συνυπάρχῃ
 • Parse:
  • Verb: Pres Mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • Root: ὑπάρχω
συνυπεκρίθησαν
συνυπερβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw beyond a mark, surpass
 • Note: Like ὑπερβάλλω
συνυποβάλλω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind/Subj 1st Sing
 • Meaning: to throw under, put under
 • Note: Like ὑποβάλλω
συνυποκρίνομαι
 • Meaning:
  • to play a part, act a part
  • to act hypocritically in concert with, dissemble with, play a part
 • Forms:
  • συνυπεκρίθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
  • συνυποκρινόμενος Part: Pres Mid/Pass Nom Sing Masc
συνυποκρινόμενος
συνυπουργέω
 • Meaning: to help together
 • Forms:
  • συνυπουργούντων Part: Pres Act Gen Plur Masc
συνυπουργούντων
συνυφαίνω
 • Meaning:
  • to interweave with
  • to weave together (into one piece)
 • Forms:
  • συνυφᾶναι Verb: Aor Act Infin
  • συνυφάνθη Verb: Aor Pass Ind 3rd Sing
  • συνυφασμένην Part: Perf Mid/Pass Acc Sing Fem
συνυφᾶναι
συνυφάνθη
συνυφασμένην
συνυφή
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning:
  • web (something woven of the same stuff as the main piece)
  • something that holds separate parts together
 • Forms:
συνυφῆς