συνεκάθισαν
συνεκάθισε
συνεκάθισεν
συνεκάλεσαν
συνεκάλεσεν
συνεκάλυπτεν
συνεκάλυψαν
συνεκαλύψατο
συνεκάλυψε
συνεκάλυψεν
συνέκαμψα
συνέκαμψε
συνέκαμψεν
συνέκδημος
συνεκδήμους
top
συνεκέντησε
συνεκέντησεν
συνεκέρασε
συνεκέρασεν
συνεκεραύνωσαν
συνεκέχυτο
  • Parse: Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
  • Root: συγχέω
συνεκινεῖτο
συνεκίνησαν
συνεκκεντέω
συνέκλασας
συνέκλασε
συνέκλασεν
συνεκλάσθη
συνέκλεισαν
συνέκλεισας
top
συνέκλεισε
συνέκλεισεν
συνεκλείσθησαν
συνεκλεκτή
συνεκλεκτός
συνεκόμισαν
συνεκόπην
συνεκόπησαν
συνέκοψα
συνέκοψε
συνέκοψεν
συνεκπολεμέω
συνεκπολεμῆσαι
συνεκπολεμήσει
top
συνεκπορεύεσθαι
συνεκπορεύομαι
συνέκριναν
συνέκρινε
συνέκρινεν
συνεκρότησε
συνεκρότησεν
συνεκροτοῦντο
συνεκρύπτετο
συνεκτίσθη
συνεκτραφέντων
συνεκτρέφω
top
συνεκτρίβω
συνεκτρῖψαι
συνεκτρόφος
συνεκτρόφους