συνδάκνω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to bite together
  • Middle:
   • to smart
   • to feel sudden great pain
 • Cognates: δάκνω
 • Forms:
  • συνεδήχθησαν Verb: Aor Pass Ind 3rd Plur
συνδεδεμένα
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
 • Root: συνδέω
συνδεδεμένοι
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
 • Root: συνδέω
συνδείπνει
συνδειπνέω
σύνδειπνοι
σύνδειπνος
συνδειπνοῦσιν
σύνδενδρον
σύνδενδρος
 • Parse: Adj: Nom Sing Masc
 • Meaning: forested, covered with trees
 • Cognates: δένδρος, σύνδενδρος
 • Forms:
  • σύνδενδρον
   • Adj: Acc Sing Masc/Fem
   • Adj: Nom/Acc Sing Neut
συνδέθητε
 • Parse: Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
 • Root: συνδέω
συνδεθήτω
 • Parse: Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
 • Root: συνδέω
σύνδεσμοι
σύνδεσμον
σύνδεσμος
συνδέσμους
συνδέσμῳ
συνδέσμων
συνδέω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to fasten (something) to (something)
   • to bind together
   • to bind tight, bind up
  • Passive:
   • to be bound (together) with (someone)
   • to be joined closely in prayer together
   • to form a close union
 • Cognates: δέω, ἀναδέω, ἀποδέω, διαδέω, ἐκδέω, ἐνδέω, ἐπιδέω, ἐξοιδέω, καταδέω, περιδέω, προσδέω, συνδέω, ὑποδέω
 • Forms:
  • συνδεδεμένα Verb: Perf Pass Part Nom Plur Neut
  • συνδεδεμένοι Verb: Perf Pass Part Nom Plur Masc
  • συνδέθητε Verb: Aor Pass Imperative 2nd Plur
  • συνδεθήτω Verb: Aor Pass imperfect 3rd Sing
  • σύνδησον Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
  • συνδήσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing
  • συνέδησε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνέδησεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
σύνδησον
 • Parse: Verb: Aor Act Imperative 2nd Sing
 • Root: συνδέω
συνδήσω
συνδιδασκαλίταις
συνδιδασκαλίτης
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: fellow-pupil, fellow-disciple
 • Forms:
  • συνδιδασκαλίταις Noun: Acc Plur Masc
συνδιώκω
συνδιώξαντες
σύνδουλοι
συνδούλοις
σύνδουλον
σύνδουλος
 • Parse: Noun: Nom Sing Masc
 • Meaning: a co-slave, fellow servant
 • Cognates: δοῦλος, ἱερόδουλος, σύνδουλος, ὑπόδουλος
 • Forms:
  • σύνδουλοι Noun: Nom Plur Masc
  • συνδούλοις Noun: Dat Plur Masc
  • σύνδουλον Noun: Acc Sing Masc
  • συνδούλου Noun: Gen Sing Masc
  • συνδούλους Noun: Acc Plur Masc
  • συνδούλων Noun: Gen Plur Masc
συνδούλου
συνδούλους
συνδούλων
συνδοξάσῃ
συνδοξασθῶμεν
συνδοξάζω
συνδραμόντες
συνδραμοῦνται
συνδράω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to sit in judgment
  • to do together, help in doing
  • to do likewise
 • Cognates: δράω, συνδράω
 • Forms:
  • συνέδρων Verb: Imp Act Ind 3rd Plur
συνδρομάς
συνδρομή
συνδυάσω
συνδυάζω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • to join two by two
  • to couple
  • to pair up
  • to be joined with (someone)
  • to be in collusion
  • to act in unison with
 • Forms:
  • συνδυάσω Verb: Fut Act Ind 1st Sing