συνεπαθήσατε
συνέπαθον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμπάσχω
συνεπακολουθέω
συνεπάτει
συνεπάτησαν
συνεπάτησε
συνεπάτησεν
συνεπέθεντο
συνέπεισαν
συνέπεισε
συνέπεισεν
συνεπελθόντες
συνεπέμψαμεν
συνεπέρανας
συνεπέρχομαι
συνέπεσαν
συνέπεσε
συνέπεσεν
συνεπεσκέπησαν
συνέπεσον
συνεπέστη
συνεπηκολούθησαν
συνεπηκολούθησε
συνεπηκολούθησεν
συνέπιεν
συνεπιθῇ
συνεπιθῶνται
συνεπιμαρτυρεῖ
συνεπιμαρτυρέω
συνεπιμαρτυροῦντες
συνεπιμαρτυροῦντος
συνεπιμαρτυρούσης
συνεπίομεν
συνεπισκέπτομαι
συνεπισκέπτω
συνεπισκέψῃ
συνεπίσκοπος
συνεπίσταμαι
συνεπισχύειν
συνεπίσχυσαν
συνεπισχύω
συνεπιτιθέμενα
συνεπιτιθεμένων
συνεπιτίθημι
συνεπλάκησαν
συνεπλέκετο
συνεπληροῦντο
συνέπνιγον
συνέπνιξαν
συνεπόδισα
συνεπόδισας
συνεπόδισε
συνεπόδισεν
συνεποδίσθησαν
συνεπολέμει
συνεπολέμησε
συνεπολέμησεν
συνεπολιτεύσατο
συνέπομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to travel with, accompany with (someone)
  • to follow
 • Cognates: ἕπομαι, συνέπομαι
 • Forms:
  • συνείπετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • συνεπομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • συνεπομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • συνεπομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
συνεπομένας
συνεπομένης
συνεπομένων
συνεπορεύετο
συνεπορεύθησαν
συνεπορεύοντο