συνευδοκεῖ
συνευδόκει
συνευδοκεῖτε
συνευδοκέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to agree with, approve of, consent to, sympathize with
 • Cognates: ἀντιδοκέω, δοκέω, εὐδοκέω, συνευδοκέω
 • Forms:
  • συνευδόκησαν
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur (unaugmented)
  • συνηυδόκησεν
   • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
   • Verb: FutPerf Act Infin
  • συνευδοκοῦντες Verb: Pres Act Part Nom plur masc
  • συνευδοκησάσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
  • συνευδοκεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνευδοκεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συνευδοκοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • συνευδοκοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • συνευδοκοῦσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνευδοκοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνευδοκῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συνευδόκησαν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur (unaugmented)
 • Root: συνευδοκέω
συνευδοκησάσης
συνευδοκοῦμεν
συνευδοκοῦντας
συνευδοκοῦντες
συνευδοκοῦσι
συνευδοκοῦσιν
συνευδοκῶν
συνευρυθμίζω
συνευρυθμισται
συνευφραίνομαι
συνευφραίνονται
συνευφραίνου
συνευωχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to feast with
 • Cognates: εὐωχέω, συνευωχέω
 • Forms:
  • συνευωχούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
συνευωχούμενοι