συνεκάθισαν
συνεκάθισε
συνεκάθισεν
συνεκάλεσαν
συνεκάλεσεν
συνεκάλυπτεν
συνεκάλυψα
συνεκάλυψαν
συνεκαλύψατο
συνεκάλυψε
συνεκάλυψεν
συνέκαμψα
συνέκαμψε
συνέκαμψεν
συνέκδημος
συνεκδήμους
συνεκέντησε
συνεκέντησεν
συνεκέρασε
συνεκέρασεν
συνεκεραύνωσαν
συνεκέχυτο
  • Parse: Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
  • Root: συγχέω
συνεκινεῖτο
συνεκίνησαν
συνεκκεντέω
συνέκλασας
συνέκλασε
συνέκλασεν
συνεκλάσθη
συνέκλεισαν
συνέκλεισας
συνέκλεισε
συνέκλεισεν
συνεκλείσθησαν
συνεκλεκτή
συνεκλεκτός
συνεκόμισαν
συνεκόπην
συνεκόπησαν
συνέκοψα
συνέκοψε
συνέκοψεν
συνεκπολεμέω
συνεκπολεμῆσαι
συνεκπολεμήσει
συνεκπορεύεσθαι
συνεκπορεύομαι
συνέκριναν
συνέκρινε
συνέκρινεν
συνεκρότησε
συνεκρότησεν
συνεκροτοῦντο
συνεκρύπτετο
συνεκτίσθη
συνεκτραφέντων
συνεκτρέφω
συνεκτρίβω
συνεκτρῖψαι
συνεκτρόφος
συνεκτρόφους