σφαγαί
σφαγάς
σφαγέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: σφάζω
σφαγή
Feminine
 SingularPlural
NOMσφαγήσφαγαί
GENσφαγῆςσφαγῶν
DATσφαγῇσφαγαῖς
ACCσφαγήνσφαγάς
VOCσφαγήσφαγαί
σφαγῇ
σφαγήν
σφαγῆναι
σφαγῆς
σφαγήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφάγια
σφαγιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to slay a victim, sacrifice, slaughter
 • Forms:
  • σφαγιάσαι Verb: Aor Act Infin
  • σφαγιασθῆναι Verb: Aor Pass Infin
σφαγιάσαι
σφαγιασθῆναι
σφάγιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: slain beast, sacrificial victim, offering, slaughtered beast, slaughtered human
 • Cognates: προσφάγιον, σφάγιον
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσφάγιονσφάγια
GENσφαγίουσφαγίων
DATσφαγίῳσφαγίοις
ACCσφάγιονσφάγια
σφάζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάζειν
σφάζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • Root: σφάζω
σφαζέτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: σφάζω
σφάζοντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • Root: σφάζω
σφάζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφάζω
 • Present
 • σφάζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • σφάζειν Verb: Pres Act Infin
 • σφάζετε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
 • σφαζέτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • σφάζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
 • σφάζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • σφάζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Imperfect
 • ἔσφαζον Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Future
 • σφαγήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • σφάξει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σφάξεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • σφάξουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • σφάξω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Aorist
 • σφάξαντας Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • ἐσφάγης Verb: 2Aor Pass Ind 2nd Sing
 • ἔσφαξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔσφαξας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἔσφαξε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔσφαξεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • σφαγέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • σφαγῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • σφάξαι Verb: 1Aor Act Infin
 • σφάξῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σφάξωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • σφάξωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • σφάξῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σφάξον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐσφαγμένην Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Fem
 • ἐσφαγμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐσφαγμένος Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐσφαγμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • ἐσφαγμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
σφάζωσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφαιρωτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • knob, knop, ball on top of a pillar, newel cap
  • bud, protrusion
  • thong, latchet
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσφαιρωτήρσφαιρωτῆρες
GENσφαιρωτῆροςσφαιρωτήρων
DATσφαιρωτῆρισφαιρωτῆρσι(ν)
ACCσφαιρωτῆρασφαιρωτῆρας
σφαιρωτῆρες
σφαιρωτῆρος
σφακελίζοντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: σφακελίζω
σφακελίζοντας
σφακελίζοντες
σφακελίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to be gangrened, be purulent, be infected
 • Forms:
  • σφακελίζοντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • σφακελίζοντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • σφακελίζοντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
σφάλαι
σφαλέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • Root: σφάλλω
σφαλεραί
σφαλερός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: slippery, likely to make one stumble
 • Forms:
  • σφαλεραί Adj: Nom Plur Fem
σφαλῇ
σφαλίζω
σφάλλεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σφάλλω
σφάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cause to fall
   • to lose balance and fall
   • to err
   • to overthrow (by tripping up as in wrestling)
  • Passive:
   • to slip, stumble, fall, sin
   • to commit a (moral) error
 • Cognates: διασφάλλω, ἐπισφάλλω, σφάλλω
 • Forms:
  • ἔσφαλεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσφάλησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • σφάλαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • σφαλέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • σφαλῇ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σφάλλεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • σφαλοῦσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
σφάλμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: trip, stumble, false step
σφαλοῦσι(ν)
σφάξαι
σφάξαντας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Acc Plur Masc
 • Root: σφάζω
σφάξει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξον
 • Parse: Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σφάζω
σφάξουσι(ν)
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφάξω
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Sing
 • Root: σφάζω
σφάξωσι(ν)
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σφάζω
σφενδόνας
σφενδονάω
σφενδόνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • sling (a weapon)
  • bullet, stone (thrown by a sling)
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσφενδόνησφενδόναι
GENσφενδόνηςσφενδονῶν
DATσφενδόνῃσφενδόναις
ACCσφενδόνηνσφενδόνας
VOCσφενδόνησφενδόναι
σφενδόνῃ
σφενδόνην
σφενδόνης
σφενδονήσεις
σφενδονῆται
σφενδονήτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a slinger, a person who uses a sling
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσφενδονήτηςσφενδονῆται
GENσφενδονήτουσφενδονητῶν
DATσφενδονήτῃσφενδονήταις
ACCσφενδονήτηνσφενδονήτας
σφῆκας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: σφήξ
σφηκία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: wasp, hornet, swarm of wasps or hornets
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσφηκίασφηκίαι
GENσφηκίαςσφηκιῶν
DATσφηκίᾳσφηκίαις
ACCσφηκίανσφηκίας
VOCσφηκίασφηκίαι
σφηκιά
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a wasps' nest
 • Forms:
  • σφηκιάν Noun: Acc Sing Fem (Josh 24:12)
σφηκιάν
σφηκίας
σφήν
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a wedge (used as an instrument of torture)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσφήνσφῆνες
GENσφηνόςσφηνῶν
DATσφηνίσφησί(ν)
ACCσφῆνασφῆνας
σφῆνα
 • Parse: Noun: Acc Sing Masc
 • Root: σφήν
σφῆνας
 • Parse: Noun: Acc Plur Masc
 • Root: σφήν
σφηνούσθωσαν
 • Parse: Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
 • Root: σφηνόω
σφηνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to install a bar (in a gate)
  • to bolt, bar, lock, close
  • to wedge (something closed)
  • to shape like a wedge
  • to be cloven with a wedge
 • Forms:
  • ἐσφηνωμέναι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Fem
  • ἐσφήνωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σφηνούσθωσαν Verb: Aor Pass imperative 3rd Plur
σφήξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: wasp
 • Forms:
  • σφῆκας Noun: Acc Plur Masc
σφίγγεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σφίγγω
σφιγγία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Negative: greed, pinching, stinginess
  • Positive: thrift, frugality
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσφιγγίασφιγγίαι
GENσφιγγίαςσφιγγιῶν
DATσφιγγίᾳσφιγγίαις
ACCσφιγγίανσφιγγίας
VOCσφιγγίασφιγγίαι
σφιγγίας
σφίγγω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bind tight, bind fast, tie in a bundle
 • Forms:
  • ἔσφιγξαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • σφίγγεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
σφόδρα
 • Parse: Adverb
 • Meaning: exceedingly, extremely, greatly, vehemently, very much, sore, very, well

  φυλάξασθε σφόδρα ἀπὸ τοῦ ἀναθέματος
  keep yourself well away from the accursed thing (Joshua 6:18)

 • Note: Also compare ἄγαν, λίαν
σφοδρόν
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Neut
 • Root: σφοδρός
σφοδρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: mighty, very strong, turbulent, vehement, violent, excessive, fierce
 • Forms:
  • σφοδρόν Adj: Acc Sing Masc
  • σφοδρότερον Adj: Acc Sing Masc Comparative
  • σφοδρῷ Adj: Dat Sing Neut
σφοδρότερον
σφοδρῷ
σφοδρῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: very much, exceedingly, violently
σφόνδυλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a vertebra, cervical vertebra, neck
 • Forms:
  • σφονδύλου Noun: Gen Sing Masc
σφονδύλου
σφραγῖδα
σφραγῖδας
σφραγῖδες
σφραγῖδι, σφραγίδι
σφραγῖδος
σφραγίδων
σφραγιζόμενοι
σφραγιζόντων
σφραγίζου
σφραγίζω
 • Present
 • σφραγίζου Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • σφραγιζόμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • σφραγιζόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • σφραγίζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Imperfect
 • Future
 • σφραγίσεται Verb: Fut Mid Deponent Ind 3rd Sing
 • σφραγιῇ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
 • Aorist
 • ἐσφραγισάμην Verb: Aor Mid Ind 1st Sing
 • ἐσφράγισαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσφραγίσαντο Verb: Aor Mid Ind 3rd Plur
 • ἐσφράγισας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • ἐσφραγίσατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • ἐσφράγισε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσφράγισεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσφραγίσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • σφράγισαι Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σφραγίσαι Verb: Aor Act Infin
 • σφραγισάμενος Verb: Aor Mid Part Nom Sing Masc
 • σφραγίσαντες Verb: Aor Act Part Nom Plur Masc
 • σφραγίσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • ἐσφραγίσθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • σφραγίσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σφράγισον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σφραγισθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • σφραγίσωμεν Verb: Aor Act Subj 1st Plur
 • Perfect
 • ἐσφραγισμένα Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Plur Neut
 • ἐσφραγισμένη Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • ἐσφραγισμένοι Verb: Perf Mid/Pass Part Nom Plur Masc
 • ἐσφραγισμένον
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • ἐσφραγισμένου Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Sing Neut
 • ἐσφραγισμένων Verb: Perf Mid/Pass Part Gen Plur Masc
 • ἐσφράγισται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
σφραγίζωμεν
σφραγιῇ
σφραγίς
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • seal
  • signet ring
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσφραγίςσφραγῖδες
GENσφραγῖδοςσφραγίδων
DATσφραγῖδισφραγῖσι(ν)
ACCσφραγῖδασφραγῖδας
σφραγίσαι
σφράγισαι
σφραγισάμενος
σφραγίσαντες
σφραγίσατε
σφραγίσεται
σφραγίσῃς
σφραγισθῇ
σφραγῖσιν
σφράγισον
σφραγίσωμεν
σφυδρά
σφυδρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ankle
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσφυδρόνσφυδρά
GENσφυδροῦσφυδρῶν
DATσφυδρῷσφυδροῖς
ACCσφυδρόνσφυδρά
VOCσφυδρόνσφυδρά
σφυρά
σφῦρα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: hammer, mallet
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσφῦρασφῦραι
GENσφύρηςσφυρῶν
DATσφύρῃσφύραις
ACCσφῦρανσφύρας
σφῦραι
σφύραις
σφῦραν
σφύρῃ
σφύρης
σφυροκοπέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to hammer, beat with a hammer
 • Forms:
  • σφυροκοπῶν Verb: Pres Act Part Nom/Acc Sing Masc/Neut
  • ἐσφυροκόπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
σφυροκόπος
σφυροκοπῶν
σφυρόν
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: ankle, ankle bone
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσφυρόνσφυρά
GENσφυροῦσφυρῶν
DATσφυρῷσφυροῖς
ACCσφυρόνσφυρά
VOCσφυρόνσφυρά
σφυρωτῆρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shoe latchet or strap (on a sandal)