συλαγωγέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to lead away as booty, spoil, seduce
 • Forms:
  • συλαγωγῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
συλαγωγῶν
συλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to spoil, despoil, rob, strip off, plunder
 • Forms:
  • ἐσύλησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συληθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
συληθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: συλάω
συλλαβάς
συλλαβεῖν
συλλαβέσθαι
συλλάβετε
συλλαβέτω
συλλάβῃ
συλλαβή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: syllable
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυλλαβήσυλλαβαί
GENσυλλαβῆς
συλλαβάς
συλλαβῶν
DATσυλλαβῇσυλλαβαῖς
ACCσυλλαβήνσυλλαβάς
VOCσυλλαβήσυλλαβαί
συλλαβόμενοι
συλλαβόντες
συλλαβοῦσα
συλλαβούσης
συλλαβοῦσι
συλλαβοῦσιν
συλλάβωμεν
συλλαβών
συλλάβωσιν
συλλαλεῖν
συλλαλέω
 • Present
 • συλλαλεῖν Verb: Pres Act Infin
 • συλλαλῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • συλλαλοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • συνελάλουν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • συλλαλήσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • συλλαλήσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • συνελάλησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνελάλησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνελάλησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
συλλαλῇ
συλλαλήσαντες
συλλαλήσας
συλλαλοῦντες
συλλαμβάνεσθαι
συλλαμβάνονται
συλλαμβάνου
συλλαμβάνω
 • Present
 • συλλαβούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • συλλημψομένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
 • συλλαμβάνεσθαι Verb: Pres Pass Infin
 • συλλαμβάνονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συλλαμβάνου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Imperfect
 • συνελαμβάνοσαν Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • συλλήψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συλλημφθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • συλλήμψεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συλλήψῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • συλλήμψῃ Verb: Fut Mid Deponent Ind 2nd Sing
 • συλλημψόμεθα Verb: Fut Mid Ind 1st Plur
 • συλλήψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • συλλήμψονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • συλλημφθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • συλλημφθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συνελήφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνελάβοντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • συλλαβεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • συλλαβέσθαι Verb: 2Aor Mid Infin
 • συλλάβετε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • συλλαβέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συλλάβῃ Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • συλλαβόμενοι Verb: 2Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • συλλαβόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • συλλαβοῦσα Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Fem
 • συλλαβοῦσι Verb: 2Aor Act Part Dat Plur Masc
 • συλλαβοῦσιν Verb: 2Aor Act Part Dat Plur Masc
 • συλλάβωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • συλλημφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • συλλημφθέντας Verb: Aor Pass Part Acc Plur Masc
 • συλλημφθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • συλλημφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συλλημφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
 • συλληφθήτωσαν Verb: Aor Pass Imp 3rd Plur
 • συλλαβών Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • συλληφθέντα Verb: Aor Pass Part Acc Sing Masc
 • συλληφθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • συνέλαβε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέλαβεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνελάβετο Verb: 2Aor Mid imp 3rd Sing
 • συνέλαβον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνελάβοσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνελήμφθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • συνελήμφθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • συνελήμφθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
 • συνελήμφθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • συλλάβωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • συνείληπται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συνειλημμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • συνειλημμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
 • συνείληφεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • συνειληφυῖα Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
συλλέγειν
συλλεγέντων
συλλέγεται
συλλέγετε
συλλεγέτω
συλλέγοντα
συλλέγοντες
συλλέγουσι
συλλέγουσιν
συλλέγω
 • Present
 • συλλέγειν Verb: Pres Act Infin
 • συλλεγέντων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • συλλέγεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • συλλέγετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • συλλεγέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • συλλέγοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • συλλέγοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • συλλέγουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συλλέγουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συλλέγων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • συνέλεγεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
 • συνέλεγον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
 • συνελέγοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • συλλέξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συλλέξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συλλέξετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • συλλέξομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • συλλέξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • συλλέξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • συλλέξαι Verb: Aor Act Infin
 • συλλέξατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • συλλέξωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • συνέλεξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέλεξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • συνέλεξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέλεξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
 • συνελέλεκτο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
συλλέγων
συλλέξαι
συλλέξατε
συλλέξει
συλλέξεις
συλλέξετε
συλλέξῃς
συλλέξομεν
συλλέξουσιν
συλλέξω
συλλέξωμεν
συλλημφθέντα
συλληφθέντα
συλλημφθέντας
συλληφθέντας
συλλημφθέντες
συλληφθέντες
συλλημφθῆναι
συλληφθῆναι
συλλημφθήσεται
συλληφθήσεται
συλλημφθήσῃ
συλληφθήσῃ
συλλημφθήσονται
συλληφθήσονται
συλλημφθήτωσαν
συλληφθήτωσαν
συλλήμψει
συλλήψει
συλλήμψεων
συλλήψεων
συλλήμψεως
συλλήψεως
σύλλημψιν
σύλληψιν
σύλλημψις
σύλληψις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • capture, taking, obtaining
  • act of catching
  • conception, pregnancy
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύλλημψιςσυλλήμψεις
GENσυλλήμψεωςσυλλήμψεων
DATσυλλήμψεισυλλήμψεσι(ν)
ACCσύλλημψινσυλλήμψεις
συλλημψόμεθα
συλληψόμεθα
συλλημψομένους
συλληψομένους
συλλήμψονται
συλλήψονται
συλλήμψεται
συλλήψεται
συλλήμψῃ
συλλήψῃ
συλλογή
Feminine
 SingularPlural
NOMσυλλογήσυλλογαί
GENσυλλογῆςσυλλογῶν
DATσυλλογῇσυλλογαῖς
ACCσυλλογήνσυλλογάς
VOCσυλλογήσυλλογαί
συλλογήν
συλλογιεῖται
συλλογίζεσθε
συλλογίζομαι
συλλογισθήσεται
συλλογισμόν
συλλογισμός
Masculine
 SingularPlural
NOMσυλλογισμόςσυλλογισμοί
GENσυλλογισμοῦσυλλογισμῶν
DATσυλλογισμῷσυλλογισμοῖς
ACCσυλλογισμόνσυλλογισμούς
VOCσυλλογισμέσυλλογισμοί
συλλογισμῷ
συλλοιδορέω
συλλοχάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to gather
  • to recruit (soldiers)
  • to get together (for a military operation)
  • to lie together in ambush, lie together in wait for, waylay together
 • Forms:
  • συνελόχησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνελόχησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συλλοχισμός
Masculine
 SingularPlural
NOMσυλλοχισμόςσυλλοχισμοί
GENσυλλοχισμοῦσυλλοχισμῶν
DATσυλλοχισμῷσυλλοχισμοῖς
ACCσυλλοχισμόνσυλλοχισμούς
VOCσυλλοχισμέσυλλοχισμοί
συλλύεσθαι
συλλυπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to hurt with
   • to grieve with
   • to grieve at the same time
  • Middle:
   • to share in grief with
   • to sympathize with
  • Passive:
   • to be grieved with
   • to feel sympathy
 • Cognates: ἐπιλυπέω, λυπέω, συλλυπέω
 • Forms:
  • συλλυπηθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συλλυπούμενον Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συλλυπούμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
συλλυπηθήσεται
συλλυπούμενον
συλλυπούμενος
συλλύω