συγκάθημαι
συγκαθήμενοι
συγκαθήμενος
συγκαθῆσθαι
συγκαθίζω
συγκαθίσαι
συγκαθισάντων
συγκαθυφαίνω
συγκαθυφασμένα
συγκαίει
συγκαιόμενος
συγκαίοντι
συγκαίω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to burn, burn up
   • to blaze
   • to inflame (e.g., wine inflames the man)
   • to set on fire with
  • Passive:
   • to be scorched
   • to be parched
   • to be consumed
 • Forms:
  • συγκαίει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συγκαίοντι Part: Pres Act Dat Sing Neut
  • συγκαυθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
  • συγκαύσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συγκέκαυται Verb: Perf Mid/Pass Ind 3rd Sing
  • συγκαιόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
συγκακοπαθέω
συγκακοπάθησον
συγκακουχεῖσθαι
συγκακουχέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to endure persecution with (someone or something), suffer affliction with
 • Cognates: κακουχέω, συγκακουχέω
 • Forms:
  • συγκακουχεῖσθαι Verb: Pres Mid/Pass Infin
συγκαλεῖ
συγκαλεῖται
συγκαλεσάμενος
συγκαλέσας
συγκαλέσασθαι
συγκαλέσετε
συγκαλέω
 • Present
 • συγκαλεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συγκαλεῖται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • συγκαλούσα Part: Pres Act Nom Sing Fem
 • συγκαλοῦσιν Verb: Pres Act Ind 3rd Plur
 • συγκαλῶ Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Imperfect
 • Future
 • συγκαλέσετε Verb: Fut Act Ind 2nd Plur
 • Aorist
 • συγκαλεσάμενος Part: Aor Mid Nom Sing Masc
 • συγκαλέσας Part: Aor Act Nom Sing Masc
 • συγκαλέσασθαι Verb: Aor Mid Infin
 • συνεκάλεσαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • συνεκάλεσε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • Perfect
συγκαλούσα
συγκαλοῦσιν
συγκάλυμμα
συγκαλύπτει
συγκαλύπτον
συγκαλύπτω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to cover, conceal, place a cover
  • Middle:
   • to disguise oneself
  • Passive:
   • to be muffled up
 • Forms:
 • Present
 • συνεκάλυψα Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • συγκαλύπτει Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
 • συγκαλύπτον Part: Pres Act Nom/Acc Sing Neut
 • Imperfect
 • συνεκάλυπτε(ν) Verb: Imperfect Act Ind 3rd Sing
 • Future
 • συγκαλύψει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
 • συγκαλύψεις Verb: Fut Act Ind 2nd Sing
 • συγκαλύψομαι Verb: Fut Mid Ind 1st Sing
 • συγκαλύψουσι(ν) Verb: Fut Act Ind 3rd Plur
 • Aorist
 • συγκαλύψαι Verb: Aor Act Infin
 • συνεκαλύψατο Verb: Aor Mid Ind 3rd Sing
 • συνεκάλυψε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεκάλυψε(ν) Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
 • συνεκάλυψαν Verb: 1Aor Act Ind 3rd Plur
 • Perfect
 • συγκεκαλυμμένον
  • Part: Perf Mid/Pass Nom/Acc Sing Neut
  • Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Masc
 • συγκεκαλυμμένος Part: Perf Mid/Pass Nom Sing Masc
συγκαλύψαι
συγκαλύψει
συγκαλύψεις
συγκαλύψομαι
συγκαλύψουσι(ν)
συγκαλῶ
συγκάμπτω
συγκάμψας
σύγκαμψον
συγκαταβαίνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to descend with (someone or something), go down with
 • Forms:
  • συγκαταβάντες Part: 2Aor Act Nom Plur Masc
  • συγκαταβήσεται Verb: Fut Mid Ind 3rd Sing
  • συγκατέβη Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συγκαταβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw down along with
συγκαταβάντες
συγκαταβήσεται
συγκαταγηρᾶσαι
συγκαταγηράσκω
συγκατάθεσιν
συγκατάθεσις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: agreement, union, a mutual deposition
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυγκατάθεσιςσυγκαταθέσεις
GENσυγκαταθέσεωςσυγκαταθέσεων
DATσυγκαταθέσεισυγκαταθέσεσι(ν)
ACCσυγκατάθεσι(ν)συγκαταθέσεις
συγκαταθήσῃ
συγκατακληρονομέω
συγκατακληρονομηθήσονται
συγκατακολουθέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to follow together
συγκαταλέγει
συγκαταλέγω
συγκαταμιγῆτε
συγκαταμίγνυμι
συγκατάθου
συγκατανεύω
συγκατατάξαι
συγκατατάσσω
συγκατατεθειμένος
συγκατατίθεμαι
συγκατατίθεται
συγκατατίθημι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to deposit together
   • to deposit at the same time
   • to come to an agreement
  • Middle:
   • to agree with, associate with
   • to consent to
   • to make a covenant with
 • Forms:
  • συγκαταθήσῃ Verb: Fut Mid Ind 2nd Sing
  • συγκατάθου Verb: Aor Mid Imperative 2nd Sing
  • συγκατατίθεται Verb: Pres Mid/Pass Ind 3rd Sing
συγκαταφάγεται
συγκαταφερομένη
συγκαταφέρω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to carry down with, bear down together
 • Forms:
  • συγκαταφερομένη Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Fem
συγκαταψηφίζω
συγκατέβη
συγκατεσθίω
συγκατεψηφίσθη
συγκαυθήσεται
συγκαύσει