σά
 • Parse: Possessive pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σός
σαβαχά
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: border, latticework, meshing
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 25:17
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σαβαχθανί
 • Parse: Aramaic word
 • Meaning: sabachthani
 • Aramaic:
σαβαώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: sabaoth, host, army
σάββασι, σάββασιν
σάββατα
σαββατιεῖ
σαββατιεῖτε
σαββατίζειν
σαββατίζοντες
σαββατίζω
 • Meaning:
  • to keep the Sabbath, observe a sabbath
  • to lie inactive, lie fallow
 • Forms:
  • σαββατίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
  • ἐσαββάτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σαββατιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σαββατιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σαββατίσαι Verb: Aor Act Infin
  • σαββατίζειν Verb: Pres Act Infin
σαββατίσαι
σαββατισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Sabbath rest
σαββάτοις
σάββατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sabbath, sabbath day
  • seventh day
  • one week
 • Hebrew:
 • Aramaic:
 • Forms:
σαββάτου
σαββάτῳ
σαββάτων
σαβέκ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: thicket, interwoven branches
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Gen 22:13
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σαβι
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: beauty
σαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: armour, harness, pack, baggage, saddlebag
 • Forms:
σαγῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σαγή
σαγῆναι
σαγήναις
σαγήνας
σαγήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • net, large dragnet, seine
  • trawl, trawling net (the net is pulled behind a boat or dragged from the shore)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσαγήνησαγῆναι
GENσαγήνηςσαγηνῶν
DATσαγήνῃσαγήναις
ACCσαγήνηνσαγήνας
VOCσαγήνησαγῆναι
σαγήνῃ
σαγήνην
σαγηνῶν
σάγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: saddlebag, packsaddle
 • Forms:
σάγματα
σαδημώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: field, terraces, plantations
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 23:4
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σαδηρώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: ranges, order, ranks, colonnades
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Kings 11:8,15
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σαθρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σαθρός
σαθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsound, rotten, unwholesome, fragile
 • Forms:
  • σαθρόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • σαθρότερον Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
σαθρότερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σαθρός
σαθρόω
 • Meaning:
  • to make unsound, make feeble, undermine
  • to drain the strength of, weaken
 • Forms:
  • ἐσάθρωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
σαί
 • Parse: Possessive pronoun: Nom Plur Fem
 • Root: σός
σαίνει
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σαίνω
σαίνεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: σαίνω
σαίνω
 • Meaning:
  • to wag (the tail), move, shake
  • to fawn, cringe, shrink from
 • Forms:
  • σαίνεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
σαίνων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: σαίνω
σαῖς
 • Parse: Possessive pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: σός
σάκκοις
σάκκον
σάκκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sack, sackcloth, coarse cloth of hair
 • Hebrew:
σάκκου
σάκκους
σάκκῳ
σάκκων
σαλαμίν
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: peace-offering, peace
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Josh 22:29
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σαλεύηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: σαλεύω
σαλευθῇ
σαλευθῆναι
σαλευθῇς
σαλευθήσεται
σαλευθησόμεθα
σαλευθήσονται
σαλεύθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σαλεύω
σαλευθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: σαλεύω
σαλευθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: σαλεύω
σαλευθῶ
σαλευθῶσι, σαλευθῶσιν
σαλευόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σαλεύω
σαλευόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σαλεύω
σαλευόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σαλεύω
σαλευόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: σαλεύω
σαλευομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: σαλεύω
σαλεύονται
σαλεύοντες
σαλεῦσαι, σαλεύσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σαλεύω
σαλεύσει
σαλεύω
 • Active Meaning:
  • to shake (the head)
  • to cause to rock
  • to shake, afflict
  • to stir up
  • to vibrate, oscillate
  • to shake to and fro
 • Passive Meaning:
  • to be driven to and fro (by the wind)
  • to be shaken, be moved (of the sea)
  • to be shaken (of mountains)
  • to be shaken, tremble
  • to slip (of steps or feet)
  • to totter, topple over
  • to stagger
  • to tremble, shudder (from fear)
  • to be moved, waver, change one's mind
  • to be shaken, be in sore distress
  • to wander
  • to be moved, be removed
 • Forms:
Present
 • σαλεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • σαλευόμενα Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • σαλευόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • σαλευόμενον Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
 • σαλευόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • σαλευομένων Part: Pres Mid/Pass Gen Plur Neut
 • σαλεύονται Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • σαλεύων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • σαλεύοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
 • ἐσαλεύοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • σαλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σαλευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • σαλευθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • σαλευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐσαλεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσαλεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐσάλευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσάλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσάλευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • σαλευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • σαλευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • σαλευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • σαλευθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • σαλευθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • σαλευθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • σαλευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • σαλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
Perfect
 • σεσαλευμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • σεσαλευμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • σεσάλευται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
σαλεύων
σάλον
σάλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a vibration
  • rolling swell, wave, billow, surge (of the sea)
  • restlessness, perplexity
  • tidal wave, stormy wave, tsunami
  • tribulation
σάλου
σάλπιγγα
σάλπιγγας
σάλπιγγες
σάλπιγγι
σάλπιγγος
σαλπίγγων
σαλπιγκτής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: trumpeter
σάλπιγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a bugle, trumpet (a long horn with or without bends, but having no valves like a modern trumpet)
 • Forms:
σάλπιγξι, σάλπιγξιν
σαλπιεῖ
σαλπιεῖς
σαλπιεῖτε
σαλπίζει
σαλπίζειν
σαλπίζοντες
σαλπίζοντος
σαλπίζουσαι
σαλπίζω
 • Meaning: to sound the trumpet, blow (a trumpet), give signal by trumpet
 • Forms:
Present
 • σαλπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σαλπίζειν Verb: Pres Act Infin
 • σαλπίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • σαλπίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • σαλπίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἐσάλπιζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἐσάλπιζον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • σαλπιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • σαλπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σαλπιοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • σαλπίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σαλπίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • σαλπιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • σαλπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐσάλπισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσάλπισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσάλπισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • σαλπίζουσαι Part: Aor Act Nom Plur Fem
 • σαλπίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • σαλπίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σαλπισῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σαλπίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • σαλπίσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • σαλπίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
σαλπίζων
σαλπιοῦσι, σαλπιοῦσιν
σαλπίσας
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • Root: σαλπίζω
σαλπίσατε
σαλπίσει
σαλπίσεις
σαλπίσῃ
σαλπισῇς
σαλπίσητε
σαλπιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: trumpeter
σαλπιστῶν
σαλπίσωσι, σαλπίσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σαλπίζω
σαλπιῶ
σάλῳ
σαμβύκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a triangular musical instrument with four strings
 • Aramaic:
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσαμβύκησαμβῦκαι
GENσαμβύκηςσαμβυκῶν
DATσαμβύκῃσαμβύκαις
ACCσαμβύκηνσαμβύκας
VOCσαμβύκησαμβῦκαι
σαμβύκης
σαν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur Fem
 • Meaning:
  • your(s)
 • Root:σός
σανδάλια
σανδάλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sandal, a slipper, thong
 • Forms:
σανίδα
σανίδος
σανίδωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: plank, planking, framework, ship's deck planks
 • Forms:
σανιδώματι
σανίδων
σανιδωτόν
σανιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: planked, boarded over
 • Forms:
  • σανιδωτόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
σανίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plank, board, panel, lid (of a box)
 • Forms:
σανίσιν
σαόφρων
σαπήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σήπω
σαπρά
σαπρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: decay, something rotten, decayed matter, refuse
 • Forms:
σαπρίᾳ
σαπρίαν
σαπρίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σαπρία
σαπρίζω
 • Meaning: to make rotten, make stinking
 • Forms:
  • σαπριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
σαπριοῦσι, σαπριοῦσιν
σαπροί
σαπρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σαπρός
σαπρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rotten, corrupt, decayed, spoiled (food)
  • worthless, bad, evil, unwholesome
 • Forms:
  • σαπροί Adj: Nom Plur Masc
  • σαπρά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • σαπρόν Adj: Acc Sing Masc
  • σαπρόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • σαπρῶν Adj: Gen Plur MFN
σαπρῶν
σάπφειρον
σάπφειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sapphire (gem), lapis lazuli
 • Forms:
σαπφείρου
σαπφείρῳ
σάπφιρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sapphire
 • Aramaic:
σαπῶσι, σαπῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σήπω
σαράβαρα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: loose trousers
 • Aramaic:
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Dan. 3:27
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • σαραβάροις Noun: Dat Plur Neut
σαραβάροις
σάρδινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sardine
σαρδίνω
σάρδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • sardius (gem)
  • the Sardian stone, carnelian
 • Forms:
σαρδίου
σαρδίῳ
σαρδόνυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sardonyx
σαργάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: basket
 • Forms:
σαργάνῃ
σάρκ᾽
 • Parse: Noun: Dat/Acc Sing Fem
 • Root: σάρξ
σάρκα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: σάρξ
σάρκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σάρξ
σάρκες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: σάρξ
σαρκί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σάρξ
σαρκικά
σαρκική
σαρκικῇ
σαρκικῆς
σαρκικοί
σαρκικοῖς
σαρκικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • earthly, material
  • consisting of flesh, fleshly
  • belonging to the realm of the flesh
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσαρκικόςσαρκικήσαρκικόν
GENσαρκικοῦσαρκικῆςσαρκικοῦ
DATσαρκικῷσαρκικῇσαρκικῷ
ACCσαρκικόνσαρκικήνσαρκικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσαρκικοίσαρκικαίσαρκικά
GENσαρκικῶνσαρκικῶνσαρκικῶν
DATσαρκικοῖςσαρκικαῖςσαρκικοῖς
ACCσαρκικούςσαρκικάςσαρκικά
σαρκικῷ
σαρκικῶν
σαρκικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fleshly
σαρκίναις
σαρκίνας
σαρκίνη
σαρκίνῃ
σαρκίνην
σαρκίνης
σάρκινοι
σαρκίνοις
σάρκινον
σάρκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of flesh, fleshy, soft, fleshly, mortal
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσάρκινοςσαρκίνησάρκινον
GENσαρκίνουσαρκίνηςσαρκίνου
DATσαρκίνῳσαρκίνῃσαρκίνῳ
ACCσάρκινονσαρκίνηνσάρκινον
VOCσάρκινεσαρκίνησάρκινε
Plural
 MascFemNeut
NOMσάρκινοισάρκιναισάρκινα
GENσαρκίνωνσαρκίνωνσαρκίνων
DATσαρκίνοιςσαρκίναιςσαρκίνοις
ACCσαρκίνουςσαρκίναςσάρκινα
VOCσάρκινοισάρκιναισάρκινα
σαρκίνου
σαρκίνους
σαρκίνῳ
σαρκίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: piece of flesh
 • Forms:
σαρκίῳ
σαρκοβόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: carnivorous, flesh-eating
 • Forms:
σαρκός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: σάρξ
σαρκοφάγα
σαρκοφαγεῖν
σαρκοφαγέω
 • Meaning:
  • to eat flesh, be carnivorous
  • to eat meat, eat unlawful meat
 • Forms:
  • σαρκοφαγεῖν Verb: Pres Act Infin
σαρκοφαγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meat-diet
  • act of eating meat
 • Forms:
σαρκοφαγίαν
σαρκοφάγον
σαρκοφάγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • Adjectival : carnivorous, flesh-eating
  • Substantival : flesh-eater
 • Forms:
σαρκοφόρον
σαρκοφόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: flesh-bearing
 • Forms:
  • σαρκοφόρον Adj: Acc Sing Masc
  • σαρκοφόρων Adj: Gen Plur MFN
σαρκοφόρων
σαρκῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: σάρξ
σάρξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flesh, meat (i.e., the substance between the skin and bones)
  • physical living being

   ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν
   the two shall be one flesh (Gen 2:24)

  • human being

   πᾶσα σὰρξ
   all flesh (Zech 2:13)

 • Forms:
σαρξί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: σάρξ
σαρξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: σάρξ
σαροῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σαρόω
σάρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: broom
σάρους
σαρόω
 • Meaning: to sweep (with a broom)
 • Forms:
  • σαρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐσάρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • σαροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σεσαρωμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • σεσαρωμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
σάρῳ
σαρωθῆναι
σάς
 • Parse: Possessive pronoun: Acc Plur Fem 2nd
 • Root: σός
σάτα
σαταν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: adversary, enemy
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 1Kings 11:13, 14c (LXX); (11:25 MT)
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σατανᾶ
σατανᾶν
σατανᾶς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: enemy, adversary, Satan
 • Hebrew:
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσατανᾶς-
GEN--
DAT--
ACCσατανᾶ(ν)-
σάτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a dry measure (about 13 litres)
 • Aramaic:
 • Forms:
  • σάτα Noun: Nom/Acc Plur Neut
σατράπαι
σατράπαις
σατράπας
σατραπεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a satrapy, the office or province of a satrap
 • Note: also spelled σατραπία
 • Forms:
σατραπείαις
σατραπείας
σατράπην
σατράπης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a satrap (pronounced: SA-trap or SAY-trap)
  • viceroy, governor
 • Forms:
  • σατράπαι Noun: Nom Plur Masc
  • σατράπαις Noun: Dat Plur Masc
  • σατράπας Noun: Acc Plur Masc
  • σατράπην Noun: Acc Sing Masc
  • σατραπῶν Noun: Gen Plur Masc
σατραπία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a satrapy, the office or province of a satrap
 • Forms:
σατραπίαι
σατραπῶν
σάττω
 • Meaning: to fill full, pack a container, stuff a bag full
σάτυρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: satyr (companion of Bacchus)
σαύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lizard
σαυτῇ
σαυτῆς
 • Parse: Reflexive pronoun: Gen Sing Fem
 • Meaning: yourself
 • Root: σεαυτοῦ
σαυτόν
 • Parse: Reflexive pronoun: Acc 2nd Sing Masc Contracted form
 • Root: σεαυτοῦ
σαυτοῦ
σαυτῷ
σαφές
σαφέστατος
 • Parse:
  • Superlative Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • clearest, plainest
σαφέστερον
 • Parse:
  • Comparative Adj: Acc Sing Masc
  • Comparative Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σαφέστερος
σαφέστερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of σαφής
 • Meaning: cleaner, plainer
σαφέων
σαφής
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Note: For comparative, see σαφέστερος
 • Meaning: clear, plain, distinct, manifest, clearly identifiable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσαφήςσαφές
GENσαφοῦς
DATσαφεῖ
ACCσαφῆσαφές
Plural
 MascFemNeut
NOMσαφεῖςσαφῆ
GENσαφῶν
σαφέων
DATσαφέσι(ν)
ACCσαφεῖςσαφῆ
σαφφώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: cheese, curds
 • Concord:

  NT: _
  LXX: 2Sam 17:29; Jer 52:19
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • σαφώθ Hebrew Noun
σαφώθ
σαφῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly, exactly, plainly, very well, undoubtedly
σαχώλ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: understanding, prudence, discretion, intelligence
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezra 8:18
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σαχών
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: understanding, prudence, discretion, intelligence
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Ezra 8:18
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _