σῦραι
σύρει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σύρω
συρείς
 • Parse:
  • Verb: Aor Act/Pass Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres/Fut Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: σύρω
σύριγγας
 • Parse: Noun: Acc Plur Fem
 • Meaning: pipe, whistle
 • Root: σύριγξ
σύριγγος
σύριγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: hissing, piping, the sound of a pipe
συριγμοῖς
συριγμόν
συριγμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a whistling, hissing (of a snake)
σύριγξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • a pipe, a shepherd's musical pipe
  • a whistle
  • any cylinder
 • Forms:
συριεῖ
συρίζον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: συρίζω
συρίζοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: συρίζω
συρικά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: clothes
 • Forms:
συρικάς
συρίζω
 • Meaning: to play the pipe, whistle, hiss
 • Forms:
  • ἐσύρισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συριεῖ Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συριοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • συρίζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
  • συρίζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
συριοῦσι, συριοῦσιν
συρίσας
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: συρίζω
συρισμόν
συρισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: hissing, rattling (of a snake), piping, bleating (of sheep)
συρισμοῦ
συρισμούς
σῦρον
 • Parse: Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σύρω
σύροντες
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • Root: σύρω
συρόντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: σύρω
συροῦμεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: σύρω
σύρουσαι
 • Parse: Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • Root: σύρω
συρραπτούσαις
συρράπτω
 • Active Meaning:
  • to sew together
  • to stitch together
 • Passive Meaning:
  • to be composed
  • to keep together
 • Forms:
  • συρραφῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • συρραπτούσαις Part: Pres Act Dat Plur Fem
συρραφῇ
συρρέοντας
συρρέω
 • Meaning: to flow together
 • Forms:
  • συρρέοντας Part: Pres Act Acc Plur Masc
συρρήγνυμι
 • Meaning: to dash (together upon something)
συρτήν
σύρτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: cord for drawing with, rein
σύρτιν
σύρτις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a shoal, quicksands
 • Forms:
σύρω
 • Meaning:
  • to drag, pull along, draw away
  • to move slowly along a surface
  • to sweep, move like flooding water that sweeps across the land
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Deut 32:24; 2Sam 17:13; Isa 3:16; 28:2; 30:28; Mic 7:17
  Apocrypha: 4Macc 6:1
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
Present
 • σύρει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σύροντες Part: Pres Act Nom Plur Masc
 • συρόντων Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • σύρουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • σύρων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Imperfect
 • ἔσυρον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • ἔσυρον Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
Future
 • συροῦμεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
Aorist
 • ἔσυραν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • σῦρον Part: Aor Act Nom/Acc Sing Neut
Perfect
σύρωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: σύρω
σύρων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: σύρω