συλαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead away as booty, spoil, seduce
 • Forms:
  • συλαγωγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συλαγωγῶν
συλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spoil, despoil, rob, strip off, plunder
 • Forms:
  • ἐσύλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συληθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
συληθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: συλάω
συλλαβάς
συλλαβεῖν
συλλαβέσθαι
συλλάβετε
συλλαβέτω
συλλάβῃ
συλλαβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: syllable
 • Forms:
  • συλλαβάς
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
συλλαβόμενοι
συλλαβόντες
συλλαβοῦσα
top
συλλαβούσης
συλλαβοῦσι
συλλαβοῦσιν
συλλάβωμεν
συλλαβών
συλλάβωσιν
συλλαλεῖν
συλλαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to talk with, communicate, converse, commune (confer, talk) with, speak among
 • Cognates: ἀπολαλέω, διαλαλέω, ἐκλαλέω, καταλαλέω, λαλέω, παραλαλέω, προσλαλέω συλλαλέω
 • Forms:
  • συλλαλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • συλλαλῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • συλλαλήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συλλαλήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συλλαλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνελάλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνελάλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνελάλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνελάλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
συλλαλῇ
συλλαλήσαντες
συλλαλήσας
συλλαλοῦντες
συλλαμβάνεσθαι
συλλαμβάνονται
top
συλλαμβάνου
συλλαμβάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lay hold of, arrest (a person)
   • to seize, grasp, apprehend
   • to take, capture (someone)
   • to take, catch (an animal)
   • to conceive, become pregnant
   • to take hold of together, support, aid, help
  • Middle:
   • to seize, arrest
  • Passive:
   • to be taken (from earth)
 • Cognates: ἀναλαμβάνω, ἀντιλαμβάνω, ἀπολαμβάνω, διαλαμβάνω, ἐκλαμβάνω, ἐπικαταλαμβάνω, ἐπιλαμβάνω, καταλαμβάνω, λαμβάνω, μεταλαμβάνω, παραλαμβάνω, περιλαμβάνω, προκαταλαμβάνω, προλαμβάνω, προσαναλαμβάνω, προσλαμβάνω, συλλαμβάνω, συμπαραλαμβάνω, συμπεριλαμβάνω, συναντιλαμβάνομαι, ὑπολαμβάνω
 • Forms:
  • συνείληπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συνελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • συλλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • συλλαβέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
  • συλλάβετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • συλλαβέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • συλλάβῃ Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • συλλαβόμενοι Verb: 2Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • συλλαβόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συλλαβοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • συλλαβούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • συλλαβοῦσι Verb: 2Aor Act Part Dat Plur Masc
  • συλλαβοῦσιν Verb: 2Aor Act Part Dat Plur Masc
  • συλλάβωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • συλλαβών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συλλάβωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • συλλαμβάνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • συλλαμβάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συλλαμβάνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • συλλημφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • συλλημφθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • συλλημφθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • συλλημφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συλλημφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συλλημφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • συλλημφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • συλλημφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • συλλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συλλημψομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • συλλήμψῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • συλλημψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • συλλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • συλληφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • συλληφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συλλήψῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • συνειλημμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • συνειλημμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • συνείληφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνειληφυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • συνέλαβε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέλαβεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνελάβετο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Sing
  • συνέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνελάβοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνελαμβάνοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • συνελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • συνελήμφθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • συνελήμφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
συλλέγειν
συλλεγέντων
συλλέγεται
συλλέγετε
συλλεγέτω
συλλέγοντα
top
συλλέγοντες
συλλέγουσι
συλλέγουσιν
συλλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to collect, gather
   • to glean
  • Passive:
   • to gather
   • to come together
 • Cognates: ἀναλέγω, ἀντιλέγω, ἀπολέγω, διαλέγω, ἐκλέγω, ἐπιλέγω, καταλέγω, λέγω, προλέγω, προσαναλέγω, προσλέγω, συγκαταλέγω, συλλέγω
 • Forms:
  • συλλέγειν Verb: Pres Act Infin
  • συλλεγέντων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συλλέγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • συλλέγετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συλλεγέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • συλλέγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συλλέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συλλέγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συλλέγουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συλλέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συλλέξαι Verb: Aor Act Infin
  • συλλέξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • συλλέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συλλέξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συλλέξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • συλλέξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • συλλέξουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • συλλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συλλέξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • συνέλεγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • συνέλεγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • συνελέγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • συνελέλεκτο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
  • συνέλεξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέλεξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνέλεξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συλλέγων
συλλέξαι
συλλέξατε
συλλέξει
συλλέξεις
συλλέξετε
συλλέξομεν
συλλέξουσιν
top
συλλέξω
συλλέξωμεν
συλλημφθέντα
συλλημφθέντας
συλλημφθέντες
συλλημφθῆναι
συλλημφθήσεται
συλλημφθήσῃ
συλλημφθήσονται
συλλημφθήτωσαν
συλλήμψει
συλλήμψεται
συλλήμψεων
συλλήμψεως
συλλήμψῃ
top
σύλλημψιν
σύλλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • capture, taking, obtaining
  • conception, pregnancy
 • Forms:
  • συλλήμψει Noun: Acc Sing Fem
  • συλλήμψεων Noun: Gen Plur Fem
  • συλλήμψεως Noun: Gen Sing Fem
  • σύλλημψιν Noun: Acc Sing Fem
συλλημψόμεθα
συλλημψομένους
συλλήμψονται
συλληφθέντα
συλληφθῆναι
συλλήψῃ
συλλογή
συλλογήν
συλλογιεῖται
συλλογίζεσθε
συλλογίζομαι
top
συλλογισθήσεται
συλλογισμόν
συλλογισμός
συλλογισμῷ
συλλοιδορέω
συλλοχάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to gather
  • to recruit (soldiers)
  • to lie together in ambush, lie together in wait for, waylay together
 • Forms:
  • συνελόχησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνελόχησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συλλοχισμός
συλλύεσθαι
συλλυπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hurt with
   • to grieve with
   • to grieve at the same time
  • Middle:
   • to share in grief with
   • to sympathize with
  • Passive:
   • to be grieved with
   • to feel sympathy
 • Cognates: ἐπιλυπέω, λυπέω, συλλυπέω
 • Forms:
  • συλλυπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συλλυπούμενον Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συλλυπούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
top
συλλυπηθήσεται
συλλυπούμενον
συλλυπούμενος
συλλύω