συνεχαῖρον
συνεχάρη
συνεχάρην
συνεχάρησαν
συνέχεεν
συνέχει
συνέχειν
συνέχεον
συνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συνέχω
συνεχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to confound, confuse
 • Forms:
  • συγχέωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • συνέχεεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
συνεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • hoarding, holding together contiguously or continually
  • constantly
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσυνεχήςσυνεχές
GENσυνεχοῦς
DATσυνεχεῖ
ACCσυνεχῆσυνεχές
Plural
 MascFemNeut
NOMσυνεχεῖςσυνεχῆ
GENσυνεχῶν
συνέχων
DATσυνεχέσι(ν)
ACCσυνεχεῖςσυνεχῆ
συνέχομαι
συνέχομεν
συνεχόμενα
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: συνέχω
συνεχόμεναι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
 • Root: συνέχω
συνεχομένη
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: συνέχω
συνεχόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: συνέχω
συνεχόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: συνέχω
συνεχομένου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: συνέχω
συνεχομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνέχον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: συνέχω
συνέχοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνέχονται
συνέχοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνέχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: συνέχω
συνέχουσαι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
 • Root: συνέχω
συνεχούσας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
 • Root: συνέχω
συνέχουσι
συνέχουσιν
συνεχύθη
συνεχύθην
συνεχύθησαν
συνέχυνε
συνέχυνεν
συνέχυννεν
συνέχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • NT: to constrain or force one to a thing
   • to confine
   • to enclose
   • to detain, hold fast, arrest
   • to shut up
   • to close
   • to keep (the mouth) shut
   • to hold
   • to hold together, gather together
   • to keep under control
   • to hinder, hold back, restrain
   • to cause to stop
   • to get hold of
   • to press (a city) hard
   • to distress, afflict, afect in injurious or painful manner
   • to fasten
  • Middle:
   • to keep oneself close
  • Passive:
   • NT: to be constrained, oppressed, afflicted, sick, distressed
   • to be straitened
   • to be constrained to (+Infin)
   • to be enclosed
   • to be detained, hold back
   • to be restrained, be withheld
   • to be occupied, go about
   • to be distressed, be afflicted by (someone)
   • to be absorbed with, oppressed by (someone)
   • to be fastened
 • Cognates: ἀμπέχω, ἀνέχω, ἀντέχω, ἀπέχω, ἀποσυνέχω, διακατέχω, ἔχω, ἐμπεριέχω, ἐνέχω, ἐπέχω, ἐπισυνέχω, ἐξέχω, κατέχω, μετέχω, παρέχω, περιέχω, προέχω, προκατέχω, προσανέχω, προσέχω, συμμετέχω, συμπεριέχω, συνέχω, ὑπέχω, ὑπερέχω
 • Forms:
  • συνέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • συναγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
  • συναγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
  • συναγαγόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συναγαγούσῃ Verb: 2Aor Act Part Dat Sing Fem
  • συναγαγών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συνάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνάγεσθε Verb: Pres Pass Imperative 2nd Plur
  • συνάγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • συνάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • συνάγονται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • συνάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συναγών Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συνάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συναχθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • συναχθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • συναχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συναχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συναχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • συνάχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • συνείχετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • συνείχοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • συνέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνέξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • συνέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • συνέσχε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέσχεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεσχέθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνεσχέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνέχειν Verb: Pres Act Infin
  • συνέχομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
  • συνέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • συνεχόμενα Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Neut
  • συνεχόμεναι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • συνεχομένη Verb: Pres Pass Part Nom Sing Fem
  • συνεχόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • συνεχόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • συνεχομένου Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Masc
  • συνεχομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • συνέχον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • συνέχοντα Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • συνέχονται Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνέχοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • συνέχουσαι Verb: Pres Act Part Nom Plur Fem
  • συνεχούσας Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • συνέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συνέχων Verb: Pres Act Part Nom Masc Sing
  • συνήγαγε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήγαγεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνηγάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
  • συνηγάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
  • συνήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνηγμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • συνηγμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • συνηγμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • συνήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συσχεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • συσχεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συσχεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • συσχέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • συσχῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συσχῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 συνέχων
συνεχωρήθη
συνεχώρησε
συνεχώρησεν
συνεχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: constantly