συνειδήσει
συνειδήσεσιν
συνειδήσεως
συνείδησιν
συνείδησις
Feminine
 SingularPlural
NOMσυνείδησιςσυνειδήσεις
GENσυνειδήσεωςσυνειδήσεων
DATσυνειδήσεισυνειδήσεσι(ν)
ACCσυνείδησινσυνειδήσεις
συνεῖδον
 • Parse:
  • Verb: 2Aor Act Ind 1st Sing
  • Verb: 2Aor Act Ind 3rd Plur
 • Meaning: to perceive visually and become aware of
 • Forms:
  • συνειδυίας Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • συνειδυίης Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • συνιδόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συνιδών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • σύνοιδα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • σύνοιδεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνειδώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • συνειδότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
συνειδότος
συνειδυίας
συνειδυίης
συνείδω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to consider, know, be privy, be aware of
 • Cognates: εἴδω, προείδω, συνείδω
 • Forms:
  • συνειδυίας Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • συνειδυίης Verb: Perf Act Part Gen Sing Fem
  • συνιδόντες Verb: 2Aor Act Part Nom Plur Masc
  • συνιδών Verb: 2Aor Act Part Nom Sing Masc
  • σύνοιδα Verb: Perf Act Ind 1st Sing
  • σύνοιδεν Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
  • συνειδώς Verb: Perf Act Part Nom Sing Masc
  • συνειδότος Verb: Perf Act Part Gen Sing Masc/Neut
συνειδώς
συνείκω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to give way to (someone), yield to (someone)
 • Forms:
  • συνείξαντάς Verb: Aor Act Part Acc Sing Masc
συνειλημμένη
συνειλημμένοι
συνείληπται
συνειληφυῖα
συνείληφεν
σύνειμι
 • Present
 • συνέστω Verb: Pres Act Imperative 3rd Sing
 • συνῇ Verb: Pres Act Subj 3rd Sing
 • συνῇς Verb: Pres Act Subj 2nd Sing
 • συνίοντος Verb: Pres part Gen Sing Masc
 • συνιόντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
 • συνόντα Verb: Pres Act Part Acc Sing Masc
 • συνόντων Verb: Pres part Gen Plur Masc
 • συνούσης Verb: Pres Act Part Gen Sing Fem
 • συνοῦσιν Verb: Pres Act Part Dat Plur Neut
 • Imperfect
 • συνήμην Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 1st Sing
 • συνῆσαν Verb: Imperfect Ind 3rd Plur
 • Future
 • Aorist
 • Perfect
συνείξαντάς
συνειπάμεθα
συνείπασθε
συνείπετο
συνεῖπον
συνεισελεύσεται
συνεισέλθῃ
συνεισελθόντας
συνεισέρχεσθαι
συνεισέρχομαι
συνεισῆλθε
συνεισῆλθεν
συνεισέλθῃ
συνείχετο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Sing
 • Root: συνέχω
συνείχοντο
 • Parse: Verb: Imperfect Mid/Pass Ind 3rd Plur
 • Root: συνέχω