σιαγόνα
σιαγόνας
σιαγόνες
σιαγόνι
σιαγόνια
σιαγόνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cheek, the parts face under or near the jaw
 • Forms:
σιαγόνος
σιαγόνων
σιαγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jaw, jawbone, cheek
 • Forms:
σίαλον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: spittle, saliva
 • Note: Also spelled σίελον
 • Forms:
  • σιάλῳ Noun: Dat Sing Neut
σίαλος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • fat hog
σιάλους
 • Parse #1:
  • Noun: Acc Plur Masc
 • Meaning: fat hog
 • Root: σίαλος
 • ——
 • Parse #2:
  • Verb: Pres Act Ind 2nd Sing
  • Verb: Imperf Act Ind 2nd Sing
 • Meaning: to fatten
 • Root: σιαλόω
σιαλόω
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to fatten
σιάλῳ
σιβύναις
σιβύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a hunting spear, a warrior spear, pike
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσιβύνησιβῦναι
GENσιβύνηςσιβυνῶν
DATσιβύνῃσιβύναις
ACCσιβύνηνσιβύνας
VOCσιβύνησιβῦναι
σίγα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σιγάω
σιγᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σιγή
σιγᾶν
σιγᾷν
σιγάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: σιγάω
σιγάτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: σιγάω
σιγάω
 • Meaning:
  • to say nothing, keep silent
  • to stop speaking, become silent, be silent
  • to keep secret, conceal
 • Forms:
Present
 • σιγῶντα Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • σιγῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
 • σίγα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • σιγᾶν Verb: Pres Act Infin
 • σιγάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • σιγάτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • σιγῶντα Part: Pres Act Acc Sing Masc
Imperfect
Future
 • σιγήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • σιγήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • σιγήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
Aorist
 • ἐσίγησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
 • ἐσίγησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • ἐσίγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • ἐσίγησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • σιγῆσαι Verb: Aor Act Infin
 • σιγήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • σιγήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
Perfect
 • σεσιγημένου Part: Perf Mid/Pass Gen Sing Neut
σιγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: silence, quiet, refraining from speaking
 • Forms:
 • Note: Alt. form Noun: Dat Sing Fem σιγᾷ
σιγῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σιγή
σιγήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: σιγή
σιγηρά
σιγηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: silent, quiet
 • Forms:
  • σιγηρά Adj: Nom Sing Fem
σιγῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: σιγή
σιγῆσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σιγάω
σιγήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
σιγήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: σιγάω
σιγήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: σιγάω
σιγήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σιγάω
σιγήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: σιγάω
σίγλος
 • Parse:
  • Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • shekel coin
 • Forms:
  • σίγλους Noun: Nom Plur Acc
σίγλους
σιγῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: σιγή
σιγῶντα
 • Parse:
  • Part: Pres Act Acc Sing Masc
  • Part: Pres Act Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σιγάω
σιδηρᾷ
σιδηρᾶ
σιδηραῖ
σιδηραῖς
σιδηρᾶν
σιδηρᾶς
σιδήρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (of) iron, ferrous
σιδήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: iron axe head, iron blade, implement of iron, tool of iron
 • Forms:
σιδηροδέσμοις
σιδηρόδεσμος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: with bonds of iron
 • Forms:
  • σιδηροδέσμοις Adj: Dat Plur Fem
σιδηροῖ
σιδηροῖς
σίδηρον
σίδηρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • iron (the metal element Fe)
  • iron tool
  • razor
  • sword
  • fetters, iron leg clamps, irons
σιδήρου
σιδηροῦν
σιδηροῦς
 • Parse:
  • Adj: Nom Sing Masc
  • Adj: Acc Plur Masc
 • Meaning: made of iron, iron, hard, ferrous
 • Forms:
Singular
 MascFemNeut
NOMσιδηροῦςσιδηρᾶσιδηροῦν
GENσιδηροῦσιδηρᾶςσιδηροῦ
DATσιδηρῷσιδηρᾷσιδηρῷ
ACCσιδηροῦνσιδηρᾶνσιδηροῦν
Plural
 MascFemNeut
NOMσιδηροῖσιδηραῖσιδηρᾶ
GENσιδηρῶν
DATσιδηροῖςσιδηραῖςσιδηροῖς
ACCσιδηροῦςσιδηρᾶςσιδηρᾶ
σιδήρῳ
σιδηρῷ
σίελα
σίελον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: saliva, spittle
 • Note: Also spelled σίαλον
 • Compare: προσσιελίζω to spit upon
 • Forms:
σίελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: saliva, spittle
σικάριος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a dagger-man, assassin, murderer, terrorist
σικαρίων
σίκερα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut [indeclined form]
 • Meaning:
  • beer, ale
 • Note: an intoxicant, but not liquor since distilling was not invented. Mentioned in conjunction with wine as a fermented drink. Some translate it as "strong alcoholic drink"; but that is impossible
 • Hebrew:
 • Concord:

  NT: Luke 1:15
  LXX: Deut 14:26; 29:6; Isa 5:11,22; 28:72; 29:9; Lev 10:9; Num 6:32; Judg 13:4,7,14; 24:9
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

σίκλοι
σίκλον
σίκλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shekel, silver coin
 • Hebrew:
σίκλου
σίκλους
σίκλῳ
σίκλων
σικύας
σικυήρατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a garden of cucumbers
 • Forms:
σικυηράτῳ
σικύα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: cucumber
 • Forms:
  • σικύας Noun: Acc Plur Fem
  • σικύας Noun: Gen Sing Fem
σίκυος, σικυός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cucumber
 • Concord:

  NT: _
  LXX: Num 11:5
  Apocrypha: _
  Apostolic Fathers: _

 • Forms:
  • σικύου Noun: Gen Sing Masc
  • σικύους Noun: Acc Plur Masc
σικύους
σιμικίνθια
σιμικίνθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: towel, apron
 • Forms:
σινάπεως
 • Parse: Noun: Gen Sing Neut
 • Meaning: mustard plant
σίναπι
 • Parse: Noun: Dat Sing Neut
 • Meaning: mustard plant
σινδόνα
σινδόνας
σινδόνι
σινδόνων
σινδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • linen, bleached linen
  • linen sheet, linen cloth
 • Hebrew:
 • Forms:
σινιάζω
 • Meaning: to shake in a sieve, sift, riddle
 • Forms:
  • σινιάσαι Verb: Aor Act Infin
σινιάσαι
 • Parse:
  • Verb: Aor Act Infin
  • Verb: Aor Act Opt 3rd Sing
 • Root: σινιάζω
σιρικόν
 • Parse:
  • Adj: Acc Sing Masc
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σιρικός
σιρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: silk
 • Forms:
  • σιρικόν Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • σιρικόν Adj: Acc Sing Masc
  • σιρικοῦ Adj: Gen Sing Neut
σιρικοῦ
σιρομάστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • lance, barbed lance, lancet
  • pit-searcher, i.e., a probe with which tax-gatherers searched corn-pits and magazines, used in war to try whether there were pits in the ground
 • Note: Also spelled σειρομαστης
 • Forms:
  • σιρομαστῶν Noun: Gen Plur Masc
σιρομαστῶν
σιρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pit, cave
σιρώνων
 • Parse: Transliterated Noun
 • Meaning: jewels, crescents
σισόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: roll of hair, curl of hair
 • Forms:
σισόην
σῖτα
σιτέομαι
 • Meaning:
  • to take food, eat, feed
  • to live on something as food
 • Forms:
  • σιτούμενοι Part: Pres Mid/Pass Nom Plur Masc
  • σιτοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
σιτευτά
σιτευτοί
σιτευτόν
σιτευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: grain-fed, fattened, fatted
 • Forms:
  • σιτευτά Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • σιτευτοί Adj: Nom Plur Masc
  • σιτευτόν Adj: Acc Sing Masc
σιτία
 • Parse: Noun: Nom/Acc Plur Neut
 • Root: σιτίον
 • ——
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • grain, wheat, thus: food made from grain, e.g., bread
 • Note: Also see ἀσιτία lack of food
 • Forms:
σιτίαν
σιτίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to feed, fatten, nourish
σιτικοῖς
 • Parse: Adj: Dat Plur Masc/Neut
 • Meaning: of wheat or corn
 • Root: σιτικός
σιτικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of wheat or corn
σιτίοις
σιτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • dough, batch of dough (uncooked)
  • grain, wheat, thus: food made from grain, e.g., bread
  • food, victuals, provisions (including meat and vegetables as well as bread)
 • Forms:
σιτισμός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: feeding, fattening
σιτιστά
σιτιστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: grained, fattened, fatling
 • Forms:
  • σιτιστά Adj: Nom/Acc Plur Neut
σιτίων
σιτοβολών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: granary, storehouse for holding grain
 • Forms:
σιτοβολῶνας
σιτοδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of grain or food, famine
 • Forms:
σιτοδείᾳ
σιτοδείαν
σιτοδοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grain allowance, provision
 • Forms:
σιτοδοσίας
σιτοδοτίαν
σιτομετρέω
 • Meaning: to measure out grain, deal out portions of grain
 • Forms:
  • ἐσιτομέτρει Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
σιτομέτριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a measure of grain, wheat, a measured portion of grain
 • Forms:
σιτόμετρον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a measure of grain, wheat
σῖτον
σιτοποιός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning:
  • the task of grinding (grain) and baking
  • baker; one who grinds the grain, prepares the loaf, and bakes it
  • miller
σιτοποιοῦ
σῖτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Note: This noun is heterogeneous in that it is masculine in the singular and neuter in the plural
 • Meaning:
  • grain, wheat, bread
  • food served
σίτου
σιτούμενοι
σιτοῦνται
σίτῳ
σίτων
σίφων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: water-pump, fire-engine, water-pipe
 • Forms:
  • σίφωνα Noun: Acc Sing Masc
σίφωνα
σιφωνίζω
 • Meaning: to squirt
 • Forms:
  • ἐσιφώνισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • σιφώνισον Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σιφώνισον Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
σιφώνισον
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Part: Fut Act Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σιφωνίζω
σιώπα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σιωπάω
σιωπᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: σιωπάω
σιωπᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Part: Pres Act Nom Sing Masc/Neut
 • Root: σιωπάω
σιωπᾶτε
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
 • Root: σιωπάω
σιωπάω
 • Meaning:
  • to keep silent, say nothing, make no sound
  • to stop speaking, be silent, become silent
  • to stop doing some activity
 • Forms:
  • σιωπᾷ Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • σιωπᾷ Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • ἐσιώπησα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐσιώπησαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσιώπησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσιώπησε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσιώπων Verb: Imperfect Act Ind 1st Sing
  • ἐσιώπων Verb: Imperfect Act Ind 3rd Plur
  • σεσιωπήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • σιώπα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σιωπᾶτε Verb: Pres Act Ind/Imperative 2nd Plur
  • σιωπήσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • σιωπήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • σιωπήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σιωπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σιωπήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • σιωπήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • σσιωπήσουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
  • σιωπήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • σιωπήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σιωπήσωσι(ν) Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σιωπῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • σιωπῶν Part: Pres Act Nom Sing Masc
  • σιωπώντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
  • σιωπᾶν Verb: Pres Act Infin
  • σιωπᾶν Part: Pres Act Nom Sing Masc/Neut
  • σιωπήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
σιωπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Noun: silence, abstinence from speech
  • Dative: silently, quietly, privately
 • Note: σιωπᾷ Alt. form for Noun: Dat Sing Fem
 • Forms:
σιωπῇ
σιωπήν
σιωπῆς
σιωπήσαιτο
σιωπήσεται
σιωπήσεως
σιωπήσῃ
σιωπήσῃς
σιωπήσητε
σιώπησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: veil (used by women), covering, taciturnity
σιωπήσομαι
σιωπήσονται
σσιωπήσουσι, σσιωπήσουσιν
σιωπήσω
σιωπήσωσι, σιωπήσωσιν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Plur
  • Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
 • Root: σιωπάω
σιωπῶμεν
σιωπῶν
σιωπώντων
 • Parse: Part: Pres Act Gen Plur Masc/Neut
 • Root: σιωπάω