ἀποδεδειγμένα
ἀποδεδειγμένοις
ἀποδεδειγμένον
ἀποδεδειγμένος
ἀποδεδειγμένων
ἀποδεδεμένους
ἀποδεδοκιμασμένοι
ἀποδεδοκιμασμένον
ἀποδεδομένοι
ἀποδεδωκότος
ἀποδείκνυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to appoint to, assign to
   • to show forth (someone, something)as (something else)
   • to fix, set forth, prescribe, accredit
   • to make, render
   • to decide and arrange formally
   • to proclaim, create
   • to make, render, proclaim
   • to prove, approve, show, exhibit, demonstrate, display, confirm
  • Passive:
   • to demonstrate through deed
 • Cognates: ἀναδείκνυμι, ἀναδεικνύω, ἀποδείκνυμι, δεικνύω, ἐνδείκνυμι, ἐνδεικνύω, ἐπιδείκνυμι, ἐπιδεικνύω, καταδεικνύω, παραδεικνύω, παρεπιδείκνυμι, προαποδείκνυμι, ὑποδείκνυμι, ὑποδεικνύω
 • Forms:
  • ἀπέδειξα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπέδειξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεδείχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀποδείκνυσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀποδείξαιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • ἀποδείξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποδεδειγμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἀποδεδειγμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • ἀποδεδειγμένοις Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
  • ἀποδεδειγμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀποδεδειγμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀποδεδειγμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • ἀποδεικνύντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἀποδειξάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • ἀποδεῖξαι Verb: Aor Act Infin
ἀποδεδειγμέναι
ἀποδεικνύντα
ἀποδείκνυσθαι
ἀποδεῖξαι
ἀποδείξαιμι
ἀποδειξάτωσαν
ἀποδείξει
ἀποδείξεως
ἀποδείξῃ
ἀπόδειξιν
ἀπόδειξις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόδειξιςἀποδείξεις
GENἀποδείξεωςἀποδείξεων
DATἀποδείξειἀποδείξεσι(ν)
ACCἀπόδειξινἀποδείξεις
ἀποδειροτομέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to cut the throat of, cut of the head, slaughter
 • Forms:
  • ἀποδειροτομουμένας Verb: Pres Pass Part Acc Plur Fem
ἀποδειροτομουμένας
ἀποδεκατεύω
ἀποδεκατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pay a tithe of (something)
  • to sell off, sell away
 • Forms:
  • ἀπεδεκάτιζον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
ἀποδεκατοῦν
ἀποδεκατοῦτε
ἀποδεκατόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to tithe, pay tithe, pay a tenth
  • to set apart a tenth of
 • Cognates: δεκατόω
 • Forms:
  • ἀποδεκατεύω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποδεκατοῦν Verb: Pres Act Infin
  • ἀποδεκατοῦτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • ἀποδεκάτω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • ἀποδεκατῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • ἀποδεκατώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδεκατώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποδεκατώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποδεκάτω
ἀποδεκατῶσαι
ἀποδεκατώσει
ἀποδεκατώσεις
ἀποδεκατώσω
ἀπόδεκτον
ἀπόδεκτος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: accepted, acceptable, agreeable, welcome
 • Note: In NT, it is accented on the antepenult: ἀπόδεκτος; but in all other writings on the ultima: ἀποδεκτός
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόδεκτος
ἀποδεκτός
ἀπόδεκτον
GENἀποδέκτου
DATἀποδέκτῳ
ACCἀπόδεκτον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόδεκτοιἀπόδεκτα
GENἀποδέκτων
DATἀποδέκτοις
ACCἀποδέκτουςἀπόδεκτα
ἀποδεκτός
ἀποδεξάμενοι
ἀποδεξάμενος
ἀποδεξαμένου
ἀποδέξασθαι
ἀποδεσμεύει
ἀποδεσμεύω
ἀπόδεσμος
ἀποδέχεσθαι
ἀποδέχεται
ἀποδέχῃ
ἀποδεχθείς
ἀποδέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accept, receive (someone) (gladly)
  • to receive an oral report
  • to accept (as a teacher), follow
  • to welcome (someone), receive (a guest) kindly
  • to receive favourably, approve
  • to thank
  • to understand, show understanding for
  • to recognize, acknowledge, praise (someone or something)
 • Cognates: ἀναδέχομαι, ἀπεκδέχομαι, ἀποδέχομαι, δέχομαι, διαδέχομαι, εἰσδέχομαι, ἐκδέχομαι, ἐνδέχομαι, ἐπιδέχομαι, καταδέχομαι, παραδέχομαι, παρεκδέχομαι, προσδέχομαι, ὑποδέχομαι
 • Forms:
  • ἀποδεχόμενος Verb: Fut Mid Part Nom Sing Masc
  • ἀποδέχῃ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • ἀποδεξάμενοι Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Plur Masc
  • ἀποδεξάμενος Verb: Aor Mid Deponent Part Nom Sing Masc
  • ἀποδεξαμένου Verb: Aor Mid part Gen Sing Masc
  • ἀπεδέξαντο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Plur
  • ἀποδέξασθαι Verb: Aor Mid/Pass Deponent Infin
  • ἀπεδέξατο Verb: Aor Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀποδέχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • ἀποδέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεδέχετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • ἀποδεχθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • ἀπεδέχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀποδεχόμεθα Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 1st Plur
ἀποδεχόμεθα
ἀποδεχόμενος
ἀποδέω
ἀποδημέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to go on a journey to a distant country
  • to visit a foreign land, go (travel) into a far country, journey
  • to be away, absent
 • Cognates: ἀποδημέω, ἐκδημέω, ἐνδημέω, ἐπιδημέω, παρεπιδημέω
 • Forms:
  • ἀπεδήμουν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποδημῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεδήμησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεδήμησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
ἀποδημία
Feminine
 SingularPlural
NOMἀποδημίαἀποδημίαι
GENἀποδημίαςἀποδημιῶν
DATἀποδημίᾳἀποδημίαις
ACCἀποδημίανἀποδημίας
ἀποδημίαν
ἀπόδημος
Singular
 MascFemNeut
NOMἀπόδημοςἀπόδημον
GENἀποδήμου
DATἀποδήμῳ
ACCἀπόδημον
Plural
 MascFemNeut
NOMἀπόδημοιἀπόδημα
GENἀποδήμων
DATἀποδήμοις
ACCἀποδήμουςἀπόδημα
ἀποδημῶν
ἀποδήσει
ἀποδιαιρέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to divide, cleave
 • Forms:
  • ἀποδιελεῖς Fut Act Ind 2nd Sing
ἀποδιαστελεῖς
ἀποδιαστέλλω
ἀποδιδόασιν
ἀποδιδοῖ
ἀποδιδόμενον
ἀποδιδόναι
ἀποδιδόντες
ἀποδίδοται
ἀποδιδότω
ἀποδιδοῦν
ἀποδιδούς
ἀποδιδράσκει
ἀποδιδράσκειν
ἀποδιδράσκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to run away (from someone), escape by stealth (from someone)
 • Cognates: διαδιδράσκω
 • Forms:
  • ἀποδράσῃ
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Part Dat Sing Fem
  • ἀποδιδράσκει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδιδράσκειν Verb: Pres Act Infin
  • ἀπέδρα Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέδρας Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέδρασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπέδρασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέδρων Verb: Aor Act Part Nom Sing Fem
  • ἀποδρᾷ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀπόδραθι Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀπεδίδρασκεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
ἀποδίδωμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give away, give up, give out, give what is due
   • to give back, return, restore
   • to pay a vow
   • to make amends for (a wrong doing)
   • to yield (a crop)
   • to deliver over, consign, relegate
   • to add
   • to make return for, requite
   • to render, reward, repay, recompense, make payment, requite
  • Middle:
   • to sell
   • to withdraw care and favour and to deliver over (in favour of one of the warring parties)
   • to give up, yield
   • to perform, fulfill (e.g., perform a vow)
 • Cognates: ἀναδίδωμι, ἀνταποδίδωμι, ἀντιδίδωμι, ἀπεκδίδωμι, ἀποδίδωμι, διαδίδωμι, δίδωμι, ἐκδίδωμι, ἐνδίδωμι, ἐπιδίδωμι, καταπροδίδωμι, μεταδίδωμι, μεταπαραδίδωμι, παραδίδωμι, προδίδωμι, προσδίδωμι
 • Forms:
  • ἀποδεδωκότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • ἀποδώσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • ἀπεδίδου Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδιδόασιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • ἀποδιδοῖ Verb: Pres Act Opt 3rd Sing
  • ἀποδιδόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • ἀποδιδόναι Verb: Pres Act Infin
  • ἀποδιδόντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποδίδοται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποδιδότω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • ἀποδιδοῦν Verb: Pres Act Part Acc Sing Neut
  • ἀποδιδούς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποδίδως Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἀποδίδωσι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδίδωσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • ἀπέδετο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • ἀπεδόθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀπεδόθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἀπέδομεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἀπέδοντο Verb: 2Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἀπέδοσθε Verb: 2Aor Mid Ind 2nd Plur
  • ἀπέδοτο Verb: 2Aor Mid ind. 3rd Sing
  • ἀπέδωκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἀπέδωκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέδωκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπέδωκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδοθείη Verb: Aor Pass opt 3rd Sing
  • ἀποδοθείσαις Verb: 2Aor Pass Part Dat Plur Fem
  • ἀποδοθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποδόμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀποδόντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • ἀπόδος Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Sing
  • ἀποδόσθαι Verb: Aor Mid Infin
  • ἀπόδοτε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • ἀπόδου Verb: Aor Mid Imp 2nd Sing
  • ἀποδοῦναι Verb: 2Aor Act Infin
  • ἀποδούς Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • ἀποδῷ Verb: 2Aor Mid Subj 2nd Sing
  • ἀποδῶ
   • Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
   • Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • ἀποδῴη Verb: 2 aorist act optative 3rd Sing
  • ἀποδῷς Verb: 2 aorist act Subj 2nd Sing
  • ἀποδῶται Verb: Aor Mid Subj 3rd Sing
  • ἀποδεδομένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἀπεδίδοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεδίδουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἀπέδου Verb: Imp Mid ind. 2nd Sing
  • ἀποδοθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποδώμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • ἀποδώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • ἀποδώσειν Verb: Fut Act Infin
  • ἀποδώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἀποδώσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • ἀποδώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • ἀποδώσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἀποδώσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • ἀποδώσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • ἀποδώσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • ἀποδώσοντες Verb: Fut Act Part Nom Plur Masc
  • ἀποδώσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀποδώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • ἀποδώσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποδίδως
ἀποδίδωσι
ἀποδίδωσιν
ἀποδιελεῖς
ἀποδιεσταλμένοις
ἀποδιορίζοντες
ἀποδιορίζω
ἀποδιυλίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strain, filter clear from
 • Cognates: διυλίζω
 • Forms:
  • ἀποδιϋλισμένοις Verb: Perf M/P Part Dat Plur Masc
ἀποδιϋλισμένοις
ἀποδιϋλισμόν
ἀποδιυλισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: filtering, purification
 • Forms:
  • ἀποδιϋλισμόν Noun: Gen sing masc
ἀποδιώκω
ἀποδοθείη
ἀποδοθείσαις
ἀποδοθῆναι
ἀποδοθήσεται
ἀποδοκιμάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reject on scrutiny
  • to reject after failing testing
  • to reject as unworthy, reject as unfit
  • to reject for lack of qualification, disapprove, repudiate, disallow
 • Cognates: δοκιμάζω
 • Forms:
  • ἀπεδοκιμάσθησαν Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • ἀποδοκιμασθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • ἀποδοκιμάσαντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἀποδεδοκιμασμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • ἀποδοκιμάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • ἀπεδοκίμασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἀπεδοκίμασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἀπεδοκίμασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἀπεδοκιμάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποδοκιμάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • ἀποδοκιμασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἀποδεδοκιμασμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • ἀποδοκιμασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • ἀποδοκιμῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
ἀποδοκιμάζων
ἀποδοκιμάσαντα
ἀποδοκιμάσῃς
ἀποδοκιμασθῆναι
ἀποδοκιμασθήσεται
ἀποδοκιμασθῶ
ἀποδοκιμῶ
ἀπόδομα
ἀποδόμενοι
ἀποδόντος
ἀπόδος
ἀποδόσει
ἀποδόσεως
ἀποδόσθαι
ἀπόδοσις
Feminine
 SingularPlural
NOMἀπόδοσιςἀποδόσεις
GENἀποδόσεωςἀποδόσεων
DATἀποδόσειἀποδόσεσι(ν)
ACCἀπόδοσι(ν)ἀποδόσεις
ἀπόδοτε
ἀπόδου
ἀποδοῦναι
ἀποδούς
ἀποδοχεῖα
ἀποδοχεῖον
ἀποδοχή
ἀποδοχῆς
ἀποδρᾷ
ἀπόδραθι
ἀποδραμεῖται
ἀποδράσῃ
ἀποδύομαι
ἀποδύρεσθαι
ἀποδύρομαι
ἀποδύω
ἀποδῷ
ἀποδῶ
ἀποδῴη
ἀποδώμεθα
ἀποδῷς
ἀποδώσει
ἀποδώσειν
ἀποδώσεις
ἀποδώσεται
ἀποδώσετε
ἀποδώσῃ
ἀποδώσομαι
ἀποδώσομεν
ἀποδώσονται
ἀποδώσοντες
ἀποδώσουσι
ἀποδώσουσιν
ἀποδώσω
ἀποδώσωσιν
ἀποδῶται