σῦκα
συκαῖ
συκαῖς
συκάμινα
συκάμινον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning:
  • fruit of the mulberry
  • fruit of sycamore fig
 • Forms:
  • συκάμινα Noun: Nom/Acc Plur Neut
συκάμινος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc/Fem
 • Meaning: the mulberry-tree, sycamore tree
 • Forms:
  • συκαμίνους Noun: Acc Plur Masc/Fem
  • συκαμίνῳ Noun: Dat Sing Masc/Fem
  • συκαμίνων Noun: Gen Plur Masc/Fem
συκαμίνους
συκαμίνῳ
συκαμίνων
συκᾶς
συκῆ 
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: fig-tree, a fig
 • Forms:
  • συκαῖ Noun: Nom Plur Fem
  • συκαῖς Noun: Dat Plur Fem
  • συκᾶς Noun: Acc Plur Fem
  • συκῇ Noun: Dat Sing Fem
  • συκῆν Noun: Acc Sing Fem
  • συκῆς Noun: Gen Sing Fem
συκῇ 
συκῆν
συκῆς
συκομορέα
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sycamore fig, fig-mulberry tree
 • Forms:
  • συκομορέαν Noun: Acc Sing Fem
συκομορέαν
συκομωραία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: sycamore-fig tree
 • Forms:
  • συκομωραίαν Noun: Acc Sing Fem
συκομωραίαν
σῦκον
 • Parse: Noun: Nom/Acc Sing Neut
 • Meaning: fig
 • Forms:
  • σύκου Noun: Gen Sing Neut
  • σῦκα Noun: Nom/Acc Plur Neut
  • σύκων Noun: Gen Plur Neut
σύκου
συκοφαντεῖ
συκοφαντέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to accuse falsely, slander
  • to annoy, harass, oppress, blackmail
  • to extort
  • to make financial gain by laying false charges against
 • Forms:
  • ἐσυκοφάντησα Verb: Aor Act Ind 1st Sing
  • συκοφαντεῖ Verb: Pres Act Ind 3rd Sing
  • συκοφαντῆσαι Verb: 1Aor Act Infin
  • συκοφαντησάτωσαν Verb: Aor Act Imperative 3rd Plur
  • συκοφαντήσει Verb: Fut Act Ind 3rd Sing
  • συκοφαντήσητε Verb: Aor Act Subj 2nd Plur
  • συκοφαντούμενοι Verb: Pres Mid/Pass Part Nom Plur Masc
  • συκοφαντουμένων Verb: Pres Mid/Pass part Gen Plur Masc
  • συκοφαντούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
συκοφάντην
συκοφάντης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning:
  • a false accuser, slanderer, oppressor
  • one who is involved in extortion
 • Forms:
  • συκοφάντην Noun: Acc Sing Masc
  • συκοφαντῶν Noun: Gen Plur Masc
συκοφαντῆσαι
συκοφαντησάτωσαν
συκοφαντήσει
συκοφαντήσητε
συκοφαντία
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • false accusation, slander, calumny
  • extortion
  • vexatious or dishonest prosecution, chicane, barratry, blackmail
 • Forms:
  • συκοφαντίαν Noun: Acc Sing Fem
  • συκοφαντίας Noun: Gen Sing Fem
  • συκοφαντιῶν Noun: Gen Plur Fem
συκοφαντίαν
συκοφαντίας
συκοφαντιῶν
συκοφαντούμενοι
συκοφαντουμένων
συκοφαντούντων
συκοφαντῶν
σύκων 
συκών 
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fig-yard
 • Forms:
  • συκῶνας Noun: Acc Plur Masc
συκῶνας