σθένει
σθένος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: strength, physical strength
 • Forms:
  • σθένει Noun: Dat Sing Neut
  • σθένους Noun: Gen Sing Neut
σθένους
σθενόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strengthen
 • Forms:
  • σθενώσαι Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
  • σθενώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
σθένω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to have strength, be able to (+Infin)
 • Forms:
  • ἔσθενον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
σθενώσαι
 • Parse: Verb: Aor Act optative, 3rd Sing
 • Root: σθενόω
σθενώσει