συνεμάχησαν
συνεμάχησας
συνεμάχουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμμαχέω
συνεμβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to help in applying; to join with in attacking
συνέμειξαν
συνέμειξε(ν)
συνεμιάνθης
συνεμίγνυτο
συνέμιξαν
συνέμισγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμμίγνυμι