σῷ
 • Parse: Possessive pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: σός
σῶα
 • Parse: Adj: Acc Plur Neut
 • Root: σῶς
σῷζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώζειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: σώζω
σῴζεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώζεσθαι, σῴζεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Pass Infin
 • Root: σώζω
σώζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
σῳζέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώζεται
 • Parse: Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • Root: σώζω
σῴζῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: σώζω
σῴζοιο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
 • Root: σώζω
σῴζοιτο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass opt 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωζόμενοι
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σώζω
top
σωζομένοις
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
 • Root: σώζω
σῳζόμενον
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: σώζω
σῳζόμενος
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σωζομένους
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
 • Root: σώζω
σωζομένων
 • Parse: Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: σώζω
σῷζον
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
 • Root: σώζω
σῴζοντα
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: σώζω
σώζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
 • Root: σώζω
σῴζοντι
 • Parse: Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
 • Root: σώζω
σῴζοντος
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
 • Root: σώζω
σῴζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώζουσαι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom plur fem
  • Verb: Pres Act Part Dat sing fem
 • Root: σώζω
σῴζουσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
 • Root: σώζω
σῴζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
σώζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Of people: to save from death, keep alive, preserve
  • to heal, make well, make whole
  • Of things: to keep safe, preserve
  • to keep, observe, maintain laws
  • to keep in mind, remember
  • to bring one safe to
  • to carry off safe, rescue from danger, escape
 • Cognates: ἀνασῴζω, διασῴζω, ἐκσῴζω, σώζω
 • Forms:
  • ἔσῳζε Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἔσῳζεν Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
  • ἐσῴζετο Verb: Imp Mid Ind 3rd Plur
  • ἐσώζοντο Verb: Imp pass Ind 3rd Plur
  • ἐσώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • ἐσώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
  • ἐσώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
  • ἐσώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • ἐσώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
  • ἔσωσα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἔσωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἔσωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
  • ἔσωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἔσωσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σέσωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
  • σέσωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • σέσωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • σεσῳσμένη Verb: Perf Act Part Nom Sing Fem
  • σεσωσμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • σεσωσμένον Verb: Perf Mid Part Acc Sing Masc
  • σεσῳσμένος Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
  • σεσῳσμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • σέσωσται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • σέσωται Verb: Perf Pass Ind 3rd Sing
  • σώσαντα
   • Verb: Aor Act Part Nom/Acc plur Neut
   • Verb: Aor Act Part Acc sing masc
  • σώσητε
   • Verb: Aor Act subj 2nd plur
   • Verb: Fut act ind 2nd plur
  • σῳζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
  • σώζονται Verb: Pres Mid/Pass ind 3rd plur
  • σώζουσαι
   • Verb: Pres Act Part Nom plur fem
   • Verb: Pres Act Part Dat sing fem
  • σώζωνται Verb: Pres Mid/Pass subj 3rd plur
  • σώζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • σώζειν Verb: Pres Act Infin
  • σώζεσθαι, σῴζεσθαι Verb: Pres Pass Infin
  • σώζεσθε Verb: Pres Pass Ind 2nd Plur
  • σώζεται Verb: Pres Pass Ind 3rd Sing
  • σώζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
  • σωζόμενοι Verb: Pres Pass Part Nom Plur Masc
  • σωζομένοις Verb: Pres Pass Part Dat Plur Masc
  • σωζομένους Verb: Pres Pass Part Acc Plur Masc
  • σωζομένων Verb: Pres Pass Part Gen Plur Masc
  • σωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
  • σωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • σωθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • σωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
  • σωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
  • σωθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
  • σώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • σωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • σωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
  • σωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
  • σωθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • σωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
  • σώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • σῶσαι Verb: Aor Act Infin
  • σώσαντος Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
  • σώσας Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
  • σωσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
  • σώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
  • σῶσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
  • σώσων Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
  • σῷζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σῴζου Verb: Pres Mid/Pass imp 2nd Sing
  • σῴζων Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σωθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • σωθέντες Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
  • σωθέντος Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
  • σωθέντων Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
  • σωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
  • σωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
  • σωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
  • σώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
  • σωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
  • σώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σωσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • σώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σώσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • σῴζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • σῴζῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
  • σῴζοιο Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
  • σῴζοιτο Verb: Pres Mid/Pass opt 3rd Sing
  • σῳζόμενον Verb: Pres Mid/Pass Part Acc Sing Masc
  • σῳζόμενος Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Sing Masc
  • σῷζον Verb: Pres Act Part Acc sing Neut
  • σῴζοντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • σῴζοντι Verb: Pres Act Part Dat Sing Masc
  • σῴζοντος Verb: Pres Act Part Gen Sing Masc
  • σῴζουσαν Verb: Pres Act Part Acc Sing Fem
  • σῴζουσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • σῴζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
top
σῴζωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: σώζω
σῴζων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σώζωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass subj 3rd plur
 • Root: σώζω
σωθείς
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σωθέντες
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: σώζω
σωθέντος
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Sing Neut
 • Root: σώζω
σωθέντων
 • Parse: Verb: Aor Pass Part Gen Plur Masc
 • Root: σώζω
σωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: σώζω
σωθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσει
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
σωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
top
σωθησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st. Plur
 • Root: σώζω
σωθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
σώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: σώζω
σωθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: σώζω
σώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωθῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • Root: σώζω
σωθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: σώζω
σωθῶσι
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: σώζω
σωθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: σώζω
σῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • dead body, corpse, carcase
  • body (in contrast to the soul)
  • bodily (i.e., something done by the body)
  • material substance
  • the composite whole of something
  • a group (of slaves)
 • Forms:
  • σώματα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σώματι Noun: Dat Sing Neut
  • σώματος Noun: Gen Sing Neut
  • σωμάτων Noun: Gen Plur Neut
  • σώμασιν Noun: Dat Plur Neut
σώμασιν
σώματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σῶμα
σωματεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: body, corpse
top
σώματι
σωματικαί
σωματική
σωματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: corporeal, physical, bodily
 • Forms:
  • σωματική Adj: Nom Sing Fem
  • σωματικῷ Adj: Dat Sing Neut
  • σωματικαί Adj: Nom Plur Fem
  • σωματικῶν Adj: Gen Plur Neut
σωματικῷ
σωματικῶν
σωματικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: bodily, corporeally, physically
σωμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a little body, poor body
σωματοποιέω
σώματος
σωματοφύλακες
σωματοφύλαξ
σωματοφύλαξιν
top
σωμάτων
σῶν
 • Parse: Possessive pronoun: Gen Plur Masc/Fem/Neut
 • Root: σός
σῷοι
σῶον
σῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • safe, sound, unharmed
  • untampered (seal), unbroken
  • certain, secure, intact
 • Forms:
  • σῷοι Adj: Nom Plur Masc
  • σῶον Adj: Acc Sing Masc
  • σώους Adj: Acc Plur Masc
σώους
σωρεύσεις
σωρεύω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to pile up, heap, load
  • to fill (a place) with
 • Cognates: ἐπισωρεύω
 • Forms:
  • ἐσώρευσεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σεσωρευμένα Verb: Perf Pass Part Acc Plur Neut
  • σωρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
σωρηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by heaps, in heaps
σωρηκ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: choice grapes
σωρηχ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: choice grapes, choice grapevine
 • Concord: Isa 5:2; Odes 10:2
σωροί
σωρόν
top
σωρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a heap, pile, mound
 • Forms:
  • σωροί Noun: Nom Plur Masc
  • σωρόν Noun: Acc Sing Masc
  • σωρούς Noun: Acc Plur Masc
  • σωρῶν Noun: Gen Plur Masc
σωρούς
σωρῶν
σῶς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: safe, sound, unharmed; certain
 • Forms:
  • σῶα Adj: Acc Plur Neut
σῶσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Infin
 • Root: σώζω
σώσαι
 • Parse: Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώσαντα
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Part Nom/Acc plur Neut
  • Verb: Aor Act Part Acc sing masc
 • Root: σώζω
σώσαντος
 • Parse: Verb: Aor Act Part Gen Sing Masc
 • Root: σώζω
σώσας
 • Parse: Verb: Aor Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: σώζω
σωσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: σώζω
σώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
top
σώσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
σώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώσητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act subj 2nd plur
  • Verb: Fut act ind 2nd plur
 • Root: σώζω
σῶσον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
σώσω
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: σώζω
σώσων
 • Parse: Verb: Fut Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σωτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: saviour, deliverer, preserver
 • Forms:
  • σωτῆρα Noun: Acc Sing Masc
  • σωτῆρι Noun: Dat Sing Masc
  • σωτῆρος Noun: Gen Sing Masc
  • σωτῆρας Noun: Acc Plur Masc
σωτῆρα
σωτῆρας
σωτῆρι
σωτηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • salvation, deliverance, preservation, safety of someone
  • health
  • a means or way of safety
  • a safe return
  • a keeping safe, preservation of something
  • security, guarantee for safety
  • security, safety
 • Forms:
  • σωτηρίᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • σωτηρίαν Noun: Acc Sing Fem
  • σωτηρίας Noun: Gen Sing Fem
top
σωτήρια
σωτηρίᾳ
σωτηρίαν
σωτηρίας
σωτήριοι
σωτήριον
 • Parse: Noun: Nom Sing Neut
 • Meaning:
  • deliverance, salvation
  • answer of safety
  • peace offering
 • Forms:
  • σωτήρια Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σωτηρίου Noun: Gen Sing Neut
  • σωτηρίῳ Noun: Dat Sing Neut
  • σωτηρίων Noun: Gen Plur Neut
σωτήριον
σωτήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: bringing safety, saving, delivering, salvation, defence
 • Forms:
  • σωτήριοι Adj: Nom Plur Fem
  • σωτήριον Adj: Acc Sing Masc/Neut
σωτηρίου
σωτηρίῳ
σωτηρίων
σωτῆρος
σωφερ
 • Parse: Noun: Gen Sing
 • Meaning: (musical) horn, ram's horn
σώφρονα
top
σώφρονας
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Masc
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: σώφρων
σωφρονεῖν
σώφρονες
σωφρονέω
σωφρονήσατε
σωφρονίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to bring (someone) to his senses, encourage, advise, urge
 • Forms:
  • σωφρονίζωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • σωφρονίζωσιν Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
σωφρονίζωσι
σωφρονίζωσιν
σωφρονισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: discipline, self-control, prudence, sound mind
 • Forms:
  • σωφρονισμοῦ Noun: Gen Sing Masc
σωφρονισμοῦ
σώφρονος
σωφρονοῦμεν
σωφρονοῦντα
top
σωφρονούσας
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Acc Plur Fem
  • Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • Root: σωφρονέω
σωφρόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: soberly, moderately, prudently, wisely
σωφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prudence, soundness of judgment
  • sanity, soundness of mind
  • reasonableness, rationality
  • good judgment, moderation, self-control
 • Forms:
  • σωφροσύνης Noun: Gen Sing Fem
  • σωφροσύνῃ Noun: Dat Sing Fem
  • σωφροσύνην Noun: Acc Sing Fem
σωφροσύνῃ
σωφροσύνην
σωφροσύνης
σώφρων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: temperate, wise, prudent, thoughtful, self-controlled
 • Forms:
  • σαόφρων Adj: Nom Sing Masc/Fem
  • σώφρονα Adj: Acc Sing Masc
  • σώφρονας
   • Adj: Acc Plur Masc
   • Adj: Acc Plur Fem
  • σώφρονες Adj: Nom Plur Masc
  • σώφρονος Adj: Gen Sing Masc