συνεχαῖρον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: συγχαίρω
συνεχάρη
συνεχάρην
συνεχάρησαν
συνέχεεν
συνέχει
συνέχειν
συνέχεον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: συγχέω
συνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συνέχω
συνεχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to confound, confuse
 • Forms:
  • συγχέωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • συνέχεεν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
συνεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • hoarding, holding together contiguously or continually
  • constantly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσυνεχήςσυνεχές
GENσυνεχοῦς
DATσυνεχεῖ
ACCσυνεχῆσυνεχές
Plural
 MascFemNeut
NOMσυνεχεῖςσυνεχῆ
GENσυνεχῶν
συνέχων
DATσυνεχέσι(ν)
ACCσυνεχεῖςσυνεχῆ
συνέχομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Root: συνέχω
συνέχομεν
συνεχόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συνέχω
συνεχόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: συνέχω
συνεχομένη
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: συνέχω
συνεχόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: συνέχω
συνεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: συνέχω
συνεχομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: συνέχω
συνεχομένους
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνέχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συνέχω
συνέχοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνέχονται
συνέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνέχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: συνέχω
συνέχουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: συνέχω
συνεχούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: συνέχω
συνέχουσι
συνέχουσιν
συνεχύθη
συνεχύθην
συνεχύθησαν
συνέχυνε
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συνέχυνεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συνέχυννεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συνέχω
 • Present
 • συνέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνάγεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • συνάγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • συνάγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συνάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνέχειν Verb: Pres Act Infin
 • συνέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • συνέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • συνεχόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • συνεχόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • συνεχομένη Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • συνεχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • συνεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • συνεχομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • συνεχομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • συνέχον Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • συνέχοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • συνέχονται Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συνέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • συνέχουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • συνεχούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • συνέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνέχων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • συναγών Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • συνείχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνείχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Future
 • συνάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • συναχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συνέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συσχεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • συνέξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • συνέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • συναχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • συναγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • συναγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • συναγαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • συναγαγούσῃ Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Fem
 • συναγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
 • συναχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • συνέσχε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέσχεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεσχέθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεσχέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συνέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνηγάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • συνηγάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • συνήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συναχθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • συνήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συσχεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • συσχεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συναχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συσχέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συσχῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συσχῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • συνάχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Perfect
 • συνηγμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • συνηγμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • συνηγμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
, συνέχων
συνεχωρήθη
συνεχώρησε
συνεχώρησεν
συνεχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: constantly