συνεγγίζοντος
συνεγγίζω
 • Meaning: to draw near together, approach
 • Forms:
  • συνεγγίσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • συνεγγίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • συνεγγίσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συνεγγίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
συνεγγίσαντες
συνεγγίσας
συνεγγίσῃ
σύνεγγυς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: nearby, near together, near, next to (someone), close to
συνεγείρεσθε
συνεγείρω
 • Meaning:
  • Active:
   • to help in raising
   • to cause (someone) to awaken
   • to rise up with another
   • to help raise up
   • to gather up
  • Passive:
   • to awaken
   • to rise up together
   • to raise up together against (someone)
 • Forms:
  • συνεγείρεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind/Imperative 2nd Plur
  • συνεγείρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • συνεγερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συνήγειρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήγειρε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνηγέρθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνηγέρθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
συνεγείρων
συνεγερεῖς