σμαράγδινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: emerald (gem)
 • Forms:
  • σμαραγδίνῳ Adj: Dat Sing Masc
σμαραγδίνῳ
σμαραγδίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: emerald, of the kind or colour of the smaragdus (emerald)
 • Forms:
  • σμαραγδίτου Noun: Gen Sing Masc
σμαραγδίτου
σμάραγδον
σμάραγδος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: emerald (gem)
 • Forms:
Masculine
 SingularPlural
NOMσμάραγδοςσμάραγδοι
GENσμαράγδουσμαράγδων
DATσμαράγδῳσμαράγδοις
ACCσμάραγδονσμαράγδους
VOCσμάραγδεσμάραγδοι
σμαράγδου
σμαράγδῳ
σμῆγμα
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: soap, ointment, salve, unguent
 • Forms:
Neuter
 SingularPlural
NOMσμῆγμασμήγματα
GENσμήγματοςσμηγμάτων
DATσμήγματισμήγμασι(ν)
ACCσμῆγμασμήγματα
σμήγμασιν
σμήχω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to rub off, wash off
σμικρός
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: little
σμικρύνῃς
σμικρυνθήσεται
σμικρυνθῆτε
σμικρυνθῶσιν
σμίκρυνον
σμικρύνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to reduce the number of, reduce the quantity of
  • to shorten, lessen, diminish
  • to treat as small and insignificant
 • Cognates: κατασμικρύνω, σμικρύνω
 • Forms:
  • σμικρύνῃς Verb: Aor Act Subj 2nd Sing
  • σμίκρυνον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • σμικρυνθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • σμικρυνθῆτε Verb: Aor Pass Subj 2nd Plur
  • σμικρυνθῶσιν Verb: Aor Pass Subj 3rd Plur
σμίλακα
σμίλαξ
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • bindweed, a convolvulus (a flowering plant)
  • yew tree
 • Forms:
  • σμίλακα Noun: Acc Sing Fem
σμιρίτης
σμυρίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: smyrite, emery powder
σμύραινα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: the sea eel
 • Forms:
  • σμύραιναν Noun: Acc Sing Fem
σμύραιναν
σμύρνα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: myrrh
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσμύρνασμύρναι
GENσμύρνηςσμυρνῶν
DATσμύρνῃσμύρναις
ACCσμύρνανσμύρνας
VOCσμύρνασμύρναι
σμύρναν
σμύρνης
σμυρνίζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to mingle with myrrh; tincture with myrrh, i.e., embitter (as a narcotic)
 • Forms:
  • ἐσμυρνισμένον Verb: Perf Pass Part Acc Sing Masc
σμύρνινος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: of myrrh, made from myrrh
 • Forms:
  • σμυρνίνῳ Adj: Dat Sing Neut
σμυρνίνῳ