συνιᾶσιν
συνιδόντες
συνιδών
σύνιε
συνίει, συνιεῖ
συνίειν, συνιεῖν
συνιείς
συνίεις
συνιεῖς
  • Parse:
    • Verb: Pres Act Pass Nom Sing Masc
    • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Root: συνίημι
συνιέναι
συνιέντας
συνιέντες
συνιέντος
συνιέντων
συνίετε
  • Parse:
    • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
    • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • Root: συνίημι
συνίημι
  • Present
  • συνίω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • συνιεῖς
    • Verb: Pres Act Pass Nom Sing Masc
    • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • σύνιε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • συνιῶμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • συνιᾶσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνίειν Verb: Pres Act Infin
  • συνίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • συνιείς Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνιέναι Verb: Pres Act Infin
  • συνιέντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • συνιέντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνίετε
    • Verb: Pres Act Imperative 2nd plural
    • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συνίῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • συνίοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • συνιοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνίουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνιῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνιῶσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • συνιῶσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • συνιέντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • συνιέντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • συνιῆτε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • ξυνίημι Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Imperfect
  • Future
  • συνήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συνήσουσι Verb: Fut Ind 3rd Plur
  • συνήσουσι(ν) Verb: Fut Ind 3rd Plur
  • συνήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Aorist
  • συνέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • συνῇς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σύνες Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σύνετε Verb: 2Aor Imperative Ind 2nd Plur
  • συνῆκα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συνῆκαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • συνῶσι Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • συνῶσιν Verb: 2Aor Act Subj 3rd Plur
  • συνῆκας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνήκατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • συνῆκεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνῆτε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Perfect
συνίῃς
συνιῆτε
συνίοντας
συνίοντος, συνιόντος
  • Parse:
    • Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
    • Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc/Neut
  • Root: σύνιημι
συνιόντος
συνιόντων
συνίουσι
συνίουσιν
συνιοῦσιν
συνισταμένη
συνιστάμενοι
συνιστάμενον
συνιστάμενος
συνιστάνειν
συνιστάνομεν
συνιστάνοντες
συνιστανόντων
συνίστανται
συνιστάντες
συνίσταντο
συνιστάνω
συνιστάνων
συνίστασθαι
συνίστατο
συνιστάω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to approve, commend, consist, make, stand (with)
  • Forms:
  • Present
  • συνιστάνειν Verb: Pres Act Infin
  • συνιστάνομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • συνιστάνοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνιστανόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • συνιστάντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνιστάνω Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • συνιστάνων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνίστασθαι Verb: Pres Pass Infin
  • συνίστησι Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνίστησιν Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνιστῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνιστῶντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • Imperfect
  • Future
  • Aorist
  • Perfect
συνίστημι
  • Present
  • συνισταμένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
  • συνιστάμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • συνιστάμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • συνιστάμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • συνίστανται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • Imperfect
  • συνίσταντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • συνίστατο Verb: Imp Mid Ind 3rd Sing
  • Future
  • Aorist
  • συνεστήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • συσταθέν
    • Verb: Aor Pass part Nom/Acc sing Neut
    • Verb: Aor Pass ind 3rd plur
  • συνέστη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέστησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνεστήσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • συνεστήσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • συνέστησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συσταθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • συσταθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • συστάς Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συστῆναι Verb: Aor Act Infin
  • συστησάμενοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • συστησάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • συστήσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • συστήσασθαι Verb: Aor Mid Infin
  • συστήσασθε Verb: Aor Mid Imperative 2nd Plur
  • Perfect
  • συνεστῶσα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • συνεστῶτας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • συνέστηκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνέστηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνεστηκός Verb: Perf Act Part Acc Sing Masc
  • συνεστηκότων Verb: Perf Act Part Gen Plur Masc
συνίστησι
συνίστησιν
συνίστων, συνιστῶν
συνιστῶντες
συνίστωρ
Masculine
 SingularPlural
NOMσυνίστωρσυνίστορες
GENσυνίστοροςσυνιστόρων
DATσυνίστορισυνίστορσι
ACCσυνίστορασυνίστορας
VOCσυνίστορσυνίστορες
συνίω
συνιῶμεν
συνίων, συνιῶν, συνιών
συνιῶσι
συνιῶσιν