συνεπαθήσατε
συνέπαθον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμπάσχω
συνεπακολουθέω
συνεπάτει
συνεπάτησαν
συνεπάτησε
συνεπάτησεν
συνεπέθεντο
συνέπεισαν
συνέπεισε
συνέπεισεν
συνεπελθόντες
συνεπέμψαμεν
συνεπέρανας
συνεπέρχομαι
συνέπεσαν
συνέπεσε
συνέπεσεν
συνεπεσκέπησαν
συνέπεσον
 • Parse: Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing; Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμπίπτω
συνεπέστη
συνεπηκολούθησαν
συνεπηκολούθησε
συνεπηκολούθησεν
συνέπιεν
συνεπιθῇ
συνεπιθῶνται
συνεπιμαρτυρεῖ
συνεπιμαρτυρέω
συνεπιμαρτυροῦντες
συνεπιμαρτυροῦντος
συνεπιμαρτυρούσης
συνεπίομεν
συνεπισκέπτομαι
συνεπισκέπτω
συνεπισκέψῃ
συνεπίσκοπος
συνεπίσταμαι
συνεπισχύειν
συνεπίσχυσαν
συνεπισχύω
συνεπιτιθέμενα
συνεπιτιθεμένων
συνεπιτίθημι
συνεπλάκησαν
συνεπλέκετο
συνεπληροῦντο
συνέπνιγον
 • Parse: Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing; Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
 • Root: συμπνίγω
συνέπνιξαν
συνεπόδισα
συνεπόδισας
συνεπόδισε
συνεπόδισεν
συνεποδίσθησαν
συνεπολέμει
συνεπολέμησε
συνεπολέμησεν
συνεπολιτεύσατο
συνέπομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to travel with, accompany with (someone)
  • to follow
 • Cognates: ἕπομαι, συνέπομαι
 • Forms:
  • συνείπετο Verb: Imperfect Mid/Pass Deponent Ind 3rd Sing
  • συνεπομένας Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Plur Fem
  • συνεπομένης Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Sing Fem
  • συνεπομένων Verb: Pres Mid/Pass Part Gen Plur Masc
συνεπομένας
συνεπομένης
συνεπομένων
συνεπορεύετο
συνεπορεύθησαν
συνεπορεύοντο