σφαγαί
σφαγάς
σφαγέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: σφάζω
σφαγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: butchery, slaughter, destruction, murder
 • Cognates: διασφαγή, σφαγή
 • Forms:
  • σφαγαί Noun: Nom Plur Fem
  • σφαγάς Noun: Acc Plur Fem
  • σφαγῇ Noun: Dat Sing Fem
  • σφαγήν Noun: Acc Sing Fem
  • σφαγῆς Noun: Gen Sing Fem
σφαγῇ
σφαγήν
σφαγῆναι
σφαγῆς
σφαγήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφάγια
σφαγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slay a victim, sacrifice, slaughter
 • Forms:
  • σφαγιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • σφαγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
σφαγιάσαι
σφαγιασθῆναι
σφάγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: slain beast, sacrificial victim, offering, slaughtered beast, slaughtered human
 • Cognates: προσφάγιον, σφάγιον
 • Forms:
  • σφάγια Noun: Nom/Acc Plur Neut
σφάζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάζειν
σφάζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: σφάζω
σφαζέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: σφάζω
σφάζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: σφάζω
σφάζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to butcher, slaughter, maim, kill, slay, wound
 • Cognates: ἀποσφάζω, κατασφάζω, σφάζω
 • Forms:
  • σφάξαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
  • ἐσφάγης Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
  • ἐσφαγμένην Verb: Perf Pass Part Acc Sing Fem
  • ἐσφαγμένον Verb: Perf Pass Part Nom Sing Neut
  • ἐσφαγμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐσφαγμένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
  • ἐσφαγμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • ἔσφαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔσφαξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἔσφαζον Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • ἔσφαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔσφαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σφαγέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • σφαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • σφαγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • σφάξαι Verb: 1Aor Act Infin
  • σφάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σφάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • σφάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σφάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σφάξον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σφάξουσι Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • σφάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • σφάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • σφάξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σφάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σφάζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σφάζειν Verb: Pres Act Infin
  • σφάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • σφαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • σφάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • σφάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σφάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
σφάζωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφαιρωτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • knob, knop, ball on top of a pillar, newel cap
  • thong, latchet
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσφαιρωτήρσφαιρωτῆρες
GENσφαιρωτῆροςσφαιρωτήρων
DATσφαιρωτῆρισφαιρωτῆρσι(ν)
ACCσφαιρωτῆρασφαιρωτῆρας
σφαιρωτῆρες
σφαιρωτῆρος
σφακελίζοντας
σφακελίζοντες
σφακελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be gangrened, be purulent, be infected
 • Forms:
  • σφακελίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • σφακελίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
σφάλαι
σφαλέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: σφάλλω
σφαλεραί
σφαλερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: slippery, likely to make one stumble
 • Forms:
  • σφαλεραί Adj: Nom Plur Fem
σφαλῇ
σφαλίζω
σφάλλεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σφάλλω
σφάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to fall
   • to lose balance and fall
   • to err
   • to overthrow (by tripping up as in wrestling)
  • Passive:
   • to slip, stumble, fall, sin
   • to commit a (moral) error
 • Cognates: διασφάλλω, ἐπισφάλλω, σφάλλω
 • Forms:
  • ἔσφαλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσφάλησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • σφάλαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • σφαλέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • σφαλῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σφάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σφαλοῦσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
σφάλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: trip, stumble, false step
σφαλοῦσιν
σφάξαι
σφάξαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: σφάζω
σφάξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξουσι
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφάξουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
 • Root: σφάζω
σφάξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: σφάζω
σφάξωσι
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφάξωσιν
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφενδόνας
σφενδονάω
σφενδόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sling (a weapon)
  • bullet, stone (thrown by a sling)
 • Forms:
  • σφενδόνας Noun: Acc Plur Fem
  • σφενδόνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • σφενδόνην Noun: Acc Sing Fem
  • σφενδόνης Noun: Gen Sing Fem
σφενδόνῃ
σφενδόνην
σφενδόνης
σφενδονήσεις
σφενδονῆται
σφενδονήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a slinger, a person who uses a sling
 • Forms:
  • σφενδονῆται Noun: Nom Plur Masc
σφῆκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: σφήξ
σφηκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wasp, hornet, swarm of wasps or hornets
 • Forms:
  • σφηκίας Noun: Acc Plur Fem
σφηκιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a wasps' nest
 • Forms:
  • σφηκιάν Noun: Acc Sing Fem (Josh 24:12)
σφηκιάν
σφηκίας
σφήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wedge (used as an instrument of torture)
 • Forms:
  • σφῆνα Noun: Acc Sing Masc
  • σφῆνας Noun: Acc Plur Masc
σφῆνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: σφήν
σφῆνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: σφήν
σφηνούσθωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
 • Root: σφηνόω
σφηνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to install a bar (in a gate)
  • to bolt, bar, lock, close
  • to wedge (something closed)
  • to shape like a wedge
  • to be cloven with a wedge
 • Forms:
  • ἐσφηνωμέναι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Fem
  • ἐσφήνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σφηνούσθωσαν Verb: Aor Pass imperfect 3rd Plur
σφήξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wasp
 • Forms:
  • σφῆκας Noun: Acc Plur Masc
σφίγγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σφίγγω
σφιγγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Negative: greed, pinching, stinginess
  • Positive: thrift, frugality
 • Forms:
  • σφιγγίας Noun: Gen Sing Fem
σφιγγίας
σφίγγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind tight, bind fast, tie in a bundle
 • Forms:
  • ἔσφιγξαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • σφίγγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
σφόδρα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exceedingly, greatly, vehemently, very much, sore, very
 • Note: Also compare ἄγαν, λίαν
σφοδρόν
σφοδρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mighty, very strong, vehement, violent, excessive, fierce
 • Forms:
  • σφοδρόν Adj: Acc Sing Masc
  • σφοδρότερον Adj: Acc Sing Masc compar
  • σφοδρῷ Adj: Dat Sing Neut
σφοδρότερον
σφοδρῷ
σφοδρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very much, exceedingly, violently
σφόνδυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vertebra, cervical vertebra
 • Forms:
  • σφονδύλου Noun: Gen Sing Masc
σφονδύλου
σφραγῖδα
σφραγῖδας
σφραγῖδες
σφραγῖδι
σφραγῖδος
σφραγίδων
σφραγιζόμενοι
σφραγιζόντων
σφραγίζου
σφραγίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to secure with a seal (so that it cannot be easily moved)
  • to secure with a seal (to prevent unauthorized entry)
  • to seal up (something to keep it secret)
  • to close off (an area or a building)
  • to mark (with a seal) (as a means of identification)
  • to attest, certify, acknowledge (as a seal on a document)
 • Cognates: ἐγκατασφραγίζω, ἐναποσφραγίζω, ἐπισφραγίζω, κατασφραγίζω, σφραγίζω
 • Forms:
  • σφραγίζου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • ἐσφραγισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
  • ἐσφράγισαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσφραγίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
  • ἐσφράγισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσφραγίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
  • ἐσφράγισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσφράγισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσφραγισμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • ἐσφραγισμένη Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • ἐσφραγισμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • ἐσφραγισμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • ἐσφραγισμένου Verb: Perf Mid part Gen Sing Neut
  • ἐσφραγισμένων Verb: Perf Pass Part Gen Plur Masc
  • ἐσφραγίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσφραγίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἐσφράγισται Verb: Perf Mid Ind 3rd Sing
  • σφραγιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • σφράγισαι Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σφραγίσαι Verb: Aor Act Infin
  • σφραγισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
  • σφραγίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
  • σφραγίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σφραγίσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
  • σφραγίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σφράγισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σφραγισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σφραγίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
  • σφραγιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • σφραγιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • σφραγίζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
σφραγίζωμεν
σφραγιῇ
σφραγίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • seal
  • signet ring
 • Forms:
  • σφραγῖδα Noun: Acc Sing Fem
  • σφραγῖδας Noun: Acc Plur Fem
  • σφραγῖδες Noun: Nom Plur Fem
  • σφραγῖδι Noun: Dat Sing Fem
  • σφραγῖδος Noun: Gen Sing Fem
  • σφραγίδων Noun: Gen Plur Fem
  • σφραγῖσιν Noun: Dat Plur Fem
σφραγίσαι
σφράγισαι
σφραγισάμενος
σφραγίσαντες
σφραγίσατε
σφραγίσεται
σφραγίσῃς
σφραγισθῇ
σφραγῖσιν
σφράγισον
σφραγίσωμεν
σφυδρά
σφυδρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ankle
σφυρά
σφῦρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hammer, mallet
 • Forms:
  • σφῦραι Noun: Nom Plur Fem
  • σφύραις Noun: Dat Plur Fem
  • σφῦραν Noun: Acc Sing Fem
  • σφύρῃ Noun: Dat Sing Fem
  • σφύρης Noun: Gen Sing Fem
σφῦραι
σφύραις
σφῦραν
σφύρῃ
σφύρης
σφυροκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hammer, beat with a hammer
 • Forms:
  • σφυροκοπῶν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Masc/Neut
  • ἐσφυροκόπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
σφυροκόπος
σφυροκοπῶν
σφυρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ankle, ankle bone
 • Forms:
  • σφυδρά Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σφυρά Noun: Nom/Acc Plur Neut