ἀποθανεῖν
ἀποθανεῖσθε
ἀποθανεῖται
ἀποθανέτω
ἀποθάνῃ
ἀποθανῇ
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: 2Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἀποθνήσκω
ἀποθάνῃς
ἀποθάνητε
ἀποθάνοι
ἀποθάνοιμεν
ἀποθανόντα
ἀποθανόντας
ἀποθανόντες
ἀποθανόντι
ἀποθανόντος
ἀποθανόντων
ἀποθανοῦμαι
ἀποθανούμεθα
ἀποθανοῦνται
ἀποθανοῦσιν
ἀποθάνω
ἀποθάνωμεν
ἀποθανών
ἀποθάνωσι
ἀποθάνωσιν
ἀποθαυμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to marvel at, be astonished
 • Cognates: ἀποθαυμάζω, ἐκθαυμάζω, θαυμάζω
 • Forms:
  • ἀποθαυμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεθαύμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀποθαυμάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀποθαυμάζων
ἀποθαυμάσας
ἀποθεῖναι
ἀποθέμενοι
ἀποθέμενος
ἀποθερίζω
ἀπόθες
ἀποθέσθαι
ἀπόθεσθε
ἀπόθεσις
ἀποθῆκαι
ἀποθήκας
ἀποθήκη
ἀποθήκην
ἀποθηκῶν
ἀποθησαυρίζοντας
ἀποθησαυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to store, hoard up, treasure away, lay up in store, put in storage
 • Cognates: ἀποθησαυρίζω, θησαυρίζω
 • Forms:
  • ἀποθησαυρίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποθησαυρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀποθησαυρίζων
ἀποθήσει
ἀποθήσεις
ἀποθήσομεν
ἀποθλίβουσι
ἀποθλίβουσιν
ἀποθλίβω
ἀποθνήσκουσιν, ἀποθνῄσκουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur masc/Neut
 • Root: ἀποθνήσκω
ἀποθνήσκει
ἀποθνῄσκει
ἀποθνῄσκειν
ἀποθνήσκειν
ἀποθνήσκεις, ἀποθνῄσκεις
ἀποθνήσκετε, ἀποθνῄσκετε
ἀποθνησκέτω, ἀποθνῃσκέτω
ἀποθνήσκομεν, ἀποθνῄσκομεν
ἀποθνῆσκον, ἀποθνῇσκον
ἀποθνήσκοντα, ἀποθνῄσκοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀποθνήσκω
ἀποθνήσκοντας, ἀποθνῄσκοντας
ἀποθνήσκοντες, ἀποθνῄσκοντες
ἀποθνήσκοντος, ἀποθνῄσκοντος
ἀποθνησκόντων, ἀποθνῃσκόντων
ἀποθνήσκουσιν, ἀποθνῄσκουσιν
ἀποθνήσκω, ἀποθνῄσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to die, be dead
  • to come to the end of one's physical existence
 • Cognates: ἀνταποθνήσκω, ἀποθνήσκω, ἐναποθνήσκω, θνήσκω, προαποθνήσκω, προσαποθνῄσκω, συναποθνήσκω
 • Forms:
  • ἀποθνήσκει
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
   • Verb: Pres Mid/Pass 2nd sing
  • ἀποθνῄσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποθνήσκουσιν
   • Verb: Pres Act Ind 3rd plur
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur masc/Neut
  • ἀπέθνῃσκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέθνησκον
   • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
   • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
  • ἀποθνῄσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποθνῄσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀποθνῄσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀποθνῃσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀποθνῄσκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • ἀποθνῇσκον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • ἀποθνήσκοντα
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • ἀποθνῄσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποθνῄσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποθνῄσκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • ἀποθνῃσκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • ἀποθνῄσκουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποθνῄσκω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποθνῄσκωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • ἀποθνῄσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπέθαναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέθανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέθανεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεθάνετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἀπεθάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπεθάνομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπέθανον
   • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
   • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπεθάνοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀποθανοῦσιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
  • ἀποθανεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀποθανέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • ἀποθάνῃ
   • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: 2Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἀποθανῇ
   • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: 2Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • ἀποθάνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποθάνητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
  • ἀποθάνοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • ἀποθάνοιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
  • ἀποθανόντα Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
  • ἀποθανόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποθανόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποθανόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
  • ἀποθανόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀποθανόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
  • ἀποθάνω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • ἀποθάνωμε Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀποθάνωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
  • ἀποθανών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποθάνωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπέθνῃσκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεθνῄσκοσαν Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἀποθανεῖσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
  • ἀποθανεῖται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀποθανοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀποθανούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀποθανοῦνται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
ἀποθνῄσκω, ἀποθνήσκω
ἀποθνήσκωμεν, ἀποθνῄσκωμεν
ἀποθνήσκων, ἀποθνῄσκων
ἀποθώμεθα