σιαγόνα
σιαγόνας
σιαγόνες
σιαγόνι
σιαγόνια
σιαγόνιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: cheek, the parts under or near the jaw
 • Forms:
  • σιαγόνια Noun: Acc Plur Neut
σιαγόνος
σιαγόνων
σιαγών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: jaw, jawbone, cheek
 • Forms:
  • σιαγόνα Noun: Acc Sing Fem
  • σιαγόνας Noun: Acc Plur Fem
  • σιαγόνες Noun: Nom Plur Fem
  • σιαγόνι Noun: Dat Sing Fem
  • σιαγόνος Noun: Gen Sing Fem
  • σιαγόνων Noun: Gen Plur Fem
σιβύναις
σιβύνη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a hunting spear, a spear, pike
 • Forms:
  • σιβύναις Noun: Dat Plur Fem
σίγα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σιγάω
σιγᾷ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σιγή
top
σιγᾶν
σιγάτω
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • Root: σιγάω
σιγάτωσαν
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
 • Root: σιγάω
σιγάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to say nothing, keep silent
  • to stop speaking, become silent, be silent
  • to keep secret, conceal
 • Forms:
  • σιγῶντα
   • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
   • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
  • ἐσίγησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐσίγησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσίγησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσίγησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • σεσιγημένου Verb: Perf Pass Part Gen Sing Neut
  • σίγα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σιγᾶν Verb: Pres Act Infin
  • σιγάτω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
  • σιγάτωσαν Verb: Pres Act Imperative 3rd Plur
  • σιγῆσαι Verb: Aor Act Infin
  • σιγήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • σιγήσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
  • σιγήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σιγήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σιγήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • σιγῶντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
σιγή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: silence, quiet
 • Forms:
  • σιγᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • σιγῇ Noun: Dat Sing Fem
  • σιγήν Noun: Acc Sing Fem
  • σιγῆς Noun: Gen Sing Fem
  • σιγῶν Noun: Gen Plur Fem
σιγῇ
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σιγή
σιγήν
 • Parse: Noun: Acc Sing Fem
 • Root: σιγή
σιγηρά
σιγηρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: silent
 • Forms:
  • σιγηρά Adj: Nom Sing Fem
σιγῆς
 • Parse: Noun: Gen Sing Fem
 • Root: σιγή
σιγῆσαι
σιγήσει
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • Root: σιγάω
top
σιγήσετε
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Root: σιγάω
σιγήσῃ
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
 • Root: σιγάω
σιγήσῃς
 • Parse: Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
 • Root: σιγάω
σιγήσομαι
 • Parse: Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • Root: σιγάω
σιγῶν
 • Parse: Noun: Gen Plur Fem
 • Root: σιγή
σιγῶντα
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Part Nom/Acc Plur Neut
  • Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • Root: σιγάω
σιδηρᾷ
σιδηρᾶ
σιδηραῖ
σιδηραῖς
σιδηρᾶν
σιδηρᾶς
σιδήρεος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: (of) iron, ferrous
σιδήριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: iron axe head, iron blade, implement of iron, tool of iron
σιδηροδέσμοις
top
σιδηρόδεσμος
σιδηροῖ
σιδηροῖς
σίδηρον
σίδηρος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • iron
  • iron tool
  • razor
  • sword
  • fetters, iron leg clamps, irons
 • Forms:
  • σίδηρον Noun: Acc Sing Masc
  • σιδήρου Noun: Gen Sing Masc
  • σιδήρῳ Noun: Dat Sing Masc
σιδήρου
σιδηροῦν
σιδηροῦς
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: made of iron, iron, hard, ferrous
 • Forms:
  • σιδηρᾶ Adj: Nom/Acc Plur Neut
  • σιδηρᾷ Adj: Dat Sing Fem
  • σιδηραῖ Adj: Nom Plur Fem
  • σιδηραῖς Adj: Dat Plur Fem
  • σιδηρᾶν Adj: Acc Sing Fem
  • σιδηρᾶς Adj: Gen Sing Fem
  • σιδηροῖ Adj: Nom Plur Masc
  • σιδηροῖς Adj: Dat Plur Masc
  • σιδηροῦν Adj: Nom Sing Neut
  • σιδηρῷ Adj: Dat Sing Masc/Neut
σιδήρῳ
σιδηρῷ
σίελα
σίελον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: saliva, spittle
 • Forms:
  • σίελα Noun: Acc Plur Neut
top
σίελος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: saliva, spittle
σικάριος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a dagger-man, assassin, murderer, terrorist
 • Forms:
  • σικαρίων Noun: Gen Plur Masc
σικαρίων
σίκερα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: liquor, intoxicant, strong drink
 • Hebrew:
σίκλοι
σίκλον
σίκλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: shekel, silver coin
 • Forms:
  • σίκλοι Noun: Nom Plur Masc
  • σίκλον Noun: Acc Sing Masc
  • σίκλου Noun: Gen Sing Masc
  • σίκλους Noun: Acc Plur Masc
  • σίκλῳ Noun: Dat Sing Masc
  • σίκλων Noun: Gen Plur Masc
σίκλου
σίκλους
σίκλῳ
σίκλων
σικύας
σικυήρατον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a garden of cucumbers
 • Forms:
  • σικυηράτῳ Noun: Dat Sing Neut
top
σικυηράτῳ
σικύος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a cucumber
 • Forms:
  • σικύας Noun: Acc Plur Masc (Num 11:5)
σιμικίνθια
σιμικίνθιον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: towel, apron
 • Forms:
  • σιμικίνθια Noun: Acc Plur Neut
σινάπεως
σίναπι
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: mustard plant
 • Forms:
  • σινάπεως Noun: Gen Sing Neut
σινδόνα
σινδόνας
σινδόνι
σινδόνων
σινδών
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: linen, bleached linen, linen cloth
 • Forms:
  • σινδόνων Noun: Gen Plur Fem
  • σινδόνα Noun: Acc Sing Fem
  • σινδόνας Noun: Acc Plur Fem
  • σινδόνι Noun: Dat Sing Fem
σινιάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to shake in a sieve, sift, riddle
 • Forms:
  • σινιάσαι Verb: Aor Act Infin
σινιάσαι
top
σιρικόν
 • Parse:
  • Adj: Nom/Acc Sing Neut
  • Adj: Acc Sing Masc
 • Root: σιρικός
σιρικός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: silk
 • Forms:
  • σιρικόν
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
   • Adj: Acc Sing Masc
  • σιρικοῦ Adj: Gen Sing Neut
σιρικοῦ
σιρομάστης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a barbed lance
  • pit-searcher, i.e., a probe with which tax-gatherers searched corn-pits and magazines, used in war to try whether there were pits in the ground
 • Forms:
  • σιρομαστῶν Noun: Gen Plur Masc
σιρομαστῶν
σιρός
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: pit, cave
σιρώνων
 • Parse: Noun: Gen Plur
 • Meaning: jewels, crescents
σισόη
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: roll of hair, curl of hair
 • Forms:
  • σισόην Noun: Acc Sing Fem
σισόην
σῖτα
σιτέομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to take food, eat, feed
 • Cognates: ἐνσιτέομαι
 • Forms:
  • σιτούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • σιτοῦνται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Plur
σιτευτά
top
σιτευτοί
σιτευτόν
σιτευτός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: grain-fed, fattened, fatted
 • Forms:
  • σιτευτά Adj: Acc Plur Neut
  • σιτευτοί Adj: Nom Plur Masc
  • σιτευτόν Adj: Acc Sing Masc
σιτία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: dough, batch of dough
 • Forms:
  • σιτίαν Noun: Acc Sing Neut
σιτία
σιτίαν
σιτίζω
σιτίοις
σιτίον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: grain, wheat, food made from grain
 • Forms:
  • σιτία Noun: Acc Plur Neut
  • σιτίων Noun: Gen Plur Neut
  • σιτίοις Noun: Dat Plur Neut
σιτισμός
σιτιστά
σιτιστός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: grained, fattened, fatling
 • Forms:
  • σιτιστά Adj: Nom Plur Neut
σιτίων
σιτοβολών
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: granary
 • Forms:
  • σιτοβολῶνας Noun: Acc Plur Masc
σιτοβολῶνας
top
σιτοδεία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: lack of grain or food, famine
 • Forms:
  • σιτοδείᾳ Noun: Dat Sing Fem
  • σιτοδείαν Noun: Acc Sing Fem
σιτοδείᾳ
σιτοδείαν
σιτοδοσία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: grain allowance, provision
 • Forms:
  • σιτοδοσίας Noun: Gen Sing Fem
σιτοδοσίας
σιτομετρέω
σιτομέτριον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: a measure of grain, wheat
σιτόμετρον
σῖτον
σιτοποιός
σιτοποιοῦ
σῖτος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: grain, wheat, bread
 • Forms:
  • σῖτα Noun: Acc Plur Masc
  • σῖτον Noun: Acc Sing Masc
  • σίτου Noun: Gen Sing Masc
  • σίτῳ Noun: Dat Sing Masc
  • σίτων Noun: Gen Plur Masc
top
σίτου
σιτούμενοι
σιτοῦνται
σίτῳ
σίτων
σίφων
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: water-pump, fire-engine, water-pipe
 • Forms:
  • σίφωνα Noun: Acc Sing Masc
σίφωνα
σιφωνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to squirt
 • Cognates: ἐκσιφωνίζω
 • Forms:
  • ἐσιφώνισα Verb: 1Aor Act Ind 1st Sing
  • σιφώνισον
   • Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
   • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
σιφώνισον
 • Parse:
  • Verb: 1Aor Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Fut Act Part Nom/Acc Sing Neut
 • Root: σιφωνίζω
σιωπᾷ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
 • Root: σιωπάω
 • Parse: Noun: Dat Sing Fem
 • Root: σιωπή
σιώπα
 • Parse: Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
 • Root: σιωπάω
σιωπᾶν
 • Parse:
  • Verb: Pres Act Infin
  • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc/Neut
 • Root: σιωπάω
σιωπᾶτε
σιωπάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to keep silent, say nothing, make no sound
  • to stop speaking, be silent, become silent
 • Cognates: κατασιωπάω, παρασιωπάω, σιωπάω
 • Forms:
  • σιωπᾷ
   • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
  • ἐσιώπησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • ἐσιώπησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • ἐσιώπησας Verb: Aor Act Ind 2nd Sing
  • ἐσιώπησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • ἐσιώπων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
  • σεσιωπήκαμεν Verb: Perf Act Ind 1st Plur
  • σιώπα Verb: Pres Act Imperative 2nd Sing
  • σιωπᾶτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • σιωπήσαιτο Verb: Aor Mid Opt 3rd Sing
  • σιωπήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • σιωπήσῃ Verb: Aor Act Subj 3rd Sing
  • σιωπήσῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σιωπήσομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
  • σιωπήσονται Verb: Fut Mid Ind 3rd Plur
  • σσιωπήσουσι Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • σσιωπήσουσιν Verb: Fut Act Ind 3rd. Plur
  • σιωπήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • σιωπήσωσι Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σιωπήσωσιν Verb: Aor Act Subj 3rd Plur
  • σιωπῶμεν Verb: Pres Act Ind 1st Plur
  • σιωπῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • σιωπώντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • σιωπᾶν
   • Verb: Pres Act Infin
   • Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc/Neut
  • σιωπήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
top
σιωπή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • Noun: silence
  • Dative: silently, quietly, privately
 • Forms:
  • σιωπᾷ Noun: Dat Sing Fem
  • σιωπῇ Noun: Dat Sing Fem
  • σιωπήν Noun: Acc Sing Fem
  • σιωπῆς Noun: Gen Sing Fem
σιωπῇ
σιωπήν
σιωπῆς
σιωπήσαιτο
σιωπήσεται
σιωπήσεως
σιωπήσῃ
σιωπήσῃς
σιωπήσητε
σιώπησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: veil, covering, taciturnity
 • Forms:
  • σιωπήσεως Noun: Gen Sing Fem
σιωπήσομαι
σιωπήσονται
σσιωπήσουσι
top
σσιωπήσουσιν
σιωπήσω
σιωπήσωσι
σιωπήσωσιν
σιωπῶμεν
σιωπῶν
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
 • Root: σιωπάω
σιωπώντων
 • Parse: Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • Root: σιωπάω