σύρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σύρω
συριεῖ
σύριγγος
σύριγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: hissing, piping, the sound of a pipe
συριγμοῖς
συριγμόν
συριγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a whistling, hissing (of a snake)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυριγμόςσυριγμοί
GENσυριγμοῦσυριγμῶν
DATσυριγμῷσυριγμοῖς
ACCσυριγμόνσυριγμούς
VOCσυριγμέσυριγμοί
σύριγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a pipe, a shepherd's musical pipe
  • a whistle
  • any cylinder
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσύριγξσύριγγες
GENσύριγγοςσυρίγγων
DATσύριγγισύριγξι(ν)
ACCσύριγγασύριγγας
VOCσύριγξσύριγγες
συρίζον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συρίζω
συρίζοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: συρίζω
συρικά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clothes
 • Forms:
  • συρικάς Noun: Acc Plur Fem
συρικάς
συρίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to play the pipe, whistle, hiss
 • Cognates: ἀποσυρίζω, διασυρίζω, ἐκσυρίζω, συρίζω
 • Forms:
  • ἐσύρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συρίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • συρίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
συριοῦσι(ν)
συρισμόν
συρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hissing, rattling (of a snake), piping, bleating (of sheep)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσυρισμόςσυρισμοί
GENσυρισμοῦσυρισμῶν
DATσυρισμῷσυρισμοῖς
ACCσυρισμόνσυρισμούς
VOCσυρισμέσυρισμοί
συρισμοῦ
συρισμούς
σῦρον
 • Parse: Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σύρω
σύροντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: σύρω
συρόντων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: σύρω
συροῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: σύρω
σύρουσαι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • Root: σύρω
συρραπτούσαις
συρράπτω
συρραφῇ
συρρέοντας
συρρέω
συρρήγνυμι
συρτήν
σύρτιν
σύρτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shoal, quicksands
 • Forms:
  • συρτήν Noun: Acc Sing Fem
  • σύρτιν Noun: Acc Sing Fem
σύρω
 • Present
 • σύρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σύροντες Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • συρόντων Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • σύρουσαι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Fem
 • σύρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Imperfect
 • ἔσυρον
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • συροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Aorist
 • ἔσυραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • σῦρον Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Perfect
σύρων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: σύρω