συνέλαβε
συνέλαβεν
συνελάβετο
συνέλαβον
συνελάβοντο
συνελάβοσαν
συνελάλησαν
συνελάλησε
συνελάλησεν
συνελάλουν
συνελαμβάνοσαν
συνελασθέντων
συνελαύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to drive (something)
   • to force (something), force back
   • to force to move away
   • to bring (something)
  • Passive:
   • to be driven to
 • Cognates: ἀπελαύνω, διελαύνω, ἐλαύνω, ἐξελαύνω, περιελαύνω, συνελαύνω
 • Forms:
  • συνελασθέντων Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • συνήλασαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνήλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήλασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήλαστο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
συνέλεγεν
συνέλεγον
συνελέγοντο
συνελέλεκτο
συνέλεξαν
συνέλεξας
συνέλεξε
συνέλεξεν
συνελεύσεις
συνελεύσεται
συνέλευσιν
συνέλευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gathering, coming together, meeting
  • sexual intercourse
  • stronghold for an army troop (esp. Judg. 9)
 • Cognates: ἔλευσις, ἐξέλευσίς, συνέλευσις
 • Forms:
  • συνέλευσιν Noun: Acc Sing Fem (Judg. 9:46, 49)
  • συνελεύσεις Noun: Nom/Acc Plur Fem
συνελεύσομαι
συνελεύσονται
συνεληλύθεισαν
συνεληλυθότας
συνεληλυθυῖαι
συνελήμφθη
συνελήμφθην
συνελήμφθης
συνελήμφθησαν
συνελήφθη
συνελθεῖν
συνελθέτω
συνέλθῃ
συνελθόν
συνελθόντα
συνελθόντας
συνελθόντες
συνελθόντι
συνελθόντων
συνελθούσαις
συνελθούσης
συνέλθωμεν
συνέλθωσιν
συνελκύσῃς
συνέλκω
συνελογίσαντο
συνελοιδορήσατε
συνελόχησε
συνελόχησεν
συνελύθη