κλάδοι
κλάδοις
κλάδον
κλάδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a branch, a twig, bough
  • an offshoot
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλάδοςκλάδοι
GENκλάδουκλάδων
DATκλάδῳκλάδοις
ACCκλάδονκλάδους
VOCκλάδεκλάδοι
κλάδους
κλάδων
κλαῖε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαίει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
κλαίειν
κλαίεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαίετε
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαῖον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κλαίω
κλαίοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: κλαίω
κλαίοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: κλαίω
κλαίοντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κλαίω
κλαιόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: κλαίω
κλαίουσα
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • Root: κλαίω
κλαίουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: κλαίω
κλαίουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: κλαίω
κλαίουσι(ν)
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαίω
 • Forms:
Present
 • κλαίοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • κλαίοντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • κλαῖε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κλαίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κλαίειν Verb: Pres Act Infin
 • κλαίετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • κλαίετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κλαῖον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • κλαίοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κλαίοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • κλαιόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κλαίουσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • κλαίουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • κλαίουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • κλαίουσι(ν) Part: Pres Act Dat Plur Masc
 • κλαίουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κλαίων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κλαίεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
Imperfect
 • ἔκλαιε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἔκλαιες Verb: Imperfect Act Ind 2nd Sing
 • ἐκλαίετε Verb: Imperfect Act Ind 2nd Plur
 • ἔκλαιον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔκλαιον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλαίοσαν Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κλαυθήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • κλαυσθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κλαύσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • κλαύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κλαύσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • κλαύσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • κλαύσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
Aorist
 • ἔκλαυσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκλαύσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἔκλαυσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκλαυσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκλαύσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔκλαυσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκλαυσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κλαῦσαι Verb: 1Aor Act Infin
 • κλαύσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • κλαύσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κλαύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κλαύσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κλαύσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κλαῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κλαυσθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • κλαύσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
κλαίων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κλαίω
κλαπῇ
κλαπῶσιν
κλάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κλάω
κλάσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κλάω
κλάσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλάω
κλάσει
κλασθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κλάω
κλάσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: breaking, fracture
 • Forms:
  • κλάσει Noun: Dat Sing Fem
κλάσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: broken fragment, morsel, a piece (bit), a part of the whole
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλάσμακλάσματα
GENκλάσματοςκλασμάτων
DATκλάσματικλάσμασι(ν)
ACCκλάσμακλάσματα
κλάσματα
κλάσματι
κλάσματος
κλασμάτων
κλαυθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαυθμοί
κλαυθμόν
κλαυθμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wailing, weeping, crying, lamentation
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλαυθμόςκλαυθμοί
GENκλαυθμοῦκλαυθμῶν
DATκλαυθμῷκλαυθμοῖς
ACCκλαυθμόνκλαυθμούς
VOCκλαυθμέκλαυθμοί
κλαυθμοῦ
κλαυθμῷ
κλαυθμών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • place of weeping
  • place for weeping
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλαυθμώνκλαυθμῶνες
GENκλαυθμῶνοςκλαυθμώνων
DATκλαυθμῶνικλαυθμῶσι(ν)
ACCκλαυθμῶνακλαυθμῶνας
VOCκλαυθμώνκλαυθμῶνες
κλαυθμῶνα
κλαυθμῶνας
κλαυθμῶνες
κλαυθμῶνι
κλαυθμῶνος
κλαυθμώνων
κλαυθμῶσι
κλαῦσαι
κλαύσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κλαίω
κλαύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσεται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
 • Root: κλαίω
κλαύσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κλαίω
κλαύσητε
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: κλαίω
κλαυσθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαυσθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: κλαίω
κλαῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλαίω
κλαύσονται
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλαίω
κλαύσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: κλαίω
κλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to break (esp., of bread)
   • to break into small parts
  • Passive:
   • to be disjointed
 • Cognates: ἀνακλάω, ἀντανακλάω, διακλάω, ἐκκλάω, κατακλάω, κλάω, περικλάω, συγκλάω
 • Forms:
  • ἐκλάσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἔκλασα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔκλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔκλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κλάσαι Verb: Aor Act Infin
  • κλάσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
  • κλάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • κλασθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • κλῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • κλώμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κλώμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • κλῶντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
κλεῖδα
κλεῖδας
κλειδός
κλειδῶν
κλείει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλειέσθωσαν
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλείετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: κλείω
κλεῖθρα
κλείθροις
κλεῖθρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a bar (used for securing a door), barrier, lock
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλεῖθρονκλεῖθρα
GENκλείθρουκλείθρων
DATκλείθρῳκλείθροις
ACCκλεῖθρονκλεῖθρα
κλείθρου
κλεῖν
κλείς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a key (for shutting a lock)
  • a socket (for a pivot, e.g., shoulder socket, collar bone)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκλείςκλεῖδες
GENκλειδόςκλειδῶν
DATκλειδίκλεισί(ν)
ACCκλεῖδα, κλεῖνκλεῖδας
VOCκλείκλεῖδες
κλεῖς
κλεῖσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλείσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κλείω
κλείσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κλείω
κλείσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλείσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλεισθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κλείω
κλεισθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλεισθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλεῖσμα
κλεῖσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλείω
κλείσουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλείω
κλειστός
κλείσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: κλείω
κλείω
Present
 • κλειέσθωσαν Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Plur
 • κλείει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κλείων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • κλείετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
Imperfect
 • ἐκλείετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
Future
 • κλείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κλεισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • κλείσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἔκλεισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκλεισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔκλεισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐκλείσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλείσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κλεῖσαι Verb: Aor Act Infin
 • κλείσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κλείσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κλείσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κλεῖσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κλεισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κλεισθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • κλείσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • κεκλείκασιν Verb: Perf Act Ind 3rd Plur
 • κέκλεινται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • κεκλεισμένη Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • κεκλεισμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκλεισμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • κεκλεισμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • κεκλεισμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
 • κεκλεισμένων Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • κέκλεισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
κλείων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: κλείω
κλέμμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • object stolen
  • theft, stealing
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλέμμακλέμματα
GENκλέμματοςκλεμμάτων
DATκλέμματικλέμμασι(ν)
ACCκλέμμακλέμματα
κλέμματα
κλέμματος
κλεμμάτων
κλέος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fame, glory, renown, good repute, report of something/someone
κλέπται
κλέπτας
κλέπτει
κλέπτειν
κλέπτεις
κλέπτετε
κλεπτέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: κλέπτω
κλέπτῃ
κλέπτην
κλέπτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a thief, burglar
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλέπτηςκλέπται
GENκλέπτουκλεπτῶν
DATκλέπτῃκλέπταις
ACCκλέπτηνκλέπτας
κλέπτοντας
κλέπτου
κλέπτουσι(ν)
κλέπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to steal, filch, rob, kidnap
  • to avoid being seen by
 • Cognates: διακλέπτω
 • Forms:
Present
 • κλέπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κλέπτειν Verb: Pres Act Infin
 • κλέπτεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • κλέπτετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κλεπτέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • κλέπτοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κλέπτουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κλέπτουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • κλέπτων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔκλεπτον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔκλεπτον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • κλέψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κλέψετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κλέψω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • κλαπῶσιν Verb: Aor Pas Subj 3rd Plur
 • ἐκλάπην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἔκλεψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔκλεψας Verb: 1Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκλέψατε Verb: 1Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔκλεψε(ν) Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
 • κλαπῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κλέψαιμεν Verb: 1Aor Act Opt 1st Plur
 • κλέψαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
 • κλέψας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κλέψῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κλέψῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κλέψωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκλεμμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • κεκλεμμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
κλέπτων
κλεπτῶν
κλέψαιμεν
κλέψαντες
κλέψας
κλέψεις
κλέψετε
κλέψῃ
κλέψῃς
κλεψιμαῖον
κλεψιμαῖος
 • Parse: Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • stolen
  • stolen article
 • Forms:
  • κλεψιμαῖον Adj: Nom/Acc Sing Neut
κλέψω
κλέψωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: κλέπτω
κληδονιζόμενος
κληδονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to give a sign or omen
   • to be a diviner
  • Middle:
   • to practice divination
   • to act as a diviner
  • Passive:
   • to receive an omen
 • Forms:
  • ἐκληδονίζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κληδονιζόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
κληδονισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • message communicated by a diviner
  • divination, observation of a sign or omen
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκληδονισμόςκληδονισμοί
GENκληδονισμοῦκληδονισμῶν
DATκληδονισμῷκληδονισμοῖς
ACCκληδονισμόνκληδονισμούς
VOCκληδονισμέκληδονισμοί
κληδονισμῶν
κληδόνων
κληδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: an omen, presage
 • Forms:
  • κληδόνων Noun: Gen Plur Fem
κληθείησαν
 • Parse: Verb: Aor Pass Opt 3rd Plur
 • Root: καλέω
κληθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: καλέω
κληθεῖσα
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Fem
 • Root: καλέω
κληθεῖσι
 • Parse: Part: Aor Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: καλέω
κληθέν
 • Parse: Part: Aor Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: καλέω
κληθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: καλέω
κληθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Masc/Neut
 • Root: καλέω
κληθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: καλέω
κληθῆναι
κληθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: καλέω
κληθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: καλέω
κληθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: καλέω
κληθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: καλέω
κληθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: καλέω
κληθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: καλέω
κληθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: καλέω
κληθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: καλέω
κλῆμα
 • Parse:
  • Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: branch, twig, limb, shoot
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλῆμακλήματα
GENκλήματοςκλημάτων
DATκλήματικλήμασι(ν)
ACCκλῆμακλήματα
κλήματα
κληματίδα
κληματίδας
κληματίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • vine branch
  • small branch
  • brush-wood, fagot-wood
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκληματίςκληματίδες
GENκληματίδοςκληματίδων
DATκληματίδικληματίσι(ν)
ACCκληματίδακληματίδας
VOCκληματίκληματίδες
κλημάτων
κληροδοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • inheritance, possession, distribution of land, heritage
  • wealth or property that has been distributed
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκληροδοσίακληροδοσίαι
GENκληροδοσίαςκληροδοσιῶν
DATκληροδοσίᾳκληροδοσίαις
ACCκληροδοσίανκληροδοσίας
VOCκληροδοσίακληροδοσίαι
κληροδοσίᾳ
κληροδοσίαν
κληροδοσίας
κληροδοτέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to transmit an inheritance, distribute land, settle on the land
  • to cause to settle on the land
  • to bequeath
 • Cognates: κατακληροδοτέω
 • Forms:
  • ἐκληροδότησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • κληροδοτήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
κληροδοτήσητε
κλῆροι
κλήροις
κλῆρον
κληρονομεῖ
κληρονόμει
κληρονομεῖν
κληρονομεῖτε
κληρονομείτωσαν
κληρονομέω
Present
 • κληρονομοῦντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • κληρονόμει Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • κληρονομεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κληρονομεῖν Verb: Pres Act Infin
 • κληρονομεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • κληρονομούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
 • κληρονομούσης Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • κληρονομείτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
Imperfect
Future
 • κληρονομήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κληρονομήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κληρονομήσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • κληρονομήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • κληρονομήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • κληρονομήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
Aorist
 • ἐκληρονόμησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐκληρονομήσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
 • ἐκληρονόμησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκληρονόμησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐκληρονόμησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • κληρονομήσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • κληρονομῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • κληρονομήσαισαν Verb: Aor Act Opt 3rd Plur
 • κληρονομήσασι(ν) Part: Aor Act Dat Plur Masc
 • κληρονομήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κληρονομησάτω Verb: 1Aor Act Imperative 3rd Sing
 • κληρονομήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • κληρονομήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • κληρονομήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • κληρονομήσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • κληρονομήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
Perfect
 • κεκληρονόμηκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
κληρονομῆσαι
κληρονομήσαισαν
κληρονομήσασι(ν)
κληρονομήσατε
κληρονομησάτω
κληρονομήσει
κληρονομήσεις
κληρονομήσετε
κληρονομήσῃ
κληρονομήσῃς
κληρονομήσητε
κληρονομήσομεν
κληρονομήσουσι(ν)
κληρονομήσω
κληρονομήσωμεν
κληρονομήσωσιν
κληρονομία
Feminine
 SingularPlural
NOMκληρονομίακληρονομίαι
GENκληρονομίαςκληρονομιῶν
DATκληρονομίᾳκληρονομίαις
ACCκληρονομίανκληρονομίας
VOCκληρονομίακληρονομίαι
κληρονομίᾳ
κληρονομίαι
κληρονομίαν
κληρονομίας
κληρονόμοι
κληρονόμοις
κληρονόμον
κληρονόμος
Masculine
 SingularPlural
NOMκληρονόμοςκληρονόμοι
GENκληρονόμουκληρονόμων
DATκληρονόμῳκληρονόμοις
ACCκληρονόμονκληρονόμους
VOCκληρονόμεκληρονόμοι
κληρονόμου
κληρονομοῦντος
κληρονομούντων
κληρονόμους
κληρονομούσης
κλῆρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lot (i.e., pebble, small stick, dice, etc.)
  • portion, share, that which is assigned by lot, allotment
  • assignment, responsiblity (as a result of the lot)
  • pension, heritage, inheritance
  • dividing of possessions by lot
  • lot, fate, destiny
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλῆροςκλῆροι
GENκλήρουκλήρων
DATκλήρῳκλήροις
ACCκλῆρονκλήρους
VOCκλῆρεκλῆροι
κλήρου
κλήρους
κληροῦται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κληρόω
κληρόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to appoint by lot
  • Middle:
   • to obtain by lot, receive
  • Passive:
   • to be appointed by lot
 • Cognates: κατακληρόω, προσκληρόω
 • Forms:
  • ἐκληρώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐκληρώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • κληροῦται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • κληρώσῃ Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • κεκληρωμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
κλήρῳ
κλήρων
κληρώσῃ
κληρωτί
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by lot
κλήσει
κλήσεσιν
κλήσεως
κλῆσιν
κλῆσις
Feminine
 SingularPlural
NOMκλῆσιςκλήσεις
GENκλήσεωςκλήσεων
DATκλήσεικλήσεσι(ν)
ACCκλῆσι(ν)κλήσεις
κληταί
κλητάς
κλητέον
 • Parse:
  • Verbal Adj: Nom Sing Neut
  • Verbal Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κλητέος
κλητέος
 • Parse: Verbal Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: to be called, to be said, named, designated
 • Forms:
  • κλητέον Adj: Nom Sing Neut
κλητή
κλητήν
κλητοί
κλητοῖς
κλητός
Singular
 MascFemNeut
NOMκλητόςκλητήκλητόν
GENκλητοῦκλητῆςκλητοῦ
DATκλητῷκλητῇκλητῷ
ACCκλητόνκλητήνκλητόν
Plural
 MascFemNeut
NOMκλητοίκληταίκλητά
GENκλητῶνκλητῶνκλητῶν
DATκλητοῖςκληταῖςκλητοῖς
ACCκλητούςκλητάςκλητά
κλητούς
κλήτωρ
κλίβανοι
κλιβάνοις
κλίβανον
κλίβανος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • oven, kiln, furnace
  • an earthen pot used for baking in
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλίβανοςκλίβανοι
GENκλιβάνουκλιβάνων
DATκλιβάνῳκλιβάνοις
ACCκλίβανονκλιβάνους
VOCκλίβανεκλίβανοι
κλιβάνῳ
κλιθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλιθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλίμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a great mass moving in a certain direction
  • district, province, region
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλίμακλίματα
GENκλίματοςκλιμάτων
DATκλίματικλίμασι(ν)
ACCκλίμακλίματα
κλίμακας
κλίμακος
κλιμακτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • step on a flight of stairs
  • step, a rung of a ladder
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλιμακτήρκλιμακτῆρες
GENκλιμακτῆροςκλιμακτήρων
DATκλιμακτῆρικλιμακτῆρσι(ν)
ACCκλιμακτῆρακλιμακτῆρας
κλιμακτῆρες
κλιμακτῆρσι(ν)
κλιμάκων
κλῖμαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Singular: ladder, stairway, staircase, flight of stairs
  • Plural: stairs, steps
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκλῖμαξκλίμακες
GENκλίμακοςκλιμάκων
DATκλίμακικλίμαξι
ACCκλιμακανκλίμακας
κλίμασι(ν)
κλίματα
κλῖναι
κλῖναι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλινάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bed
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλιναρίονκλιναρία
GENκλιναρίουκλιναρίων
DATκλιναρίῳκλιναρίοις
ACCκλιναρίονκλιναρία
κλιναρίων
κλίνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κλίνη
 • ----------
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: κλίνω
κλίνατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: κλίνω
κλινεῖ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλίνειν
κλίνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a sofa, bed, couch (for sleep, sickness, sitting or eating)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκλίνηκλῖναι
GENκλίνηςκλινῶν
DATκλίνῃκλίναις
ACCκλίνηνκλίνας
VOCκλίνηκλῖναι
κλίνῃ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: κλίνη
 • ----------
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Root: κλίνω
κλίνην
κλίνης
κλίνῃς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: κλίνω
κλινίδιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: bed, pallet, little couch, stretcher
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλινίδιονκλινίδια
GENκλινιδίουκλινιδίων
DATκλινιδίῳκλινιδίοις
ACCκλινίδιονκλινίδια
κλινιδίῳ
κλῖνον
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: κλίνω
κλίνοντας
 • Parse: Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • Root: κλίνω
κλινοῦσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: κλίνω
κλινουσῶν
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Fem
 • Root: κλίνω
κλίνω
 • Forms:
Present
 • κλίνειν Verb: Pres Act Infin
 • κλίνῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • κλίνοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
 • κλίνῃς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • κλινουσῶν Part: Pres Act Gen Plur Fem
Imperfect
 • ἔκλινε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
Future
 • κλινεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • κλινοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • κλινῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • κλιθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἔκλινον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • ἔκλινα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔκλιναν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐκλίνατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἐκλίθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐκλίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • κλῖναι Verb: Aor Act Infin
 • κλίνας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • κλίνατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • κλῖνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • κλιθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • κλίνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • κέκλικεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • κεκλικυῖα Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • κεκλικώς Part: Perf Act Nom Sing Masc
 • κεκλιμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
κλινῶ
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: κλίνω
κλινῶν
κλισία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • company, a group of people eating together
  • a party at a meal, banquet place
  • reclination
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκλισίακλισίαι
GENκλισίαςκλισιῶν
DATκλισίᾳκλισίαις
ACCκλισίανκλισίας
VOCκλισίακλισίαι
κλισίαις
κλισίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: κλισία
κλίσις
κλίτει
κλίτεσι
κλίτη
κλίτος
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • a side (e.g., side of a house), a cliff (i.e., side of a mountain)
  • a climb
  • corner off the centre
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλίτοςκλίτη
GENκλίτουςκλιτῶν
DATκλίτεικλίτεσι(ν)
ACCκλίτοςκλίτη
κλίτους
κλιτῶν
κλοιοί
κλοιόν
κλοιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: collar
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλοιόςκλοιοί
GENκλοιοῦκλοιῶν
DATκλοιῷκλοιοῖς
ACCκλοιόνκλοιούς
VOCκλοιέκλοιοί
κλοιοῦ
κλοιούς
κλοιῷ
κλοιῶν
κλοπαί
κλοπαῖς
κλοπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: theft, stealing
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMκλοπήκλοπαί
GENκλοπῆςκλοπῶν
DATκλοπῇκλοπαῖς
ACCκλοπήνκλοπάς
VOCκλοπήκλοπαί
κλοπῇ
κλοπήν
κλοπῆς
κλοποφορέω
κλύδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • rough water, surf, raging wave, a surge of the sea, wave of the sea
  • dire straits
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMκλύδωνκλύδωνες
GENκλύδωνοςκλυδώνων
DATκλύδωνικλύδωσι(ν)
ACCκλύδωνακλύδωνας
κλύδωνα
κλύδωνας
κλύδωνι
κλυδωνίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to be disturbed, be thrown in confusion, toss to and fro, surge, fluctuate
 • Forms:
  • κλυδωνιζόμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • κλυδωνισθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
κλυδωνιζόμενοι
κλυδωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to be buffeted, swept by heavy seas, be disturbed, thrown into confusion, tossed about
κλυδώνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: little wave, ripple
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMκλυδώνιονκλυδώνια
GENκλυδωνίουκλυδωνίων
DATκλυδωνίῳκλυδωνίοις
ACCκλυδώνιονκλυδώνια
κλυδωνίῳ
κλυδωνισθήσονται
κλύδωνος
κλύζω
κλύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to hear, give ear to, attend to
 • Cognates: κλύω, ἐπικλύω
κλώθω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to twist by spinning, spin
 • Forms:
  • κεκλωσμένῃ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Fem
  • κεκλωσμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
  • κεκλωσμένης Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Fem
  • κεκλωσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • κεκλωσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
  • κεκλωσμένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
  • κεκλωσμένῳ Part: Perf Mid/Pass Dat Sing Masc/Neut
κλῶμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Plur
 • Root: κλάω
κλώμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Neut
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc/Neut
 • Root: κλάω
κλώμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: κλάω
κλών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a twig, spray
 • Forms:
  • κλῶνες Noun: Nom Plur Masc
κλῶνες
 • Parse: Noun: Nom Plur Masc
 • Root: κλών
κλῶντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: κλάω
κλῶσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a thread, cord, rope
κλωστόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: κλωστός
κλωστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: spun
 • Forms:
  • κλωστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut