συγκοιμᾶσθε
συγκοιμάω
συγκοινωνεῖτε
συγκοινωνέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to co-participate with
  • to be connected with
  • to share (something) with (someone)
 • Cognates: ἐπικοινωνέω, κοινωνέω, συγκοινωνέω
 • Forms:
  • συγκοινωνεῖτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • συγκοινωνήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συγκοινωνήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συγκοινωνήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
συγκοινωνήσαντες
συγκοινωνήσεις
συγκοινωνήσητε
συγκοινωνός
συγκοινωνούς
σύγκοιτος
συγκοίτου
συγκολλάω
συγκολλῶν
συγκομίζω
συγκομισθεῖσα
συγκοπή
συγκοπιάσασαν
συγκοπιᾶτε
συγκοπιάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to work with, labour together with (someone)
 • Cognates: κοπιάω
 • Forms:
  • συγκοπιάσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • συγκοπιᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
συγκόπτειν
συγκόπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to cut into pieces, cut asunder, cut apart, cut up
  • to crush, grind
  • to hew down, chop down
  • to deal a severe blow to
  • to destroy (someone), kill
  • to beat (something) small, break up, pound small (e.g., to pound a rock into powder)
  • to cut short
  • to cut off
 • Cognates: ἀνακόπτω, ἀποκόπτω, διακόπτω, ἐγκόπτω, ἐκκόπτω, κατακόπτω, κόπτω, περικόπτω, προκόπτω, προσκόπτω, συγκόπτω
 • Forms:
  • συνεκόπησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συγκόπτειν Verb: Pres Act Infin
  • συγκόψαι Verb: Aor Act Infin
  • συγκόψατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • συγκόψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συγκόψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συγκόψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συνεκόπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • συνέκοψα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συνέκοψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέκοψεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συγκόψαι
συγκόψατε
συγκόψεις
συγκόψουσιν
συγκόψω