σύνες
συνέσει
συνέσεισας
συνέσεισεν
συνέσεσι
συνέσεως
συνεσθίει
συνεσθίειν
συνεσθίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat together with (someone or something)
 • Cognates: ἐσθίω, κατεσθίω, συγκατεσθίω, συνεσθίω
 • Forms:
  • συμφαγεῖν Verb: Aor Act Infin
  • συνέφαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέφαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνεφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • συνεσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνεσθίειν Verb: Pres Act Infin
  • συνήσθιεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • συνήσθιον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
σύνεσιν
σύνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, intelligence, shrewdness
  • insight, understanding
  • intellectual ability
  • capable skill, skillfulness
  • wisdom
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύνεσιςσυνέσεις
GENσυνέσεωςσυνέσεων
DATσυνέσεισυνέσεσι(ν)
ACCσύνεσι(ν)συνέσεις
συνεσκότασεν
συνεσπάραξεν
συνεσπάσθησαν
συνεστάλη
συνεστάλησαν
συνεσταλμένη
συνεσταλμένος
συνεσταύρωμαι
συνεσταυρωμένοι
συνεσταυρώθη
συνέστειλαν
συνέστειλεν
συνέστη
συνέστηκε
συνέστηκεν
συνεστηκός
συνεστηκότων
συνέστησαν
συνεστήσαντο
συνεστήσατε
συνεστήσατο
συνέστησεν
συνεστράφη
συνεστράφην
συνεστράφησαν
συνεστραμμένοι
συνεστρέφετο
συνέστρεψεν
συνέστω
συνεστῶσα
συνεστῶτας
συνέσφιγξεν
συνέσχε
συνεσχέθη
συνεσχέθησαν
συνέσχεν
συνέσχον