συννεφεῖν
συννεφέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to collect together, gather (i.e., gather clouds)
 • Forms:
  • συννεφεῖν Verb: Pres Act Infin
συννεφής
Singular
 MascFemNeut
NOMσυννεφήςσυννεφές
GENσυννεφοῦς
DATσυννεφεῖ
ACCσυννεφῆσυννεφές
Plural
 MascFemNeut
NOMσυννεφεῖςσυννεφῆ
GENσυννεφῶν
DATσυννεφέσι(ν)
ACCσυννεφεῖςσυννεφῆ
συννοέω
συννοήσας
σύννους
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: in deep thought, thoughtful, circumspect, gloomy, pensive
συννοῶν
συννυμφός
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: husband's brother's wife, sister-in-law
 • Forms:
  • συννύμφου Noun: Gen Sing Fem
συννύμφου