συλαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead away as booty, spoil, seduce
 • Forms:
  • συλαγωγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συλαγωγῶν
συλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spoil, despoil, rob, strip off, plunder
 • Forms:
  • ἐσύλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συληθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
συληθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: συλάω
συλλαβάς
συλλαβεῖν
συλλαβέσθαι
συλλάβετε
συλλαβέτω
συλλάβῃ
συλλαβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: syllable
 • Forms:
  • συλλαβάς
   • Noun: Acc Plur Fem
   • Noun: Gen Sing Fem
συλλαβόμενοι
συλλαβόντες
συλλαβοῦσα
συλλαβούσης
συλλαβοῦσι
συλλαβοῦσιν
συλλάβωμεν
συλλαβών
συλλάβωσιν
συλλαλεῖν
συλλαλέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to talk with, communicate, converse, commune (confer, talk) with, speak among
 • Cognates: ἀπολαλέω, διαλαλέω, ἐκλαλέω, καταλαλέω, λαλέω, παραλαλέω, προσλαλέω συλλαλέω
 • Forms:
  • συλλαλεῖν Verb: Pres Act Infin
  • συλλαλῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
  • συλλαλήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συλλαλήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συλλαλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνελάλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνελάλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνελάλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνελάλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
συλλαλῇ
συλλαλήσαντες
συλλαλήσας
συλλαλοῦντες
συλλαμβάνεσθαι
συλλαμβάνονται
συλλαμβάνου
συλλαμβάνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to lay hold of, arrest (a person)
   • to seize, grasp
   • to apprehend (in order to take legal action against)
   • to catch red-handed
   • to take, capture (someone)
   • to take, catch (an animal)
   • to conceive, become pregnant
   • to capture, conquer
   • to take in addition
   • to take (somewhere with oneself)
   • to take hold of together, support, aid, help
  • Middle:
   • to seize, arrest
   • to come to the aid of
  • Passive:
   • to be taken (from earth)
 • Cognates: ἀναλαμβάνω, ἀντιλαμβάνω, ἀπολαμβάνω, διαλαμβάνω, ἐκλαμβάνω, ἐπικαταλαμβάνω, ἐπιλαμβάνω, καταλαμβάνω, λαμβάνω, μεταλαμβάνω, παραλαμβάνω, περιλαμβάνω, προκαταλαμβάνω, προλαμβάνω, προσαναλαμβάνω, προσλαμβάνω, συλλαμβάνω, συμπαραλαμβάνω, συμπεριλαμβάνω, συναντιλαμβάνομαι, ὑπολαμβάνω
 • Forms:
  • συνείληπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συνελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • συλλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
  • συλλαβέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
  • συλλάβετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • συλλαβέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • συλλάβῃ Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • συλλαβόμενοι Verb: 2Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • συλλαβόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συλλαβοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
  • συλλαβούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
  • συλλαβοῦσι Verb: 2Aor Act Part Dat Plur Masc
  • συλλαβοῦσιν Verb: 2Aor Act Part Dat Plur Masc
  • συλλάβωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • συλλαβών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • συλλάβωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • συλλαμβάνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • συλλαμβάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συλλαμβάνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • συλλημφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • συλλημφθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
  • συλλημφθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • συλλημφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συλλημφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συλλημφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • συλλημφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • συλλημφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
  • συλλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συλλημψομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • συλλήμψῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • συλλημψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
  • συλλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • συλληφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
  • συλληφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συλλήψῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
  • συνειλημμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • συνειλημμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • συνείληφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνειληφυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • συνέλαβε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέλαβεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνελάβετο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Sing
  • συνέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνελάβοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνελαμβάνοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • συνελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • συνελήμφθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • συνελήμφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
συλλέγειν
συλλεγέντων
συλλέγεται
συλλέγετε
συλλεγέτω
συλλέγοντα
συλλέγοντες
συλλέγουσι
συλλέγουσιν
συλλέγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to collect, gather
   • to glean
  • Passive:
   • to gather
   • to come together
 • Cognates: ἀναλέγω, ἀντιλέγω, ἀπολέγω, διαλέγω, ἐκλέγω, ἐπιλέγω, καταλέγω, λέγω, προλέγω, προσαναλέγω, προσλέγω, συγκαταλέγω, συλλέγω
 • Forms:
  • συλλέγειν Verb: Pres Act Infin
  • συλλεγέντων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συλλέγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • συλλέγετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συλλεγέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • συλλέγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συλλέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συλλέγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συλλέγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • συλλέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συλλέξαι Verb: Aor Act Infin
  • συλλέξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • συλλέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συλλέξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • συλλέξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • συλλέξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
  • συλλέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • συλλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συλλέξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • συνέλεγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • συνέλεγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • συνελέγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • συνελέλεκτο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
  • συνέλεξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέλεξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνέλεξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συλλέγων
συλλέξαι
συλλέξατε
συλλέξει
συλλέξεις
συλλέξετε
συλλέξομεν
συλλέξουσιν
συλλέξω
συλλέξωμεν
συλλημφθέντα
συλλημφθέντας
συλλημφθέντες
συλλημφθῆναι
συλλημφθήσεται
συλλημφθήσῃ
συλλημφθήσονται
συλλημφθήτωσαν
συλλήμψει
συλλήμψεται
συλλήμψεων
συλλήμψεως
συλλήμψῃ
σύλλημψιν
σύλλημψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • capture, taking, obtaining
  • act of catching
  • conception, pregnancy
 • Forms:
  • συλλήμψει Noun: Acc Sing Fem
  • συλλήμψεων Noun: Gen Plur Fem
  • συλλήμψεως Noun: Gen Sing Fem
  • σύλλημψιν Noun: Acc Sing Fem
συλλημψόμεθα
συλλημψομένους
συλλήμψονται
συλληφθέντα
συλληφθῆναι
συλλήψῃ
συλλογή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a gathering, collecting, collection, store
  • act of bringing and keeping together
 • Cognates: διαλογή, ἐκλογή, συλλογή
 • Forms:
  • συλλογήν Noun: Acc Sing Fem
συλλογήν
συλλογιεῖται
συλλογίζεσθε
συλλογίζομαι
συλλογισθήσεται
συλλογισμόν
συλλογισμός
συλλογισμῷ
συλλοιδορέω
συλλοχάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to gather
  • to recruit (soldiers)
  • to get together (for a military operation)
  • to lie together in ambush, lie together in wait for, waylay together
 • Forms:
  • συνελόχησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνελόχησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συλλοχισμός
συλλύεσθαι
συλλυπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hurt with
   • to grieve with
   • to grieve at the same time
  • Middle:
   • to share in grief with
   • to sympathize with
  • Passive:
   • to be grieved with
   • to feel sympathy
 • Cognates: ἐπιλυπέω, λυπέω, συλλυπέω
 • Forms:
  • συλλυπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συλλυπούμενον Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συλλυπούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
συλλυπηθήσεται
συλλυπούμενον
συλλυπούμενος
συλλύω