σχάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to let loose
   • to let fall, drop
   • to check, stop, stay
  • Passive:
   • to relax
   • to spring up
   • to move suddenly when constraint is removed
   • to lack force (of a trap)
 • Cognates: σχάζω, ὑποσχάζω
 • Forms:
  • σχασθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
σχασθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σχάζω
σχεδία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a raft, barge
 • Forms:
  • σχεδίᾳ Noun: Dat Sing Femὅσος
  • σχεδίαις Noun: Dat Plur Femὅσος
  • σχεδίας Noun: Acc Plur Femὅσος
σχεδίᾳ
σχεδιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to act carelessly, be negligent
 • Forms:
  • ἐσχεδιάζομεν Verb: Imp Act Ind 1st Plur
σχεδίαις
σχεδίας
σχεδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: almost, nigh, nearly
σχεῖν
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: ἔχω
σχές
 • Parse: Verb: Aor Act Ind/Imperative 2nd Sing
 • Root: ἔχω
σχετλιάζοντος
σχετλιαζόντων
σχετλιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to complain of hardship
  • to complain angrily, inveigh bitterly, complain heatedly
 • Forms:
  • σχετλιάζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • σχετλιαζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
σχέτλιοι
σχέτλιον
σχέτλιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • holding out, enduring, unflinching
  • merciless, abominable, wicked
 • Forms:
  • σχέτλιοι Adj: Nom Plur Masc
  • σχέτλιον Adj: Acc Sing Neut
σχῇ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: ἔχω
σχῆμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • bearing, manner, deportment
  • form, shape, outward appearance
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσχῆμασχήματα
GENσχήματοςσχημάτων
DATσχήματισχήμασι(ν)
ACCσχῆμασχήματα
σχήματι
σχήσει
 • Parse:
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: ἔχω
σχήσουσι
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
σχήσουσιν
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: ἔχω
σχῆτε
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 2nd Plur
 • Root: ἔχω
σχίδακας
σχίδαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: bars, cleft wood, chopped wood, firewood
 • Forms:
  • σχίδακας Noun: Acc Plur Fem
σχίζα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a piece of wood cleft off, a lath, splinter
  • dart, arrow
  • shaft of wood
 • Forms:
  • σχίζαις Noun: Dat Plur Fem
  • σχίζαν Noun: Acc Sing Fem
  • σχίζας Noun: Acc Plur Fem
  • σχίζῃ Noun: Dat Sing Fem
  • σχίζης Noun: Gen Sing Fem
σχίζαις
σχίζαν
σχίζας
σχίζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
σχίζῃ
σχίζης
σχιζόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: σχίζω
σχιζομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: σχίζω
σχίζοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
 • Root: σχίζω
σχίζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: σχίζω
σχίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to split, cut apart
   • to divide
   • to separate
   • to tear apart
   • to tear off
  • Passive:
   • to be divided
   • to be torn
   • to be split, pierce
   • to part (of soldiers in a battle field)
 • Cognates: ἀνασχίζω, ἀποσχίζω, διασχίζω, κατασχίζω, περισχίζω, σχίζω
 • Forms:
  • ἐσχίζοντο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἔσχισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσχίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσχίσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐσχισμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • σχίσαι
   • Verb: Aor Act Infin
   • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • σχίζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σχιζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Neut
  • σχιζομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • σχίζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σχίζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σχίσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • σχίσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σχισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σχίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • σχίζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Neut
σχίζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σχίζω
σχῖνον
σχῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the mastic-tree, mastic fruit
 • Forms:
  • σχῖνον Noun: Acc Sing Fem
  • σχίνου Noun: Gen Sing Fem
  • σχίνῳ Noun: Dat Sing Fem
σχίνου
σχίνῳ
σχίσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σχίζω
σχίσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σχίζω
σχίσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
σχισθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σχίζω
σχίσμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cleft, a split, division, rent, dissension, schism
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσχίσμασχίσματα
GENσχίσματοςσχισμάτων
DATσχίσματισχίσμασι(ν)
ACCσχίσμασχίσματα
σχισμαί
σχισμαῖς
σχισμάς
σχίσματα
σχισμάτων
σχισμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: crack, fissure, crevice, cleft
 • Forms:
  • σχισμῶν Noun: Gen Plur Fem
  • σχισμάς Noun: Acc Plur Fem
  • σχισμαί Noun: Nom Plur Fem
  • σχισμαῖς Noun: Dat Plur Fem
σχισμῶν
σχιστή
σχιστόν
σχιστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: torn, parted, divided, split
 • Forms:
  • σχιστή Adj: Nom Sing Fem
  • σχιστόν Adj: Acc Sing Neut
σχίσωμεν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: σχίζω
σχοίη
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: ἔχω
σχοινία
σχοινίοις
σχοινίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • small cord, rope
  • measuring line, land-measure
 • Forms:
  • σχοινία Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σχοινίοις Noun: Dat Plur Neut
  • σχοινίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • σχοινίων Noun: Gen Plur Neut
σχοίνισμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • piece of land measured out, portion, allotment
  • long narrow area, e.g., coastal strip
  • long narrow object (like shepherd's staff)
  • line of people (chosen for survival or execution)
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσχοίνισμασχοινίσματα
GENσχοινίσματοςσχοινισμάτων
DATσχοινίσματισχοινίσμασι(ν)
ACCσχοίνισμασχοινίσματα
σχοινίσματα
σχοινίσματος
σχοινισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: an allotment of land (that is measured out)
σχοινίῳ
σχοινίων
σχοῖνον
σχοῖνος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a bed of rushes, rush (reed)
  • a reed used for measuring, measure
  • a reed to make a pen, stylus
  • path
  • a land-measure distance
 • Forms:
  • σχοῖνον Noun: Acc Sing Masc
  • σχοίνους Noun: Acc Plur Masc
  • σχοίνων Noun: Gen Plur Masc
σχοίνους
σχοίνων
σχόλαζε
σχολάζει
σχολάζειν
σχολάζετε
σχολάζητε
σχολάζοντα
σχολάζουσιν
σχολάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Of people: to devote oneself
  • Of people: to have leisure; to devote, have spare time, be at leisure, take a vacation
  • Of people: to take it easy
  • Of people: to have time to be busy with one's interests apart from work
  • Of people: to take time to devote to study
  • Of things: to be empty, be vacant, be unoccupied
 • Forms:
  • σχολάζειν Verb: Pres Act Infin
  • σχόλαζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σχολάζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σχολάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • σχολάζητε Verb: Pres Act Subj 2nd Plur
  • σχολάζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • σχολάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σχολάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σχολάσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
σχολάσατε
σχολάσητε
σχολασταί
σχολαστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • someone who lives at ease, someone who has nothing to do, man of leisure
  • a lazy person
 • Forms:
  • σχολασταί Noun: Nom Plur Masc
σχολή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • school (where students don't do physical labour)
  • absent from physical labour
  • idleness, spare time, leisure, rest, ease
  • freedom from strenuous work and activity
 • Forms:
  • σχολῃ Noun: Dat Sing Fem
  • σχολήν Noun: Acc Sing Fem
  • σχολῆς Noun: Gen Sing Fem
σχολῃ
σχολήν
σχολῆς
σχῶ
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: ἔχω
σχῶμεν
 • Parse: Verb: 2Aor Act Subj 1st Plur
 • Root: ἔχω