σύγκειμαι
σύγκεισθε
σύγκειται
συγκεκαλυμμένον
συγκεκαλυμμένος
συγκέκαυται
συγκεκερασμένους
συγκέκλεικεν
συγκεκλεικότας
συγκεκλεῖσθαι
συγκεκλεισμένα
συγκεκλεισμένη
συγκεκλεισμένοι
συγκεκλεισμένῳ
συγκεκραμένος
συγκεκραμένους
συγκεκυφώς
συγκεντέω
συγκεντῶν
συγκεράννυμι
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning:
  • Active:
   • to co-mingle, mix with, blend
   • to blend
   • to temper together
   • to combine
   • to assimilate
  • Passive:
   • to be mingled with
   • to be mixed with
 • Cognates: ἐγκεράννυμι, κεράννυμι, συγκεράννυμι, ὑπερκεράννυμι
 • Forms:
  • συγκεράσαι Verb: Aor Act Infin
  • συγκεκερασμένους Verb: Perf Pass Part Acc Plur Masc
  • συγκεκραμένος Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • συγκεκραμένους Verb: Perf Pass Part Nom Sing Masc
  • συγκερασθείς Verb: Aor Pass Part Nom Sing Masc
  • συγκραθῆναι Verb: Aor Pass Infin
  • συνεκέρασε Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
  • συνεκέρασεν Verb: Aor Act Ind 3rd Sing
συγκεράσαι
συγκερασθείς
συγκερατίζομαι
 • Parse: Verb: Pres Mid/Pass Ind 1st Sing
 • Meaning: to conflict, fight with the horns on the side of (someone)
 • Cognates: κερατίζω, συγκερατίζομαι
 • Forms:
  • συγκερατισθήσεται Verb: Fut Pass Ind 3rd Sing
συγκερατισθήσεται
συγκεραυνόω
 • Parse: Verb: Pres Act Ind 1st Sing
 • Meaning: to strike with, strike as with a lightning bolt
 • Cognates: κεραυνόω
 • Forms:
  • συνεκεραύνωσαν Verb: Aor Act Ind 3rd Plur
συγκεχυμένη
 • Parse: Verb: Perf Pass Part Nom Sing Fem
 • Root: συγχέω
συγκεχυμένον
 • Parse:
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Nom/Acc Sing Neut
  • Verb: Perf Mid/Pass Part Acc Sing Masc
 • Root: συγχέω
συγκεχυμένος
 • Parse: Verb: Perf Mid Part Nom Sing Masc
 • Root: συγχέω
συγκέχυται
συγκεχώρηκε
 • Parse:
  • Verb: Perf Act Imperative 2nd Sing
  • Verb: Perf Act Ind 3rd Sing
 • Root: συγχωρέω
συγκεχώρηται