συνειδήσει
συνειδήσεσιν
συνειδήσεως
συνείδησιν
συνείδησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: conscience, moral consciousness
 • Cognates: εἴδησις, συνείδησις
 • Forms:
  • συνειδήσει Noun: Dat Sing Fem
  • συνειδήσεσιν Noun: Dat Plur Fem
  • συνειδήσεως Noun: Gen Sing Fem
  • συνείδησιν Noun: Acc Sing Fem
συνειδότος
συνειδυίας
συνειδυίης
συνείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consider, know, be privy, be aware of
 • Cognates: εἴδω, προείδω, συνείδω
 • Forms:
  • συνειδυίας Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • συνειδυίης Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • συνιδόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συνιδών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • σύνοιδα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • σύνοιδεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνειδώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • συνειδότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
συνειδώς
συνείκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give way to (someone), yield to (someone)
 • Forms:
  • συνείξαντάς Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
συνειλημμένη
συνειλημμένοι
top
συνείληπται
συνειληφυῖα
συνείληφεν
σύνειμι
συνείξαντάς
συνειπάμεθα
συνείπασθε
συνείπετο
συνεῖπον
συνεισελεύσεται
συνεισέλθῃ
top
συνεισελθόντας
συνεισέρχεσθαι
συνεισέρχομαι
συνεισῆλθε
συνεισῆλθεν
συνεισέλθῃ
συνείχετο
συνείχοντο