σπάδοντας
σπάδοντι
σπάδων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eunuch
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσπάδωνσπάδοντες
GENσπάδοντοςσπαδόντων
DATσπάδοντισπάδουσι(ν)
ACCσπάδοντασπάδοντας
VOCσπάδονσπάδοντες
σπαίροντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: σπαίρω
σπαίρω
σπάνει
σπανίζεται
σπανίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to lack, be in want (of something)
  • to be dealt with and removed
 • Forms:
  • ἐσπανίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσπανισμένους Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Masc
  • σπανίσαι Verb: Aor Act Infin
  • σπανίζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
σπάνιον
σπάνιος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: seldom, rare, scarce, scanty
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσπάνιοςσπανίασπάνιον
GENσπανίουσπανίαςσπανίου
DATσπανίῳσπανίᾳσπανίῳ
ACCσπάνιονσπανίανσπάνιον
VOCσπάνιεσπανίασπάνιε
Plural
 MascFemNeut
NOMσπάνιοισπάνιαισπάνια
GENσπανίωνσπανίωνσπανίων
DATσπανίοιςσπανίαιςσπανίοις
ACCσπανίουςσπανίαςσπάνια
VOCσπάνιοισπάνιαισπάνια
σπάνις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: scarcity, rareness, dearth, lack of, unsatisfied need
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσπάνιςσπάνεις
GENσπάνεωςσπανέων
DATσπάνεισπάνεσι(ν)
ACCσπάνσι(ν)σπάνεις
σπανίσαι
σπαράξαν
σπαράξας
σπαράσσει
σπαράσσεται
σπαράσσω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rend, tear apart, mangle
 • Cognates: διασπαράσσω, σπαράσσω, συσπαράσσω
 • Forms:
  • ἐσπαραγμέναι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Fem
  • ἐσπάραξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσπάραξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσπαράχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • σπαράσσει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σπαράσσεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σπαράξαν Verb: Aor Act Part Nom Sing Neut
  • σπαράξας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
σπαργάνοις
σπάργανον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • swaddling clothes
  • narrow bands of cloth wrapped around a newborn child to restrain movement and quieten the child
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσπάργανονσπάργανα
GENσπαργάνουσπαργάνων
DATσπαργάνῳσπαργάνοις
ACCσπάργανονσπάργανα
σπαργανόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to wrap up (in swaddling clothes), swathe, swaddle
 • Forms:
  • ἐσπαργανωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἐσπαργανώθης Verb: Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐσπαργάνωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐσπαργάνωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσπαργάνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
σπαρείς
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: σπείρω
σπαρέντες
 • Parse: Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σπείρω
σπαρῇ
σπαρήσεσθε
σπαρήσεται
σπαρτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a small cord, string, strap, measuring cord
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσπαρτίονσπαρτία
GENσπαρτίουσπαρτίων
DATσπαρτίῳσπαρτίοις
ACCσπαρτίονσπαρτία
σπαρτίου
σπάσαι
 • Parse: Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
 • Root: σπάω
σπασάμενος
 • Parse: Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: σπάω
σπάσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σπάω
σπασμός
Neuter
 SingularPlural
NOMσπασμόςσπασμοί
GENσπασμοῦσπασμῶν
DATσπασμῷσπασμοῖς
ACCσπασμόνσπασμούς
σπασμούς
σπάσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σπάω
σπαταλάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to live luxuriously, live voluptuously, live in indulgence
  • to live softly, live in excessive comfort
  • to give oneself to pleasure
  • to live for pleasure
  • Of sheep: to be frisky, be in heat
 • Cognates: κατασπαταλάω, σπαταλάω
 • Forms:
  • σπαταλῶσιν
   • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
  • ἐσπαταλήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐσπατάλων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • σπαταλῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σπαταλῶσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • σπαταλῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
σπατάλη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • luxury
  • indulgent lifestyle
  • lewdness, wantonness
  • riot
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσπατάλησπατάλαι
GENσπατάληςσπαταλῶν
DATσπατάλῃσπατάλαις
ACCσπατάληνσπατάλας
VOCσπατάλησπατάλαι
σπατάλῃ
σπαταλῶν
σπαταλῶντα
σπαταλῶσα
σπαταλῶσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Dat Plur Masc/Neut
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Plur
 • Root: σπαταλάω
σπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to draw (out a sword), unsheathe
  • to draw (in air), inhale
  • to pull
 • Cognates: ἀνασπάω, ἀποσπάω, διασπάω, εἰσσπάομαι, ἐκσπάω, ἐπισπάομαι, ἐπισπάω, κατασπάω, περισπάω, σπάω, συσπάω
 • Forms:
  • ἔσπασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐσπάσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐσπάσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἔσπασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσπασμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐσπασμένην Verb: Perf Mid Part Acc Sing Fem
  • ἐσπασμένοι Verb: Perf Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐσπασμένους Verb: Perf Mid Part Acc Plur Masc
  • ἐσπασμένων Verb: Perf Mid part Gen Plur Masc
  • σπάσαι Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • σπασάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • σπάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σπάσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σπώμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • σπωμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • σπῶνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
σπεῖρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • cohort, group of men, squad, band
  • a tactical unit (of soldiers), division
  • a coil
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσπεῖρασπεῖραι
GENσπείρας, σπείρηςσπειρῶν
DATσπείρᾳσπείραις
ACCσπεῖρανσπεῖρας
σπεῖραι
σπείραιμι
σπεῖραν
σπείραντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: σπείρω
σπείραντι
 • Parse: Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
 • Root: σπείρω
σπείραντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: σπείρω
σπείρας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σπείρω
σπείρατε
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: σπείρω
σπεῖρε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σπείρω
σπείρει
σπείρειν
σπείρεις
σπείρεται
σπείρῃ
σπειρηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning:
  • by cohorts, in troops, in divisions
  • in groups of 60 or 120 troops
  • in coils or spires, spirally
σπείρης
σπείρῃς
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σπείρω
σπείρητε
σπειρόμενα
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: σπείρω
σπειρόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σπείρω
σπειρόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
 • Root: σπείρω
σπεῖρον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
 • Root: σπείρω
σπείροντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: σπείρω
σπείροντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: σπείρω
σπείροντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: σπείρω
σπείρουσι
σπείρουσιν
σπείρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sow seed
  • to plant seed (in a field)
  • to receive seed
  • to scatter, disperse
 • Cognates: διασπείρω, ἐπισπείρω, κατασπείρω, σπείρω
 • Forms:
  • ἔσπαρται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἔσπαρκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • ἐσπαρμένη Verb: Perf Mid Part Nom Sing Fem
  • ἐσπαρμένον
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
   • Verb: Perf Pass Part Acc Sing Neut
  • ἔσπειρα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐσπειραμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔσπειραν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔσπειρας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσπείρατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔσπειρε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔσπειρεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σπαρείς Verb: 2Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • σπαρέντες Verb: 2Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • σπαρῇ Verb: 2Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σπαρήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • σπαρήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σπεῖραι Verb: Aor Act Infin
  • σπείραιμι Verb: Aor Act Opt 1st Sing
  • σπείραντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • σπείραντι Verb: Aor Act Part Dat Sing Masc
  • σπείραντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • σπείρας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • σπείρατε Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σπεῖρε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σπείρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σπείρειν Verb: Pres Act Infin
  • σπείρεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • σπείρεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • σπείρῃ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σπείρῃς
   • Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σπείρητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • σπειρόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • σπειρόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Neut
  • σπεῖρον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
  • σπείροντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • σπείροντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • σπείροντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • σπείρουσι Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σπείρουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σπείρωμεν Verb: 1Aor Act Subj 1st Plur
  • σπείρων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σπείρωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σπείρωσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • σπερεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σπερεῖς Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • σπερεῖτε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σπερῶ Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • σπειρόμενα
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Fem
σπείρωμεν
σπείρων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σπείρω
σπειρῶν
σπείρωσι
σπείρωσιν
σπεῖσαι
σπείσει
σπείσεις
σπεκουλάτορα
σπεκουλάτωρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • spy, scout
  • courier
  • executioner
 • Forms:
  • σπεκουλάτορα Noun: Acc Sing Masc
  • σπεκουλατώρα Noun: Acc Sing Masc
σπεκουλατώρα
σπένδει
σπένδειν
σπένδομαι
σπένδουσιν
σπένδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to pour out as an offering
   • to offer drink offerings
   • to offer a libation
  • Middle:
   • to offer to (someone)
  • Passive:
   • to (be ready to) be offered
   • to be devoted
 • Forms:
  • ἐσπείσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἔσπεισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔσπεισεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔσπενδον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • σπένδουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σπεῖσαι Verb: Aor Act Infin
  • σπείσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σπείσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • σπένδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σπένδειν Verb: Pres Act Infin
  • σπένδομαι Verb: Pres Pass Ind 1st Sing
σπερεῖ
σπερεῖς
σπερεῖτε
σπέρμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • seed, semen, issue
  • descendant, children, posterity, offspring, progeny, spawn
  • act of sowing
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσπέρμασπέρματα
GENσπέρματοςσπερμάτων
DATσπέρματισπέρμασι(ν)
ACCσπέρμασπέρματα
σπέρμασι
σπέρμασιν
σπέρματα
σπέρματι
σπερματίζον
σπερματίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to sow
   • to fertilize, implant seeds
   • to go to seed
   • to seed (plants), be in seed
   • to form seeds
  • Passive:
   • to conceive, become pregnant
 • Cognates: ἐκσπερματίζω
 • Forms:
  • σπερματισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σπερματίζον Verb: Pres Act Part Nom Sing Neut
σπερματισθῇ
σπερματισμόν
σπερματισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • insemination
  • copulation
  • production of seed
  • production of offspring
 • Forms:
  • σπερματισμόν Noun: Acc Sing Masc
σπέρματος
σπερμάτων
σπερμολόγος
σπερῶ
σπεῦδε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σπεύδω
σπεύδει
σπεύδειν
σπεύδοντας
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
 • Root: σπεύδω
σπεύδοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: σπεύδω
σπεύδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to speed, hurry, hasten
  • to act with speed, urge on, quicken
  • to seek eagerly, strive after, promote vigorously
  • to become mentally unsettled
  • to accelerate
  • With infinitive: to be eager to do (something)
 • Cognates: ἐπισπεύδω, κατασπεύδω, σπεύδω
 • Forms:
  • σπεύσῃ
   • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
   • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
   • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • ἔσπευδε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔσπευδεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐσπεύδετο Verb: Imp pass Ind 3rd Sing
  • ἔσπευδον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔσπευσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔσπευσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔσπευσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔσπευσε Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔσπευσεν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Sing
  • σπεύσωμεν Verb: Aor Act subj 1st plur
  • σπεῦδε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σπεύδει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σπεύδειν Verb: Pres Act Infin
  • σπεύδοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • σπεύδοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • σπεύδων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σπεύσαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • σπεύσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • σπεύσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • σπεύσασα Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Fem
  • σπεύσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σπεύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σπεῦσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σπεύσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
σπεύδων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σπεύδω
σπεύσαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: σπεύδω
σπεύσαντες
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • Root: σπεύδω
σπεύσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σπεύδω
σπεύσασα
 • Parse: Verb: 1Aor Act Part Nom Sing Fem
 • Root: σπεύδω
σπεύσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: σπεύδω
σπεύσῃ
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Subj 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Root: σπεύδω
σπεύσῃς
σπεῦσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σπεύδω
σπεύσουσιν
σπεύσωμεν
σπήλαια
σπηλαίοις
σπήλαιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cavern, cave, den
 • Forms:
  • σπήλαια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σπηλαίοις Noun: Dat Plur Neut
  • σπηλαίου Noun: Gen Sing Neut
  • σπηλαίῳ Noun: Dat Sing Neut
σπηλαίου
σπηλαίῳ
span
σπιθαμή
σπιθαμή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • span
  • the maximum distance between the thumb and little finger when stretched out, about 230mm (half a cubit)
 • Forms:
  • σπιθαμῇ Noun: Dat Sing Fem
  • σπιθαμῆς Noun: Gen Sing Fem
σπιθαμῇ
σπιθαμῆς
σπιλάδες
σπιλάς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a ledge, rock washed by the sea, hidden reef
  • spot, stain (possible confusion with σπίλος)
 • Forms:
  • σπιλάδες Noun: Nom Plur Fem
σπίλοι
σπίλον
σπίλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: stain, blemish, spot
 • Forms:
  • σπίλοι Noun: Nom Plur Masc
  • σπίλον Noun: Acc Sing Masc
  • σπίλους Noun: Acc Plur Masc
σπίλους
σπιλοῦσα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
 • Root: σπιλόω
σπιλόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to stain, soil, defile, spot
 • Forms:
  • σπίλους Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • ἐσπιλωμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
  • σπιλοῦσα Verb: Pres Act Part Nom Sing Fem
  • σπιλωθέν Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
σπιλωθέν
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Neut
 • Root: σπιλόω
σπινθήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a spark, sparkling
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσπινθήρσπινθῆρες
GENσπινθῆροςσπινθήρων
DATσπινθῆρισπινθῆρσι(ν)
ACCσπινθῆρασπινθῆρας
σπινθῆρα
σπινθῆρας
σπινθῆρες
σπινθῆρος
σπλάγχα
σπλάγχνα
σπλαγχνίζειν
σπλαγχνίζεται
σπλαγχνίζομαι
σπλαγχνιζόμενος
σπλαγχνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to eat the inner organs
  • to feel pity, compassion, mercy, empathy
  • to have gut feeling
  • to share in the sacrifices
  • to eat the sacrifice
 • Cognates: ἐπισπλαγχνίζω
 • Forms:
  • σπλαγχνισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σπλαγχνιζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
  • σπλαγχνίζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσπλαγχνίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • σπλαγχνίζομαι Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
  • σπλαγχνίζειν Verb: Pres Act Infin
  • σπλαγχνισθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • σπλαγχνισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
σπλαγχνισθείς
σπλαγχνισθῇ
σπλαγχνισθήσεται
σπλαγχνισμόν
σπλαγχνισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: eating the sacrifice, a feeding on the intestines of a sacrifice
 • Forms:
  • σπλαγχνισμόν Noun: Acc Sing Masc
  • σπλαγχνισμούς Noun: Acc Plur Masc
  • σπλαγχνισμῷ Noun: Dat Sing Masc
σπλαγχνισμούς
σπλαγχνισμῷ
σπλάγχνοις
σπλάγχνον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • intestines, bowels, guts, entrails (i.e., the inner organs)
  • inward affection, tender mercy
 • Forms:
  • σπλάγχα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σπλάγχναNoun: Nom/Acc Plur Neut
  • σπλάγχνοις Noun: Dat Plur Neut
  • σπλάγχνων Noun: Gen Plur Neut
σπλαγχνοφάγον
σπλαγχνοφάγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • consisting of eating the internal organs
  • eating the intestines, (esp. a sacrificial practise of eating parts of their human victim)
  • devouring human flesh, cannibalizing
 • Forms:
  • σπλαγχνοφάγον Adj: Acc Sing Neut
σπλάγχνων
σπόγγον
σπόγγος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a sponge
 • Forms:
  • σπόγγον Noun: Acc Sing Masc
σποδιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a heap of ashes, ashes
 • Forms:
  • σποδιάν Noun: Acc Sing Fem
  • σποδιᾶς Noun: Gen Sing Fem
σποδιάν
σποδιᾶς
σποδοειδεῖς
σποδοειδῆ
σποδοειδής
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: ashen, ashy, ash-coloured
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσποδοειδήςσποδοειδές
GENσποδοειδοῦς
DATσποδοειδεῖ
ACCσποδοειδῆσποδοειδές
Plural
 MascFemNeut
NOMσποδοειδεῖςσποδοειδῆ
GENσποδοειδῶν
DATσποδοειδέσι(ν)
ACCσποδοειδεῖςσποδοειδῆ
σποδόν
σποδόομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to be burnt to ashes
  • to cast ashes upon one's head
 • Forms:
  • ἐσποδώσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • σποδωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
σποδός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • ashes
  • dust
 • Forms:
  • σποδόν Noun: Acc Sing Fem
  • σποδοῦ Noun: Gen Sing Fem
  • σποδῷ Noun: Dat Sing Fem
σποδοῦ
σποδῷ
σποδωθείς
σπονδαί
σπονδάς
σπονδεῖα
σπονδεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: libation cup, a cup or bowl from which a libation is poured
 • Forms:
  • σπονδεῖα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σπονδείου Noun: Gen Sing Neut
  • σπονδείων Noun: Gen Plur Neut
σπονδείου
σπονδείων
σπονδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: libation, drink offering
 • Forms:
  • σπονδαί Noun: Nom Plur Fem
  • σπονδάς Noun: Acc Plur Fem
  • σπονδήν Noun: Acc Sing Fem
  • σπονδῆς Noun: Gen Sing Fem
  • σπονδῶν Noun: Gen Plur Fem
σπονδήν
σπονδῆς
σπονδίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to pour out as an offering, offer
 • Forms:
  • σπονδισθῆναι Verb: 1Aor Infin Pass
σπονδισθῆναι
σπόνδυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: spine, vertebra
 • Forms:
  • σπονδύλων Noun: Gen Plur Masc
σπονδύλων
σπονδῶν
σπορά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • act of sowing
  • seed
  • parentage
 • Cognates: διασπορά, σπορά
 • Forms:
  • σπορᾶς Noun: Gen Sing Fem
σπορᾶς
σπόριμον
σπόριμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • Adjectival:
   • seed producing
   • sowing
   • able to germinate, fit for sowing, bearing seed
  • Substantive:
   • a planted field, sown field
 • Forms:
  • σπόριμον Adj: Acc Sing Masc
  • σπορίμου Adj: Gen Sing Neut
  • σπορίμων Adj: Gen Plur Masc
σπορίμου
σπορίμων
σπόρον
σπόρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • seed time, season for sowing
  • act of sowing
  • seed, scattered seed
  • harvest, crop
  • offspring
 • Forms:
  • σπόρον Noun: Acc Sing Masc
  • σπόρου Noun: Gen Sing Masc
  • σπόρῳ Noun: Dat Sing Masc
σπόρου
σπόρῳ
σπουδάζειν
σπουδάζετε
σπουδάζοντες
σπουδάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to hasten, hurry, use speed, act with speed
  • to be zealous, eager, diligent
  • to be busy
  • to become mentally unsettled
 • Cognates: ἐπισπουδάζω, κατασπουδάζω, σπουδάζω, ὑπερσπουδάζω
 • Forms:
  • ἐσπουδάσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἐσπούδακα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • ἐσπούδασα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐσπουδάσαμεν Verb: Aor Act Ind 1st Plur
  • ἐσπούδασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσπούδασας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσπούδασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σπουδάσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σπουδάσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σπούδασον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σπουδάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • σπουδάσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • σπουδάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • σπουδάζειν Verb: Pres Act Infin
  • σπουδάζετε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • σπουδάζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σπουδάζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
σπουδάζωμεν
σπουδάζων
σπουδαί
σπουδαῖα
σπουδαίοις
σπουδαῖον
σπουδαῖος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: eager, zealous, prompt, energetic, earnest, diligent, excellent, fine quality
 • Forms:
  • σπουδαῖα Adj: Nom Plur Neut
  • σπουδαίοις Adj: Dat Plur Masc/Neut
  • σπουδαῖον Adj: Acc Sing Masc
  • σπουδαιότερος Adj: Nom Sing Masc Comparative
  • σπουδαιότερον Adj: Acc Sing Masc Comparative
σπουδαιότερον
σπουδαιότερος
σπουδαιοτέρως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: more speedily, more carefully
σπουδαιότης
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: earnestness, seriousness, goodness
 • Forms:
  • σπουδαιότητι Noun: Dat Sing Fem
σπουδαιότητι
σπουδαίως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: earnestly, ardently, promptly, diligently, instantly, zealously
σπουδάσατε
σπουδάσῃς
σπούδασον
σπουδάσω
σπουδάσωμεν
σπουδή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • speed, haste
  • zeal, pains, exertion, trouble, diligence, carefulness
  • earnest commitment in discharge of a task
  • zeal, earnestness, seriousness
  • loss of composure, panic, fright
  • an object of attention, a serious engagement, a business
  • with great exertion, with difficulty, hardly, scarcely
  • earnestly, seriously, urgently
 • Forms:
  • σπουδαί Noun: Nom Plur Fem
  • σπουδῇ Noun: Dat Sing Fem
  • σπουδήν Noun: Acc Sing Fem
  • σπουδῆς Noun: Gen Sing Fem
σπουδῇ
σπουδήν
σπουδῆς
σπυρίδας
σπυρίδι
σπυρίδων
σπυρίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a lunch kit, basket, hamper
 • Forms:
  • σπυρίδας Noun: Acc Plur Fem
  • σπυρίδι Noun: Dat Sing Fem
  • σπυρίδων Noun: Gen Plur Fem
σπώμενοι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σπάω
σπωμένων
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
 • Root: σπάω
σπῶνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σπάω