σύν
 • Parse: Preposition
 • Meaning:
  • σύν + Dat = with, together with, in concord, along with, including
  • in company with: διέτριβον σὺν τοῖς μαθηταῖς - they stayed with the disciples (Mark 14:51)
  • by aid of: ἡ χάρις τοῦ θεοῦ [ἡ] σὺν ἐμοί - the grace of God which aided me (I Cor 15:10)
  • in accordance with: σὺν δίκᾳ - with justice
  • besides: γε καὶ σὺν πᾶσιν τούτοις - and besides all this (Luke 24:21)