συνεχαῖρον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συγχαίρω
συνεχάρη
συνεχάρην
συνεχάρησαν
σύνεχε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Meaning: to be held together
 • Root: συνόχωκα
συνέχεε, συνέχεεν
συνέχει
συνέχειν
συνέχεον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συγχέω
συνεχές
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: connection
 • Root: συνεχής
συνεχέσι, συνεχέσιν
 • Parse: Adj: Dat Plur MFN
 • Meaning: holding together
 • Root: συνεχής
συνέχεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συνέχω
συνεχέω
 • Meaning: to confound, confuse
 • Forms:
  • συγχέωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
  • συνέχεε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
συνεχῆ
συνεχής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • hoarding, holding together contiguously or continually
  • constantly
 • Forms:
συνέχομαι
συνέχομεν
συνεχόμενα
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συνέχω
συνεχόμεναι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: συνέχω
συνεχομένη
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: συνέχω
συνεχομένην
συνεχόμενοι
συνεχόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συνέχω
συνεχόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: συνέχω
συνεχομένου
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: συνέχω
συνεχομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνέχον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συνέχω
συνέχοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συνέχω
συνέχονται
συνέχοντες
συνέχου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: συνέχω
συνέχουσαι
συνεχούσας
συνέχουσι, συνέχουσιν
συνεχύθη
συνεχύθην
συνεχύθησαν
συνέχυνε, συνέχυνεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συνέχυννε, συνέχυννεν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Root: συγχέω
συνέχω
 • Active Meaning:
  • NT: to constrain; to motivate; to force one to do a thing
  • to confine, besiege
  • to enclose
  • to detain, hold fast, arrest
  • to shut up
  • to close
  • to keep (the mouth) shut
  • to hold, store
  • to hold together, gather together
  • to keep under control
  • to hinder, hold back, restrain
  • to cause to stop
  • to get hold of
  • to press (a city) hard
  • to distress, afflict, affect in injurious or painful manner
  • to fasten
 • Middle Meaning:
  • to keep oneself close
 • Passive Meaning:
  • NT: to be constrained, oppressed, afflicted, sick, distressed, to be under pressure, be hard-pressed
  • to be straitened; to be overwhelmed
  • to be constrained to (+Infin)
  • to be enclosed
  • to be detained, hold back
  • to be restrained, be withheld
  • to be occupied, go about
  • to be distressed, be afflicted by (someone)
  • to be absorbed with, oppressed by (someone)
  • to be fastened; to be gripped; to be seized
 • Forms:
Present Verbs
 • συνέχεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνάγει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνάγεσθε Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Plur
 • συνάγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνάγετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • συνάγονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συνάγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνέχει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συνέχειν Verb: Pres Act Infin
 • συνέχομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • συνέχομεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • συνέχου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • συνέχονται Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνέχουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συνέχουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
Present Active Participles
 • συνέχον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • συνέχοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • συνέχοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • συνέχοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συνέχουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • συνεχούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
 • συνέχων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συναγών Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • συνείχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνείχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • συνάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • συναχθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συνέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συσχεθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • συνέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • συναχθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
Aorist Verbs
 • συναγαγεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • συναγάγετε Verb: 2Aor Act Imperative 2nd Plur
 • συναγάγῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • συνέσχε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέσχε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεσχέθη Verb: 1Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνεσχέθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συνέσχον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνήγαγε(ν) Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνηγάγετε Verb: 2Aor Act Ind 2nd Plur
 • συνηγάγομεν Verb: 2Aor Act Ind 1st Plur
 • συνήγαγον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνήχθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συσχεθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • συσχεθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συναχθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συσχέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συσχῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • συσχῶ Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • συνάχθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
Aorist Participles
 • συναγαγόντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
 • συναγαγούσῃ Part: 2Aor Act Dat Sing Fem
 • συναγαγών Part: 2Aor Act Nom Sing Masc
 • συναχθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • συναχθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
Perfect
 • συνηγμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • συνηγμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • συνηγμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
συνέχων, συνεχῶν
συνεχωρήθη
συνεχώρησα
συνεχώρησε, συνεχώρησεν
συνεχῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: constantly