ἀποθανεῖν
ἀποθανεῖσθε
ἀποθανεῖται
ἀποθανέτω
ἀποθάνῃ
ἀποθανῇ
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: 2Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: ἀποθνήσκω
ἀποθάνῃς
ἀποθάνητε
ἀποθάνοι
ἀποθάνοιμεν
ἀποθανόντα
ἀποθανόντας
ἀποθανόντες
ἀποθανόντι
ἀποθανόντος
ἀποθανόντων
ἀποθανοῦμαι
ἀποθανούμεθα
ἀποθανοῦνται
ἀποθανοῦσιν
ἀποθάνω
ἀποθάνωμεν
ἀποθανών
ἀποθάνωσι
ἀποθάνωσιν
ἀποθαυμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to marvel at, be astonished
 • Cognates: ἀποθαυμάζω, ἐκθαυμάζω, θαυμάζω
 • Forms:
  • ἀποθαυμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεθαύμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀποθαυμάσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
ἀποθαυμάζων
ἀποθαυμάσας
ἀποθεῖναι
ἀποθέμενοι
ἀποθέμενος
ἀποθερίζω
ἀπόθες
ἀποθέσθαι
ἀπόθεσθε
ἀπόθεσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόθεσιςἀποθέσεις
GENἀποθέσεωςἀποθέσεων
DATἀποθέσειἀποθέσεσι(ν)
ACCἀπόθεσι(ν)ἀποθέσεις
ἀποθῆκαι
ἀποθήκας
ἀποθήκη
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποθήκηἀποθῆκαι
GENἀποθήκηςἀποθηκῶν
DATἀποθήκῃἀποθήκαις
ACCἀποθήκηνἀποθήκας
VOCἀποθήκηἀποθῆκαι
ἀποθήκην
ἀποθηκῶν
ἀποθησαυρίζοντας
ἀποθησαυρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to store, hoard up, treasure away, lay up in store, put in storage
 • Cognates: ἀποθησαυρίζω, θησαυρίζω
 • Forms:
  • ἀποθησαυρίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • ἀποθησαυρίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
ἀποθησαυρίζων
ἀποθήσει
ἀποθήσεις
ἀποθήσομεν
ἀποθλίβουσι
ἀποθλίβουσιν
ἀποθλίβω
ἀποθνήσκουσιν
ἀποθνῄσκουσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur masc/Neut
 • Root: ἀποθνήσκω
ἀποθνήσκει
ἀποθνῄσκει
ἀποθνῄσκειν
ἀποθνήσκειν

ἀποθνήσκεις
ἀποθνῄσκεις
ἀποθνήσκετε, ἀποθνῄσκετε
ἀποθνησκέτω, ἀποθνῃσκέτω
ἀποθνήσκομεν
ἀποθνῄσκομεν
ἀποθνῆσκον, ἀποθνῇσκον
ἀποθνήσκοντα, ἀποθνῄσκοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: ἀποθνήσκω
ἀποθνήσκοντας, ἀποθνῄσκοντας
ἀποθνήσκοντες, ἀποθνῄσκοντες
ἀποθνήσκοντος, ἀποθνῄσκοντος
ἀποθνησκόντων, ἀποθνῃσκόντων
ἀποθνήσκουσιν, ἀποθνῄσκουσιν
ἀποθνήσκω, ἀποθνῄσκω
 • Present
 • ἀποθνήσκει
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Pres Mid/Pass 2nd sing
 • ἀποθνῄσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποθνήσκουσι(ν)
  • Verb: Pres Act Ind 3rd plur
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur masc/Neut
 • ἀποθνῄσκειν Verb: Pres Act Infin
 • ἀποθνῄσκεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποθνῄσκετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • ἀποθνῃσκέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποθνῄσκομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • ἀποθνῇσκον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • ἀποθνήσκοντα
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἀποθνῄσκοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • ἀποθνῄσκοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀποθνῄσκοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • ἀποθνῃσκόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • ἀποθνῄσκουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποθνῄσκω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • ἀποθνῄσκωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • ἀποθνῄσκων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἀπέθνῃσκον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέθνησκον
  • Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • Verb: Imp Act Ind 1st Sing
 • ἀπέθνῃσκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεθνῄσκοσαν Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • ἀποθάνῃ, ἀποθανῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποθανεῖσθε Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Plur
 • ἀποθανεῖται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἀποθανοῦμαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀποθανούμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀποθανοῦνται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • ἀπέθαναν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέθανε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέθανεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεθάνετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἀπεθάνῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπεθάνομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέθανον
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπεθάνοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀποθανοῦσιν Verb: Aor Act Part Dat Plur Masc
 • ἀποθανεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀποθανέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποθάνῃ, ἀποθανῇ
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: 2Aor Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • ἀποθάνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποθάνητε Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • ἀποθάνοι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • ἀποθάνοιμεν Verb: Aor Act Opt 1st Plur
 • ἀποθανόντα Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Neut
 • ἀποθανόντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἀποθανόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • ἀποθανόντι Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Masc
 • ἀποθανόντος Verb: 2Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἀποθανόντων Verb: Aor Act Part Gen Plur Masc
 • ἀποθάνω Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • ἀποθάνωμε Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀποθάνωμεν Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • ἀποθανών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀποθάνωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
ἀποθνῄσκω, ἀποθνήσκω
ἀποθνήσκωμεν, ἀποθνῄσκωμεν
ἀποθνήσκων, ἀποθνῄσκων
ἀποθώμεθα