συγκλάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to sound together with
συγκλαίω
συγκλάσει
συγκλασμόν
συγκλασμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: breaking, breakage
 • Forms:
  • συγκλασμόν Noun: Acc Sing Masc
συγκλάσω
συγκλάω
συγκλειομένας
συγκλειόμενοι
συγκλείοντα
συγκλείοντες
συγκλεῖσαι
συγκλείσαντες
συγκλείσεις
συγκλείσῃς
συγκλεισθέντος
συγκλεισθῆναι
συγκλεισθήσεται
συγκλεισθήσονται
σύγκλεισμα
Neuter
 SingularPlural
NOMσύγκλεισμασυγκλείσματα
GENσυγκλείσματοςσυγκλεισμάτων
DATσυγκλείσματισυγκλείσμασι(ν)
ACCσύγκλεισμασυγκλείσματα
συγκλείσματα
συγκλεισμόν
συγκλεισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • confinement, encirclement, enclosure
  • something that encloses
  • closed place, refuge, hiding place
  • something securely closed and locked
  • hole (of a snake)
  • siege, shutting up
  • state of being shut up
  • hardness (of the heart)
  • clashing together
  • massiveness (of gold)
 • Forms:
  • συγκλεισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • συγκλεισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
  • συγκλεισμῷ Noun: Dat Sing Masc
  • συγκλεισμῶν Noun: Gen Plur Masc
συγκλεισμοῦ
συγκλεισμῷ
συγκλεισμῶν
σύγκλεισον
συγκλείσουσι
σύγκλειστα
συγκλειστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: locksmith
σύγκλειστον
σύγκλειστος
συγκλείω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to close up together, hem in, close off
   • to confine, imprison, shut up
   • to put fish in a net
   • to overlay (with gold)
   • to encircle (a city), enclose
   • to besiege
   • to restrain (someone) from (something)
   • to block the way to achieving a goal
   • to hedge in (someone)
   • to consign (someone) to (something)
   • to complete
  • Passive:
   • to be closed
   • to be shut in together
   • to be straitened
 • Cognates: ἀποκλείω, διακλείω, ἐγκλείω, ἐκκλείω, κατακλείω, κλείω, παρακλείω, περικλείω, συγκλείω
 • Forms:
  • συγκλείσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συγκέκλεικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συγκεκλεικότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
  • συγκεκλεισμένα Verb: Perf Mid Part Acc Plur Neut
  • συγκεκλεισμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • συγκεκλεισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • συγκεκλεισμένῳ Verb: Perf Mid Part Dat Sing Neut
  • συγκεκλεῖσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • συγκλειομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • συγκλειόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • συγκλείοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συγκλείοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συγκλεῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • συγκλείσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συγκλείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συγκλείσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σύγκλεισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συγκλεισθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • συγκλεισθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συγκλεισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συγκλεισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • συνέκλεισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέκλεισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνέκλεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέκλεισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεκλείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συγκλείων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συγκλείων
συγκληρονόμα
συγκληρονομέω
συγκληρονομήσῃς
συγκληρονόμοι
συγκληρονόμοις
συγκληρονόμον
συγκληρονόμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • inheriting together
  • Substantival:
   • joint heir, a co-heir, fellow-heir
 • Cognates: κληρονόμος, συγκληρονόμος
 • Forms:
  • συγκληρονόμον Adj: Acc Sing Masc/Fem/Neut
  • συγκληρονόμα Adj: Acc Plur Neut
  • συγκληρονόμοι Adj: Nom Plur Masc
  • συγκληρονόμοις Adj: Dat Plur Masc
  • συγκληρονόμων Adj: Gen Plur Masc
συγκληρονόμων
σύγκλητοι
σύγκλητος
συγκλύζω
συγκλύσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur (Cant. 8:7; Wis. 5:22)
 • Root: συγκλύζω