σβεννύμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σβέννυμι
σβέννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to extinguish (a fire), put out, quench
  • Figurative: to do away with
 • Cognates: ἀποσβέννυμι, κατασβέννυμι, σβέννυμι
 • Forms:
  • ἐσβέννυτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἔσβεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔσβεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσβέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσβέσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐσβεσμένοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
  • ἐσβεσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
  • σβεσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • σβεννύμενον
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
   • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • σβέννυνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
  • σβεννύντι Verb: Pres Act Part Dat sing Neut
  • σβέννυται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • σβέννυτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • σβέσαι Verb: Aor Act Infin
  • σβέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • σβέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σβέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σβεσθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
  • σβεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σβεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • σβεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σβεσθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
  • σβέσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σβέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • σβέσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
σβέννυνται
σβεννύντι
σβέννυται
σβέννυτε
σβέσαι
σβέσας
σβέσει
σβέσῃς
σβεσθείς
σβεσθέντος
σβεσθῇ
σβεσθῆναι
σβεσθήσεται
σβεσθήτωσαν
σβέσον
σβέσουσιν
σβεστικῆς
σβεστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quenching, able to quench, extinguishing
 • Forms:
  • σβεστικῆς Adj: Gen Sing Fem
σβέσων