συνθάπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bury with
 • Cognates: θάπτω, συνθάπτω
 • Forms:
  • συνταφῆναι Verb: 2Aor Pass Infin
  • συνετάφημεν Verb: 2Aor Pass Ind 1st Plur
  • συνταφέντες Part: 2Aor Pass Nom Plur Masc
συνθελήσεις
συνθέλω
σύνθεμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: collection
 • Forms:
  • συνθεμάτων Noun: Gen Plur Neut
συνθεμάτων
συνθέμενοι
συνθέμενον
 • Parse:
  • Part: Aor Mid Nom Sing Neut
  • Part: Aor Mid Acc Sing Masc/Neut
 • Root: συντίθημι
συνθεμένων
συνθέσεις
συνθέσεως
συνθέσθαι
συνθεσία
σύνθεσιν
σύνθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a composition, compound, mixture
  • a putting together, composition, combination
  • set, collection, whole
  • assortment
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύνθεσιςσυνθέσεις
GENσυνθέσεωςσυνθέσεων
DATσυνθέσεισυνθέσεσι(ν)
ACCσύνθεσι(ν)συνθέσεις
σύνθετον
σύνθετος
συνθήκαις
συνθήκας
συνθήκη
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνθήκησυνθῆκαι
GENσυνθήκηςσυνθηκῶν
DATσυνθήκῃσυνθήκαις
ACCσυνθήκηνσυνθήκας
VOCσυνθήκησυνθῆκαι
συνθήκην
συνθηκῶν
σύνθημα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • anything agreed upon
  • a predetermined signal
  • shibboleth, password, watchword
συνθλάσει
συνθλασθήσεται
συνθλάσω
συνθλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to crush together
  • to dash to pieces, shatter, break
 • Cognates: θλάω, καταθλάω, συνθλάω
 • Forms:
  • συνθλάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συνέθλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνέθλασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • συνέθλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνθλάσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνθλασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
συνθλιβῇ
συνθλίβοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: συνθλίβω
συνθλίβου
συνθλίβω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to compress, press together
   • to squeeze in
   • to crowd
  • Middle:
   • to collide with (someone)
  • Passive:
   • to be pressed together
 • Cognates: ἀποθλίβω, ἐκθλίβω, παραθλίβω, προσθλίβω, θλίβω, συνθλίβω
 • Forms:
  • συνέθλιβον
   • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
   • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • συνθλιβῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • συνθλίβοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • συνθλίβου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
συνθραύεται
συνθραύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shatter, be broken to pieces
 • Cognates: θραύω, συνθραύω
 • Forms:
  • συνθραύεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
συνθρύπτοντες
συνθρύπτω
συνθώμεθα