σά
 • Parse: Possessive pronoun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σός
σαβαχά
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: border, latticework, meshing
 • Concord: 2Kings 25:17
σαβαχθανί
 • Parse: Aramaic word
 • Meaning: sabachthani
 • Aramaic:
σαβαώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: sabaoth, host, army
σάββασι
σάββασιν
σάββατα
σαββατιεῖ
σαββατιεῖτε
σαββατίζειν
σαββατίζοντες
σαββατίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to keep the Sabbath, observe a sabbath
  • to lie inactive, lie fallow
 • Forms:
  • σαββατίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • ἐσαββάτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σαββατιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σαββατιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σαββατίσαι Verb: Aor Act Infin
  • σαββατίζειν Verb: Pres Act Infin
σαββατίσαι
σαββατισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: Sabbath rest
σαββάτοις
σάββατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sabbath (day), 7th day, one week
 • Hebrew:

 • Aramaic:
 • Cognates: προσάββατον, σάββατον
 • Forms:
  • σάββασι Noun: Dat Plur Neut
  • σάββασιν Noun: Dat Plur Neut
  • σάββατα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σαββάτοις Noun: Dat Plur Neut
  • σαββάτου Noun: Gen Sing Neut
  • σαββάτῳ Noun: Dat Sing Neut
  • σαββάτων Noun: Gen Plur Neut
σαββάτου
σαββάτῳ
σαββάτων
σαβέκ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: thicket, interwoven branches
 • Concord: Gen 22:13
σαβι
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: beauty
σαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: armour, harness, pack, baggage, saddlebag
 • Forms:
  • σαγῇ Noun: Dat Sing Fem
σαγῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σαγή
σαγῆναι
σαγήναις
σαγήνας
σαγήνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: net, large dragnet
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσαγήνησαγῆναι
GENσαγήνηςσαγηνῶν
DATσαγήνῃσαγήναις
ACCσαγήνηνσαγήνας
VOCσαγήνησαγῆναι
σαγήνῃ
σαγηνῶν
σάγμα
Neuter
 SingularPlural
NOMσάγμασάγματα
GENσάγματοςσαγμάτων
DATσάγματισάγμασι(ν)
ACCσάγμασάγματα
σάγματα
σαδημώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: field, terraces, plantations
 • Concord: 2Kings 23:4
σαδηρώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: ranges, order, ranks, colonnades
 • Concord: 2Kings 11:8,15
σαθρόν
σαθρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: unsound, rotten, unwholesome, fragile
 • Forms:
  • σαθρόν Adj: Acc Sing Neut
  • σαθρότερον Adj: Acc sing Neut comp
σαθρότερον
σαθρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to make unsound, make feeble, undermine
  • to drain the strength of, weaken
 • Forms:
  • ἐσάθρωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
σαί
 • Parse: Possessive pronoun: Nom Plur Fem
 • Root: σός
σαίνεσθαι
σαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wag, move, shake
 • Forms:
  • σαίνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
σαῖς
 • Parse: Possessive pronoun: Dat Plur Fem
 • Root: σός
σάκκοις
σάκκον
σάκκος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sack, sackcloth, coarse cloth of hair
 • Hebrew:
 • Forms:
  • σάκκοις Noun: Dat Plur Masc
  • σάκκον Noun: Acc Sing Masc
  • σάκκου Noun: Gen Sing Masc
  • σάκκους Noun: Acc Plur Masc
  • σάκκῳ Noun: Dat Sing Masc
  • σάκκων Noun: Gen Plur Masc
σάκκου
σάκκους
σάκκῳ
σάκκων
σαλαμίν
 • Parse: Transliterated noun
 • Meaning: peace-offering, peace
 • Concord: Josh 22:29
σαλεύηται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
 • Root: σαλεύω
σαλευθῇ
σαλευθῆναι
σαλευθῇς
σαλευθήσεται
σαλευθησόμεθα
σαλευθήσονται
σαλευθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: σαλεύω
σαλευθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
 • Root: σαλεύω
σαλευθῶ
σαλευθῶσιν
σαλευόμενα
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: σαλεύω
σαλευόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σαλεύω
σαλευόμενον
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σαλεύω
σαλευόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: σαλεύω
σαλευομένων
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: σαλεύω
σαλεύονται
σαλεύοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: σαλεύω
σαλεῦσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σαλεύω
σαλεύσει
σαλεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to shake (the head)
   • to cause to rock
   • to shake, afflict
   • to stir up
   • to vibrate, oscillate
   • to shake to and fro
  • Passive:
   • to be driven to and fro (by the wind)
   • to be shaken, be moved (of the sea)
   • to be shaken (of mountains)
   • to be shaken, tremble
   • to slip (of steps or feet)
   • to totter
   • to stagger
   • to tremble, shudder (from fear)
   • to be moved, waver, change one's mind
   • to be shaken, be in sore distress
   • to wander
   • to be moved, be removed
 • Cognates: διασαλεύω
 • Forms:
  • ἐσαλεύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσαλεύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐσαλεύοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐσάλευσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσάλευσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσάλευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σαλεύηται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Sing
  • σαλευόμενα Verb: Pres Pass Part Nom Plur Neut
  • σαλευόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • σαλευόμενον Verb: Pres Pass Part Acc Sing Masc
  • σαλευόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • σαλευομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Neut
  • σαλεύονται Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σαλεύοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • σαλευθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σαλευθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • σαλευθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • σαλευθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σαλευθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
  • σαλευθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • σαλευθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • σαλευθήτωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
  • σαλευθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • σαλευθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • σαλεῦσαι Verb: Aor Act Infin
  • σαλεύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σαλεύων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σεσαλευμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • σεσάλευται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
σαλεύων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σαλεύω
σάλον
σάλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a vibration
  • rolling swell, wave, billow, surge (of the sea)
  • restlessness, perplexity
  • tribulation
 • Forms:
  • σάλον Noun: Acc Sing Masc
  • σάλου Noun: Gen Sing Masc
  • σάλῳ Noun: Dat Sing Masc
σάλου
σάλπιγγα
σάλπιγγας
σάλπιγγες
σάλπιγγι
σάλπιγγος
σαλπίγγων
σάλπιγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a bugle, trumpet (a long horn with or without bends, but having no valves like a modern trumpet)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσάλπιγξσάλπιγγες
GENσάλπιγγοςσαλπίγγων
DATσάλπιγγισάλπιγξι(ν)
ACCσάλπιγγασάλπιγγας
VOCσάλπιγξσάλπιγγες
σάλπιγξι
σάλπιγξιν
σαλπιεῖ
σαλπιεῖς
σαλπιεῖτε
σαλπίζει
σαλπίζειν
σαλπίζοντες
σαλπίζοντος
σαλπίζουσαι
σαλπίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sound the trumpet, blow (a trumpet), give signal by trumpet
 • Forms:
  • σαλπιεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • ἐσάλπιζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἐσάλπισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσάλπισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσάλπισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σαλπιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σαλπιεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σαλπίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σαλπίζειν Verb: Pres Act Infin
  • σαλπίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • σαλπίζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • σαλπίζουσαι Verb: Aor Act Part Nom Plur Fem
  • σαλπίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σαλπιοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • σαλπίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σαλπίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σαλπίσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • σαλπίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σαλπισῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σαλπίσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • σαλπίσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σαλπίσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σαλπιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
σαλπίζων
σαλπιοῦσιν
σαλπίσατε
σαλπίσει
σαλπίσεις
σαλπίσῃ
σαλπισῇς
σαλπίσητε
σαλπιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: trumpeter
 • Forms:
  • σαλπιστῶν Noun: Gen Plur Masc
σαλπιστῶν
σαλπίσωσι
σαλπίσωσιν
σαλπιῶ
σάλῳ
σαμβύκη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a triangular musical instrument with four strings
 • Aramaic:
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσαμβύκησαμβῦκαι
GENσαμβύκηςσαμβυκῶν
DATσαμβύκῃσαμβύκαις
ACCσαμβύκηνσαμβύκας
VOCσαμβύκησαμβῦκαι
σαμβύκης
σανδάλια
σανδάλιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sandal, a slipper, thong
 • Forms:
  • σανδάλια Noun: Nom/Acc Plur Neut
σανίδα
σανίδος
σανίδωμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: plank, planking, framework, ship's deck planks
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσανίδωμασανιδώματα
GENσανιδώματοςσανιδωμάτων
DATσανιδώματισανιδώμασι(ν)
ACCσανίδωμασανιδώματα
σανιδώματι
σανίδων
σανιδωτόν
σανιδωτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: planked, boarded over
 • Forms:
  • σανιδωτόν Adj: Acc Sing Neut
σανίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: plank, board, panel, lid (of a box)
 • Forms:
  • σανίδα Noun: Acc Sing Fem
  • σανίδος Noun: Gen Sing Fem
  • σανίδων Noun: Gen Plur Fem
  • σανίσιν Noun: Dat Plur Fem
σανίσιν
σαόφρων
σαπήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σήπω
σαπρά
σαπρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: decay, something rotten, decayed matter, refuse
 • Forms:
  • σαπριᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • σαπρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • σαπρίας Noun: Gen Sing Fem
σαπρίᾳ
σαπρίαν
σαπρίας
σαπρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to make rotten, make stinking
 • Forms:
  • σαπριοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
σαπριοῦσιν
σαπροί
σαπρόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σαπρός
σαπρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rotten, corrupt, decayed, spoiled (food)
  • worthless, bad, evil, unwholesome
 • Forms:
  • σαπροί Adj: Nom Plur Masc
  • σαπρά Adj: Acc Plur Neut
  • σαπρόν
   • Adj: Acc Sing Masc
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • σαπρῶν Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
σαπρῶν
σάπφειρον
σάπφειρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sapphire (gem)
 • Forms:
  • σάπφειρον Noun: Acc Sing Fem
  • σαπφείρου Noun: Gen Sing Fem
  • σαπφείρῳ Noun: Dat Sing Fem
σαπφείρου
σαπφείρῳ
σάπφιρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sapphire
 • Aramaic:
σαπῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σήπω
σαράβαρα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Meaning: loose trousers
 • Aramaic:
 • Forms:
  • σαραβάροις Noun: Dat Plur Neut (Dan. 3:27)
σαραβάροις
σάρδινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: sardine
 • Forms:
  • σαρδίνω Noun: Dat Sing Masc
σαρδίνω
σάρδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: sardius (gem), the Sardian stone, carnelian
 • Forms:
  • σαρδίου Noun: Gen Sing Neut
  • σαρδίῳ Noun: Dat Sing Neut
σαρδίου
σαρδίῳ
σαρδόνυξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sardonyx
σαργάνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: basket
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσαργάνησαργάναι
GENσαργάνηςσαργανῶν
DATσαργάνῃσαργάναις
ACCσαργάνηνσαργάνας
VOCσαργάνησαργάναι
σαργάνῃ
σάρκ᾽
 • Parse: Noun: Dat/Acc Sing Fem
 • Root: σάρξ
σάρκα
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: σάρξ
σάρκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σάρξ
σάρκες
 • Parse: Noun: Nom Plur Fem
 • Root: σάρξ
σαρκί
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σάρξ
σαρκικά
σαρκική
σαρκικῇ
σαρκικῆς
σαρκικοί
σαρκικοῖς
σαρκικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • earthly, material
  • consisting of flesh, fleshly
  • belonging to the realm of the flesh
 • Forms:
  • σαρκικά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • σαρκική Adj: Nom Sing Fem
  • σαρκικῇ Adj: Dat Sing Fem
  • σαρκικῆς Adj: Gen Sing Fem
  • σαρκικοί Adj: Nom Plur Masc
  • σαρκικοῖς
   • Adj: Dat Plur Masc
   • Adj: Dat Plur Neut
  • σαρκικῶν Adj: Gen Plur Fem
  • σαρκικῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
σαρκικῷ
σαρκικῶν
σαρκικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: fleshly
σαρκίναις
σαρκίνας
σαρκίνη
σαρκίνῃ
σαρκίνην
σαρκίνης
σάρκινοι
σαρκίνοις
σάρκινον
σάρκινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of flesh, fleshy, soft, fleshly, mortal
 • Forms:
  • σαρκίνῳ Adj: Dat Sing Masc
  • σαρκίνους Adj: Acc Plur Masc
  • σαρκίνου Adj: Gen Sing Masc
  • σαρκίνας Adj: Acc Plur Fem; Gen Sing Fem
  • σαρκίναις Adj: Dat Plur Fem
  • σαρκίνη Adj: Nom Sing Fem
  • σαρκίνῃ Adj: Dat Sing Fem
  • σαρκίνην Adj: Acc Sing Fem
  • σαρκίνης Adj: Gen Sing Fem
  • σάρκινοι Adj: Nom Plur Masc
  • σαρκίνοις Adj: Dat Plur Masc
  • σάρκινον Adj: Acc Sing Masc
σαρκίνου
σαρκίνους
σαρκίνῳ
σαρκίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: piece of flesh
 • Forms:
  • σαρκίῳ Noun: Dat Sing Neut
σαρκίῳ
σαρκοβόροιο
σαρκοβόρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: carnivorous, flesh-eating
 • Forms:
  • σαρκοβόροιο Adj: Gen Sing Fem
σαρκός
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: σάρξ
σαρκοφάγα
σαρκοφαγεῖν
σαρκοφαγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to eat flesh, be carnivorous
  • to eat meat, eat unlawful meat
 • Forms:
  • σαρκοφαγεῖν Verb: Pres Act Infin
σαρκοφαγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • meat-diet
  • act of eating meat
 • Forms:
  • σαρκοφαγίαν Noun: Acc Sing Fem
σαρκοφαγίαν
σαρκοφάγον
σαρκοφάγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: carnivorous, flesh-eating
 • Forms:
  • σαρκοφάγα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σαρκοφάγον Noun: Acc Sing Masc/Neut
σαρκοφόρον
σαρκοφόρος
σαρκοφόρων
σαρκῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: σάρξ
σάρξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • flesh, meat (i.e., the substance between the skin and bones)
  • physical living being (ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν = the two shall be one flesh, Gen 2:24)
  • human being (πᾶσα σὰρξ = all flesh, Zech 2:13)
 • Forms:
  • σάρκ᾽ Noun: Dat/Acc Sing Fem
  • σάρκα Noun: Acc Sing Fem
  • σάρκας Noun: Acc Plur Fem
  • σάρκες Noun: Nom Plur Fem
  • σαρκί Noun: Dat Sing Fem
  • σαρκός Noun: Gen Sing Fem
  • σαρκῶν Noun: Gen Plur Fem
  • σαρξί Noun: Dat Plur Fem
  • σαρξίν Noun: Dat Plur Fem
σαρξί
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: σάρξ
σαρξίν
 • Parse: Noun: Dat Plur Fem
 • Root: σάρξ
σαροῖ
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σαρόω
σάρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: broom
 • Forms:
  • σάρους Noun: Acc Plur Masc
  • σάρῳ Noun: Dat Sing Masc
σάρους
σαρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sweep (with a broom)
 • Forms:
  • σαρωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • ἐσάρωσαν Verb: Aor Act Ind 2rd Plur
  • σαροῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σεσαρωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
σάρῳ
σαρωθῆναι
σάς
 • Parse: Possessive pronoun: Acc Plur Fem
 • Root: σός
σάτα
σαταν
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: adversary, enemy
 • Concord: 1Kings 11:13, 14c (LXX); (11:25 MT)
σατανᾶ
σατανᾶν
σατανᾶς
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: enemy, adversary, Satan
 • Hebrew:
 • Forms:
  • σατανᾶ Noun: Acc Sing Masc
  • σατανᾶν Noun: Acc Sing Masc
σάτον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a dry measure (about 13 litres)
 • Aramaic:
 • Forms:
  • σάτα Noun: Nom/Acc Plur Neut
σατράπαι
σατράπαις
σατράπας
σατραπεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a satrapy, the office or province of a satrap
 • Note: also spelled σατραπία
 • Forms:
  • σατραπείαις Noun: Dat Plur Fem
  • σατραπείας Noun: Acc Plur Fem
  • σατραπίαι Noun: Nom Plur Fem
σατραπείαις
σατραπείας
σατράπην
σατράπης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a satrap, viceroy, governor
 • Forms:
  • σατράπαι Noun: Nom Plur Masc
  • σατράπαις Noun: Dat Plur Masc
  • σατράπας Noun: Acc Plur Masc
  • σατράπην Noun: Acc Sing Masc
  • σατραπῶν Noun: Gen Plur Masc
σατραπίαι
σατραπῶν
σαύρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lizard
σαυτῇ
σαυτόν
 • Parse: Reflexive pronoun: 2nd Acc Sing Masc Contracted form
 • Root: σεαυτοῦ
σαυτοῦ
σαυτῷ
σαφές
σαφέστερον
σαφέων
 • Parse: Adj: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: σαφής
σαφής
 • Parse: Adj: Nom/Acc Plur Masc/Fem
 • Meaning: clear, plain, distinct, manifest, clearly identifiable
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσαφήςσαφές
GENσαφοῦς
DATσαφεῖ
ACCσαφῆσαφές
Plural
 MascFemNeut
NOMσαφεῖςσαφῆ
GENσαφῶν
σαφέων
DATσαφέσι(ν)
ACCσαφεῖςσαφῆ
 • Comparatives & Superlatives
 • σαφέστερον Adj: Acc Sing Neut Comp
σαφφώθ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: cheese, curds
 • Concord: 2Sam 17:29; Jer 52:19
 • Forms:
  • σαφώθ Hebrew Noun
σαφώθ
σαφῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: clearly, exactly, plainly, very well, undoubtedly
σαχώλ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: understanding, prudence, discretion, intelligence
 • Concord: Ezra 8:18