συνέλαβε(ν)
συνελάβετο
συνέλαβον
συνελάβοντο
συνελάβοσαν
συνελάλησαν
συνελάλησε(ν)
συνελάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συλλαλέω
συνελαμβάνοσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συλλαμβάνω
συνελασθέντων
συνελαύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to drive (something)
   • to force (something), force back
   • to force to move away
   • to bring (something)
  • Passive:
   • to be driven to
 • Cognates: ἀπελαύνω, διελαύνω, ἐλαύνω, ἐξελαύνω, περιελαύνω, συνελαύνω
 • Forms:
  • συνελασθέντων Part: Aor Pass Nom Sing Masc
  • συνήλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνήλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήλαστο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συνέλεγε(ν)
συνέλεγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συλλέγω
συνελέγοντο
συνελέλεκτο
συνέλεξαν
συνέλεξας
συνέλεξε(ν)
συνελεύσεις
συνελεύσεται
συνέλευσιν
συνέλευσις
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνέλευσιςσυνελεύσεις
GENσυνελεύσεωςσυνελεύσεων
DATσυνελεύσεισυνελεύσεσι(ν)
ACCσυνέλευσι(ν)συνελεύσεις
συνελεύσομαι
συνελεύσονται
συνεληλύθεισαν
συνεληλυθότας
συνεληλυθυῖαι
συνελήμφθη
συνελήφθη
συνελήμφθην
συνελήφθην
συνελήμφθης
συνελήμφθησαν
συνελήφθησαν
συνελθεῖν
συνελθέτω
συνέλθῃ
συνελθόν
συνελθόντα
συνελθόντας
συνελθόντες
συνελθόντι
συνελθόντων
συνελθούσαις
συνελθούσης
συνέλθωμεν
συνέλθωσιν
συνελκύσῃς
συνέλκω
συνελογίσαντο
συνελοιδορήσατε
συνελόχησε(ν)
συνελύθη