σύνες
συνέσει
συνέσεισας
συνέσεισε(ν)
συνέσεσι
συνέσεως
συνεσθίει
συνεσθίειν
συνεσθίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat together with (someone or something)
 • Forms:
Present
 • συνεσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνεσθίειν Verb: Pres Act Infin
Imperfect
 • συνήσθιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνήσθιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • συνήσθιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
Aorist
 • συμφαγεῖν Verb: Aor Act Infin
 • συνέφαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνεφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
Perfect
σύνεσιν
σύνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, intelligence, shrewdness
  • insight, understanding
  • intellectual ability
  • capable skill, skilfulness
  • wisdom
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύνεσιςσυνέσεις
GENσυνέσεωςσυνέσεων
DATσυνέσεισυνέσεσι(ν)
ACCσύνεσι(ν)συνέσεις
συνεσκότασε, συνεσκότασε(ν)
συνεσπάραξε(ν)
συνεσπάσθησαν
συνεστάλη
συνεστάλησαν
συνεσταλμένη
συνεσταλμένος
συνεσταύρωμαι
συνεσταυρωμένοι
συνεσταυρώθη
συνέστειλαν
συνέστειλε(ν)
συνέστη
συνέστηκε(ν)
συνεστηκός
συνεστηκότων
συνέστησαν
συνεστήσαντο
συνεστήσατε
συνεστήσατο
συνέστησε(ν)
συνεστράφη
συνεστράφην
συνεστράφησαν
συνεστραμμένοι
συνεστρέφετο
συνέστρεψε(ν)
συνέστω
συνεστῶσα
συνεστῶτας
συνέσφιγξε(ν)
συνέσχε
συνεσχέθη
συνεσχέθησαν
συνέσχε(ν)
συνέσχον