συνέλαβε, συνέλαβεν
συνελάβετο
συνέλαβον
συνελάβοντο
συνελάβοσαν
συνελάλησαν
συνελάλησε, συνελάλησεν
συνελάλουν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συλλαλέω
συνελάμβανε, συνελάμβανεν
συνελαμβάνοσαν
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συλλαμβάνω
συνελασθέντων
συνελαύνω
 • Meaning:
  • Active:
   • to drive (something)
   • to force (something), force back
   • to force to move away
   • to bring (something)
  • Passive:
   • to be driven to
 • Forms:
  • συνελασθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
  • συνήλασαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνήλασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήλασε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνήλαστο Verb: PluPerf Mid/Pass Ind 3rd Sing
συνέλεγε, συνέλεγεν
συνέλεγον
 • Parse:
  • Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συλλέγω
συνελέγοντο
συνελέλεκτο
συνέλεξαν
συνέλεξας
συνέλεξε, συνέλεξεν
συνελεύσεις
συνελεύσεται
συνέλευσιν
συνέλευσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • gathering, coming together, meeting
  • sexual intercourse
  • stronghold for an army troop (esp. Judg. 9)
συνελεύσομαι
συνελεύσονται
συνεληλύθεισαν
συνεληλυθέναι
συνεληλυθότας
συνεληλυθυῖαι
συνελήμφθη
συνελήμφθην
συνελήμφθης
συνελήμφθησαν
συνελήφθη
συνελήφθην
συνελήφθησαν
σύνελθε
συνελθεῖν
συνελθέτω
συνέλθῃ
συνελθόν
συνελθόντα
συνελθόντας
συνελθόντες
συνελθόντι
συνελθόντων
συνελθούσαις
συνελθούσης
συνέλθωμεν
συνέλθωσιν
συνελκύσῃς
συνέλκω
 • Meaning:
  • to draw together, associate with
  • to place someone in the same category and someone else and treat him as though he belonged
 • Forms:
  • συνελκύσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
συνελογίσαντο
συνελοιδορήσατε
συνελόχησε, συνελόχησεν
συνελύθη