συνῇ
συνήγαγε
συνήγαγεν
συνήγαγες
συνηγάγετε
συνηγάγομεν
συνήγαγον
συνήγειρε
συνήγειρεν
συνηγέρθησαν
συνηγέρθητε
συνηγμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
 • Root: συνέχω
συνηγμένη
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
 • Root: συνάγω
συνηγμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνηγμένοις
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Dat Plur Masc
 • Root: συνάγω
συνηγμένον
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
 • Root: συνάγω
συνηγμένων
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνήγοντο
συνήγοροι
συνήγορος
συνήδομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to delight, feel satisfaction, gladly rejoice
 • Cognates: ἐφήδομαι
συνήδρευσαν
συνήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • custom, habit, usage
  • daily companionship
  • acquaintance, friend
  • intimacy, close relationship, intimate relationship
 • Forms:
  • συνηθείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • συνήθειαν Noun: Acc Sing Fem
  • συνηθείας Noun: Gen Sing Fem
συνηθείᾳ
συνήθειαν
συνηθείας
σύνηθες
συνήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • habitual, customary, usual
   • intimate
   • dwelling
  • Substantive:
   • friend
 • Forms:
  • σύνηθες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • συνήθων Adj: Gen Plur Masc
συνήθλησαν
συνήθροισε
συνήθροισεν
συνηθροίσθη
συνηθροίσθησαν
συνηθροισμένη
συνηθροισμένοι
συνηθροισμένους
συνήθροιστο
συνήθων
συνῆκα
συνῆκαν
συνῆκας
συνήκατε
συνῆκε, συνῆκεν
συνηκολούθει
συνῆκται
συνήλασαν
συνήλασε
συνήλασεν
συνήλαστο
συνῆλθαν
συνῆλθε
συνῆλθεν
συνῆλθον
συνήλθοσαν
συνήλικα
συνηλικιώτας
συνηλικιώτης
συνήλικος
συνῆλιξ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of like age, of same age, of equal age
 • Cognates: ἐνῆλιξ, ἧλιξ, συνῆλιξ
 • Forms:
  • συνήλικα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • συνήλικος Adj: Gen Sing Masc/Fem
συνήλλασσεν
συνηλόησε
συνηλόησεν
συνήμην
συνημμένος
συνῄνεσαν
συνήντησαν
συνήντησε
συνήντησεν
συνήντων
συνῆξα
συνῆξε
συνῆξεν
συνήργει
συνηριθμημένοι
συνηρμόσθησαν
συνήρμοσται
συνηρπάκει
συνήρπασαν
συνήρχετο
συνήρχοντο
συνῇς
συνῆσαν
συνήσει
συνήσεις
συνήσθιεν
συνήσθιον
συνήσουσι
συνήσουσιν
συνήσω
συνῆτε
συνηυδόκησεν
συνηχέω
συνηχήσαντας
συνήχθη
συνήχθημεν
συνήχθησαν
συνῆψα
συνῆψαν
συνῆψε
συνῆψεν