συγχαίρει
συγχαίρετε
συγχαίρω
 • Present
 • συγχαίρει Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • συγχαίρετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Imperfect
 • συνεχαῖρον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • συγχαρήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • συγχαρεῖται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Aorist
 • συνεχάρη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεχάρην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • συνεχάρησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συγχαρῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συγχάρητε Verb: 2Aor Pass Deponent Imperative 2nd Plur
 • Perfect
συγχαρεῖται
συγχαρῆναι
συγχαρήσομαι
συγχάρητε
συγχέαι
συγχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to confuse, confound, throw into confusion
   • to trouble, disturb, stir up
   • to disturb composure or temper of
   • to upset
   • to pour together, mix
   • to demolish
  • Passive:
   • to be in confusion
   • to be confounded
   • to be excited, agitated
   • to be troubled, amazed
   • to be surprised
   • to be shaken (of the earth)
 • Forms:
 • Present
 • συγχύνεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συγχύννεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Imperfect
 • συνέχεον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • συνέχυνε Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνέχυνεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • συνέχυννεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • συγχεῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • συγχυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συγχυθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συγχέαι Verb: Aor Act Infin
 • συγχυθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • συγχυθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • συγχυθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • συνεχύθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεχύθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • συνεχύθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συγχυθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • Perfect
 • συγκεχυμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • συγκεχυμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • συγκεχυμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • συγκέχυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνεκέχυτο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
συγχεῶ
συγχέωμεν
συγχράομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to take advantage of
  • to make use of, use jointly, have dealings with
  • to have dealings with, associate with (someone on friendly terms)
 • Cognates: καταχράομαι, παραχράομαι, συγχράομαι, χράομαι
 • Forms:
  • συγχρᾶσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
  • συγχρῶνται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
συγχρᾶσθαι
συγχρονίζω
συγχρονίσας
συγχρῶνται
συγχρωτίζεται
συγχρωτίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be in defiling contact with, defile by touching
 • Forms:
  • συγχρωτίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
συγχυθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: συγχέω
συγχυθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Neut
 • Root: συγχέω
συγχυθῆναι
συγχυθήσεται
συγχυθήσονται
συγχυθήτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: συγχέω
συγχύνεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συγχύννεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συγχύννου
συγχύννω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to confound, confuse
 • Cognates: ἀποχύννω, συγχύννω
 • Forms:
  • συγχύννου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
συγχύσεως
σύγχυσις
Feminine
 SingularPlural
NOMσύγχυσιςσυγχύσεις
GENσυγχύσεωςσυγχύσεων
DATσυγχύσεισυγχύσεσι(ν)
ACCσύγχυσι(ν)συγχύσεις
συγχώννυμι
συγχωρέω
συγχωρηθῆναι
συγχωρήσαι
συγχωρήσει
συγχώρησις
Feminine
 SingularPlural
NOMσυγχώρησιςσυγχωρήσεις
GENσυγχωρήεωςσυγχωρήσεων
DATσυγχωρήσεισυγχωρήσεσι(ν)
ACCσυγχώρησινσυγχωρήσεις
συγχώρησον
συγχωρητέον
συγχωρητέος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • conceded; admitted
  • Impersonal: one ought to permit
 • Forms:
  • συγχωρητέον Adj: Acc Sing Neut
συγχωροῦντας