συνετά
συνετάγη
συνεταιρίδες
συνεταιρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: female companion, girlfriend
 • Forms:
  • συνεταιρίδες Noun: Nom Plur Fem
συνέταιροι
συνεταίροις
συνέταιρος
Masculine
 SingularPlural
NOMσυνέταιροςσυνεταῖροι
GENσυνεταίρουσυνεταίρων
DATσυνεταίρῳσυνεταίροις
ACCσυνέταιρονσυνεταίρους
VOCσυνέταιρεσυνεταῖροι
συνεταίρῳ
συνέταξα
συνέταξαν
συνετάξαντο
συνετάξατο
συνέταξε
συνέταξεν
συνετάραξαν
συνετάραξας
συνετάραξεν
συνετάρασσον
συνεταράσσοντο
συνεταράχθη
συνεταράχθησαν
συνετάφημεν
σύνετε
συνετέθειντο
συνετέλει
συνετέλεσα
συνετελέσαμεν
συνετέλεσαν
συνετελέσαντο
συνετέλεσας
συνετελέσατε
συνετελέσατο
συνετέλεσε
συνετέλεσεν
συνετελέσθη
συνετελέσθημεν
συνετελέσθησαν
συνετελέσω
συνετέλουν
συνετή
συνετῇ
συνετήρει
συνετηρήθησαν
συνετήρησα
συνετηρήσαμεν
συνετήρησαν
συνετηρήσατε
συνετήρησε
συνετήρησεν
συνετιεῖ
συνετιζομένη
συνετίζονται
συνετίζοντες
συνετίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to instruct, cause to understand
 • Forms:
 • Present
 • συνετίζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • συνετιζομένη Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • συνετίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Imperfect
 • Future
 • συνετιεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συνετιῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • συνετίσαι Verb: Aor Act Infin
 • συνετίσαντα Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • συνέτισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέτισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνέτισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
συνετίσαι
συνετίσαντα
συνέτισε
συνέτισεν
συνέτισον
συνετιῶ
συνετμήθησαν
συνετοί
συνετοῖς
συνετόν
συνετός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: intelligent, sagacious, wise, understanding, discerning, prudent
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσυνετόςσυνετήσυνετόν
GENσυνετοῦσυνετῆςσυνετοῦ
DATσυνετῷσυνετῇσυνετῷ
ACCσυνετόνσυνετήνσυνετόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσυνετοίσυνεταίσυνετά
GENσυνετῶνσυνετῶνσυνετῶν
DATσυνετοῖςσυνεταῖςσυνετοῖς
ACCσυνετούςσυνετάςσυνετά
 • Comparatives & Superlatives
 • συνετώτερος Adj: Nom Sing Masc comp
συνετῇ
συνετοῦ
συνετούς
συνέτρεχες
συνέτρεχον
συνετρίβη
συνετρίβης
συνετρίβησαν
συνέτριψα
συνέτριψαν
συνέτριψας
συνέτριψε
συνέτριψεν
συνετῷ
συνέτω
συνετῶν
συνετῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: understandingly, wisely, intelligently
συνετώτερος