συνεπαθήσατε
συνέπαθον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμπάσχω
συνεπακολουθέω
συνεπάτει
συνεπάτησαν
συνεπάτησε
συνεπάτησεν
συνεπέθεντο
συνέπεισαν
συνέπεισε
συνέπεισεν
συνεπελθόντες
συνεπέμψαμεν
συνεπέρανας
top
συνεπέρχομαι
συνέπεσαν
συνέπεσε
συνέπεσεν
συνεπεσκέπησαν
συνέπεσον
συνεπέστη
συνεπηκολούθησαν
συνεπηκολούθησε
συνεπηκολούθησεν
συνέπιεν
συνεπιθῇ
συνεπιθῶνται
συνεπιμαρτυρεῖ
συνεπιμαρτυρέω
top
συνεπιμαρτυροῦντες
συνεπιμαρτυροῦντος
συνεπιμαρτυρούσης
συνεπίομεν
συνεπισκέπτομαι
συνεπισκέψῃ
συνεπίσκοπος
συνεπίσταμαι
συνεπισχύειν
συνεπίσχυσαν
συνεπισχύω
top
συνεπιτιθέμενα
συνεπιτιθεμένων
συνεπιτίθημι
συνεπλάκησαν
συνεπλέκετο
συνεπληροῦντο
συνέπνιγον
συνέπνιξαν
συνεπόδισα
συνεπόδισας
συνεπόδισε
συνεπόδισεν
συνεποδίσθησαν
top
συνεπολέμει
συνεπολέμησε
συνεπολέμησεν
συνεπολιτεύσατο
συνέπομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to travel with, accompany with (someone), follow
 • Cognates: ἕπομαι, συνέπομαι
 • Forms:
  • συνείπετο Verb: Imp Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • συνεπομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • συνεπομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • συνεπομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
συνεπομένας
συνεπομένης
συνεπομένων
συνεπορεύετο
συνεπορεύθησαν
συνεπορεύοντο