συνθάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bury with
 • Cognates: θάπτω, συνθάπτω
 • Forms:
  • συνταφῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
  • συνετάφημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
  • συνταφέντες Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
συνθελήσεις
συνθέλω
συνθέμενοι
συνθέμενον
συνθεμένων
συνθέσεις
συνθέσεως
συνθέσθαι
σύνθεσιν
σύνθεσις
σύνθετον
σύνθετος
συνθήκαις
συνθήκας
συνθήκη
συνθήκην
συνθηκῶν
σύνθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything agreed upon
  • a predetermined signal
  • shibboleth, password, watchword
συνθλάσει
συνθλασθήσεται
συνθλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to crush together
  • to dash to pieces, shatter, break
 • Cognates: θλάω, καταθλάω, συνθλάω
 • Forms:
  • συνέθλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέθλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνέθλασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνθλάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνθλασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
συνθλιβῇ
συνθλίβοντα
συνθλίβου
συνθλίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to compress, press together
   • to squeeze in
   • to crowd
  • Middle:
   • to collide with (someone)
  • Passive:
   • to be pressed together
 • Cognates: ἀποθλίβω, ἐκθλίβω, παραθλίβω, προσθλίβω, θλίβω, συνθλίβω
 • Forms:
  • συνέθλιβον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • συνθλιβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συνθλίβοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • συνθλίβου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
συνθραύεται
συνθραύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shatter, be broken to pieces
 • Cognates: θραύω, συνθραύω
 • Forms:
  • συνθραύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
συνθρύπτοντες
συνθρύπτω
συνθώμεθα