ἄξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἄγω
ἄξειν
 • Parse: Verb: Fut Act Infin
 • Root: ἄγω
ἄξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: ἄγω
ἀξία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: worth, value
 • Forms:
  • ἀξίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
ἀξία
ἄξια
ἀξιαγάπητοι
ἀξιαγάπητον
ἀξιαγάπητος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of love
 • Forms:
  • ἀξιαγάπητοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀξιαγάπητον Adj: Acc Sing Masc
ἀξίαγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of sanctification
ἀξίαν
 • Parse:
  • Noun: Acc Sing Fem
  • Noun: Gen Plur Fem
 • Root: ἀξία
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur Fem
 • Root: ἄξιος
ἄξιε
ἀξιέπαινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of praise
ἀξιεπίτευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of success
ἀξίναις
ἀξίνας
top
ἀξίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: axe, wood-chopping axe, wood-hewing axe battle-axe
 • Forms:
  • ἀξίναις Noun: Dat Plur Fem
  • ἀξίνας Noun: Acc Plur Fem
  • ἀξίνην Noun: Acc Sing Fem
  • ἀξίνῃ Noun: Dat Sing Fem
ἀξίνῃ
ἀξίνην
ἀξιόαγνος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of sanctification
ἀξιοεπίτευκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of success
ἀξιοθαύμαστοι
ἀξιοθαύμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of admiration
 • Forms:
  • ἀξιοθαύμαστοι Adj: Nom Plur Masc
ἀξιόθεα
ἀξιόθεον
ἀξιόθεος
ἀξιοθέου
ἀξιοθέῳ
ἄξιοι
top
ἀξιοῖ
ἀξίοις
ἀξιοῖς
ἀξιομακαρίστον
ἀξιομακάριστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of blessing
 • Forms:
  • ἀξιομακαρίστῳ Adj: Dat Sing Masc
  • ἀξιομακαρίστον Adj: Acc Sing Masc
  • ἀξιομακαρίστων Adj: Gen Plur Masc
ἀξιομακαρίστῳ
ἀξιομακαρίστων
ἄξιον
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: ἄξιος
ἀξιονόμαστον
ἀξιονόμαστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthy of the name
 • Forms:
  • ἀξιονόμαστον Adj: Acc Sing Masc
ἀξιοπιστεύομαι
ἀξιόπιστοι
ἀξιόπιστον
ἀξιόπιστος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • positively: trustworthy, worthy of trust, convincing
  • positively: worthy of belief, credible
  • negatively: betraying confidence, pretentious, specious
 • Forms:
  • ἀξιοπίστων Adj: Gen Plur Masc
  • ἀξιόπιστοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἀξιόπιστον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀξιοπιστότερα Adj: Nom Plur Neut Comparative
top
ἀξιοπιστότερα
ἀξιοπίστων
ἀξιόπλοκος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: worthily woven
 • Forms:
  • ἀξιοπλόκου Adj: Gen Sing Masc/Neut
ἀξιοπλόκου
ἀξιοπρεπεστάτου
ἀξιοπρεπής
ἄξιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • worthy of (something), deserving
  • worthy (person), good (person)
  • good (money, value), of equal weight, just
  • accurately corresponding, comparable
  • proper, appropriate
  • due (reward), deserved
  • sufficient for (something)
  • deserving (something either positive or negative)
 • Note: Also see noun: ἀξία
 • Cognates: ἀνάξιος, ἄξιος, κατάξιος
 • Forms:
  • ἄξια Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • ἀξία Adj: Nom Sing Fem
  • ἀξίαν
   • Adj: Acc Sing Fem
   • Adj: Gen Plur Fem
  • ἄξιε Adj: Voc Sing Masc
  • ἀξιοῖ Adj: Nom Plur Masc
  • ἄξιοι Adj: Nom Plur Masc
  • ἄξιον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀξίου Adj: Gen Sing Neut
  • ἀξίους Adj: Acc Plur Masc
  • ἀξίοις Adj: Dat Plur Masc
  • ἀξίῳ Adj: Dat Sing Masc/Fem/Neut
  • ἀξίων Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
  • ἀξιώτερος Adj: Nom Sing Masc Comp
ἀξίου
ἀξιοῦμεν
ἀξιοῦντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀξιόω
top
ἀξίους
ἀξιούσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: ἀξιόω
ἀξιοῦσι
ἀξιοῦσιν
ἀξιόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to think (someone) worthy of reward or punishment
  • to esteem, honour, think highly of
  • to think (something) is fit, thik fit and consent
  • to think wishfully
  • to consider (something) is good, genuine
  • to put a request to (someone)
 • Cognates: ἀξιόω καταξιόω, προσαξιόω
 • Forms:
  • ἠξιώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἠξίωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀξιοῖς Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀξιοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀξιοῦντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀξιοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • ἀξιοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀξιούσθωσαν Verb: Pres Pass Imperative 3rd Plur
  • ἀξιοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀξιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀξιῶ Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀξιωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀξιωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀξιωθῶμεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἀξιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀξιῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀξιώσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀξιώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀξιώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀξίωσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀξιώσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • ἠξίου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἠξίουν Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἠξιώθην Verb: 1Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἠξίωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἠξιώσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἠξίωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἠξίωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠξίωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἠξίωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
ἀξιῶ
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξίῳ
ἀξιωθῆναι
ἀξιωθήσεται
ἀξιωθῶμεν
ἀξίωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • something thought worthy, judicial assessment (of damages)
  • petition, request
  • an honour and respect accorded, dignity, rank
 • Forms:
  • ἀξιώματα Noun: Acc Plur Neut
  • ἀξιώματι Noun: Dat Sing Neut
  • ἀξιώματος Noun: Gen Sing Neut
top
ἀξιώματα
ἀξιώματι
ἀξιώματος
ἀξίων
ἀξιῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • worthily, appropriately, becomingly, in a godly manner
  • in a respectable and fitting manner
 • Cognates: ἀναξίως, ἀξίως
ἀξιῶσαι
ἀξιώσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: ἀξιόω
ἀξιώσει
ἀξιώσῃ
ἀξίωσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: ἀξιόω
ἀξιώσωμεν
ἀξιώτερος
ἄξομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: ἄγω
ἄξονας
top
ἄξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἄγω
ἄξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: ἄγω
ἄξων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: ἄγω
ἄξων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • axle, path (the axle/wheel takes)
  • Metaphorically: path of action
 • Forms:
  • ἄξονας Noun: Acc Plur Masc