σοάμ
 • Parse: Hebrew adjective
 • Meaning: onyx
σοβέω
σοι
 • Parse: Enclitic Personal pronoun: 2nd Dat Sing
 • Root: σύ
σοί  
 • Parse: Personal pronoun: 2nd Dat Sing
 • Note: non-enclitic form found after a preposition or used for emphasis
 • Root: σύ
 • ----------
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd Dat Sing
 • Root: σός
σοῖς
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd Dat Plur Masc/Neut
 • Root: σός
σόν
 • Parse:
  • Possessive pronoun: 2nd Nom/Acc Sing Neut
  • Possessive pronoun: 2nd Acc Sing Masc
 • Root: σός
σοόμ
 • Parse: Transliterated word
 • Hebrew:
 • Meaning: onyx, carnelian
 • Concord: 1Chron 29:2
σορός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: coffin, bier
 • Forms:
  • σοροῦ Noun: Gen Sing Fem
  • σορῷ Noun: Dat Sing Fem
σοροῦ
σορῷ
σός
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd Nom Sing Masc
 • Meaning: your, yours (sing.)
 • Pattern:

  Singular
   MascFemNeut
  NOMσόςσήσόν
  GENσοῦσῆςσοῦ
  DATσῷσῇσῷ
  ACCσόνσήνσόν
  Plural
   MascFemNeut
  NOMσοίσαίσά
  GENσῶνσῶνσῶν
  DATσοῖςσαῖςσοῖς
  ACCσούςσᾶςσά
 • Forms:
  • σά Possessive pronoun: 2nd Nom/Acc Plur Neut
  • σαί Possessive pronoun: 2nd Nom Plur Fem
  • σαῖς Possessive pronoun: 2nd Dat Plur Fem
  • σάς Possessive pronoun: 2nd Acc Plur Fem
  • σή Possessive pronoun: 2nd Nom Sing Fem
  • σῇ Possessive pronoun: 2nd Dat Sing Fem
  • σήν Possessive pronoun: 2nd Acc Sing Fem
  • σῆς Possessive pronoun: 2nd Gen Sing Fem
  • σῇσι Possessive pronoun: Dat Plur Fem
  • σῇσιν Possessive pronoun: Dat Plur Fem
  • σοί Possessive pronoun: 2nd Dat Sing
  • σοῖς Possessive pronoun: 2nd Dat Plur Masc/Neut
  • σόν
   • Possessive pronoun: 2nd Nom/Acc Sing Neut
   • Possessive pronoun: 2nd Acc Sing Masc
  • σοῦ Possessive pronoun: 2nd Gen Sing Masc/Neut
  • σούς Possessive pronoun: 2nd Acc Plur Masc
  • σῷ Possessive pronoun: 2nd Dat Sing Masc/Neut
  • σῶν Possessive pronoun: 2nd Gen Plur Masc/Fem/Neut
σοῦ
 • Parse: Personal pronoun: 2nd Gen Sing
 • Note: non-enclitic form found after a preposition
 • Root: σύ
σοῦ
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σός
σουδάρια
σουδάριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: face-cloth, small towel, handkerchief, napkin
 • Forms:
  • σουδάρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σουδαρίῳ Noun: Dat Sing Neut
σουδαρίῳ
σούς
 • Parse: Possessive pronoun: 2nd Acc Plur Masc
 • Root: σός
σοφά
σοφαί
σοφάς
σοφή
σοφήν
σοφῆς
σοφία 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wisdom, cleverness, skill
 • Forms:
  • σοφίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • σοφίαν Noun: Acc Sing Fem
  • σοφίας Noun: Gen Sing Fem
σοφίᾳ 
σοφίαν
σοφίας
σοφίζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σοφίζω
σοφιζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: σοφίζω
σοφίζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σοφίζω
σοφίζουσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: σοφίζω
σοφίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to make wise
   • to instruct, teach
  • Middle:
   • to be wise
   • to become skilled
   • to show off one's knowledge
   • to display one's wisdom
   • to play the wise man
   • to gain wisdom
   • to become aware that
   • to come to realize and conclude
   • to devise cleverly
   • to teach oneself, learn
  • Passive:
   • to be made wise
   • to be clever or skilled in (something)
 • Cognates: κατασοφίζομαι, σοφίζω
 • Forms:
  • σοφίσαντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
  • ἐσόφιζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐσόφισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσοφισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐσοφίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐσόφισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσοφίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐσοφίσθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • σεσοφισμένοις Verb: Perf Pass Part Dat Plur Masc
  • σοφίσαι Verb: Aor Act Infin
  • σοφισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σοφισθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • σοφίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σοφιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • σοφίζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
  • σοφίζουσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
σοφίσαι
σοφίσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
 • Root: σοφίζω
σοφισθήσεται
σοφισθήσομαι
σοφισταῖς
σοφιστάς
σοφιστής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a master of one's craft, expert, craft master
  • wise man, sage, diviner, sophist
 • Forms:
  • σοφισταῖς Noun: Dat Plur Masc
  • σοφιστάς Noun: Acc Plur Masc
  • σοφιστῶν Noun: Gen Plur Masc
σοφιστῶν
σοφοί 
σοφοῖ 
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing (Ps 145:8)
 • Root: σοφόω
σοφοῖς
σοφόν
σοφός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • wise, clever
   • skillful, experienced
   • wise, learned
  • Substantival:
   • scholar, wise man, wise
   • expert
 • Forms:
  • σοφά Adj: Nom Plur Neut
  • σοφαί Adj: Nom Plur Fem
  • σοφάς Adj: Acc Plur Fem
  • σοφή Adj: Nom Sing Fem
  • σοφήν Adj: Acc Sing Fem
  • σοφῆς Adj: Gen Sing Fem
  • σοφοί Adj: Nom Plur Masc
  • σοφοῖς Adj: Dat Plur Masc
  • σοφόν Adj: Acc Sing Masc
  • σοφοῦ Adj: Gen Sing Masc
  • σοφούς Adj: Acc Plur Masc
  • σοφῷ Adj: Dat Sing Masc
  • σοφῶν Adj: Gen Plur Masc
  • σοφωτάτου Adj: Gen Sing Masc/Neut Superlative
  • σοφώτερα Adj: Nom Plur Neut Comparative
  • σοφώτερον Adj: Nom Sing Neut Comparative
  • σοφώτερος Adj: Nom Sing Masc compar
  • σοφωτέρους Adj: Acc Plur Masc comp
σοφοῦ
σοφούς
σοφόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give wisdom to, make (someone) wise
 • Forms:
  • σοφοῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing (Ps 145:8)
σοφῷ
σοφῶν
σοφῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wisely, skilfully
σοφωτάτου
 • Parse: Adj: Gen Sing Masc/Neut Superlative
 • Root: σοφός
σοφώτερα
 • Parse: Adj: Nom Plur Neut Comparative
 • Root: σοφός
σοφώτερον
 • Parse: Adj: Nom Sing Neut Comparative
 • Root: σοφός
σοφώτερος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc compar
 • Root: σοφός
σοφωτέρους