σύνες
συνέσει
συνέσεισας
συνέσεισεν
συνέσεσι
συνέσεως
συνεσθίει
συνεσθίειν
συνεσθίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to eat together with (someone or something)
 • Cognates: ἐσθίω, κατεσθίω, συγκατεσθίω, συνεσθίω
 • Forms:
  • συμφαγεῖν Verb: Aor Act Infin
  • συνέφαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέφαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέφαγες Verb: 2Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνεφάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • συνεσθίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνεσθίειν Verb: Pres Act Infin
  • συνήσθιεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • συνήσθιον Verb: Imp Act Ind 1st Sing
σύνεσιν
σύνεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • understanding, intelligence, shrewdness
  • insight, understanding
  • intellectual ability
  • capable skill, skillfulness
  • wisdom
 • Forms:
  • συνέσει Noun: Dat Sing Fem
  • συνέσεσι Noun: Dat Plur Fem
  • συνέσεως Noun: Gen Sing Fem
  • σύνεσι(ν) Noun: Acc Sing Fem
συνεσκότασεν
συνεσπάραξεν
συνεσπάσθησαν
συνεστάλη
συνεστάλησαν
συνεσταλμένη
συνεσταλμένος
συνεσταύρωμαι
συνεσταυρωμένοι
συνεσταυρώθη
συνέστειλαν
συνέστειλεν
συνέστη
συνέστηκε
συνέστηκεν
συνεστηκός
συνεστηκότων
συνέστησαν
συνεστήσαντο
συνεστήσατε
συνεστήσατο
συνέστησεν
συνεστράφη
συνεστράφην
συνεστράφησαν
συνεστραμμένοι
συνεστρέφετο
συνέστρεψεν
συνέστω
συνεστῶσα
συνεστῶτας
συνέσφιγξεν
συνέσχε
συνεσχέθη
συνεσχέθησαν
συνέσχεν
συνέσχον