συνιᾶσιν
συνιδόντες
συνιδών
σύνιε
συνίει
συνίειν
συνιείς
συνίεις
συνιεῖς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Pass Nom Sing Masc
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: συνίημι
συνιέναι
συνιέντας
συνιέντες
συνιέντος
συνιέντων
συνίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: συνίημι
top
συνίημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to bring or set together
  • Hostile sense: to join or unite (in committing a crime)
  • to come together, come to an agreement
  • Metaphorically: to perceive, discern, hear
  • to understand (a foreign language)
  • to consider, understand, be wise
  • to comprehend, i.e., to put two and two together
  • to act piously
 • Cognates: ἀφίημι, ἀνίημι, διεξίημι, ἐγκαθίημι, ἐναφίημι, ἐνίημι, ἐπαφίημι, ἐξαφίημι, ἐξίημι, ἵημι, καθίημι, παρίημι, περίημι, προσίημι, συνίημι
 • Forms:
  • συνίω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • συνιεῖς
   • Verb: Pres Act Pass Nom Sing Masc
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • σύνιε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • συνιῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • συνιῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ξυνίημι Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • συνέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • συνῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σύνες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σύνετε Verb: 2Aor Imperative Ind 2nd Plur
  • συνῆκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συνῆκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνῆκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνήκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • συνῆκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συνήσουσι Verb: Fut Ind 3rd Plur
  • συνήσουσιν Verb: Fut Ind 3rd Plur
  • συνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συνῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συνιᾶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνίειν Verb: Pres Act Infin
  • συνίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • συνιείς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνιέναι Verb: Pres Act Infin
  • συνιέντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • συνιέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνιέντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • συνιέντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • συνίετε
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
   • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συνίῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • συνίοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • συνιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνίουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • συνιῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • συνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • συνῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • συνῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
συνίῃς
συνιῆτε
συνίοντας
συνίοντος
συνιόντων
συνιοῦσιν
συνίουσι
συνίουσιν
συνισταμένη
συνιστάμενοι
top
συνιστάμενον
συνιστάμενος
συνιστάνειν
συνιστάνομεν
συνιστάνοντες
συνιστανόντων
συνίστανται
συνιστάντες
συνίσταντο
συνιστάνω
συνιστάνων
συνίστασθαι
συνίστατο
συνιστάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to approve, commend, consist, make, stand (with)
 • Forms:
  • συνέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνεστήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • συνεστῶσα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • συνεστῶτας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • συνιστάνειν Verb: Pres Act Infin
  • συνιστάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • συνιστάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνιστανόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • συνιστάντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνιστάνω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • συνιστάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνίστασθαι Verb: Pres Pass Infin
  • συνίστησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνιστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνιστῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
top
συνίστημι
συνίστησι
συνίστησιν
συνιστῶν
συνιστῶντες
συνίστωρ
συνίω
συνιῶμεν
συνίων
συνιῶσι
συνιῶσιν