συνῶ
συνώδευσε(ν)
συνωδίνει
συνωδίνω
 • Meaning: to suffer agony together, travail in pain together
 • Forms:
  • συνωδίνει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
συνῴδος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: agreement, concord, singing in unison, in harmony
 • Forms:
  • συνῴδων Adj: Gen Plur MFN
συνῴδων
συνῳκηκυῖα
συνῴκησαν
συνῴκησε(ν)
συνῳκίσαμεν
συνῴκισαν
συνῳκίσατε
συνῳκισμένης
συνῳκοδομήθησαν
συνωμοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a conspiracy, plot, a swearing together
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνωμοσίασυνωμοσίαι
GENσυνωμοσίαςσυνωμοσιῶν
DATσυνωμοσίᾳσυνωμοσίαις
ACCσυνωμοσίανσυνωμοσίας
VOCσυνωμοσίασυνωμοσίαι
συνωμοσίαν
συνωμόται
συνωμότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: ally, confederate
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυνωμότηςσυνωμόται
GENσυνωμότουσυνωμοτῶν
DATσυνωμότῃσυνωμόταις
ACCσυνωμότηνσυνωμότας
συνωρίδος
συνωρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a pair (of horses), team (of horses)
 • Forms:
  • συνωρίδος Noun: Gen Sing Fem
συνῶσι(ν)