ἀποδεδειγμένα
ἀποδεδειγμένοις
ἀποδεδειγμένον
ἀποδεδειγμένος
ἀποδεδειγμένων
ἀποδεδεμένους
ἀποδεδοκιμασμένοι
ἀποδεδοκιμασμένον
ἀποδεδομένοι
ἀποδεδωκότος
ἀποδείκνυμι
 • Present
 • ἀποδείκνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποδεικνύντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • Aorist
 • ἀπέδειξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέδειξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεδείχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀποδείξαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
 • ἀποδείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποδειξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • ἀποδεῖξαι Verb: Aor Act Infin
 • Perfect
 • ἀποδεδειγμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • ἀποδεδειγμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
 • ἀποδεδειγμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • ἀποδεδειγμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
 • ἀποδεδειγμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • ἀποδεδειγμένων Verb: Perf Mid Part Gen Plur Masc
ἀποδεδειγμέναι
ἀποδεικνύντα
ἀποδείκνυσθαι
ἀποδεῖξαι
ἀποδείξαιμι
ἀποδειξάτωσαν
ἀποδείξει
ἀποδείξεως
ἀποδείξῃ
ἀπόδειξιν
ἀπόδειξις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόδειξιςἀποδείξεις
GENἀποδείξεωςἀποδείξεων
DATἀποδείξειἀποδείξεσι(ν)
ACCἀπόδειξινἀποδείξεις
ἀποδειροτομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut the throat of, cut of the head, slaughter
 • Forms:
  • ἀποδειροτομουμένας Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
ἀποδειροτομουμένας
ἀποδεκατεύω
ἀποδεκατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay a tithe of (something)
  • to sell off, sell away
 • Forms:
  • ἀπεδεκάτιζον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
ἀποδεκατοῦν
ἀποδεκατοῦτε
ἀποδεκατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tithe, pay tithe, pay a tenth
  • to set apart a tenth of
 • Cognates: δεκατόω
 • Forms:
  • ἀποδεκατεύω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποδεκατοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποδεκατοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀποδεκάτω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποδεκατῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποδεκατώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδεκατώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποδεκατώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποδεκάτω
ἀποδεκατῶσαι
ἀποδεκατώσει
ἀποδεκατώσεις
ἀποδεκατώσω
ἀπόδεκτον
ἀπόδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: accepted, acceptable, agreeable, welcome
 • Note: In NT, it is accented on the antepenult: ἀπόδεκτος; but in all other writings on the ultima: ἀποδεκτός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόδεκτος
ἀποδεκτός
ἀπόδεκτον
GENἀποδέκτου
DATἀποδέκτῳ
ACCἀπόδεκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόδεκτοιἀπόδεκτα
GENἀποδέκτων
DATἀποδέκτοις
ACCἀποδέκτουςἀπόδεκτα
ἀποδεκτός
ἀποδεξάμενοι
ἀποδεξάμενος
ἀποδεξαμένου
ἀποδέξασθαι
ἀποδεσμεύει
ἀποδεσμεύω
ἀπόδεσμος
ἀποδέχεσθαι
ἀποδέχεται
ἀποδέχῃ
ἀποδεχθείς
ἀποδέχομαι
 • Present
 • ἀποδέχῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
 • ἀποδέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • ἀποδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποδεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
 • Imperfect
 • ἀπεδέχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἀποδεχόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • ἀποδεξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
 • ἀποδεξάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
 • ἀποδεξαμένου Verb: Aor Mid Part Gen Sing Masc
 • ἀπεδέξαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
 • ἀποδέξασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
 • ἀπεδέξατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • ἀποδεχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • ἀπεδέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • Perfect
ἀποδεχόμεθα
ἀποδεχόμενος
ἀποδέω
ἀποδημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go on a journey to a distant country
  • to visit a foreign land, go (travel) into a far country, journey
  • to be away, absent
 • Cognates: ἀποδημέω, ἐκδημέω, ἐνδημέω, ἐπιδημέω, παρεπιδημέω
 • Forms:
  • ἀπεδήμουν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποδημῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεδήμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεδήμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποδημία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποδημίαἀποδημίαι
GENἀποδημίαςἀποδημιῶν
DATἀποδημίᾳἀποδημίαις
ACCἀποδημίανἀποδημίας
ἀποδημίαν
ἀπόδημος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόδημοςἀπόδημον
GENἀποδήμου
DATἀποδήμῳ
ACCἀπόδημον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόδημοιἀπόδημα
GENἀποδήμων
DATἀποδήμοις
ACCἀποδήμουςἀπόδημα
ἀποδημῶν
ἀποδήσει
ἀποδιαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to divide, cleave
 • Forms:
  • ἀποδιελεῖς Fut Act Ind 2nd Sing
ἀποδιαστελεῖς
ἀποδιαστέλλω
ἀποδιδόασιν
ἀποδιδοῖ
ἀποδιδόμενον
ἀποδιδόναι
ἀποδιδόντες
ἀποδίδοται
ἀποδιδότω
ἀποδιδοῦν
ἀποδιδούς
ἀποδιδράσκει
ἀποδιδράσκειν
ἀποδιδράσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run away (from someone), escape by stealth (from someone)
 • Cognates: διαδιδράσκω
 • Forms:
 • Present
 • ἀποδιδράσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποδιδράσκειν Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • ἀπεδίδρασκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • ἀποδράσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἀπέδρα Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπέδρας Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέδρασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέδρασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέδρων Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
 • ἀποδρᾷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀπόδραθι Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποδράσῃ Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
 • Perfect
ἀποδίδωμι
 • Present
 • ἀποδιδόασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • ἀποδιδοῖ Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
 • ἀποδιδόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • ἀποδιδόναι Verb: Pres Act Infin
 • ἀποδιδόντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • ἀποδίδοται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποδιδότω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • ἀποδιδοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
 • ἀποδιδούς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • ἀποδίδως Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • ἀποδίδωσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • ἀποδίδωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • ἀπεδίδου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεδίδοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεδίδουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέδου Verb: Imp Mid ind. 2nd Sing
 • Future
 • ἀποδοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποδώμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • ἀποδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • ἀποδώσειν Verb: Fut Act Infin
 • ἀποδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • ἀποδώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • ἀποδώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • ἀποδώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • ἀποδώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • ἀποδώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • ἀποδώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • ἀποδώσοντες Verb: Fut Act Part Nom Plur Masc
 • ἀποδώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀποδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • ἀποδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀποδώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • ἀπέδετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • ἀπεδόθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀπεδόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἀπέδομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἀπέδοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἀπέδοσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
 • ἀπέδοτο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
 • ἀπέδωκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • ἀπέδωκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπέδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπέδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀποδοθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
 • ἀποδοθείσαις Verb: 2Aor Pass Part Dat Plur Fem
 • ἀποδοθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • ἀποδόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • ἀποδόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • ἀπόδος Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἀποδόσθαι Verb: Aor Mid Infin
 • ἀπόδοτε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἀπόδου Verb: Aor Mid Imp 2nd Sing
 • ἀποδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
 • ἀποδούς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • ἀποδῷ Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Sing
 • ἀποδῶ
  • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • ἀποδῴη Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
 • ἀποδῷς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
 • ἀποδῶται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
 • Perfect
 • ἀποδεδωκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
 • ἀποδεδομένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
ἀποδίδως
ἀποδίδωσι
ἀποδίδωσιν
ἀποδιελεῖς
ἀποδιεσταλμένοις
ἀποδιορίζοντες
ἀποδιορίζω
ἀποδιυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strain, filter clear from
 • Cognates: διυλίζω
 • Forms:
  • ἀποδιϋλισμένοις Verb: Perf Mid/Pass Part Dat Plur Masc
ἀποδιϋλισμένοις
ἀποδιϋλισμόν
ἀποδιυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: filtering, purification
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMἀποδιυλισμόςἀποδιυλισμοί
GENἀποδιυλισμοῦἀποδιυλισμῶν
DATἀποδιυλισμῷἀποδιυλισμοῖς
ACCἀποδιυλισμόνἀποδιυλισμούς
VOCἀποδιυλισμέἀποδιυλισμοί
ἀποδιώκω
ἀποδοθείη
ἀποδοθείσαις
ἀποδοθῆναι
ἀποδοθήσεται
ἀποδοκιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reject on scrutiny
  • to reject after failing testing
  • to reject as unworthy, reject as unfit
  • to reject for lack of qualification, disapprove, repudiate, disallow
 • Cognates: δοκιμάζω
 • Forms:
 • Present
 • ἀποδοκιμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • Future
 • ἀποδοκιμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποδοκιμῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • ἀπεδοκιμάσθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
 • ἀποδοκιμασθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • ἀποδοκιμάσαντα
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • ἀπεδοκίμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἀπεδοκίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἀπεδοκίμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἀπεδοκιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἀποδοκιμάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • ἀποδοκιμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
 • ἀποδεδοκιμασμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἀποδεδοκιμασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
ἀποδοκιμάζων
ἀποδοκιμάσαντα
ἀποδοκιμάσῃς
ἀποδοκιμασθῆναι
ἀποδοκιμασθήσεται
ἀποδοκιμασθῶ
ἀποδοκιμῶ
ἀπόδομα
ἀποδόμενοι
ἀποδόντος
ἀπόδος
ἀποδόσει
ἀποδόσεως
ἀποδόσθαι
ἀπόδοσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόδοσιςἀποδόσεις
GENἀποδόσεωςἀποδόσεων
DATἀποδόσειἀποδόσεσι(ν)
ACCἀπόδοσι(ν)ἀποδόσεις
ἀπόδοτε
ἀπόδου
ἀποδοῦναι
ἀποδούς
ἀποδοχεῖα
ἀποδοχεῖον
ἀποδοχή
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποδοχήἀποδοχαί
GENἀποδοχῆςἀποδοχῶν
DATἀποδοχῇἀποδοχαῖς
ACCἀποδοχήνἀποδοχάς
VOCἀποδοχήἀποδοχαί
ἀποδοχῆς
ἀποδρᾷ
ἀπόδραθι
ἀποδραμεῖται
ἀποδράσῃ
ἀποδύομαι
ἀποδύρεσθαι
ἀποδύρομαι
ἀποδύω
ἀποδῷ
ἀποδῶ
ἀποδῴη
ἀποδώμεθα
ἀποδῷς
ἀποδώσει
ἀποδώσειν
ἀποδώσεις
ἀποδώσεται
ἀποδώσετε
ἀποδώσῃ
ἀποδώσομαι
ἀποδώσομεν
ἀποδώσονται
ἀποδώσοντες
ἀποδώσουσι
ἀποδώσουσιν
ἀποδώσω
ἀποδώσωσιν
ἀποδῶται