acc Plur Masc
  • ἀποστόλων Noun: Gen Plur Masc
ἀποστόλου
ἀποστόλους
ἀποστόλων
ἀποστοματίζειν
ἀποστοματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to question closely, interrogate, provoke to speak, dictate, catechize
 • Forms:
  • ἀποστοματίζειν Verb: Pres Act Infin
ἀποστραφείησαν
top
ἀποστραφείς
ἀποστραφεῖσα
ἀποστραφέν
ἀποστραφέντες
ἀποστραφῇ
ἀποστραφῆναι
ἀποστραφῆς
ἀποστραφήσεσθε
ἀποστραφήσεται
ἀποστραφήσῃ
ἀποστραφήσομαι
ἀποστραφήσονται
ἀποστράφητε
ἀποστράφητι
ἀποστραφήτω
top
ἀποστραφήτωσαν
ἀποστραφῶμεν
ἀποστρεβλοῦσθαι
ἀποστρεβλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to torture horribly
 • Cognates: στρεβλόω
 • Forms:
  • ἀποστρεβλοῦσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
ἀπόστρεφε
ἀποστρέφει
ἀποστρέφειν
ἀποστρέφεις
ἀποστρέφεσθαι
ἀποστρέφεται
ἀποστρέφετε
ἀποστρεφέτωσαν
ἀποστρεφόμεθα
ἀποστρεφόμενοι
ἀποστρεφομένων
top
ἀποστρέφοντα
ἀποστρέφοντος
ἀποστρέφου
ἀποστρέφουσιν
ἀποστρέφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • transitive: to turn away, mislead, cause to revolt
  • transitive: to return, put back
  • intrans.: to turn away from (something)
  • middle: to turn away from (something), reject, repudiate (someone)
  • middle: to turn back, return
 • Cognates: ἀναστρέφω, ἀποστρέφω, διαστρέφω, ἐκστρέφω, ἐπαναστρέφω, ἐπιστρέφω, ἐπισυστρέφω, καταστρέφω, μεταστρέφω, περιστρέφω, στρέφω, συναναστρέφω, συστρέφω, ὑποστρέφω
 • Forms:
  • ἀπεστραμμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀπόστρεφε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποστρέφει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστρέφειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποστρέφεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀποστρέφεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀποστρέφεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποστρέφετε Verb: Pres Act Imp 2nd Plur
  • ἀποστρεφέτωσαν Verb: Pres Act Imp 3rd Plur
  • ἀποστρεφόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποστρεφομένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • ἀποστρεφόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Plur
  • ἀποστρέφοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποστρέφοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀποστρέφου Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
  • ἀποστρέφουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστρέφων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποστρέφωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
  • ἀπεστράφη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεστράφης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἀπεστράφησαν Verb: 2Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπεστράφητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἀπέστρεψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεστρέψαμεν Verb: 1Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπεστρεψάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἀπέστρεψαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεστρέψαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπέστρεψας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπεστρέψατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπεστρέψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπέστρεψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέστρεψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεστρόφασιν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστραφείησαν Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
  • ἀποστραφείς Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀποστραφεῖσα Verb: Aor Pass Part Sing Neut Fem
  • ἀποστραφέν Verb: 2Aor Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀποστραφέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποστραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • ἀποστραφῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποστραφῆς Verb: 2Aor Pass Subj 2nd Sing
  • ἀποστράφητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • ἀποστράφητι Verb: 2Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • ἀποστραφήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • ἀποστραφήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • ἀποστραφῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • ἀποστρέψαι Verb: 1Aor Act Infin
  • ἀποστρέψαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀποστρέψαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποστρέψαντες Verb: 1Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποστρέψαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀποστρέψας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποστρέψατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀποστρέψῃ Verb: 1Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποστρέψῃς Verb: 1Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποστρέψητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀπόστρεψον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποστρέψωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀποστρέψωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπεστραμμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • ἀπέστραπται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • ἀπέστρεφον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀποστραφήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • ἀποστραφήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποστραφήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • ἀποστραφήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • ἀποστραφήσονται Verb: Fut pas Ind 3rd Plur
  • ἀποστρέψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποστρέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποστρέψοιτο Verb: Fut Mid Opt 3rd Sing
  • ἀποστρέψομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀποστρέψουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀποστρέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποστρέφων
ἀποστρέφωνται
top
ἀποστρέψαι
ἀποστρέψαντα
ἀποστρέψαντας
ἀποστρέψαντες
ἀποστρέψαντος
ἀποστρέψας
ἀποστρέψατε
ἀποστρέψει
ἀποστρέψεις
ἀποστρέψῃ
ἀποστρέψῃς
ἀποστρέψητε
ἀποστρέψοιτο
ἀποστρέψομεν
ἀπόστρεψον
top
ἀποστρέψουσιν
ἀποστρέψω
ἀποστρέψωμεν
ἀποστρέψωσιν
ἀποστροφαῖς
ἀποστροφάς
ἀποστροφή
ἀποστροφῇ
ἀποστροφήν
ἀποστροφῆς
ἀποστροφῶν
ἀποστυγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to abhor, hate, detest utterly
 • Cognates: στυγέω
 • Forms:
  • ἀποστυγοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
ἀποστυγοῦντες
top
ἀποστύφω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to draw up, contract, condense, shrink
 • Cognates: στύφω
 • Forms:
  • ἀποστύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
ἀποστύψει
ἀποστῶμεν
ἀποσυνάγω
ἀποσυνάγωγοι
ἀποσυνάγωγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: excommunicated, (put) out of the synagogue
 • Forms:
  • ἀποσυνάγωγοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀποσυναγώγους Adj: Acc Plur Masc
ἀποσυναγώγους
ἀποσυνάξαι
ἀποσυνάξει
ἀποσυνάξεις
ἀποσυνέχει
ἀποσυνέχω
top
ἀποσῦραι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἀποσύρω
ἀποσυριεῖς
ἀποσυρίζω
ἀποσύρω
ἀποσφάζω
ἀποσφάξαντας
ἀποσφενδονάω
ἀποσφράγισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: impression of a seal, seal, signet, signet ring
ἀπόσχῃ
ἀποσχίζω
top
ἀποσχίσθητε
ἀποσχόμενοι
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀπέχω
ἀπόσχου
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀπέχω