σύνες
συνέσει
συνέσεισας
συνέσεισεν
συνέσεσι
συνέσεως
συνεσθίει
συνεσθίειν
συνεσθίω
 • Present
 • συνεσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνεσθίειν Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • συνήσθιεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνήσθιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • συμφαγεῖν Verb: Aor Act Infin
 • συνέφαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέφαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνεφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • Perfect
σύνεσιν
σύνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, intelligence, shrewdness
  • insight, understanding
  • intellectual ability
  • capable skill, skillfulness
  • wisdom
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύνεσιςσυνέσεις
GENσυνέσεωςσυνέσεων
DATσυνέσεισυνέσεσι(ν)
ACCσύνεσι(ν)συνέσεις
συνεσκότασε, συνεσκότασεν
συνεσπάραξεν
συνεσπάσθησαν
συνεστάλη
συνεστάλησαν
συνεσταλμένη
συνεσταλμένος
συνεσταύρωμαι
συνεσταυρωμένοι
συνεσταυρώθη
συνέστειλαν
συνέστειλεν
συνέστη
συνέστηκε
συνέστηκεν
συνεστηκός
συνεστηκότων
συνέστησαν
συνεστήσαντο
συνεστήσατε
συνεστήσατο
συνέστησεν
συνεστράφη
συνεστράφην
συνεστράφησαν
συνεστραμμένοι
συνεστρέφετο
συνέστρεψεν
συνέστω
συνεστῶσα
συνεστῶτας
συνέσφιγξεν
συνέσχε
συνεσχέθη
συνεσχέθησαν
συνέσχεν
συνέσχον