συνεθέλω
συνέθεντο
συνέθεσθε
συνέθετο
συνέθηκαν
συνεθιζόμενος
συνεθίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to accustom (one's mouth) to (something)
  • Passive:
   • to become accustomed to (something)
   • to be in the habit of (something)
 • Cognates: ἐθίζω, συνεθίζω
 • Forms:
  • συνεθίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • συνεθισθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • συνεθιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
συνεθίσῃς
συνεθισθῇς
συνέθλασαν
συνέθλασας
συνέθλασεν
συνέθλιβον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συνθλίβω
συνέθου