σχάζω
 • Active Meaning:
  • to let loose
  • to let fall, drop
  • to check, stop, stay
 • Passive Meaning:
  • to relax
  • to spring up, spring shut
  • to move suddenly when constraint is removed
  • to lack force (of a trap)
 • Forms:
  • σχασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
σχασθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σχάζω
σχεδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a raft, barge
 • Forms:
σχεδίᾳ
σχεδιάζω
 • Meaning: to act carelessly, be negligent
 • Forms:
  • ἐσχεδιάζομεν Verb: Imperfect Act Ind 1st Plur
σχεδίαις
σχεδίαν
σχεδίας
 • Parse:
  • Noun: Gen Sing Fem
  • Noun: Acc Plur Fem
 • Root: σχεδία
σχεδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: almost, nigh, nearly
σχεῖν
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἔχω
σχές
 • Parse: Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: ἔχω
σχέσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: state, condition
σχετλιάζοντος
σχετλιαζόντων
σχετλιάζω
 • Meaning:
  • to complain of hardship
  • to complain angrily, inveigh bitterly, complain heatedly
 • Forms:
  • σχετλιάζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
  • σχετλιαζόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
σχέτλιοι
σχέτλιον
σχέτλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • holding out, enduring, unflinching
  • merciless, abominable, wicked
 • Forms:
σχῇ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἔχω
σχῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bearing, manner, deportment
  • form, shape, outward appearance
 • Note: Compare with μορφή. Both mean "form." For example, a man's μορφή is what he is intrinsically (as opposed to anything else); but his σχῆμα changes with age from being a baby, a child, a youth, an adult, etc. See Philippians 2:6-7 where Paul says that Jesus Christ was ἐν μορφῇ θεοῦ but was in the σχήματι of a man.
 • Forms:
σχήματι
σχηματίζω
 • Meaning: to assume a certain form
σχηματίσας
σχήματος
σχήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
σχήσειν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Infin
 • Root: ἔχω
σχήσουσι, σχήσουσιν
 • Parse:
  • Part: Fut Act Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
σχῆτε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἔχω
σχίδακας
σχίδαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bars, cleft wood, chopped wood, firewood
 • Forms:
σχίζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a piece of wood cleft off, a lath, splinter
  • dart, arrow
  • shaft of wood
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσχίζασχίζαι
GENσχίζηςσχιζῶν
DATσχίζῃσχίζαις
ACCσχίζανσχίζας
VOCσχίζασχίζαι
σχίζαις
σχίζαν
σχίζας
σχίζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
σχίζῃ
σχίζης
σχιζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σχίζω
σχιζομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: σχίζω
σχίζοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Neut
 • Root: σχίζω
σχίζουσι, σχίζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
σχίζω
 • Active Meaning:
  • to split, cut apart
  • to divide
  • to separate
  • to tear apart
  • to tear off
 • Passive Meaning:
  • to be divided
  • to be torn
  • to be split, pierce
  • to part (of soldiers in a battle field)
 • Forms:
Present
 • σχιζόμενον Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • σχιζομένους Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • σχίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • σχίζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • σχίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σχίζοντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
Imperfect
 • ἐσχίζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • σχίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σχισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
Aorist
 • ἔσχισε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσχίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσχίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • σχίσαι Verb: Aor Act Infin
 • σχίσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • σχίσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • σχίσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • σχίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
Perfect
 • ἐσχισμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
σχίζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: σχίζω
σχῖνον
σχῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the mastic-tree, mastic fruit
 • Forms:
σχίνου
σχίνῳ
σχίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σχίζω
σχίσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: σχίζω
σχίσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
σχισθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
σχίσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cleft, a split, division, rent, dissension, schism
 • Forms:
σχισμαί
σχισμαῖς
σχισμάς
σχίσματα
σχισμάτων
σχισμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: crack, fissure, crevice, cleft
 • Forms:
σχισμῶν
σχιστή
σχιστόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σχιστός
σχιστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: torn, parted, divided, split
 • Forms:
  • σχιστή Adj: Nom Sing Fem
  • σχιστόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
σχίσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: σχίζω
σχοίη
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἔχω
σχοινία
σχοινιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clump of rushes, bunch of rushes
σχοινιαί
 • Parse:
  • Noun: Nom Plur Fem
  • Noun: Dat Sing Fem
 • Meaning: clump of rushes
 • Root: σχοινία
σχοινίδων
σχοινίοις
σχοινίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small cord, rope
  • measuring line, land-measure
 • Forms:
σχοινίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: rope, cord
σχοίνισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • piece of land measured out, portion, allotment
  • long narrow area, e.g., coastal strip
  • long narrow object (like shepherd's staff)
  • line of people (chosen for survival or execution)
 • Forms:
σχοινίσματα
σχοινίσματος
σχοινισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an allotment of land (that is measured out)
σχοινίῳ
σχοινίων
σχοῖνον
σχοῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • a bed of rushes, rush (reed)
  • a reed used for measuring, measure
  • a reed to make a pen, stylus
  • path
  • a land-measure distance
σχοίνους
σχοίνων
σχόλαζε
σχολάζει
σχολάζειν
σχολάζετε
σχολάζητε
σχολάζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: σχολάζω
σχολάζοντι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root:σχολάζω
σχολάζουσι, σχολάζουσιν
σχολάζω
 • Meaning:
  • Of people: to devote oneself
  • Of people: to have leisure; to devote, have spare time, be at leisure, take a vacation
  • Of people: to take it easy, relax
  • Of people: to have time to be busy with one's interests apart from work
  • Of people: to take time to devote to study
  • Of things: to be empty, be vacant, be unoccupied
 • Forms:
  • σχολάζοντι
   • Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σχολάζειν Verb: Pres Act Infin
  • σχόλαζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σχολάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σχολάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • σχολάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • σχολάζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • σχολάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σχολάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σχολάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
σχολαῖς
σχολάσατε
σχολάσητε
σχολασταί
σχολαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who lives at ease, someone who has nothing to do, man of leisure
  • a lazy person
σχολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • school (where students don't do physical labour)
  • absent from physical labour
  • idleness, spare time, leisure, rest, ease
  • freedom from strenuous work and activity
 • Forms:
σχολῇ
σχολήν
σχολῆς
σχῶ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἔχω
σχῶμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ἔχω