συγκοιμᾶσθε
συγκοιμάω
συγκοινωνεῖτε
συγκοινωνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to co-participate with
  • to be connected with
  • to share (something) with (someone)
 • Cognates: ἐπικοινωνέω, κοινωνέω, συγκοινωνέω
 • Forms:
  • συγκοινωνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • συγκοινωνήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συγκοινωνήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συγκοινωνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
συγκοινωνήσαντες
συγκοινωνήσεις
συγκοινωνήσητε
συγκοινωνός
συγκοινωνούς
σύγκοιτος
συγκοίτου
συγκολλάω
συγκολλῶν
συγκομίζω
συγκομισθεῖσα
συγκοπή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυγκοπήσυγκοπαί
GENσυγκοπῆςσυγκοπῶν
DATσυγκοπῇσυγκοπαῖς
ACCσυγκοπήνσυγκοπάς
VOCσυγκοπήσυγκοπαί
συγκοπιάσασαν
συγκοπιᾶτε
συγκοπιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work with, labour together with (someone)
 • Cognates: κοπιάω
 • Forms:
  • συγκοπιάσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • συγκοπιᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
συγκόπτειν
συγκόπτω
 • Present
 • συγκόπτειν Verb: Pres Act Infin
 • Imperfect
 • Future
 • συγκόψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • συγκόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συγκόψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συνεκόπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συγκόψαι Verb: Aor Act Infin
 • συγκόψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • συνεκόπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • συνέκοψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
 • συνέκοψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέκοψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
συγκόψαι
συγκόψατε
συγκόψεις
συγκόψουσιν
συγκόψω