συνετά
συνετάγη
συνεταιρίδες
συνεταιρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female companion, girlfriend
 • Forms:
συνέταιροι
συνεταίροις
συνέταιρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: companion, partner, comrade
συνεταίρῳ
συνέταξα
συνέταξαν
συνετάξαντο
συνετάξατο
συνέταξε, συνέταξεν
συνετάραξαν
συνετάραξας
συνετάραξε, συνετάραξεν
συνετάρασσον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συνταράσσω
συνεταράσσοντο
συνεταράχθη
συνεταράχθησαν
συνετάφημεν
σύνετε
συνετέθειντο
συνετέλει
συνετέλεσα
συνετελέσαμεν
συνετέλεσαν
συνετελέσαντο
συνετέλεσας
συνετελέσατε
συνετελέσατο
συνετέλεσε, συνετέλεσεν
συνετελέσθη
συνετελέσθημεν
συνετελέσθησαν
συνετελέσω
συνετέλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συντελέω
συνετή
συνετῇ
συνετήρει
συνετηρήθησαν
συνετήρησα
συνετηρήσαμεν
συνετήρησαν
συνετηρήσατε
συνετήρησε, συνετήρησεν
συνετιεῖ
συνετιζομένη
συνετίζονται
συνετίζοντες
συνετίζω
 • Meaning: to instruct, cause to understand
 • Forms:
Present
 • συνετίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συνετιζομένη Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • συνετίζοντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
Imperfect
Future
 • συνετιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνετιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
Aorist
 • συνετίσαι Verb: Aor Act Infin
 • συνετίσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • συνέτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέτισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
Perfect
συνετίσαι
συνετίσαντα
συνέτισε, συνέτισεν
συνέτισον
συνετιῶ
συνετμήθησαν
συνετοί
συνετοῖς
συνετόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συνετός
συνετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Note: For comparative, see συνετώτερος
 • Meaning: intelligent, sagacious, wise, understanding, discerning, prudent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσυνετόςσυνετήσυνετόν
GENσυνετοῦσυνετῆςσυνετοῦ
DATσυνετῷσυνετῇσυνετῷ
ACCσυνετόνσυνετήνσυνετόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσυνετοίσυνεταίσυνετά
GENσυνετῶνσυνετῶνσυνετῶν
DATσυνετοῖςσυνεταῖςσυνετοῖς
ACCσυνετούςσυνετάςσυνετά
συνετοῦ
συνετούς
συνέτρεχες
συνέτρεχον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συντρέχω
συνετρίβη
συνετρίβης
συνετρίβησαν
συνέτριψα
συνέτριψαν
συνέτριψας
συνέτριψε, συνέτριψεν
συνέτυχε
συνετῷ
συνέτω
συνετῶν
συνετῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: understandingly, wisely, intelligently
συνετώτερος
 • Parse: Comparative Adj: Nom Sing Masc
 • Note: Comparative of συνετός
 • Meaning: more intelligent, more sagacious, wiser