συνέβαινε(ν)
συνέβαινον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμβαίνω
συνέβαλε(ν)
συνεβάλετο
συνέβαλλε(ν)
συνέβαλλον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμβάλλω
συνέβαλον
συνέβη
συνεβίβασαν
συνεβίβασε(ν)
συνεβλήθη
συνεβούλευε, συνεβούλευεν
συνεβούλευες
συνεβούλευσα
συνεβούλευσαν
συνεβούλευσας
συνεβουλεύσαντο
συνεβουλεύσατο
συνεβούλευσε(ν)
συνεβράβευσαν