σβεννύμενον
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σβέννυμι
σβέννυμι
 • Present
 • σβεννύμενον
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • σβέννυνται Verb: Pres Pass Ind 3rd Plur
 • σβεννύντι Verb: Pres Act Part Dat sing Neut
 • σβέννυται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • σβέννυτε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Imperfect
 • ἐσβέννυτο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
 • Future
 • σβέσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σβεσθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • σβέσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • σβέσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Aorist
 • ἔσβεσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔσβεσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσβέσθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσβέσθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐσβεσμένοι Verb: Aor Mid Part Nom Plur Masc
 • σβεσθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • σβέσαι Verb: Aor Act Infin
 • σβέσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • σβέσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σβεσθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Masc
 • σβεσθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • σβεσθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • σβεσθήτωσαν Verb: Aor Pass Imperative 3rd Plur
 • σβέσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Perfect
 • ἐσβεσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Neut
σβέννυνται
σβεννύντι
σβέννυται
σβέννυτε
σβέσαι
σβέσας
σβέσει
σβέσῃς
σβεσθείς
σβεσθέντος
σβεσθῇ
σβεσθῆναι
σβεσθήσεται
σβεσθήτωσαν
σβέσον
σβέσουσιν
σβεστικῆς
σβεστικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: quenching, able to quench, extinguishing
 • Forms:
  • σβεστικῆς Adj: Gen Sing Fem
σβέσων