ἀποδεδειγμένα
ἀποδεδειγμένοις
ἀποδεδειγμένον
ἀποδεδειγμένος
ἀποδεδειγμένων
ἀποδεδεμένους
ἀποδεδοκιμασμένοι
ἀποδεδοκιμασμένον
ἀποδεδομένοι
ἀποδείκνυμι
ἀποδεδειγμέναι
ἀποδεικνύντα
ἀποδείκνυσθαι
top
ἀποδεῖξαι
ἀποδείξαιμι
ἀποδειξάτωσαν
ἀποδείξει
ἀποδείξεως
ἀποδείξῃ
ἀπόδειξιν
ἀπόδειξις
ἀποδειροτομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut the throat of, cut of the head, slaughter
 • Forms:
  • ἀποδειροτομουμένας Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
ἀποδειροτομουμένας
ἀποδεκατεύω
ἀποδεκατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay a tithe of (something)
  • to sell off, sell away
 • Forms:
  • ἀπεδεκάτιζον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
ἀποδεκατοῦν
top
ἀποδεκατοῦτε
ἀποδεκατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to tithe, pay tithe, pay a tenth
 • Cognates: δεκατόω
 • Forms:
  • ἀποδεκατεύω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποδεκατοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποδεκατοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀποδεκάτω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποδεκατῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποδεκατώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδεκατώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποδεκατώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποδεκάτω
ἀποδεκατῶσαι
ἀποδεκατώσει
ἀποδεκατώσεις
ἀποδεκατώσω
ἀπόδεκτον
ἀπόδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: accepted, acceptable, agreeable, welcome
 • Note: In NT, it is accented: ἀπόδεκτος; but in all other writings as: ἀποδεκτός
 • Forms:
  • ἀπόδεκτον
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • ἀποδεκτός Adj: Nom Sing Masc/Fem
ἀποδεκτός
ἀποδεξάμενοι
ἀποδεξάμενος
ἀποδεξαμένου
top
ἀποδέξασθαι
ἀποδεσμεύει
ἀποδεσμεύω
ἀπόδεσμος
ἀποδέω
ἀποδέχεσθαι
ἀποδέχεται
ἀποδέχῃ
ἀποδεχθείς
ἀποδέχομαι
top
ἀποδεχόμεθα
ἀποδεχόμενος
ἀποδημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go on a journey to a distant country
  • to visit a foreign land, go (travel) into a far country, journey
  • to be away, absent
 • Cognates: ἀποδημέω, ἐκδημέω, ἐνδημέω, ἐπιδημέω, παρεπιδημέω
 • Forms:
  • ἀπεδήμουν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποδημῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεδήμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεδήμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποδημία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: absence, journey, a going from home, a leaving, lit.: absence from the company of people
 • Cognates: ἀποδημία, ἐκδημία, ἐπιδημία
 • Forms:
  • ἀποδημίαν
   • Noun: Acc Sing Fem
   • Noun: Gen Plur Fem
ἀποδημίαν
ἀπόδημος
ἀποδημῶν
ἀποδήσει
ἀποδιαστελεῖς
ἀποδιαστέλλω
ἀποδιδόασιν
top
ἀποδιδοῖ
ἀποδιδόμενον
ἀποδιδόναι
ἀποδιδόντες
ἀποδίδοται
ἀποδιδότω
ἀποδιδοῦν
ἀποδιδούς
ἀποδιδράσκει
ἀποδιδράσκειν
ἀποδιδράσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run away (from someone), escape by stealth (from someone)
 • Cognates: διαδιδράσκω
 • Forms:
  • ἀποδράσῃ
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • ἀποδιδράσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδιδράσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπέδρα Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέδρας Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέδρασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπέδρασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέδρων Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀποδρᾷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπόδραθι Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπεδίδρασκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἀποδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to give away, give up, give out
  • to give back, return, restore
  • to add
  • to render, reward, repay, recompense, make payment, requite
  • middle: to sell
  • middle: to give up, yield
  • middle: to perform, fulfill (e.g., perform a vow)
 • Cognates: ἀναδίδωμι, ἀνταποδίδωμι, ἀντιδίδωμι, ἀπεκδίδωμι, ἀποδίδωμι, διαδίδωμι, δίδωμι, ἐκδίδωμι, ἐνδίδωμι, ἐπιδίδωμι, καταπροδίδωμι, μεταδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παραδίδωμι, προδίδωμι, προσδίδωμι
 • Forms:
  • ἀποδώσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπεδίδου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδιδόασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποδιδοῖ Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • ἀποδιδόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀποδιδόναι Verb: Pres Act Infin
  • ἀποδιδόντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποδίδοται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποδιδότω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀποδιδοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἀποδιδούς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποδίδως Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀποδίδωσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδίδωσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέδετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • ἀπεδόθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεδόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπέδομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπέδοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπέδοσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπέδοτο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • ἀπέδωκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπέδωκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδοθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἀποδοθείσαις Verb: 2Aor Pass Part Dat Plur Fem
  • ἀποδοθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποδόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀποδόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀπόδος Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποδόσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπόδοτε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπόδου Verb: Aor Mid Imp 2nd Sing
  • ἀποδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀποδούς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποδῷ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποδῴη Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
  • ἀποδῷς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • ἀποδῶται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἀποδεδομένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀπεδίδοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεδίδουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέδου Verb: Imp Mid ind. 2nd Sing
  • ἀποδοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποδώμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀποδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδώσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἀποδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποδώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποδώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀποδώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀποδώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀποδώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀποδώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀποδώσοντες Verb: Fut Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποδώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀποδώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀποδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
top
ἀποδίδως
ἀποδίδωσι
ἀποδίδωσιν
ἀποδιεσταλμένοις
ἀποδιορίζοντες
ἀποδιορίζω
ἀποδιυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strain, filter clear from
 • Cognates: διυλίζω
 • Forms:
  • ἀποδιϋλισμένοις Verb: Perf M/P Part Dat Plur Masc
ἀποδιϋλισμένοις
ἀποδιϋλισμόν
ἀποδιυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: filtering, purification
 • Forms:
  • ἀποδιϋλισμόν Noun: Gen sing masc
ἀποδιώκω
ἀποδοθείη
ἀποδοθείσαις
top
ἀποδοθῆναι
ἀποδοθήσεται
ἀποδοκιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reject on scrutiny
  • to reject as unworthy, reject as unfit
  • to reject for lack of qualification, disapprove, repudiate, disallow
 • Cognates: δοκιμάζω
 • Forms:
  • ἀπεδοκιμάσθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • ἀποδοκιμασθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἀποδοκιμάσαντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀποδεδοκιμασμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποδοκιμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεδοκίμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεδοκίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπεδοκίμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεδοκιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποδοκιμάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποδοκιμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποδεδοκιμασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀποδοκιμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποδοκιμῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποδοκιμάζων
ἀποδοκιμάσαντα
ἀποδοκιμάσῃς
ἀποδοκιμασθῆναι
ἀποδοκιμασθήσεται
ἀποδοκιμασθῶ
ἀποδοκιμῶ
ἀπόδομα
ἀποδόμενοι
ἀποδόντος
top
ἀπόδος
ἀποδόσει
ἀποδόσεως
ἀποδόσθαι
ἀπόδοσις
ἀπόδοτε
ἀπόδου
ἀποδοῦναι
ἀποδούς
ἀποδοχεῖα
ἀποδοχεῖον
ἀποδοχή
ἀποδοχῆς
top
ἀποδρᾷ
ἀπόδραθι
ἀποδραμεῖται
ἀποδράσῃ
ἀποδύομαι
ἀποδύρεσθαι
ἀποδύρομαι
ἀποδύω
ἀποδῷ
ἀποδῴη
ἀποδώμεθα
ἀποδῷς
ἀποδώσει
ἀποδώσειν
top
ἀποδώσεις
ἀποδώσεται
ἀποδώσετε
ἀποδώσῃ
ἀποδώσομαι
ἀποδώσομεν
ἀποδώσονται
ἀποδώσοντες
ἀποδώσουσι
ἀποδώσουσιν
ἀποδώσω
ἀποδώσωσιν
ἀποδῶται