συγκινέω
  • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
  • Meaning: to set in motion, move together, incite, stir up
  • Forms:
    • συνεκινεῖτο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
    • συνεκίνησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur