συνεργεῖ
συνεργέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be a co-worker
  • to co-operate, team-working
  • to work together with
  • to assist
 • Cognates: ἀγαθοεργέω, ἐνεργέω, ἐργέω
 • Forms:
  • συνεργήσασαν Verb: Aor Act Part Acc Sing Fem
  • συνεργεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συνεργοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνεργοῦντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • συνεργοῦντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • συνήργει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
συνεργήσασαν
συνεργοί
συνεργόν
συνεργός
Singular
 MascFemNeut
NOMσυνεργόςσυνεργόν
GENσυνεργοῦ
DATσυνεργῷ
ACCσυνεργόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσυνεργοίσυνεργά
GENσυνεργῶν
DATσυνεργοίς
ACCσυνεργούςσυνεργά
συνεργοῦντες
συνεργοῦντι
συνεργοῦντος
συνεργούς
συνεργῷ
συνεργῶν
συνερείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to meet in close conflict
συνερίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to contend together with (someone), join in contending together, encounter
 • Forms:
  • συνερίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
συνερίσαντες
συνέρχεσθαι
συνέρχεσθε
συνέρχεται
συνέρχησθε
συνέρχομαι
 • Present
 • συνέρχεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • συνέρχεσθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 2nd Plur
 • συνέρχεται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • συνέρχησθε Verb: Pres Mid/Pass Deponent Subj 2nd Plur
 • συνερχόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Deponent Part Nom Plur Masc
 • συνερχομένων Verb: Pres Mid/Pass Deponent part Gen Plur Masc
 • συνέρχονται Verb: Pres Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Imperfect
 • συνήρχετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
 • συνήρχοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Plur
 • Future
 • συνελεύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • συνελεύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • συνελεύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συνελθεῖν Verb: 2Aor Act Infin
 • συνελθέτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • συνέλθῃ Verb: 2Aor Act Subj 3rd Sing
 • συνελθόν Verb: Aor Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • συνελθόντα Verb: 2Aor Act Part Acc Sing Masc
 • συνελθόντας Verb: 2Aor Act Part Acc Plur Masc
 • συνελθόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
 • συνελθόντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • συνελθόντων Verb: 2Aor Act Part Gen Plur Masc
 • συνελθούσαις Verb: 2Aor Act Part .- Dat Plur Fem
 • συνελθούσης Verb: Aor Act Part Gen Sing Fem
 • συνέλθωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • συνῆλθαν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνῆλθε Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνῆλθεν Verb: 2Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνῆλθον Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνήλθοσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνέλθωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Perfect
 • συνεληλύθεισαν Verb: Pluperfect Act Ind 3rd Plur
 • συνεληλυθότας Verb: Perf Act Part Acc Plur Masc
 • συνεληλυθυῖαι Verb: Perf Act Part Nom Plur Fem
συνερχόμενοι
συνερχομένων
συνέρχονται