συνῇ
συνήγαγε
συνήγαγε(ν)
συνήγαγες
συνηγάγετε
συνηγάγομεν
συνήγαγον
συνήγειρε
συνήγειρε(ν)
συνηγέρθησαν
συνηγέρθητε
συνηγμένα
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
 • Root: συνέχω
συνηγμένη
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Fem
 • Root: συνάγω
συνηγμένοι
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνηγμένοις
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: συνάγω
συνηγμένον
 • Parse:
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • Root: συνάγω
συνηγμένων
 • Parse: Part: Perf Mid/Pass Gen Plur Masc
 • Root: συνέχω
συνήγοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: συνάγω
συνήγοροι
συνήγορος
συνήδομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to delight, feel satisfaction, gladly rejoice
 • Cognates: ἐφήδομαι
συνήδρευσαν
συνήθεια
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • custom, habit, usage
  • daily companionship
  • acquaintance, friend
  • intimacy, close relationship, intimate relationship
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνήθειασυνήθειαι
GENσυνηθείαςσυνηθειῶν
DATσυνηθείᾳσυνηθείαις
ACCσυνήθειανσυνηθείας
συνηθείᾳ
συνήθειαν
συνηθείας
σύνηθες
συνήθης
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • habitual, customary, usual
   • intimate
   • dwelling
  • Substantival:
   • friend
 • Forms:
  • σύνηθες Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • συνήθων Adj: Gen Plur MFN
συνήθλησαν
συνήθροισε(ν)
συνηθροίσθη
συνηθροίσθησαν
συνηθροισμένη
συνηθροισμένοι
συνηθροισμένους
συνήθροιστο
συνήθων
συνῆκα
συνῆκαν
συνῆκας
συνήκατε
συνῆκε(ν)
συνηκολούθει
συνῆκται
 • Parse: Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συνάγω
συνήλασαν
συνήλασε
συνήλασε(ν)
συνήλαστο
συνῆλθαν
συνῆλθε
συνῆλθε(ν)
συνῆλθον
συνήλθοσαν
συνήλικα
συνηλικιώτας
συνηλικιώτης
Masculine
 SingularPlural
NOMσυνηλικιώτηςσυνηλικιώται
GENσυνηλικιώτουσυνηλικιωτῶν
DATσυνηλικιώτῃσυνηλικιώταις
ACCσυνηλικιώτηνσυνηλικιώτας
συνήλικος
συνῆλιξ
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: of like age, of same age, of equal age
 • Cognates: ἐνῆλιξ, ἧλιξ, συνῆλιξ
 • Forms:
  • συνήλικα Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • συνήλικος Adj: Gen Sing Masc/Fem
συνήλλασσε(ν)
συνηλόησε
συνηλόησε(ν)
συνήμην
συνημμένος
συνῄνεσαν
συνήντησαν
συνήντησε
συνήντησε(ν)
συνήντων
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συναντάω
συνῆξα
συνῆξε
συνῆξε(ν)
συνήργει
συνηριθμημένοι
συνηρμόσθησαν
συνήρμοσται
συνηρπάκει
συνήρπασαν
συνήρχετο
συνήρχοντο
συνῇς
συνῆσαν
συνήσει
συνήσεις
συνήσῃς
συνήσθιε(ν)
συνήσθιον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συνεσθίω
συνήσουσι(ν)
συνήσω
συνῆτε
συνηυδόκησεν
συνηχέω
συνηχήσαντας
συνήχθη
συνήχθημεν
συνήχθησαν
συνῆψα
συνῆψαν
συνῆψε
συνῆψε(ν)