συνετά
συνετάγη
συνεταιρίδες
συνεταιρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female companion, girlfriend
 • Forms:
  • συνεταιρίδες Noun: Nom Plur Fem
συνέταιροι
συνεταίροις
συνέταιρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: companion, partner, comrade
 • Cognates: ἑταῖρος, συνέταιρος
 • Forms:
  • συνεταῖροι Noun: Nom Plur Masc
  • συνεταίροις Noun: Dat Plur Masc
  • συνεταίρῳ Noun: Dat Sing Masc
συνεταίρῳ
συνέταξα
συνέταξαν
συνετάξαντο
συνετάξατο
συνέταξε
συνέταξεν
συνετάραξαν
συνετάραξας
συνετάραξεν
συνετάρασσον
συνεταράσσοντο
συνεταράχθη
συνεταράχθησαν
συνετάφημεν
σύνετε
συνετέθειντο
συνετέλει
συνετέλεσα
συνετελέσαμεν
συνετέλεσαν
συνετελέσαντο
συνετέλεσας
συνετελέσατε
συνετελέσατο
συνετέλεσε
συνετέλεσεν
συνετελέσθη
συνετελέσθημεν
συνετελέσθησαν
συνετελέσω
συνετέλουν
συνετή
συνετῇ
συνετήρει
συνετηρήθησαν
συνετήρησα
συνετηρήσαμεν
συνετήρησαν
συνετηρήσατε
συνετήρησε
συνετήρησεν
συνετιεῖ
συνετιζομένη
συνετίζονται
συνετίζοντες
συνετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to instruct, cause to understand
 • Forms:
  • συνετίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
  • συνετιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συνετιζομένη Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • συνετίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συνετίσαι Verb: Aor Act Infin
  • συνετίσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • συνέτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συνετιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
συνετίσαι
συνετίσαντα
συνέτισε
συνέτισεν
συνέτισον
συνετιῶ
συνετμήθησαν
συνετοί
συνετοῖς
συνετόν
συνετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intelligent, sagacious, wise, understanding, discerning, prudent
 • Forms:
  • συνετά Adj: Acc Plur Neut
  • συνετή Adj: Nom Sing Fem
  • συνετῇ Adj: Dat Sing Fem
  • συνετοί Adj: Nom Plur Masc
  • συνετοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • συνετόν Adj: Acc Sing Masc
  • συνετοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • συνετούς Adj: Acc Plur Masc
  • συνετῷ Adj: Dat Sing Masc
  • συνετῶν Adj: Gen Plur Masc
  • συνετώτερος Adj: Nom Sing Masc comp
συνετῇ
συνετοῦ
συνετούς
συνέτρεχες
συνέτρεχον
συνετρίβη
συνετρίβης
συνετρίβησαν
συνέτριψα
συνέτριψαν
συνέτριψας
συνέτριψε
συνέτριψεν
συνετῷ
συνέτω
συνετῶν
συνετῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: understandingly, wisely, intelligently
συνετώτερος