σῷ
 • Parse: Possessive pronoun: Dat Sing Masc/Neut
 • Root: σός
σῶα, σῴα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σῶς
σώαν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Fem
  • Adj: Gen Plur Masc/Fem
 • Root: σῶς
σῷζε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώζει, σῴζει
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώζειν, σῴζειν
 • Parse: Verb: Pres Act Infin
 • Root: σώζω
σῴζεις
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώζεσθαι, σῴζεσθαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • Root: σώζω
σώζεσθε, σῴζεσθε
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
σῳζέσθω
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώζεται, σῴζεται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώζετε, σῴζετε
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative/Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
σῴζῃ
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • Root: σώζω
σῴζοιο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
 • Root: σώζω
σῴζοιτο
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωζόμενοι, σῳζόμενοι
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
 • Root: σώζω
σωζομένοις, σῳζομένοις
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Dat Plur Masc/Neut
 • Root: σώζω
σῳζόμενον
 • Parse:
  • Part: Pres Mid/Pass Acc Sing Masc
  • Part: Pres Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σώζω
σῳζόμενος, σωζόμενος
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σωζομένους, σῳζομένους
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Acc Plur Masc
 • Root: σώζω
σωζομένων
 • Parse: Part: Pres Mid/Pass Gen Plur MFN
 • Root: σώζω
σῷζον
 • Parse: Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σώζω
σῴζοντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: σώζω
σώζονται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
σῴζοντι
 • Parse: Part: Pres Act Dat Sing Masc/Neut
 • Root: σώζω
σῴζοντος
 • Parse: Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σώζω
σῴζου, σώζου
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώζουσαι
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom Plur Fem
  • Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • Root: σώζω
σῴζουσαν
 • Parse: Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • Root: σώζω
σῴζουσι, σῴζουσιν
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
σώζω, σῴζω
 • Active Meaning:
  • Of people:
   • to save from death, keep alive, preserve
   • to heal, cure, make well, make whole, recover (from sickness)
   • to survive, endure
   • to escape (from punishment)

    συλλάβετε τοὺς προφήτας τοῦ Βάαλ, μηθεὶς σωθήτω ἐξ αὐτῶν
    Seize the prophets of Baal; don’t let one of them escape. (1Kings 18:40)

   • to carry off safe, rescue from danger
   • to bring one safe to
  • Of things:
   • to keep safe, preserve
   • to keep, observe, maintain laws
   • to keep in mind, remember
 • Middle Meaning:
  • to flee for life
  • to save one's own skin and come out victorious
 • Forms:
Present Verbs
 • σῳζέσθω Verb: Pres Mid/Pass Imperative 3rd Sing
 • σώζωνται Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • σώζει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • σώζειν Verb: Pres Act Infin
 • σώζεσθαι, σῴζεσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
 • σώζεσθε Verb: Pres Mid/Pass Ind 2nd Plur
 • σώζεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • σώζετε Verb: Pres Act Imperative 2nd Plur
 • σώζονται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • σῴζεις Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
 • σῴζῃ Verb: Pres Mid/Pass Subj 2nd Sing
 • σῴζοιο Verb: Pres Mid/Pass Opt 2nd Sing
 • σῴζοιτο Verb: Pres Mid/Pass Opt 3rd Sing
 • σῷζε Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • σῴζου Verb: Pres Mid/Pass Imperative 2nd Sing
 • σῴζουσι(ν) Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • σῴζωμεν Verb: Pres Act Subj 1st Plur
Present Active Participles
 • σώζουσαι Part: Pres Act Nom Plur Fem
 • σώζουσαι Part: Pres Act Dat Sing Fem
 • σῷζον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • σῴζοντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • σῴζοντι Part: Pres Act Dat Sing Masc
 • σῴζοντος Part: Pres Act Gen Sing Masc/Neut
 • σῴζουσαν Part: Pres Act Acc Sing Fem
 • σῴζων Part: Pres Act Nom Sing Masc
Present Mid/Pass Participles
Imperfect
 • ἔσῳζε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • ἐσῴζετο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσώζοντο Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
Future
 • σώσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • σωθήσεσθε Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • σωθήσονται Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • σώσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • σωθήσει Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • σώσητε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • σώσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σώσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • σωθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • σωθήσῃ Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • σωθήσομαι Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • σωθησόμεθα Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • σῶσον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • σώσων Part: Fut Act Nom Sing Masc
Aorist Verbs
 • ἐσώθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
 • ἐσώθημεν Verb: Aor Pass Ind 1st Plur
 • ἐσώθην Verb: Aor Pass Ind 1st Sing
 • ἐσώθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
 • ἐσώθητε Verb: Aor Pass Ind 2nd Plur
 • ἔσωσα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἔσωσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἔσωσας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
 • σωθῇ Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • σωθῆναι Verb: Aor Pass Infin
 • σώθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • σωθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • σωθῶ Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • σωθῶμεν Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • σωθῶσι Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • σωθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • σώσαι Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • σώσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
 • σῶσον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • σώσω Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • σωθῇς Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • σώθητι Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • σωθήτω Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • σώσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • σωσάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • σώσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σώσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • σῶσαι Verb: Aor Act Infin
 • σωσάτω Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • ἐσώσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
 • ἔσωσε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἔσωσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
Aorist Participles
 • σώσαντα Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
 • σώσαντα Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • σωθέντος Part: Pres Act Gen Sing Neut
 • σώσαντος Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • σώσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • σωθέντων Part: Aor Pass Gen Plur Masc
 • σωθέντες Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • σωθείς Part: Aor Pass Nom Sing Masc
Perfect
 • σέσωκας Verb: Perf Act Ind 2nd Sing
 • σέσωκε Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • σέσωκεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • σέσωσται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • σέσωται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • σεσῳσμένη Part: Perf Act Nom Sing Fem
 • σεσωσμένοι Part: Perf Mid/Pass Nom Plur Masc
 • σεσωσμένον Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • σεσωσμένον Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
 • σεσῳσμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
 • σεσῳσμένους Part: Perf Mid/Pass Acc Plur Masc
σῴζωμεν
 • Parse: Verb: Pres Act Subj 1st Plur
 • Root: σώζω
σῴζων, σώζων
 • Parse: Part: Pres Act Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σώζωνται
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Subj 3rd Plur
 • Root: σώζω
σωθείς
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σωθέντες
 • Parse: Part: Aor Pass Nom Plur Masc
 • Root: σώζω
σωθέντος
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Sing Neut
 • Root: σώζω
σωθέντων
 • Parse: Part: Aor Pass Gen Plur Masc/Neut
 • Root: σώζω
σωθῇ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωθῆναι
 • Parse: Verb: Aor Pass Infin
 • Root: σώζω
σωθῇς
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσει
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσεσθε
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
σωθήσεται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσῃ
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Sing
 • Root: σώζω
σωθησόμεθα
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 1st Plur
 • Root: σώζω
σωθήσονται
 • Parse: Verb: Fut Pass Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
σώθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: σώζω
σωθῆτε
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
 • Root: σώζω
σώθητι
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Sing
 • Root: σώζω
σωθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωθῶ
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Sing
 • Root: σώζω
σωθῶμεν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 1st Plur
 • Root: σώζω
σωθῶσι, σωθῶσιν
 • Parse: Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
 • Root: σώζω
σῶμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • dead body, corpse, carcase, carcass
  • body (in contrast to the soul), physical body
  • bodily (i.e., something done by the body)
  • torso (of a graven image)
  • a person
  • material substance
  • the composite whole of something
  • slave, a group (of slaves)
 • Forms:
σώμασι, σώμασιν
σώματα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σῶμα
σωματεῖον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: body, corpse
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσωματεῖονσωματεῖα
GENσωματείουσωματείων
DATσωματείῳσωματείοις
ACCσωματεῖονσωματεῖα
σώματι
σωματικαί
σωματική
σωματικήν
σωματικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: corporeal, physical, bodily
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσωματικόςσωματικήσωματικόν
GENσωματικοῦσωματικῆςσωματικοῦ
DATσωματικῷσωματικῇσωματικῷ
ACCσωματικόνσωματικήνσωματικόν
Plural
 MascFemNeut
NOMσωματικοίσωματικαίσωματικά
GENσωματικῶνσωματικῶνσωματικῶν
DATσωματικοῖςσωματικαῖςσωματικοῖς
ACCσωματικούςσωματικάςσωματικά
σωματικοῦ
σωματικῷ
σωματικῶν
σωματικῶς
 • Parse: Adverb
 • Meaning: bodily, corporeally, physically
σωμάτιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a little body, poor body
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσωμάτιονσωμάτια
GENσωματίουσωματίων
DATσωματίῳσωματίοις
ACCσωμάτιονσωμάτια
σωματοποιέω
 • Meaning:
  • to revive, refresh
  • to make into a body, consolidate, organize
  • to provide with bodily strength
 • Forms:
  • σωματοποιῆσαι Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • σωματοποιήσαντες Part: Aor Act Nom Plur Masc
  • ἐσωματοποιήσατε Verb: Aor Act Ind 2nd Plur
σωματοποιῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Mid Imperativ 2nd Sing
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
  • Verb: Aor Act Infin
 • Root: σωματοποιέω
σωματοποιήσαντες
σώματος
σωματοφύλακες
σωματοφύλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: bodyguard
 • Forms:
σωματοφύλαξι, σωματοφύλαξιν
σωμάτων
σῶν
 • Parse: Possessive pronoun: Gen Plur MFN
 • Root: σός
σῷοι
σῶον
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σῷος
σῷος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • safe, sound, unharmed, undamaged, intact
  • untampered (seal), unbroken
  • certain, secure, intact
 • Forms:
  • σῷοι Adj: Nom Plur Masc
  • σῶον Adj: Acc Sing Masc
  • σώους Adj: Acc Plur Masc
σώους
σωρεύειν
σωρεύσεις
σωρεύω
 • Meaning:
  • to pile up, heap, load
  • to overload, overwhelm
  • to load something on top of something else
  • to fill (a place) with
 • Forms:
  • ἐσώρευσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σεσωρευμένα Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Plur Neut
  • σωρεύσεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
σωρηδόν
 • Parse: Adverb
 • Meaning: by heaps, in heaps
σωρηκ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: choice grapes
σωρηχ, Σωρὴχ
 • Parse: Transliterated noun
 • Hebrew:
 • Meaning: choice grapes, choice grapevine
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Isa 5:2
  Apocrypha: Odes 10:2
  Apostolic Fathers: _

σωροί
σωρόν
σωρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a heap, pile, mound (of stones)
σωρούς
σωρῶν
σῶς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: safe and sound, alive and well, unharmed; certain
 • Forms:
  • σῶα Adj: Nom/Acc Plur Neut
σῶσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώσαντα, σῴσαντα
 • Parse:
  • Part: Aor Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Aor Act Acc Sing Masc
 • Root: σώζω
σώσαντος
 • Parse: Part: Aor Act Gen Sing Masc/Neut
 • Root: σώζω
σώσας
 • Parse: Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σώσασαν, σῴσασαν
 • Parse: Part: Aor Act Acc Sing Fem
 • Root: σώζω
σώσατε
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
 • Root: σώζω
σωσάτω
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Sing
 • Root: σώζω
σωσάτωσαν
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
 • Root: σώζω
σώσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώσεις
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
σώσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: σώζω
σώσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σώζω
σώσητε
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: σώζω
σῶσον
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σώζω
σώσουσι, σώσουσιν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Root: σώζω
σώσω
 • Parse:
  • Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • Verb: Aor Act Subj 1st Sing
 • Root: σώζω
σώσων
 • Parse: Part: Fut Act Nom Sing Masc
 • Root: σώζω
σωτήρ
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: saviour, deliverer, preserver
 • Note: Feminine form is σώτειρα
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσωτήρσωτῆρες
GENσωτῆροςσωτήρων
DATσωτῆρισωτῆρσι(ν)
ACCσωτῆρασωτῆρας
VOCσῶτερσωτῆρες
σωτῆρα
σωτῆρας
σωτῆρες
σωτῆρι
σωτηρία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • salvation, rescue, deliverance, preservation, safety of someone
  • health
  • a means or way of safety
  • a safe return
  • a keeping safe, preservation of something
  • security, guarantee for safety
  • security, safety
 • Forms:
σωτήρια
σωτηρίᾳ
σωτηρίαν
σωτηρίας
σωτήριοι
σωτήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • deliverance, salvation
  • answer of safety
  • peace offering
  • thank offering for deliverance
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσωτήριονσωτήρια
GENσωτηρίουσωτηρίων
DATσωτηρίῳσωτηρίοις
ACCσωτήριονσωτήρια
σωτήριον
σωτήριος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: bringing safety, saving, delivering, salvation, defence
 • Forms:
  • σωτήριοι Adj: Nom Plur Fem
  • σωτήριον Adj: Acc Sing Masc/Neut
σωτηρίου
σωτηρίῳ
σωτηρίων
σωτῆρος
σωφερ
 • Parse: Hebrew Noun: Gen Sing
 • Meaning: (musical) horn, ram's horn
σώφρονα
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • Adj: Acc Sing Masc/Fem
 • Root: σώφρων
σώφρονας
 • Parse:
  • Adj: Acc Plur Masc
  • Adj: Acc Plur Fem
 • Root: σώφρων
σωφρονεῖν
σώφρονες
σωφρονέω
 • Meaning:
  • to be in right mind, have mental health, be sane
  • to be reasonable, sensible, serious
 • Forms:
  • σωφρονούσας Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • σωφρονούσας Part: Pres Act Gen Sing Fem
  • σωφρονεῖν Verb: Pres Act Infin
  • σωφρονήσατε Verb: Aor Act Imperative 2nd Plur
  • σωφρονοῦμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • σωφρονοῦντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
σωφρονήσατε
σωφρονίζουσι
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
  • Part: Pres Act Dat Plur Masc/Neut
 • Root: σωφρονίζω
σωφρονίζω
 • Meaning:
  • to bring (someone) to his senses
  • to sober up
  • to encourage, advise, urge
  • to recall
 • Forms:
  • σωφρονίζωσι Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • σωφρονίζωσι(ν) Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
σωφρονίζωσι, σωφρονίζωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σωφρονίζω
σωφρονισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: discipline, self-control, prudence, discretion, sound mind
σωφρονισμοῦ
σώφρονος
σωφρονοῦμεν
σωφρονοῦντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • Root: σωφρονέω
σωφρονούσας
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Plur Fem
  • Part: Pres Act Gen Sing Fem
 • Root: σωφρονέω
σωφρονῶν
σωφρόνως
 • Parse: Adverb
 • Meaning: wisely, soberly, moderately, prudently
σωφροσύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • prudence, discretion, soundness of judgment
  • sanity, soundness of mind
  • reasonableness, rationality
  • good judgment, moderation, self-control
  • moderation in sensual desires
 • Forms:
σωφροσύνῃ
σωφροσύνην
σωφροσύνης
σώφρων
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • wise, discreet, prudent, thoughtful, sensible
  • temperate, self-controlled (having control over sensual desires)
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσώφρων
σαόφρων
σῶφρον
GENσώφρονος
DATσώφρονι
ACCσώφρονασῶφρον
Plural
 MascFemNeut
NOMσώφρονεςσώφρονα
GENσωφρόνων
DATσώφροσι(ν)
ACCσώφροναςσώφρονα