συζάω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to live together, live in common with, co-survive
 • Cognates: ἀναζάω, διαζάω, ἐπιζάω, συζάω, ζάω
 • Forms:
  • συνέζησαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
  • συνζῇ
   • Verb: Pres Act Ind/Subj 3rd Sing
   • Verb: Pres mid/Pass Ind/Subj 2nd Sing
  • συνζῆθι Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συνζῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συζῶντες Verb: Pres Act Part Nom plur masc
  • συζην Verb: Pres Act Infin
  • συζήσομεν Verb: Fut Act Ind 1st Plur
συζεύγνυμι
συζῆν
συζῇν
συζήσομεν
 • Parse: Verb: Fut Act Ind 1st Plur
 • Root: συζάω
συζητεῖν
συζητεῖτε
συζητέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to seek together
  • to discuss, carry on a discussion
  • to dispute, debate, argue (with someone)
  • to reflect, mediate, contemplate, think
 • Cognates: ἀναζητέω, ἐκζητέω, ἐπιζητέω, ζητέω, συζητέω
 • Forms:
  • συνζητεῖτε
   • Verb: Imp act ind 2nd plur
   • Verb: Pres Act Imperative 2nd plur
   • Verb: Pres Act ind 2nd plur
  • συζητῶ Verb: Pres Act Ind 1st sing
  • συνζητῶν Verb: Pres Act Part Nom Sing Masc
  • συζητεῖν Verb: Pres Act Infin
  • συζητεῖτε Verb: Pres Act Ind 2nd Plur
  • συζητοῦντας Verb: Pres Act Part Acc Plur Masc
  • συζητοῦντες Verb: Pres Act Part Nom Plur Masc
  • συζητούντων Verb: Pres Act Part Gen Plur Masc
  • συνεζήτει Verb: Imp Act Ind 3rd Sing
συζητήσεως
συζήτησιν
συζήτησις
 • Parse: Noun: Nom Sing Fem
 • Meaning: a dispute, discussion, argument
 • Forms:
Feminine
 SingularPlural
NOMσυζήτησιςσυζητήσεις
GENσυζητήσεωςσυζητήσεων
DATσυζητήσεισυζητήσεσι(ν)
ACCσυζήτησι(ν)συζητήσεις
συζητητής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: debater, disputer
συζητοῦντας
συζητοῦντες
συζητούντων
συζητῶ
σύζυγε
συζυγής
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: consort, spouse, husband
 • Forms:
  • συνζυγεῖς Noun: Nom Plur Masc (3Macc 4:8)
σύζυγος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: comrade, co-yoked, yokefellow, colleague
 • Forms:
  • σύζυγε Adj: Voc Sing Masc
συζώννυμι
συζῶντες
 • Parse: Verb: Pres Act Part Nom plur masc
 • Root: συζάω
συζωοποιέω