συνέλαβε
συνέλαβεν
συνελάβετο
συνέλαβον
συνελάβοντο
συνελάβοσαν
συνελάλησαν
συνελάλησε
συνελάλησεν
συνελάλουν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: συλλαλέω
συνελαμβάνοσαν
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: συλλαμβάνω
συνελασθέντων
συνελαύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to drive (something)
   • to force (something), force back
   • to force to move away
   • to bring (something)
  • Passive:
   • to be driven to
 • Cognates: ἀπελαύνω, διελαύνω, ἐλαύνω, ἐξελαύνω, περιελαύνω, συνελαύνω
 • Forms:
  • συνελασθέντων Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • συνήλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνήλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήλασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήλαστο Verb: Pluperfect Mid Ind 3rd Sing
συνέλεγεν
συνέλεγον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur; Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
 • Root: συλλέγω
συνελέγοντο
συνελέλεκτο
συνέλεξαν
συνέλεξας
συνέλεξε
συνέλεξεν
συνελεύσεις
συνελεύσεται
συνέλευσιν
συνέλευσις
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνέλευσιςσυνελεύσεις
GENσυνελεύσεωςσυνελεύσεων
DATσυνελεύσεισυνελεύσεσι(ν)
ACCσυνέλευσι(ν)συνελεύσεις
συνελεύσομαι
συνελεύσονται
συνεληλύθεισαν
συνεληλυθότας
συνεληλυθυῖαι
συνελήμφθη
συνελήφθη
συνελήμφθην
συνελήφθην
συνελήμφθης
συνελήμφθησαν
συνελήφθησαν
συνελθεῖν
συνελθέτω
συνέλθῃ
συνελθόν
συνελθόντα
συνελθόντας
συνελθόντες
συνελθόντι
συνελθόντων
συνελθούσαις
συνελθούσης
συνέλθωμεν
συνέλθωσιν
συνελκύσῃς
συνέλκω
συνελογίσαντο
συνελοιδορήσατε
συνελόχησε
συνελόχησεν
συνελύθη